Goudsche Courant, vrijdag 21 mei 1880

r Het on levlioud van h t Jaagpad was wederom kostbaar Er moesten daaraan belangrgke ophougiugen plaats bebbeu De harens en vaarten da sluizen en brnggen werden zoo nuoJig veriiieuwd of gerepareerd De nooddraaibrug op de Hayen bij de Minderbroedersteeg is vervangen door een zeren basculebrug waarvan na gehouden openbare aanbesteding de onderbouw werd opgedragen aan H J Nederhorst alhier voor eene som van 4000 en de bovenbouw aan de Ijzergieterij de Prins van Oranje te s Hage voor 7897 De draaibruggen vorderden over het algemeen jjeene belangrijke vernieuwingen aan de bewegingstoestellen Door het geregeld smeren en reinhouden liet net gebruik dezer toestellen niets te wenschen ovee De onderhoudskosten hebben bedrageu voor aiet Jaagpad 4178 05 aan materialen en 888 51 aan arbeidsloon voor de havens en vaarten met inbegrip der sluizen 4787 39 aan materialen en 1627 15 aan arbeidsloon en voor le bruggen met uitiondering van de nieuwe bosculebrug 1904 55 aan materialen en 1144 48 aan arbeidsloon De toestand der gemeente begraafplaats kan bevredigend genoemd worden ofschoon eene gedeeltelijke ophooging van het terrein dat aan verzakking onderhevig is weldra zal blijken noodig to zijn Voor het onderhoud is besteed aan materialen 92 44 aan arbeidsloon 106 03 Voor het onderhoud der wegen voetpaden bruggen enz niet aan de gemeente behoorende wordt deels door het Rijk zooals de Mallegatslnis met brug en de Uoode brug deels door de gemeente Waddinxveen deels door waterschappen deels door particulieren zorg gedragen Over het algemeen verkeeren deze werken in goeden staat De rijweg genaamd de Karnemelksloot zuidzflde moest vroeger volgens den Legger der wegen en voetpaden worden onderhouden door de Oommissie voor den Zandweg van Gouda naar Goejanverwellen die echter in het afgeloopen jaar meende hiei tegen bezwaar te moeten maken Gedeputeerde Staten van Zuid Holland beslisten df arop in dezen zin dut bedoelde Legger worJf algevoêra en viéi B n f8orn wegsgedeelte van af de brug bij het Willensche Verlaat tot üan de Bloeraendaalsche Wetering door den polder Sluipwjjk wat aangaat het hooghouden van den weg met iustandhouding der kanteD en door de Gemeente Gouda wat betreft het onderhoud daarvan als kunstweg en door de Gemeente Gouda voor het wegsgedeelte van af den Fluwcelensingel tot aan gemelde wetering In afwachting der beslissing werd van Gemeentewege de weg eenigermate verbeterd door het daarop brengen van puin en kolenasch Voor het onderhond vap den weg van Gouda tot aan de Hoflaan bg Rotterdam Wordt door deze gemeente jaarlyks een bgdrage van 900 uitbetaald BUITENLAND Buitenlandsch Overzicht Pe Fransche minister Lepere heeft reeds zijn ontelag i de ondersecretaris van zijn departement Constaus ii tot tiju opvolger benoemd De Réf fr van de aftreding do heereu Lepere mdiliiig makende zegt dat die minister reeds sedert lang had geaarz ld tusscken zijne behoefte aan rust en de toewgliug welke hy steeds aan de republiktiusahe pnriij heeft getoond liet blad verkondigt den lof van den minister hij heeft niet slechts de achting maar de genegenheid gewonnen van al sijne ambtgenooteu die in de geleg nhcid waren hem naar waarde te schatten eerst als ondersecretaris van Staat later als minister was hg de eerste vertegenwoordiger van de Republikcinsohe Unie die hera tot haren voorzitter had gekozen De heer Lepere is een der mannen op wie de Hepubliek het veiligst rekenen kan die meer tot bare restiging heeft bijgedragen dan bq lelf in tyne bescheidenheid erkennen wil Dezer dagen heeft de markies van Hartington het vooraitierschap bekleed op een feestmaal dat door de Devonshire Club werd gegeven ter ecre van de liber ile caodidaten die lioh bg de verkiezingen Toor Westminster en Middlesex hadden gtsleld Sir Chafes Dilke bad reeds vroeger te Chelsea de staatkunde van het Ëngeltche kabinet ontvouwd maar daar deie geen deel vau htt eigeulgke iiinisterie uitmaakt kouden sijne woorden niet het gezag hebbeo dat aan de verklaringen van den minister voor ludië gehecht wordt Lord Hartingtou was als altgd zeer openhartig Hij beloofde niet dat de aanstaande Parlementszittiog uiisluitend aan de afdoening van zaken Zou gewijd zgn zoouls lord Be ioonsfield dit telkens deed omdat hg vooruit wist zijn woord niet te kunnen houden Hg heriuuerde dat de ministers toen g het bestuur aauvaardden zoowel ia Europa als ia Azië en Afrika verwikkelingen vonden Wat zijn eigen departement betreft was hg bijaa ontzet over de veelvuldige vraagstukken welke tot eeu oplossing moeïea gebr icht worden In dien staat van zaken geloofde hij dat men zich niet te vecleischen l jegens het ministerie mocht betooueu vóór dat het alle quaeslién grondig had onderzocht De Tune merkt terecht op dit ieder in Engeland volkomen de redenen begrijpt welke de werkzaamheid der liberale miuislers nelemmert Ongetwgfrld zullen er enkelen voart r renden gevonden worden die inde meening verkeei dat de nieuwe ministers onmiddellijk na huu optreden tot uitgebreide hervormingen zouden overgaan Doch de vorige ministers hebbeu ernstige moeilijkheden achtergelaten en wat daarvan ook de oorzaak moge geweest zgn men moet ze Irachteu te boven te komen alvorens nau iets anders té beginnen Zelfs de conservatieve Standard keurt den gematigden toon van lord Hartingtou goed Het blad merkt echter tevens op dat de minister voorzichlig heeft vermeden om de staatkunde der regeering met juistheid aan te geven In eene andere vergadering heeft de heer Lowe afscheid genomen vau de Universiteit van Londen welke hij sedert tien iren in het lagerhuis vertegenwoordigde Jjord Granville die de bgeenkomst presideerde verkondigde de luf van den heer Lowe voor den diensten door hem aan de Universiteit en de liberale partij bewezen De heer Lowe nam ilnarop het woord om voor het iu hem gestelde vertrouwen zijn dank te betuigen Bij zijn overgang tot de Kamer der Pairs zal de oud kanselier der schatkist den tite van burggraaf Sherbrooke ontvangen De uitslag der verkie ngen voor de Italiaansche Kamer der afgevaardigden is als vulgt Van de 310 verkozenen behooren 112 tot de coustitntion ueelcn 144 tot de regeeringspartij 54 tot de dissidenten £ r moeten 139 herstemmingen plaats hebben waarvan waarschijnlijk 53 ter gunste der consti de dissidenten zullen uitvallen Onder de verkozeueu behooren de heeren De SanctisjJip ghetti Nicotera Mancini Deprelis Baccarini CaTroli Viscouti Venosta Spavenla en Bioasoli De deelaemiug aan Me verkieziugen was zeer groot De soheurmakers van de linkerzijde schijnen niet gelukkig te zijn geweest met zekerheid valt er nog niet veel van te zeggen want het aantal afgevaardigden bedraagt ruim 600 de ministcrieclen zijn tol heden niet bestand tegen een combinatie van ie uiterste linkerzijde met de rechterzijde Van regeeiingswege is dezer dagen het handelsverkeer in Italië gedurende de drie eerste maanden van dit jaar opeubaar gemaakt Da uitslag is niet zeer bevredigend de invoer is met 2ü j millioen vermeerderd eo de uitvoer met 19 j n illioeu verminderd De hoofdoorzaak dezer ongunstige verhouding i de slechte oogst vau verleden jaar Aan voedingsmiddelen is voor eene waarde van 35 millioen lire meer ingevoerd de uitvoer van oliën en geestrgke dranken it met 3 millioen lire vermi nderd De benoeming van een oommissie door den Duitschen Bondsraad om de St Pauli quaestie in loco te onderzoeken blijkt geen begraving te zijn geweest zooals men algemeen verwachtte integendeel Bismarck wil de zaak spoedig afdoen Maandag werden de leden van genoemde commissie reeds te Berlijn teiugvernacht en heden had de vergadering van den Bondsraad plaats hoogst waartohynlijk onder vooriitting van Bismarck om beslissing te nemem Op het laatst dezer week gaat de Bondsraad uiteen De Pruisische Landdag wordt heden heropend het meest trekt de aandocbt het wetsontwerp over de bevoegdheid aan de Eegeering te verleenen ten opzichte van de uilvoering der Meiwetlen Er is zelfs van nationaal liberale zijde oppositie gevoerd tegen het plau der Regeeriug met dit gevolg dat een wgzigiug in het ontwerp werd gebracht eerst wilde Bismarck onvoorwaardelijke volmacht om te doen met de Meiwetlen wat hg wilde nu zouden echter in het wetsontwerp wordeu aangegeven de artikelen van de Mciwetten waarvan de toepassing aan de Eegeering wordt overgelaten en tevens een aanwijzing van de voorwaarden welke aan het niettoepossen zullen zgn verbonden Als het bericht uit New York van het instellen van een republikeinsche Begeering op Cuba waar is zollcD de Spanjaarden niet op bun gemak zgn BINNENLAND GOUD ÏO Mei 1880 De Sub Commissie voor de Loterij ten behoeve der Noodlijdenden door den jougsien watersnood verzoekt ons te berichten dat van af heden in de bodekamer op het raadhuis eene trekkingslgst zal aanwezig zijn van welke een ieder koiieloo inzage zal kuuiieu nemen Naar wij vernvmen bestaat het voorloopig programma der feestelijkheden bg gelegenheid van de onthulling van het Houtmaas Monument op den In Juli aanstaande uit het navolgende Des namiddags teu 1 ure Ontvangst der Eereleden SubCommissiéu eu verdere geuoodigden Daarna tentooustrlling van de voorwerpen op de gebroeders Houtman eii hunne tochten betrekkelijk Ten 2 ure onthulling vaa het Monument Ten 3 ure Matinee Mmical aan de Leden der Sociëteit Ous Gei oegen aan te biedun Ten 5 ure feestmaallijd iu het Ijokaal Nnt en Vermaak aan welke eeu ieder tegen betaling van ƒ 7 50 kan deelnemen mits 8 dagen te varen kennisgevende ien 8 ure Muziek op de Markt Ten 10 ure groot Vuurwerk aldaar Oisteren avond had de gewone jaarlijksche vergadering plaats van Leden eu Begunstigers der Werkinrichting tot wering der Bedelarij alhier De Voorzitter de heer W J Fortugn Droogleever herdacht het dertig jarig beslaan dezer inrichting en wees er op dat de coniributiën steeds verminderden zoodot slechts door het invoeren van bezuinigingen het evenwicht tusschen ontvangsten en uitgaven kon bewaard blijven De Rekening eu verantwoording van 1 April 1879 tot 31 Maart 1880 nogezien door de heeren S B van I er O van Veen en 6 C van der Want werd goedgekeurd Als bestuurder werd herkozen de heer W J Portnijn Droogleever en in plaats van den heer L Schuilenburg die als zoodanig bedankte en wiena goede diensten gedurende zeer vele jaren bewezen door deo Voorzitter êlankbaar werden herdacht gekozen de heer D G van Vreumingen De aftredende commissaristen de heeren O Prince O F van Werkhooven F Goedewaagen G de Jong Sr eu J Kortenoever werden allen herkozen De heer mr J G Paign in herstemming voor de Provinciale Staten met mr P D Kley verlangt bij die herstemming niet in aanmerking te komen Bg kon besluit ia benoemd bg het personeel der militaire administratie tot kapt magazijnmeester bg t Rijks centraal roagazgn van kleeding uitrusting enz te Woerden de kapitein administrateur van kleeding en wapeuing J J Keyier vau het 4de reg infaaterie thant belast met het beheer over het garaizoensmagazgn van kleeding te Gorinchem Maandag jl had bij hel Koffiehuis de Kap het volgende ongeluk plaats Het bgna 3 jarige dochtertje van den eigenaar van dal huis was aan het spelen en springen op eenige op elkander gestapelde biertonnen Een daarvan rolde weg waardoor het meisje tassohen de anderen viel en een daarvan op baar borstje kreeg tengevolge waarvan tg z 5 5 zwaar gekneusd werd dat tij spoedig den geest gaf Gisteren had ten raadhuize itftt gemeente de aanbesteding plaats van Het onderhoud der kaaimiiren langs de rivier de IJsset en langs de grachten binuen dezegemeente Ingeschreven werd door H Joogerbnrger te Waddinxveen voor ƒ 7480 G Toornvliet voor ƒ 7260 C J C Hoogeiidgk voor 6990 enH J Nederhorst voor ƒ 6969 Het leveren en inhegen van 7 meerpalen in de Turfsingelgraobt Ingeschreven werd door H J Nederhorst voor ƒ 443 G Luijendijk voor 403 en W Bokhoven voor f 399 Het afbreken en wederopbouwen der Sluiswacgterswoning bij het Moordrechtsche Verlaat Ingeschreven werd door i G vaa Ollerloo te Waddinxveen voor ƒ 2666 J W de Jong voor ƒ 1776 P Rond voor 1720 W Bokhoven voor 1705 G Lugendgk voor 1696 C P W Dessingvoor 1639 H J Nederhorst voor 1443 B Mullaart voor ƒ 1395 en L van Blokland voor 1292 Bij do Dinsdag te Boskoop gehouden stemming voor dijkgraaf en een heemraad voor de vereenigde polders lijn als zoodanig herkozen de heeren I van Hoff en F de Jong Het bestuur der kweekschool voor de zeevaart te Leiden maakt bekend dat den Sltten Mei t roorm M 9 uur in voornoemde inrichting eene keuring J plaats hebben van jongens tusschen HVj en 16 mr die eene verbinding in s Rijks zeedient wenLten aan te gaan Oiibevaren personen boven de 16 jaar worden voorloopig niet meer aangenomen Uit het Verslag van de Kweekschool voor Zeevaart Leiden blijkt dat deze inrichting in bloei loejeemt het getal leden bedraagt 280 Hel personeel Jtr Marine voor onderwijs en toezicht bestaat uit 10 onderofficieren en 14 matrozen en mariniers Van Je in Maart aanwezige 120 jongens zijn op 1 April 80 overgeplaatst naar de opleidingsschepen Omtrent den vooruitgang in ontwikkeling bij de leerlingen rordt veel goeds gemeld Hunne gezondheid laat niets te wensohen oier tijdens de hevige roodvonk tpidemie te Leiden heeft zich aan de Kweekichool geen enkel geval daarvan voorgedaan Het nieuwe gebouw dat dezen winter een zware proef heeft moeten doorstaan voldoet zeer goed In den loop dezer week zijn aan de afdeeling vtterttaat conferenlién gehouilen door den Minister met de betrokken hoofdambtenaren over de menigte Tsa plannen ingekomen tot verbinding vaa het Noordzeekanaal met de Rijn De hoofdoommissie der algemeene verloting ten behoeve der watersnoodlgdcnden heeft bekend gemaakt dat de prijzen kunnen worden afgehaalil ia de Oolliitche zaal Noordeinde te s Gravenhage van Donderdag 20 Mei 1380 tot eu met ultimo Juni doaraanvolgende dagelgks de Zondagen uitgezonderd det morgena totwIieB 10 en 12 nre Het programma it in het licht verschenen van de 36tte Igemeene vergadering der Geldersche maatschappij van landbouw en van de door hare afdeeling Doesborgh te houden tentoonstelliug van werktuigen paarden rundvee varkens schapen pluimgedierte landboawproducteD tuiuvruchteu groeuten bloemen enz enz op de Eensensweide te Doesborgh den Ssten 9den lOden eo Uden Augustus 1880 Volgens de N Orö Cl beslaat er in de provincie Groningen in de gemeente t Zandt en omstreken eene brandwaarborg maatschappij die eenig in haar soort is Zij is eene onderlinge bettaat sedert 1795 en heeft de tien eerste jaren de vrij hooge som van 2 60 op de duizend van de deelbebl ers ontvangen Sedert dien tijd dat is gedurende 76 jnren is er gcene contributie meer geïnd zelfs beeft er driemalen eene nitkeeriug plaats gehad aan de leden gezamenlgk tot een bedrag van 5 pCt van het verwaar xirgd kapitaal Het toezicht dat de leden op elkander kuunen uitoefenen in deo beperkten kring waarin de raoatschappg werkzaam il moet alt de voornaamste oorzaak van dezen ongekenden bloei worden aangemerkt De Eertte Kamer heeft Dinsdag avond hare werklaamheden hervat De voorzitter jhr mr F J J van Ejrsiaga heeft daarin zijne betrekking met eene gepaste redevoering aanvaard Ingekomen zgn de geloofsbrieven van het nieuwbenoemde lid der Kamer in Overgssel den heer mr A van Naamen van Ëmnes welke tot onderzoek werden gesteld in handen eener commissie Nog is ingekomen een verzoekschrift vnn den griffier der kamer mr O Star Numan of hg het ouratorschsp van het Haagtohe gymnasium kan blgven waarnemen Dit werd ter onderzoek mede gesteld in handen eener commissie Voorts zgn 7 adressen ingekomen van sollicitanten naar de betrekking vb commies griffier der Kamer De verschillende laatstelijk door de Tweede Kamer aangenomen wett ontwerpen zoomede de twee og aanhangige en onafgedane ontwerpen lijn verIonden naar de afdeelingeu die op nieuw worden lamengesteld Het Anti diensivervangentliond verspreidde weder een nieuw bondachrift Daarin wordt o a medegedeeld dat de Cuinmissie voor het ontwerpen van verzoetsoliriften zich ten einde op alle gebeurlgkkedco voorbereid te zgn onledig gehouden heeft met de verzameling va bouwstoffen voor een derde pelilionaement Het eerste hnd plaats in April en Mei 1876 het tweede in November 1877 De bouwstoifea zijn verdeeld in 5 ontwerpen als 1 drcs aan den Kualiig 2 adres nan de Tweede Kamer 3 brief aan den raad van Ministers 4 model voor adhuesie aan de trekking van hel loofiladres en 5 model voor adhaesie aan de strekking van het andere De Commissie bestaat uit vier leden den hoogleeraar staatsraad Buys mr A M Maas Geesteranut 1ste secretaris den luitenant generaal W J Knoop vicepresident en den president van het Bond generaal van Limburg Stirum Toen de Vega met prof Nordentkjöld in langen tijd niets van zich had laten hooren zond de heer Sibiriakuff hel stoomscliip JVorrfeB i öW uit om door de Bebringstraut de IJszee binuen te loopen en te trachten de Fega op te sparen Men zal zich herinneren dat de Nordenifydld toen in de Japnnsehe wateren averij kreeg en de Fega reeds in Japan was aangekomen voordal het eerstgenoemde stoomschip zijnen tocht voortzetten kon De geleden schade was niet groot en is nn reeds lang geheel herileld maar de Nordemkjüld jsUe Yokohama gebleven Dit schip zal nu blijkens eene mededeeling van den beer Sibiriakoff aan Prof Nordenskjold eerlang bepioeven om deazelfden weg als de Ve a af t e leggen maar in omgekeerde richting door de B hringstrani van het oosten uïar het westen De Kapitein it eea Noor en ook de bemanning is grootendeels uit Noorwegen afkomstig mnor het schip zal toch waarschijnlijk onder Russische j vlag varen Als de tocht voorspoedig slaagt kan de Nordtntkjöld in October in Noorwegen aankomen Dat men niet voorzichtig genoeg kan zijn met het in betaling nemen van allerlei coupons is weder gebleken bij de behandeling van een strafzaak voor de arrondistemenlsrechtbank te Amsterdam Een aar jaren geleden had een inbraak plaats in het antoor vnn de bierbronwerg des heeren G A Heineken Er werd eenig geld ontvreemd bovendien ceuig deels betaalde deelt nog niet iu circulatie gebrachte coupons van een leening ten behoeve der volksgaarkeukens Eeo 14 jarlge jongen die opgaf ze in een sloot nabij het kerkhof ele Liefde te hebbeu gevonden had ze in het lokaal der Toevlucht voor Bchoeftigen op de Passeerdergracht aan drie daar aanwezige personen laten zien Ofschoon zijn vader en zijn baas hem badden gezegd dat zij geen waarde badden werd op hun aanraden en door hua tutschenkomtt de inwisseling beproefd In een der volksgaarkeukens werd deze geweigerd eeo der bestnurder verwees hem voor de betaling naar de Kasvereeniging daarbg zijn twijfel uitsprekende aan de waarde De bewuste personen wisselden nu eenige coupons in bij diverse sigarenwinkeliers waarvan somige op de terechiitting verklaarden dtt zij ze alleen aannamen omdat het coupons en deze zeer gebruikelijk waren Toen deze beproefden daarop geld te krggen kwam de zaak uit De jongen en zijn drie helpers stonden thans terecht ter zake van bedriegelgjie oplichting Tegen hen werden celstraffen van 2 iQt 8 maanden geèischt IJmuiden waaraan zulk een tchitterende toekomstis voorspeld schgnt er zelf txk te gaan wanhopen Ten minste men deelt aan het UgndelMad mede dat de neringdoenden de plaats weder verlaten eovele huizen ledig staao Heeft men als opmerkelijkfeit indertgd bericht dat de eerste nering die ergevestigd werd die van een tapper is het lijdt geentwgfel of de laatst overblgvende zal ook dat beroepwel uitoefenen i Want dit beroep schijnt in de ongonsligste omstandigheden nog te bloeien evenals het onkruid dat welig groeit ook zonder dat de minste zorg er aan besteed wordt Als een voor oeeld hoeveel haast wordt gemoakt om op een geschikt punt een kroeg te vestigen vonden wij een paar weken geleden bij het bezoek van een der nieuwe wijken voor een huls in aanbouw waarvan nog slechts de groudverdiepiug bebewoonbaar was en hoe dan nog aan een der masten van den steiger een bordje bevestigd met het woord tapperij Op de beide Pinksterdagen zgn door de Amsterdamhciie Omnibusmaatschappij ruim 75 000 personen vervoerd Gedurende de belde Fiiisterdagen werden langs den Ncd Rhijaspoorweg vui en anar de residentie vervoerd 10 300 reizigers terwijl van den stoomtram naar Sohevcaingcn 12 300 personen gebruik maakten De Hollandschc spoor vervoerde ruim 30 000 passagiers Bij els onder controle van de Gezondheidscommissie te Groningen staande Melkinrichting wier debiet reeds zeer groot is is met 15 dezer ingevoerd een maatregel die overal verdient nagevolgd te worden Tusschen de genoemde inrichting en eiken melklevereaden landbouwer wordt een contract gesloten met bepaling van betrekkelijk aanzienlglcc boeten in geval van overtreding waarbg de leverancier aanneemt o a de melk te leveren geheel onvermengd en geheel onveranderd met dien verstande dat overtreding als bewezen wordt beschouwd wanneer de melk bij scheikundige analyse blijkt te bevatten minder dan 2 90 veten ll eOVo vaste slof gedurende April lot en met Augustus of minder dan 3 30 vet en 12 vaste stof gedurende de overige maanden lan het jaar De melk van zieke of tuohtige koeien de biest enz moet afzonderlijk gehouden wordeu enz Nopeus het gereedschap het voeder het koel houden van de melk enz zijn goede bepalingen gemaakt Bg de melkinrichïing is nu f n vast analyticus aangesteld die geregeld elke levi nnlie afzonderlijk zal onderzoeken Dit laatste is nooilzakelijk om dadelijk te kunnen doen ophouden met de levering van slechte melk Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 19 Mei 1880 Huis Pluweeleu Singel R 652 3530 kooper O Jonker Idem aldaar R 649 1940 k K Jonker Idem Vrouwensteeg H 233 960 k C J Eeebeen Idem Korte Akkeren P 332 690 ki W van Geelen eo J van Krimpen Idem Klooster Nieuwe Haven N 63 605 k J van Krimpen Idem aldaar N 61 660 k J H Kok Laatste Berichten ROUbaiZ 19 Mei Alle werklieden in de spinnerijen hebben heden morgen deo arbeid hervat maar s middags hebben zg het werk op nieuw gestaakt Zij zeggen dat de toestand voor hen onhoudbaar is f Reims 19 Mei De rechtbank heeft heden e aanvang gemaakt met de behandellog van het prooet tegen de in verzekerde bewaring genomen werkstakert Het gerucht wint veld dat bet in duister werkend comité dat de werkstaking organiseert uit verschillende elementen is samengesteld wier gebeime bedoelingen van staatknndigen aard zgn Bome 19 Mei De ministerieele meerderheid neemt bigkbaar toe ten gevolge van verklaringen van adhaesie afgelegd door verscheidene heikoien dissidenten MARKTBEBICHTEN Gouda 20 Mei 1880 Bij kleinen omzet was de stemmiog flauw Polderlarwe puike 10 75 a 11 25 Miodere ƒ 9 50 a 10 60 Rogge puike 7 75 a 8 Mindere ƒ 7 25 a 7 60 Voer 6 76 k ƒ 7 Gerst puike f l i f 7 80 Mindere ƒ 6 a 6 75 Haver zware 4 25 i ƒ 5 26 Ligte 3 ii 4 De veemarkt met weinig aanvoer den kandel zeer traag hoewel de prgzen boog waren vette biggen voor Londen geschikt van S3 a 26 cl per half kilo magere varkens en biggen met ruimen aanvoer vlug tol hooge prgcen schapen traag te verkoopen Aangevoerd 76 partgen Kaat eerste qualiteit vaa 31 i f 34 tweede qualiteit vau ƒ 28 ü 30 Goeboter ƒ 1 85 a l SO i Weiboter 1 10 1 20 BurKorlijke Stand Qouda GEBOREN 15 Mei Hcndrin Anthonia ondera J J Aultema eo J vaa Ham 17 Geertraidu oadem B Vrrfcunst en E Kooien Johaanes ODijers J do Hoop ea H van Goraelea 18 Mattbija Cornelia Johaonea ea Geertje Johanna Maria ouders J Verkaaik en M J I eaa Johanna Cornelia oodera H Boa en E van Delft 19 Jacoba ondera B Groeneveld en N E Heislerberg OVERLEDEN 17 Mei M B Schtiemoier 2 j 7 m 18 W BarUla 5 m C Dries 4 m A van der Laan Sm F A van Ede van der Pais 2 m GEHUWD 1 Mei M Mierai en W F Kromhont D Reindert en J Rietveld H van Maarea ea J Amesz T P Stikker en M van Klnijven Burgerlijke Stand vnn onderstaande gemeenten van 13 tot 20 Mei 1880 Oouderak GEBOREK Btraardna ondera F Hoathoff en T C Niravrld Cornelia Johanna ouders C Palagraaf en W Verhoef ONDERTROUWD P Sterk 8 j en J Lugk 19 j Stolwijk OVERLEDEN J Honkoop 58j v HEUtstreoht GEBOREN Pietertje Johanna ondera P van der Do l en A Wenk Cornelia ouders G SJeenhoower eu T P Wilicjint Tennis ondera F de Graaf en Zaanen Vlist OVERLEDEN J Gelderblom 8 j H de Paler 4 j Reeuwljk GEBOREN Leendert Teija ondera I Sol en O Ihrkker ONDERTROU WD A de Hoog 36 j ea M Verwe n j Waddinxveen GEBOREN Cornelia Maria ouders D van der Wolf rn M P Nynings OVERIEDEN J P Alphenaur 4 m C B BraF 1 in ONDERTROUWD W van der Kaag en O tu der Ben