Goudsche Courant, zondag 23 mei 1880

Zondag 23 Mei 1880 N 24Ö6 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda eu Omstreken ADVERTENTIES Getrouwd MAIUNUS MIERAS v n WolfaarUdijh £ f TVILLEMINA FRANCIJSA KROMHOUT die in e namens hunne Familie hartelijk dankneggen Toor de v blijken van belangstelling4jy hun Huwelijk ondervonden Gewla 19 JVIei 1880 Heden orerleed zeer plotseling ons geBiefd Dochtertje MARIA BARENDINA in den xjg jeugdigen leeftijd tan 2 Jaar en 10 Maanden W R SCH WEMMER E SCHWEMMER on 16 Hei 1880 Koklmak Die tevens bunnen dank betuigen voor de beloonde daelnemisg m hun verlies Voor de vele hartelijke bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van onze innig geliefde Moeder en Bebuwdmoeder Vrouwe AGNETTA ELISABETH HENDRIKA VA DEtt MEER VAN KUPFELER Weduwe van den Heer Isaac Roest van Liubuug b inigen wjj onzen oprechten dank Uit aller naam JACOB A ROEST van LIMBURG iGouda 18 Mei 1880 Ü betuigen onzen dank voor de dezer dagen ondervonden belangstelling fl W F BONTE N BONTE Mjülleu Govda 20 Ma 1880 Voor de belangstelling bg mijne herkieïing tot Lid der Provinciale Staten bewezen betuig ik mgnen dank Mr J FÜRTÜIJN DROOG LEE VER Openbare Verkooping van eene HOFSTEDE met ongeveer Twintig Hectaren uitmuntend Wei en Hooiland te Lang e Ruige Weide op VrIJda s den 4 Ju nij 1880 De Notarissen P M MONTIJN te Gouda en Mr I MOLENAAR te Waddinxveen gevestigd zullen ten verzoeke van hunnen Principaal in het openbaar in ééne zitting Veilen en Verkoopen Eene kortelings geheel nieuw opgebouwde kapitale BOV WM A NS IVO If ING met aanhoorige HOOIBERG GEBOUWEN en GETIMMERTEN thans bewoond door DIUK van HOÜllN Ja in de £ uige Weide bij bet kadaster van Lange Ruige Weide bekend in Sectie B N 61 62 63 65 66 67 75 tot en met 79 85 tot en met 89 92 93 94 96 97 100 tot en met 107 109 110 111 516 517 527 528 530 531 532 533 662 663 687 713 738 te zamen groot 19 Hectaren 82 Aren en 18 Centiaren Eerst in twee pereeelen en daarna bij combinatie zijnde dadelgk te aanvaarden na betaling der Kooppenningen die bepaald wordt op 15 Jnlij 1880 Alles breeder omschreven bg biljetten en nadere informatien te bekomen bg gemelde Notarissen Die hiertoe genegen zgn komen op VRIJDAG den 4J JU NU 1880 des voormiddags ten elf ure ter herberg van LEENDERT de BRUIJN aan Driebruggen te Lange Ruige WtifU HEHSTOIMIia in het Kiesdistrict Zoetermeer DeOndergeteekende erkeutelgk jegens de Kiezers die hem bij de stemming op 11 MEIjl op nieuw hun vertrouwen hebbeu willen schenken geeft het verlangen te kennen bij de aanstaande Herstemming op 25 MEI e k niet in aanmerking te komen en verzoekt de Kiezers hun stem uit te brengen op Mr JP I KL EU J G PATIJIN Gravenhage 18 Mei 1880 KtiiBlIKES Bij B C VERWEIJ kan terstond èeu bekwaam iSTUJC ir HUK JEU geplaatst worden voor groot en klein werk tevens gevraagd een LOOPJONGEN Gouda Lange ïiendeweg D 49 Er wordt een Nette mm gevraagd voor VAST Dagelijks Adres onder No 444 aan het Bureau dezer Courant Een JONGELING vau goed gedrag en goed kunnende schrijven zoekt eene BETEEKKIFG liefst in eene Winkel Franco brieven onder letter A ter Boekdrukkerg van B A VEltZIJL alhier Openbare Vrijwilligfe Verkooping De Notaris LEO NA ROUS PETBUSRIETSTAP resideerende te Rotterdam als lasthebbende van zijnen principaal is voornemens op DINSDAG 1 JUNI 1880 des voormiddags ten 11 ure in het Notariahuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam te Vellen en op DINSDAG 8 JUNI daaraanvolgende des voormiddag ten 11 ate tnnalte Verknopen No 1 DE KAPITALE EDÜWMANSWONINB JOOP VLEIT DEN LANDMAN met DORSCHVLOER SCHUUR WAGENLÜODS STALLING voor 30 stuks hoornvee en U paarden SCHAAPSKOOI KAKNMOLEN 3 HOOI ea GRAANBERGEN voorts diverse pereeelen uitmuntend BüU W WEI en HOOILAND alles staande eu gelegen te Dleiswijk in den Overbuurtschen I older aan den Hoefwcg te zaraien groot 28 Hectaren 6 Aren 15 Centiaren No 2 Henlije pereeelen nltmuntetul Wei Hooi en Bouwland gelegen naast het vorig perceel te zamen groot 26 Hectaren 82 Aren 15 Centiaren De pereeelen breeder bij biljetten omschreven zullen eerst afzonderlgk eu daarna gecombineerd worden afgeslagen Grondlasten over 1880 241 78 Afkoop van den Hoefslag 25 sjaars Polderlasten over 1870 8 Scbieland a Hooge Boezemgeld 1 70 dito Fenninggeld 1 per Hectare Te aanvaarden het Bouwland met het ontblooten der Schoof in 1880 het Weiland met Kerstmis daaraanvolgende en de Woning met 1 Mei 1881 Te betalen 1 September 1880 of zooveel vroeger als met de koopers zal worden overeengekomen Nadere inlichtingen te bekomen ten Kantore van genoemden Notaris RIETSTAP Leuvehaven 13 te Rotterdam en bg den Notaris Mr Th BORRET Gedempte Burgwal te Crawnfwge DIRECTEUREN der BRANDVERZEKE RING MAATSCHAPPIJ II O JL L A N D gevestigd te Dordrecht hebben bg deze de eer kennis te geven dat zij ter vervanging van den Heer D KOK die overleden is als voor Gouda en Omfctreken hebben aangesleld de Heercn MONTIJN Co te Goudu Dordrecht 19 Mei 1880 P J DE KANTER Jz K J J LOTSIJ Een Man van middelbaren leeftgd biedt zich aan als in een MAGAZIJN of PAKHUIS of voor LÜOPWERK Franco brieven onder letter B ter Boekdrukkerjj van B A VERZIJ L alhier BEEBÓTTELAElF VAN H van W ijngaarden Kot te Tiendetveg D 93 Het zoo gunstig beoordeelde STOUT uit de Brouwerij de GEKROONDE VALK van VAN VoLLKNJiovFN C te Amtterdam Extra Stout 25 Cts Brown 20 P fl Alsmede Gerolstein Natuurlijk Mineraal Wat er ederlandsclie Itliiinspoürweg ZÜMERÜIEN8T 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Vau AMSTERDAM AUXUE I en UTRECHT naar BOrrKKÜAM s HAGE en SCHEVENINGEN Van Amsterdam 6 30 8 10 9 30 11 25 18 50 3 5 8 50 9 55 AaNUEM 6 55 8 50 10 36 1 30 1 50 6 25 7 85 9 ÜTUECUT 7 8 26 10 17 11 40 1 16 2 28 3 35 6 30 9 10 10 15 Hnrmtleii 7 22 8 48 12 3 1 35 3 55 9 35 10 35 Woerden 7 28 1 44 3 38 4 1 9 43 Oudewater 7 36 1 55 4 8 9 52 Aankomsl 7 50 9 10 10 48 12 88 2 18 8 3 5 4 25 7 10 6 10 58 NaAB Moorilreoht 7 53 2 18 10 12 Nieu erl£erk 7 53 2 18 4 2 10 13 Cupelle 7 53 2 18 10 12 UoTTEUDAM 7 53 9 16 10 30 12 31 2 18 4 5 4 28 6 57 10 12 11 4 ZeveiihuizenMoercapellc 7 56 2 21 4 31 10 9 ZoelermeerZegwaard 7 50 2 2 4 31 10 9 VoorbufK 7 66 9 13 12 34 2 21 4 31 6 10 9 GOAVENHAGE 7 56 9 13 10 62 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 11 1 Scheveniogeu 7 56 9 13 10 62 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 Van ROrrEEDAM SCHEVENINGEN en HAGEnaar AMSTEHDAM UTKECHT en ARNHEM Van EoTTEttDAM 6 30 7 40 8 10 8 60 10 30 10 40 11 50 2 3 20 4 30 60 8 30 9 30 C ipelle 6 41 10 60 2 9 7 Nieuwerlterk 6 49 10 57 2 16 7 8 8 43 Aioorilreobt 6 57 11 4 2 23 7 16 Aiiukomst 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 15 12 9 2 35 3 40 4 52 7 28 8 55 9 53 Sohe ningeu 7 7 30 8 5 9 40 10 11 15 1 20 2 35 3 45 6 5 7 46 9 Gbavenhaoe 6 25 7 30 8 8 36 10 10 10 80 11 46 1 50 3 5 4 16 6 35 8 16 9 30 Voorburg 6 32 10 37 1 57 4 21 6 42 8 23 ZuetermeerZeKwaard 8 45 10 50 2 10 6 56 8 88 ZeveiiliuizeiiMoercapelle 6 56 11 2 20 7 7 Aankomst 7 13 7 69 8 27 9 6 10 43 11 13 12 12 2 38 3 37 4 49 7 26 8 58 9 57 NaaB Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 31 4 55 7 31 9 1 10 Amstekdam 7 J6 8 31 10 52 12 16 2 41 3 43 4 55 9 1 10 UtbecHt 7 16 8 6 9 11 10 52 11 21 2 41 3 43 4 55 7 31 10 Abnuem 7 16 9 11 10 52 11 21 3 43 4 65 7 31 GO0O i D DK VA A BaI KMA ey deze Courant behoort een BUvoes el HecMmatige Hulde Hoe men ook moge denken over het ontstaan van den oorlog met Atjeb welk oordeel men moge vellen over het vroeger eu later gevoerde beleid op Sumatra s noord westkust op Buitenzorg en in Nederland hierover is men bet algemeen eens dat de in de laatste jaren verkregen uitkomst bevredigend is en grootendeels te danken is aan den wakkeren Generaal K VAN DBB Heijden die met verachting van gevaar en licha oeiyke tmart een vijandelijk schot ontroofde hem een zyner oogen den hem toevertrouwden post niet wil verlaten voor het doel dat bg zich voor oogen had gesteld is bereikt Men is het zeiden we daarover algemeen eens De regeering erkende het door hem hoogeren rang en hoogere onderscheidingsteekenen te verleenen Vele aanzienljjken mannen der wetenschap en van hooge geboorte staate en krggslieden erkenden het door aan de uitnoodigiug van enkelen te voldoen die op s Koniiigs verlangen het plan ontwierpen om den Greneraal een stotfelijk blijk van nationale erkentelgkheid aan te bieden Ook in vel gemeenten van Nederland erkende men het reeds door dit plan krachtig te steunen en ook in onze gemeente is thans eene commissie opgetreden die weldra aan hare stadgenooten Ijjsten aal HUÜHeden op w lkezgdatoM ggiag van vele giften hoopt te ontvangen Zij bestaat uit de heeren mr A A van Bergen IJzendoom Voorzitter H W G Koning Penningmeester D Lulius van Goor Secretaris C J J Bjjleveld A Nortier G H O de Unge R P U van Alderwerelt en mr J Fortujjn Droogleever De aard van het aan te bieden geschenk hangt af van de deelneming Milde bydragen maar ook kleinere giften zullen op prys worden gesteld juist omdat groote waarde wordt gehecht aan eene zooveel mogelijk algemeene inderdaad nationale deelneming Een volk dat zjjn groote mannen eert het moge klein en onbeduidend zijn toont ook daardoor dat hel zich bewust is van zjjn recht op zelfstandigheid op onafhankelijkheid en dat bewustzijn is tevens een der beste waarborgen tot handhaving en verdediging van dat heilig recht Dat deze waarheid ook door onze stadgenooten wordt erkend moge de belangrijke som getuigen die uit deze gemeente naar het Hoofdcomité zal worden gezonden BUlfËNLAND Uuileiilaiidsch üverziclit De Engelsche troonrede beval uida bijzuiidtTS 1 Fransohe Kamer die ctu sclieepvaarlkaun il van Havre naar Taneartille te bchaudden had ia weder gedurende een zitting opgeIioU en door deu beer Ilobert Milclull een lionapuriisl die de regeering iutcrpelleerde ovir de schikking der schilderijen u het branden van electnsch licht lu den jSahiu Zeer gewichtige onderwerpen voorzeker maar de Eransohe republiek heeft er nog gcwiolitig r op hare agenda Ke verwisseling aan het hoofd vun het departement van binudilandiche zaken is liijjonder kalm ia haar werk gegaan Du heer Gunsiuna is een geacht man en vertegenwoordigt ongeveer dezelide politieke richting als de heer Le cr zoodal htt algemeen karakter van htt iniuibterie gerne veraiukriug ondergaat De bladen behandtleu dtzc zaak met byzondere kalmte De iverkitnkingen in Frankrijk zyn gelukkig zoo goed als ten einde Van neerszijdeu is iels toe gegeven en de oplossing van enkele punten van verschil is tot nader verdaagd Nog altijd wordt bev eerd dat de werklieden door andere personen zijn opgezcH en in sommige dagbladen worden zelfs daarvan de elericalen beticht es iset name de Jezuïeten die gaarne aan de regeering ou elegeubeden zouden berokkenen Zulke beweringen tijn natuurlijk slechts zeer zelden Ie bewijzen daar de raddraaiers als ze er waren wel zullen hebbes gezorgd goed achter de schermen te blijven Saiamige correspondenten verzekeren dat de regieriug de bewijzen van deze clencale bemoeiing in kaudea heeft Men zal wel zoo vrij njügen wezen daaraan ten sterkste Ie tw fclen totdat zulke bewg en inderdaad worden geleverd De Decnsche ïtijksdag welke haren arbeid in het begin van October 1879 begon tal uog ongeveer twee maanden moeien bijeenblijven tot afdoening van de ontwerpen Helke aangeboden zgu De langzaamheid der beraadslagingen heeft thans niet alp vroi ger bareu grond in eene stelselmatige oppositie der Uukerzijdc waardoor de arbeidskracht verlamd wordt maar in de onzekere partgverhouding welke vóór een paar jaren door de Mhenring m de linkerzgde ontstond doch waardoor tevens de voortzetting van drn wetgevendeu arbeid mogelgk werd De militaiie wetsontwerpen waarover feracheideoejaren vruchteloos was gedebatteerd kregen dit jaar uitzicht op afdoening Icu gevolge van de toenadering der linkerzijde of zoogmatnUe radicalen en der rechterzijde ondanks het venel der gematigden Op 12 dezer werd dan ook het wetsontwerp op de regeling der marine door de Tweede Kamer met 69 tegen 29 stemmen aaiigenomfn en den daaropvolgenden dag werd ook het ifttsootwcrp op de legerorgamsatic by de derde Mii jnet 62 l£gea 32 temmen goedgekeurd hoewel met zoodanige wijzigingen dat dl ilrgeeriug verklaarde er zicli niet mede te kunnen vereeuigen Men zal nn moeten afwachten wat de Eerste Kamer doet Vereeuigt zij zich met de Bexeeriagsiooistellen eu volhardt de Tweede Kamer bij luiar besluit dan zou eene ontbinding van het Fulkethiog volgen De ontbonden Ituliaansohe Kamer lelde 508 leden van welke ongeveer 400 behoorden tot de verschillende groepen der liberale partij 1 moet dus al ecu treurige verdeeldheid bestaan hebben om het drie en een half jaar lang aan leder ministerie onmogelijk te maken de hervormingen in te voeren waaraan het land behoefte heeft Van die gansche meerderheid stemden slechts 154 leden voor het ministerie by de motie welke aanleiding heeft gegeven tot de ontbinding der Kamer Het noodzakelijk gevolg hierva i is dat de conservatieve partij bij de7e verkiezingen eenige plaatsen zal winnen zeker echter niet genoeg om op zich zelve regeeriugspuruj Ie worden Op een twintigtal na zgn thans de resultaten dir stemming bekend en zou wg de kansrekening der nieuwfikanloren op de herstemioiugen mogen Aannemen zal du rechterzgde 171 leden tellen de getrouwen van yairoli Deprelis 230 eu de volgelingen van Cripi c i 82 Evenals bij de reids bekende resullalen dus gceue regeeringsmterderheid dan door eene coalitie van thans vijiindige btatanddceleii tenzij bg de herstemmingen de openbare meeiiing zich meer neige naar de tegenwoordige regeering dan de makers der medegedeelde kausrekeuiiig meeuen te mogen onderstellen In elk geval moet de groote aanwinst der rechterzijde de liberalen tot nadenken atcmnitn wijl zg zeker voor een groot deel te wglen is aan den ongunstlgen indruk welken dt verdeeldheid der liberale parlij d heeft moeten maken De kiezers hebbeu recht om verstoord te zijn op eeiio overgroote meerderheid welke reeds in 1877 werd verkozen om de gemaalbelasling af te schaffen en het kiesrecht uit te breiden en in den sedert verloopen geruimen tijd dat werk niet heeft kunnen tot stand brengen Uit de Vcrecnigde Slaten van Koord Amerika wordt gemeld dat de republikeinschc en democratische fracticii iu den loop der maand Juni moeten bijeenkomen om elk haren definitieven caudidaat voor het voorzitleischap det Unie te kiezen aangezien de te heerschen tuischen de twee partgen iu de Vereenigde Siaten en te oordeelen uaa de volmaoht aan de gedelegeerden der verschillende Staten gegeven zullen de stemmen zich over een groot aantal oaudidaten verdeelen Voor de republikeinsohe conventie welke te Chicago zal gehouden worden wordt de moeilijkheid nog grooter ten gevolge vau den bijzondereo toestand waarin generaal Grant verkeert wien zijne aanhangers voor de derde maal het voorzitterschap willen opdragen in strijd met de overlevering tol dusver na Washington gevolgd Van de tot dusver benoemde 660 republikeinsche gedelegeerden lullen 3 1 3 voor generaal Grant slemmen en onder hen zijn begrepen al de afvaardigden van NewYork en Fennsylnavie tegen wier benoeming van versoheideue kanten verzet is ungeteekeud De andere stemmen worden als volgt verdeeld 214 voor Blaine 72 voor Sherman 34 voor Edmunds 17 voor Washburne Iiaatstgenoemde heeft schriftelijk verklaard van alle candidatuur f te zien en generaal Grant te stemmen Men acht het niet onwaarschijnlijk dat de mees e daxfgtvolmarhtigden ten slotte hunne stemmen zullen vereenigen op een der tegenstanden vaD generaal Grut Er Qiocten nu nog J 06 gi delegeerden gekozen wordtin van welke 42 voor Illinois waar de party van generaal Gram eenige kans schijnt te hebbben BINNENLAND GOUDK 22 Mei 1880 Bij kon b slui is met ingang van 1 Juni 1880 benoemd tot directeur van het posikaatoor te Gai ifat A Simons thant directeur van bet postkantoor ii Assen Z M heeft benoemd tot griffier bij het Kantongerecht alhier mr A Greebe te s Gravenhage Uit het vroeger vermekle viertal voor een predikant bij de Remonstrantsche gemeente alhier is het volgende tweetal alphabelisch gekozen de hh J J vau llille herv predikant te Zaandam en dr H P Schim van der Loeff herv predikant te Bergen op Zoom en d iaruit is tot predikant beroepen de heer dr U P Schim van der Loeff Eene soiree musicale op 26 Mei is ie ons land waar de lieve Meimaand hela£ s de treurige reputatie heeft van November te willen evenaren uog mogelijk en dat zg tevens vol genot kau zijn zal naar we hopen a s Woensdag door de Goudsche Zangvereenigiug worden bewezen Het programma bevat 1 Gesaug der Geister uber den Wassern Goethe van Ferd Hitler 2 Ein Gvialliches Abcndlied Kinliel van Carl Seiiiecii 3 Schón Ellen Geibel van Max Bruch en 4 het eerste gedeelte van Mendelstotna Paulus Sohsten zijn de voor onze sladgeliooten ook duor hunne initialen reeds bekende en hooggewaardeerde M C v V sopraan G K v d L nil en C C H P lenor tcrwyl de baspartij door den heer Fel D van Leiden is op zich genomen Onder leiding van deu heer van Milligen heeft deze vereenigiiig ons reëels meermalen aangename avonden bezorgd en zeer ele stadgenoolei die niet tot de werkende leden knnni U behooren hebbengetoond dit op prys Ie stellen door als donateur of buitengewoon lid toe te treilen Toch zullen er nog wel zyii die dit nallelen omdat zy wilden wachten op een nieuw vercenigingsjaar Daarom zij hier opgemerkt dat het dan thans huu lijd is Deze uitvoering is de eerste van het jaar 1880 81 Voor üonateura eu donalrioes die het recht hebben twee dames uil hun gezin te iiitroduceeren is de coniributia minstens ƒ 5 voor buitengewone leden die ééne dame uit hun gezin mogen mtroduceeren ƒ 2 50 Morgen Zondag zal van half een tol l ec uur op de Uruule Markt alhier eene muziekuitvoering plaats hebbeu door het muziekcorps der dd schuttery In de zitting der iv lterdamsche Arr Bechtbauk van Donderdag stond o a tertchl D H sjouwer ivuncude te Gouda bekl van