Goudsche Courant, zondag 23 mei 1880

b dri gdijk opliehliDK door het op den nasm van Kkcfeo u Vliet aldur haUu rao twee oroodeu n f a diiritiil f n looil Kisch 6 maanden ger oell eu 25 borte of 3 dagen gev cell Oier S dagcu ait praal Men Tcnoelit oim te melden dat de fer adcripg der Ouderwgien vit het ceveude Dittriet van ZuirllioUaud aietliedett plaats b efl Eooals elders gemeld erd maat oaartchgulylc etrst over veertien dagen Door lirt Walmr der Vercenigiug tot ondcrateuaing ler uagelafteii betrekkingen van onderwijzers in ZuidUollaud te Leiden geve$ igd lijucircaKiires verspreid om belan ntLliui ie4i iu litt oikUtwïjs op te wekken Is douatenrs toe 4e troden üe mindere bciaiig IteUiug die hel fond bg di jfU iiixe oiidfrwij trs efagut te vitiden hoeft het bt tuur iiuofdzakelyk lot liea iiaj bewogeiu ïen elioeve etnier waardige Tertegenwoordiging Tan Nederlaud oip de erstvolgende tentoonstelling vau vel en iied te Louden bood Z K H prins l rederik eene kgehrage viw 3U t aan Btstaii GeiieraaL ËEuars Kihei Zittiug wan 20 Mei 1880 lo deoe xittiiig is de heer van Naaraeii vau Eemoes als Ud toegelaten Aan deu heer griffier is to estaoa Ik arutorscfaap van het gymnasium Ie biqvea aamemeu Heden zgu drie ontwerpen aan de orde j e teld Daarna zal de benoeming van eea ceuimies griffier plaats hebben Tb4is net liet li t het voorloopig verslag van de tweede kamer over het ontwerp tot verhoogiiig wan hoofdslak V der tiialsbegrooliug voor 1S80 iitt oake valt uitgave voonvloeieude uit het iii werking treden der wet op hel lager onderwijs In dat ccsiag wordt eerst gehandeld over hel gemis het kon besluit tot invoering In al de ufdceliagea werd door eenige leden in eene zelfs door de groole meerderheid bovreemdiug aan den dag gelegd dat gelden voor het uitvoeren der bedoelde wet rorden aangevraagd vóór dat het kon besluit is afvoardigd waorbg het tgdslip van het in werking treden dier wet bepaald en dus aan haar art 93 gevolg gegeven is Door de wijze waarop deze zaak thans bij de kamer aanhangig is gemaakt wordt voet gegeven aan bet misverstand dat het tijelstip der invoering van de wet van nadere medewerking der sretgevende macht afhankelijk is terwijl dan toch de koning alleen daarover beslist De schijn wordt geboren dal men aan de tegenstanders der wet gelegenheid wil geven hunne bezwaren nog nader te b rde te brengen en iu overweging te doen nemen nn daarna de wet al gf niet iu te voeren Tegen deze bedenkingen werd aangevoerd dal hel toch inderdaad ongerijmd klonk van dal gebrek aan eerbied co van beperking van s kouings vrgheid Ie spreken daar hel toch hier eene voordracht gold die hij leLr aan de overweging der Stalen Geueraal had onderworpen eu terwgl nog iu de jongste troonrede werd verklaard dat de bedoelde wet zoo spoedig mogelijk zal worden ingevoerd Bij een deel der voorstanders van de schoolwel woog het financieel bezwaar Uit dat oogpunt was de indiening van dit ontwerp zeer wel te verdedigen Aan de thans gevolgde handelwgze zou toch in elk geval dit voordeel verbonden zijn dat als de minister den koning omireut het tgdslip der invoering adviseerde kg tevens de zekerheid kon geven dat alles voor het definitief ia werking stellen der gemaakte bepalingen gereed wat en niet weder door een votum der kamer koo worden gestoord Als slotsom gaf de meerderheid der leden die aan het sectie ouelerzoek deelnamen te kennen dat ofschoou zij hare slem voor hel ontwerp daarvan niet zou afhankelijk stellen zij uiettefaÏD met den meesten ernst bij de regeering meende te Imoeten aandringen op het zoo spoedig mogelijk uitlokken van het bedoelde besluit Omtrent de inTOtriag moest zekerheid bc taan en die zekerheid ordl door het le geiiw or lig Keo benkende dat de grzameulgke uitgaaf van taatswege £ og geen i j uilüoen zou bedragen en dos I t miliocB Binder dao bet door den minister j caoemde cgfer De tweed kaner der Sta ten Generaal zal vermoedclqk tegen het laatst van Juni men noemt den SSb worden b ieeogenxpea tot roortzetting derwcrkioombeden Bij de Tweede Kamer is ingekomen een wetsontwerp houdende nadere bepalingen omtrent den accijns op zout De frandulense invoer van zont uit België vereiodit wettelgke voorwning de minister heeft remeend ia den tegenwoorllgen toesiand niet Ie mogen SemeteB maar naar middelen te moeten omzien om bet toeiictfl op den invoer te versterken Men schrijft aan de Leid Cl Ue roem van den Zeeuwscbeu aardappel dien uieujaud heeft durven verkleinen ook oindji mededinging onmogelyk scheen ij gelijk Ie wncliten was nog verhoogd Het buitenland voorzag iu evii aardappel die van welken oorsprong dan ook als Saksiscli l ooUch of llussiach ingevoerd best kon voldoen bij welks afzending echter veel iweudelarij heeft plaats gehad eu die terwijl nu de nieuwe ardappil in het verschiet it hoe bruikbaar ook nog uel het minst aan den stevigen Brieltchen jam beriniierl Zeeland en Gelderland blijven de hoofdprovineiêii tot het leveren van een duurzamen aardappel Ataar nu zoo hoogst gemakkelijk andere hulpbronnen geopend zijn waarmede zich bijna iedereen tevreden stelde zal de Zeeuwsche boer handelbaarder dan vroeger zich moeten toonen xooals dan ook wel verwacht wordt als de oogst van den laten aardappel aanbreekt anders keert heiu ongetwijfeld menigeen den rug toe In de nabijheid van Amsterdam onder de gemeente Nieuwer Amstel heeft de heer M Dijkman behanger Ie Amsterdam eene stoom kleedklopperg laten a irfchten Zulk een machinale kleedklopperg bestond lot dusver in Nederland niet en evenmin voor zoover men weet iu het buitenland De tapijten of kleedeu worden gelijkmalig bewogen langs twee assen waarvan de onderste met klappers de bovenste met schuiers is voorzien Ofschoou de vinding eenvoudig is mag 2ij verdienstelijk hecten daar zij aan een zeer ongezouden en vermoeienden handenarbeid een einde zal maken Woensdag had de oflicieele proefmaling plaats van de stoommachine voor den Wassenaarschen polder gemeente Kgusaterwoude Leimuideo en Ter Aar Deze machine opgericht onder toezicht van den heer L Ëxalto 1ste opzichter van den Zuidplaspolder te Moordrecht bestaat uil twee direct werkende oentrifugaalpoinpeu die elk afzonderlijk kunnen werken gezamenlijk van 67 paaidenkrachlen Bij deze proefmaling bleek dat die machines ruimschoots aan de gestelde eischen voldoen ilo wateropbrengst meer en hel kolenverbruik minder bedroeg dan als voorwaarde was gesteld en dus den leverancier deu heer C Blok te s Hage als geueraal ageiit voor de firma Gwijue k Co Ie Londen alle lof toekomt terwijl het machiiiegebouw en ketelhuis mede onder directie va den heer L Exalto eu onder dagelijksch toezicht van deu heer vau der Vooren door den heer Ph Verbruggeu te Waddinxveeii opgericht uiliuunt door degelijke en aediede bewerking De heer J P Lissone te Amsterdam heeft het plan gedurende dezen zomer gezelschapsreisjes door Nederland Ie org uisrcren roor jongelieden ouder leiding van een onderwijzer Eerstdaags verschijnt het programma voor de eerste reis vau Amsterdam naar Maastricht Voor oudcs en voogden zal dit eeu welkome gelegenheid zijn hun jongens op pr ictischc eu aangename wgze bun v ulerland te leeren kenneu £ i ziju maar al te veel die over buitenlandsche badplaatsen en metropolen weten meê te praten maar van de schoonheden van hun eigen land geen flauw begrip hebben £ n de liefde tol den geboortegrond zal er na kennismaking niet minder op worden Men sleune dus deu heer Lissone in zijne plannen waardoor den jongelieden gilegcnhtid wordt geboden zulke aangename en leerrgke uilstapjes te maken Na openbaarmaking van bet door prof Kijke uilgebrachte rapport omtrent de lichtsterkte v iii het gas te L iden is door den gemeenteraad besloten de lichtsterkte te brengen op een minimum van 16 kaarsen op een afstand van 1100 meter Na lange discussie weid bepaald dat de prijzen voorloopig op 8 cent zullen bigven Burgemeester en Weihouders hadden voorgesleld dien op 7 cent te bepalen Woensdag ochtend is in de Schie te Schiedam door de politie hel lijk gevonden van den telegrafist der Holl Spoorwegmaatschappij aan het station aldaar J L L een jongmensch van 20 jaar Naar de N R Ct meldt is de verdronkene Maandagavond laat oa afloop van den dienst met eenige medebeamblen in vroolijke stemming een eindweegs den Overschieschen weg opgewandeld en is hij niet ver van de plaats waar thans zgn Igk is gevonden alleen teruggekeerd Dinsdag ochtend verscheen hij niet aan hel bureau en in den loop van den dag werd door een der stadsbeamblen een hoed drgvende gevonden in de Schie Door de politie werden daarop nasporingen gedaan welke het bovengemelde resultaat hadden Het lijk is naar het drenkelingshuisje op de stadswerf vervoerd Naar men verder verneemt zou er vermoeden van geweldpleging bestaan waartoe hel op het lijk vinden van twee ledige portemonnaies eu een lichte schram aan neus en hand aanleiding geven Bij den heer olTieier van justitie te VViuscholeii zijn van verschillende zijd o klachten iugekonen tegen zekeren Derk van der Veen die in de couraulen adverteert dat bij hem gelden op hypotheek zijn te bekomen en die wanneer naar aanleiding daarvan aanvragen om geld bij hem worden gedaan de aanvragers bij wgze van voorschot voor kosten eme geldsom varieereode van 2 50 tot ƒ 13 lam hetalejj terwijl hij wanneer men op het ontvangen van het op hypotheek beloofde geld aandringt zich met uitvluchten van de zaak afmaakt zoodat de aanvragers zouder de verstrekte voorschotten terug te ontvangen ouverriohterzake naar huis kunnen gaan Genoemde van der Veen heeft langen tijd verbigf gehouden te Stadsiuusselkanaal by den kastelein £ ürenlh Hij is onlangs van daar vertrokken Burgemeester en Weihouders van Zwolle hebbeu met het oog op de aanhoudende droogte tengevolge waarvan onderscheidene pompen geen water meer geven tot nader aanzegging verboden stoepen of sttaten te schrobben Ter Terbeteriug fap k i rundemu in Amerika heeft een Amerikaao in Friesland opgekocht 10 kalveren 63 hokkrliagcD 26 kotien en 1 twerjauge slier HH liqnidaleuren der Afrikoanscbe Handelsvereeuiging te Rotterdam hebben aan de crediteuren dier vereeui iiig medegedeeld dat zij eene combiuatie vau kuopers hebben gevonden die de baten der vereeniging geheel van hen heeft gekocht voor de som van ƒ 2 311 241 S1 Ü balanoraarde gelgk die door hen wat opgemaakt Hiermede is dus de liquidatie afgeloopen Het bedrag is op 1 September 188U ter dispositie van de Bchuldeischers die dan over het hon komend dividend ad n t P beloop hunner schnldrorderiog kunnen beschikken 2ij hebben evenwel ook nirt uit het oog verloren dat het hunne roeping is om het belang van alle scfauldeischers gdijkelyk la behartigen Zg verkochten de baten der van rnihtsvege ontbonden veunoolschap aan eeue combinatie Het was onmogelijk dit aanbod aan crediienren te gelijk te doen Maar zij willen ieder schuldeischer in de gelegenheid stellen aan dien inkoop deel te nemen Daarom hebben zij aan den verkoop de voorwaarde verbonden dat alle orttditeuren der frikaansche Handelsvereeuigiug voor bedrogen van ƒ 1000 eu hooger het recht hebben ciob alsaog bg die combinatie van koopers aan Ie aluitcD ieder in verhouding tot zijue schuldvordering a 17 t P berekend Na 20 Jui i is het recht tot toetreding vervollen Als een merkwaardig nieuws op landbouwgebied kunnen wij mededeelen zegt de EnU Ct dal op Dinsdag lit Mei de eerste Stretker knollen Meirapea tei Broekerhaveu zgu geladen voor de Amsterdamsohe markt tielijklgdig en dit sebijul nog nooit gebenrd zijn de eerste nieuwe aardapiwlen een kwart mvA van den landbouwer K Hauwert te Broekerhaveu naar Amsterdam verzonden Zij waren raeds aardig van stuk en zagen er goed uit Te Meppel bad zich Zaterdag morgen als gewooulgk tegen 9 uur het einde van den schofigd een aantal werklieden verzameld op de Kerkhofsbrug Ook ua zaten eenigen op de leuning dier brug toen een der kettingen brak en een tweetal iu bet diepe kanaal stortte De een R Arp werd spoedig er uit geholpen daar hij nabij den wal was doch de andere 1 Groniger geraakte onder de bng en men kon niets meer van hem zien Keu l jarige knaap A Odding ontdeed zich haaatig van tgn schoeisel en sprong te water om den dreuteling te redden Hij zwom onder de brag en mocht het genoegen smaken hem aan den kant van het water te brengen waar beiden met behulp van andereu op den al werden gehaald De redactie van het JardrIJiihinJig Wakblad aitgave van de erven H van Munster Zoon te Amsterdam deelt mede dat hij die op eenig punt ran geogralischen aard inlichting verlangt zich desnoods ongeteekend tol haar adres Leiden kan wenden Ouder Correspondentie zal men dau in het Weekblad het antwoord bekomen Na al de klachten van onze visschers over de roofzocht en rernielznchl der Engelsche visscherWeden is het niet onbelangrijk het ofBciëelc verslag te lezen op Inst van de Board of Trade door den regeeriugscjmmissaris W H Higging opgemaakt Daarin verwijten de Ëngelsche visschers nan de onze bijna wooreielijk wat dezen aan de fingelschen verwijten nl het leegen der netten het stelen van het vischwant enz terwgl de Eogelsobe visschersvaartaigen roor de overmacht der beter bemande Hollandscbe vischaloepen moeten onderdocR Daarenboven wordt nog aan de Hollanders verweten dal i j de Engel sohen jenever vcrkoopen en zinh met visch lalen betalen ten koste van de reeders Men ziel hel de pot verwgt den ketel dal hij zwart ziet Donderdag werd Ie Amsterdam de joarlgksche algeroeene vergadering van het Nederlandêche genoolichap tot ledelijke verietitring der getangenen door den voorzitter mr S Wildschut geopend roei een toespraak waarin bestreden werd de legen de Staatcommissie voor het Nederlandsch ontwtrp strafwetboek d Nederlaodsche Begeering en dit geuootscbap door eenigen gerichte beschuldigingen van ziekelgkephilanthropie Spreker trachtte Ie betoogen dat die beschuldiging oDJnisi is en dat men hier te lande noch te snel nog te ver is gegaan met het toepassen van die humane beginselen iu bel strafrecht welke door de wetenschap iu overeenstemming met den geest des Igds gevorderd worden Zg die hier het uliliieitsbeginsel op den voorgrond stellen eu de afschrik iingstheorie voorstaan bemoeien zich met den schuldige als met een voorwerp dat builen de maatschuppg staat Zg vergeten dat ook op deu Staat de verplichting rust om den gestrafte deu terugkeer ia de maatsehapplj als beter menscb mogelgk te maken Dezalktn mogen galg strop brandmerk en geeselroede als hunne goden aanbidden Spreker meende echter dat bun verwijt van ziekelijke philantropie ofschoon in den laalsten lijd met vernieuwde kracht op den voorgrond gesteld slechts een laatste stuiptrekking is van een stelsel door wetenschap en menschheid ten doode gedoemd Spreker oordeelde t in den misdadige steeds ele mensch moet wolden gezien De straf die eensdeels dienot om de Sepleegde reohlssohenais weg te nemen diene andereets om den overtreder voor de toekomst zooveel mogelijk op den weg der zedelijkheid terug te voeren Doof het misdrgf verlaagt zich de mensch door de sti f tracht men hem op ie beureu Spreker prees daartoe het penitentiaire stelsel eu het cellulaire stelsel aan Volgens hem was de toepassing der humane beginselen in het strafrecht geen ziekdgke maar een ziekteknndige philanlhropie De studie van den AicDkofa toch en zijn ziektegeschiedenis ligt daaraan ten grondslag op het andere atelsel rust veelal de blaam van ziekelijkheid Of ia bet geen ziekelgkheid als men ten einde raad uit vrees eu eigenbelang dn misdadiger het leven beneemt ten einde hem voof altgd onsohadelijk te maken tonder te vragen of de rechter die dat doodvonnis nitsprak onfeilbaar was loniler te beproeven of de diep gezookene ook soms aog door eeu leven rol berouw ign misdaad wilde boeten P Of is er geen ziekelijkheid in dat stelsel dal Igfslrnffec loepast op den mensch folteringen van hel lichaam die waar ze op bet redelooze dier worden aangeweud om het aan den mensch te doen gehoorzamen vaak afgrgzeu steeds medelgden wekken Dal in het andere stelsel de ernstige misdryren minder waren is niet bewezen hel tegendeel is hier lelfs na afsohaffiug der doodstraf gebleken Men ga dus mei ernst voort op den weg dien meu in d laatste jaren hier te lande is ingeslagen De secretaris dr E laiurillard bracht hel jaarverslag uil De toestand van hel genootschap is gunstig Aan werk heeft hel helaas niet oiilbrokeu op het moeilijk te bearbeiden terrein Te betreuren is echter het verminderd aantal werkkrachten Hel ledental toch is afgenomen Tegenover een aanwinst van 45 staal een verlies van 81 Het ledental bedraagt thans 2633 Dat hel gelul cellulair veroordeelden bier te lands steeds toeneemt bigkl o a uit de gerechti ke statistiek over 1878 aangevende dat vsn 474 door de gerechtshoven veroordeelde personen 85 dus 75 pol tol cellulaire strafon zgn veroordeeld en o a van de door de arrondissementssechlbsnken veroordeelden 68 pot Eenige maanden geleden besloot de hoofdcommissaris der gemeenlepolitie Ie Amsterdam dat de uitMalliiigen op Si Authouie en Joden Breedstraten op grond der polilie verordeuingen in het belang vsn hel openbaar verkeer moesien verdwgnen De klughebbenden adresseerden zich tol den geraeentenad met verzoek hen in het genot te laten hunner itandplaalsen totdat de ontworpen overdekte markt op de te dempen Leprozengracht gereed zou zgn Hoewel zich in deu Raad een stem verhief om Ie trachten aan de bedoelingen der adressanten tegemoet ie komen luidde de beslissing op het adres afwgzend Voor eenige dagen ia de maatregel in practgk gebracht Men heeft op den Zwanenburgwal lussohen de Houtgracht en Zwaiieiiburgslraal de kade aan den waterkant verhoogd eu van een negental lantaarns voorzien en daar den venters plaatsen aatigewezeii Deze maatregel was in de buurt alles behalve populair slechts noode maakten eenigen van de nieuwe standplaats gebruik Oisteren een der drukste dagen voor dezen neringdoenden kwam t tot een uitbarsting Is het HaKdelMad wel ingelicht di 0 begonnen de ongeregeldheden toen een inspcolcur 0 ran politie gelaste de nilslalliugen weg te nemen die niettegenstaande overal aanzegging was gedaan op onderscheidene plaulsen werden neergezet Bij een dier waarschowiugen tot installen ontstond een volksoploop De inspecteur w4rd in een kelder gedrongen aan de agenten die toeschoten viel hetzelfde lot Ie beurt Dit was het sein roor een algcheelen opstand op de Jodeo Breestraat Van de daken werden planken steenen en door de omstanders emmers ruil enz op de agenten geworpen die in grooten getale naar de straat gezonden telken male uls ze een weerspannige in hechtenis trachten te nemen zich met hunne stokken ja zelfs met hunne sabel door eene tierende menigte moesten heenslaan Tusscben 2 en 3 uur zag men arrestanten naar het bureau der 3de sectie sleepen onder een geleide ran misschien wel rijf en tiviniig agenten de blanke sabel in de hand om ruimte te houden Menige inspecteur heeft onaangename oogenblikken gehad totdal versterking kwam Vele winkels sloten de luiken en eeu zeer sterke politiemacht in patrouilles verdeeld doorkruiste gedurig de nu geheel vau uitstallingen bevrgde straten en de aangrenzende bnurten Van ernstige ongevallen is niets bekend lïlen Amerikaausch dagblad is op den vermtkelijken invql gekomen om prins Bismarck uit te noodigeu booftlartikelen te schreven En wanneer men de berichten uit Berlijn gelooven mag dan was dit aanbod zeer ernstig gemeend De vertegenwoordiger van het blad is opzeltelijk daarvoor naar Berlijn gekomen en schreef van daar den Bijkskanselier een zeer beleefden brief met verzoek om wel te overwegen welk voordeel zijn aanbod hebben kon voor de Btaatkonde van deu Prins Eenmaal s weeks zou het blad zgne kolommen openstellen roor ten artikel van s Prinsen hand laag of kort al aaar hem dit wenschelijk voorkwam en waarin hij tgne staatkunde kon blootleggen Dit zou dan natuurlijk weder aanleiding geven tot levendig geschrgf en zoo zou de Prins iedere week het gevoelen van Europa orer zgne plannen kunnen rernemea en tevens bet voordeel hebben van zyue inzichten langzamerhand post te zien ratten in de openbare meening ran Enropa Voor ieder ran deze opstrdlen ook al telde het slechts 20 regels bood het Ijlad 2500 dollar dal is 130 000 dollar s joars eu om te bewgten dat het rolkomen ernst was zon onmiddelijk 260 000 dollar worden gestort zoodat do Kanselier roor twee jaren altijd zeker wezen ton tok al nam het blad geen regel ron hem op B j de onirangsi van dezeu brief moei de Rgkskanselier barlelgk hebben geluchen maar hg liet toch met den meesten ernst antwoorden dat hg te vele bezigheden had om nog andere op zich te nemen De kroniek meldt dat h toen de brief verzonden was eeusklaps zich omkeencde en tot zijn zoon graaf Herbert zei hoe dom we konden hebben gevraagd of hg voor de helft van het geld een brief van u wilde hebbeu Zgn goed humeur bigkt de Kanselier dus nog niet Ie h bben verloren Men legt dat de onderhandelaar oumiddelijk naar Pargs vertrokken is om te beproeven of hg daar zijn gading rinden kon Misschien zal hg t spoediger slagen want nu de juuroalislen diplornaleu worden zouden de diplomaten hel wel eens kunnen beproeren met de journalistiek l il Vlissiugen werd Donderdag aan de N R Cl het volgende berjcht Dezen morgen wer den de zeven nit Engeland teruggekeerde schipbreul elingen van deu loodsschoener u 1 per mailboot van Queensboro gekomen aan de buitenhaven doeir een lalrgke menigte loodsen en familie verwelkt imd Betreffende de aanzeiling hoorden wg dat op den 16 Mei s avonds ten elf uur de schoener zeilende was op de hoogte vau het eiland Wight bg prachtig helde sterrenlicht en zeer goed rurcogezicht de toplaii toarn het internationaal seinlicht roor leodsraartui en brandde uitmuntend Men zag een stoomscif ip nit het westen komen toonende zgn rood en zijn toplicht Aanvankelijk was men roor niets beduc it doch toen het stoomschip nader kwam ontstak irien lot driemalen toe een krachtige flambouw Niets echter scheen het ran zgn koers Ie kunnen afleidt n De stoomboot liep den schoener tusschen de twas masten rechthoekig in de zgde tengevolge waarvim deze na hoogstens drie minuten in de diepte verzonk Toen men r 5a r het oogenblik der a jizeiling alarm maakte waren Irie man op de waclit t r gl negen in hunne kooien sliepen Aan zeven van de twaalf opvarenden gelukte hot op de stoomboot over te springen een tweetal zag men nog zwemmende maar om zonder redding in de golven om te komen De naam van Uet stoomschip is Ta feld komcL de vos Londen met steenkolen naar Dieppe lit t stoomsdhip zelf kreeg belangrg ke schade in den boeg veroorzaakt door drie gaten zoodal het róórcompartimenl spoedig rol water liep en men aanraiikelgk rreesde dat ook de Td d ion zinken De goede zorg ran den Nederlandschen consul te Portsmouth den heer ran den Bergh wordt zeer geprezen daar hg op het beriekl dqr schipbreuk ran den iuspecleur ran het loodswezen Idaar ontvangen terstond naar Saulhamplon is gereisd om alle verlangde hulp te verleenea De verslagenheid eu de deelneming na dit ongeval is daar algemeen Vier van het vgftal die verdronken waren gehuwd Scbuttersraad te Goada Bij vonnis van 11 Mei jl zgn veroordeeld M de B schutter wegens gedrag legen da ondergeschiktheid in eene geldboete van ƒ 3 G van D schutter wegens plichlverzuira herhaaldelijk wegblijven van de exercitien onder verzwarende omstandigheden in eeue geldboete vait 16 M van D schutter wegens plichtreaniin 4ierhaaldelijk wegblijren ran de exercltién in eenegeldboete van b eu allen in de kosten Kaïitoiigereclit te Gouda Terechtzitting van Woensdag 19 Mei 188Q Kantonrechter Mr i H van MIEBOfï Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN Ie Botlerdam VEROORDEELD A S arbeider te Gouda lot twee boelen ran f 3 of gerangeuis traf vau 1 dag roor Mere boete met verbeurdverklaring ran de gehc ij tle lleur wegens visscheo in den polder Sleiu onder Reenwijk in gesloten risehtgd en zonder rerguaniiq Mb den rechthebbende op hst rischwater M deu O visscher oud 12 jaar te Goudk tot twee boeten van ƒ 0 50 of gev van 1 dag roor iedere boete met rerbeurdrerkUring van de geoezigde schakels wegens riaseheu iu de Oude uwe te Gouda in gesloten risehtgd en zonder rergtuüiing ran de rechthebbende op het rischwater E ran der L arbeider te Reenwijk tot Iwee boeten ran ƒ 3 of gev van 1 dag voor iedere boete met verbeurdverklaring van den gebetigden schakel wegens riaseheu nabij de Beeuwijiisehe brug ouder Reenwijk zonder viscbacte en zonder vergunning van den reoblbebbende op het vischwaler 1 van der G landbouwer te Reenwijk tot twee boelen ran ƒ 3 of ger van 1 daic voor iedere boete met verbeurdverklaring van de gebezigde aalkorf wegens visscben in de buurtschap Steiu onder Reenwijk zonder viscbacte en zonder vergunning van den rechthebbende op bet vischwaler J S werkman te Rotterdam tot eene boete van ƒ 3 of gev van 1 dag met serbeurdvtrkUring van den gebezigden hengel wegens visscben in de Rotte in gesloten vischlijd W H arbeider Ie Zevenhuizen tol een boete van 10 of gev van 3 dagen en eens boete van ƒ 3 of ger van 1 dag wegens der eenig recht gaan over weilanden eu bouwlanden van andereu in den Tweemanspolder onder Zevenhuizen en zich aldaar bevinden met vier wildslrikken van koperdraad C W arbeider te Zevenhuizen lot eene boete van 3 of ger ran 1 dag wegens zand r eenig recht gaan over weilanden en bouwlanden van anderen in den Tweemanspolder ouder Zerenhiuzep A K arbeider te Reeungk totiene boete van ƒ 3 of ger ran 1 dag wegeo zoiider eenig recht laten gnize van twee hem toebehoorend geiten op eens anders grasgewas langs den Blindenweg onder Reenwijk BurKorlijke Stdttd 6EU0R£V 19 Mei VV illen Joliaaaei IsMku onden W koet eu C M Xloos OVBKr E0FN 1 Mei W J de Ittf i j W m J MachieUeD wed etu iti Je Vroom Ui SSi i Bok 4 ra M PlieBer h ® Wi Meijer 4 4 Ü NDERTROIjWU ffe WPvA v Jonkheid 23 j ea 1 Starreubiirg 20 KS IBE A P J N Sclioiiicn U j Cw aOl an 4 de uijn 30 j i Xoulmees 56 j 4n l aD Wungurden 52 J W H de Hul 20 j ea M Melchert 20 j ADVERTE NttËN Germania Le SleLtin Deze Maatschsppy alait op xeer voordeelige voorwaarden alle soorten vau Levensverxekeringen Lijfrenten euz Prospectussen en inlichtingen bjj den Hoofdagent A K V D GARDEN Tnrfinwlrt Gourfa J