Goudsche Courant, zondag 23 mei 1880

25 JARIGE ECHTVEREENIGING n G W C vüN DORT KROON en R E VAN DW POORT Waddin evetn 24 Mei 1880 Zondag 25 Mei 1880 ijattgttBv 5tajgd ga aLTa aysg Ondertrouwd DIRK VAN BEIJEREN Tan Alphen a d Mijn en NEELTJE SCBODTEN Gouda 20 Mei 1880 Keceptie 30 Mei Gouwe No 191 MM 1ë Ondertrouwd ARIE JONKHEID Az 60 JUDITH STAUIUINBÜRG Gouda 20 Mei 1 80 Getrouwd bfl volmacht ÜBARLES F A BaB £ en M J O COX TAN SPENGLER Miiméêota Ver Staten Amerika Amhtm 20 Mei 1880 Den 4 i Mei 1880 overleed tot diepe 4Méfh td vta mg mgne Kinderen en Behuwd kindeien mgu geliefde Echtgenoot DIRK KOK in 4eu ouderdom van 70 jaar en 6 maanden Wed A KOK DE Joko Gouda 22 Mei 1880 Wtffou boUenlandtcti betrekkingen eerst lieden gtplaatit lOM allen die hunne vriendel e deelneuring betd deu iu ons smartelgk verlies Mgsea wg battelgk dank A W TAN KLÜIJVE G fl VAN KLUUVEGfuda 22 Mei 1880 Bkssklaae ® ê iOtn GRÖOTB DROOGE KELDER Te beTragen Westhaven B 186 ofsnSase scholen Wordt ter algemeeue kennis gebracht dat op DiySDAG 25 MEI 1880 des namiddag ten 3 nnr in de respectieve schoollokvlen de DRIE MAANDELIJKSCHE INSCHRIJVING zal gehouden worden van de leeiSngeDj welker PLAATSING aaq de Openba Scholen met 1 Juli 1880 verlangd wordt Wö en wordt dienaangaande verwezen naar de aplakbOjetten Ifamen de daatselgke Schoolcommissie De Secretaris NOOTHOrEN ViX COOR G mia 18 Mei 1880 Lokaal UT en VERMAAK Oosthaveii GOUDA EERSTE UITVOimi der Cfoudsclie Zangvereeniging op WOENSDAG 26 MEI 1880 des Avonds te aeht ure PttOGBAMMA Gesang der Geister Hiller Geistliches Abendlied Reinecke Schön Ellen Max Bruch Paulus l i deel Mendelssohn Zie verder de Programma s en Tekstboekjes Contributie voor Buitengewone Leden 2 50 Donateurs en Donatrices minstens 5 ECHTE mmi iimmm te verkrijgen biJ B J van HEEMSBEBQEIf Lange Tiendeweg D 27 Handel in HAM SPEK WOBST COMMESTIBLES BOTER m KAAS Openbare Verkooping op DINGS DAG den 1 JUNIJ 1880 des voormiddags ten 9 ure ten Sterfhuize van J HOUDIJK wijk F Nr 2 te van acht MELKKOEIJEN een PINK vier KALVEREN BOUWen MELKGEKEED8CHAPPEN MEUBELEN enz Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVBR U Gouda J de JONG Az j Mr TIMMERMAN IPJORUHENIEËLË ZUIVËRAAK van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMENT Kuipersteeg K 227 Teiitooostelliiig IN HET GEBOUW DBE Academie van EeeMende Kunsten en Teclinische 1 etenscliappen aan de Coolvest te Rotterdam VAN Al O D E K I E bijeengebrachii uit particuliere Kunstverzamelingen daar ter stede GEOPEND van 10 tot 4 ure Entree 2S Cent WOENSDAG en VRIJDAG 50 Cent Het Bestuur der Academie van Beeldende Kunsten en Technisehe Wetenschappen Mb W H S JACOB Voorzitter H VEDER Secretaris Ouder dantbetuigiiig voor medewerkiug geven de oudergeteeketiden aan hunne Stadgenooten kennis dat de opbrengst hunner liefdega veu voor den ongelukkige H ARMEN KLÜVVE bedraagt de som van 183 50 De laatst ondergeteekende geeft tevens hierbij kennis dat hij op grond van getuigenissen om bijzondere reden ingewonnen bjj onderscheidene elkander nietliennende geloolwuardige personen kan verklaren dat HARMEN KLUWE is en altijd was een zeer vlijtig eu oppassend man en huisvader doch die een groot gedeelte van zjju leven door rampen is getroffen allen dus redenen van zelfvoldoening vóór de edele gevers boven het doe wel en zie niet omll J J BERTELMAN L BURGERSDIJK J H TAN ECHTEN Gouda 21 Mei 1880 met twee Kinderen vraagt een Fatsoenlgke WEDUWE of JONGE DOCHTER tusschen 30 en 40 jaar oud P Godsdienst zonder Kinderen om de Huishouding geheel op zich te nemen Men adresseere zich franco motto Huishouden c aan het Bureau dezer Courant Openbare Vrijwillige Verkooping ïE KRALINGEN in het KoflSehuis den Bübqc aldaar op WOENSDAG den 9 JUNI 1880 des middags ten 12 ure van eene partij WEI OP HOOMJ allergunstigst gelegen in den AIexauderpolder in de onmiddellijke nabijheid van Kralingen bianeu die Gemeente strekt van de barmsloot tot aan de tocht belend ten noorden door den eigeudojH van den Heer VERKERK Kadaster Sectie C nummers 746 tot 750 ter grootte van 14 Heet 20 A 95 cA Eerst in perceelen daarna in massa Aanvaarding bjj de toewijzing Breeder bij billetten Nadere Intormatiën geeft de Notaris Mr I MOLENAAR ten zynen Kantore D No 3 aan den Kerkweg te Waddinxveen M S A ALEiVS VVercIdbcroeradeHaar herstcllcr Faalt nooit in het wedergeven van de jeugdige kleur aan grijze haren vlekt geen huid of linnen Deszelfs werking is zeker en volkomen Het is geen verw Hocfd Depot bij Chs van VIVE Jr alhier Coiffeur et Premier Posticheur Gouda Druk van A Brinkuan Adverlentiën Mejufvrouw de RUITER aan de Bleekerssingel vraagt tegen 1 Augustus eene Dienstbode P 6 die een Butgerpot kan koken en huiswerk verrichten LEIUSCHE Schroefstooml ootMaat8cliappij VOLHARDING Z o ME R dTe N S T aaiivans nemende Mgaitdag U Hei l S80 Leiden Amsterd Ain sterd Leiden Van Leiden j Van Amsterdam Maand vm 6 30 iim 3 Over d vm 6 30 iim 2 De dienst 6 30 vervalt Zat Amsterd Gouda Van Amsterdam Zondag nm 2 30 Zondag vm 8 30 Maaadag vm 4 2 30 Overige d vm 6 2 30 Gouda Amsterd Van Qouda nm 2 4 8 Gouda Leiden Van Oouda Zondag vm 7 20 nm 5 10 Maandag j Dinsdag im 7 20 11 05 Woensdag l nm 5 10 Donderdag Vrijdag vm 4 7 20 11 05 nm 5 10 Zaterdag vm 6 30 7 20 11 05 nm 6 10 Gouda Alphen Van Gouda Dagelijks vm 7 20 11 05 nm 5 10 Zondags vervalt de dienst van 11 05 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Maandag vm 3 J nisdag Woensdag Donderdag Vrijdag 4 Zaterdag 5 30 Leiden Gouda Van Leiden Zondag vm 6 46 nm 5 Maandag i Dinsdag Fvm 6 46 nm Woensdag j 12 30 en 5 Donderdag Vrgdag vm 6 46 nm 12 30 1 30 6 Zaterdag vm 6 45 nm 1 5 Alphen Gouda Van Alphen Dagelijks vm 8 nm 1 45 6 16 Zondags vervalt de dienst van 1 45 Nog daarenboven dagelgks gelegenheid van Boskoop naar Gouda s voorm 5 45 uur eu van Gouda naar Boskoop s nam 9 10 Zie verder de groote Aanplakbiljetten op de Verschillende Stations Bjj slle Agenten zyn kleine Strooibiljetten te verkregen DE DIRECTIE Openbare Vrijwillige Verkooping TE Nieuwerkerk a d IJssel op WOENSDAG den 16 JUNI 1880 des voormiddags ten 11 ure ten koffiehuize van den Heer G van REEUWIJK van een voor weinige jaren gebouwd hecht en sterk Woonhuis c a benevens eene partü zoo beteeld TÜINVELD WEI als BOUWLAND met elkander staande en gelegen in den polder Prins Alexander binnen Zevenhuizen aan de Huismanskade ter gezamentljjke grootte van 4 22 40 Hectaren Betaling bjj de aanvaarding op 15 JULI 1880 Breeder bjj billetten Nadere Informatiën geeft Notaris Mr ISAAC MOLENAAR te Waddinxmn Leidsch Daglslad Prys per 3 maandeii l lO franco per post 1 40 Het LEIDSCH DAGBLAD is het goedkoopste dagblad van Nederland Wegens zijn onzijdig karakter wordt het door iedereen gelezen onverschillig welke beginselen men is toegedaan Zfln oplaag bedraagt tegenwoordig 3250 fxerapl tis het meest gelezen blad in Leiden en de talrjjke welvarende dorpen der Rijnstreek Premie voor 1880 een nieuwe roman van Dr JAN ten BRINK De Familie iMuller Belmoiilc welke in den loop dezer maand zal worden aangeboden voor Abonné s te f ei lrn tc fn ergoeding van TO Cents en voor Abonné s u teu de stad ii 70 Cents franco tehuis beiur 1 Nieuwe Alwnné s heblx n het letht nm de vorige premie JlPt rerloren Ki v n Dr JAN lo BRINK waarop d milie Muller Belmoutet het vervolg uit i op dezelfde voorwaarden JO of 70 Cerii j e ontbieden Deze beide romnndeolen kosten in den handel f3 per stuk Later zal een bon worden verkrijgbaar gesteld Alle Boekhandelaars Postdirecteuren en Brievengaarders nemen abonnementen aan Le den A W SIJTHOFF Binnen enkele weken verschijnt in vriendschap opgedragen aan de Dilettnnte i C ub te Gouda gearrangeerd voor Pjano door W y Bovenstaande compositie waaraan een onzer eerste Musici zijne goedkeuring heeft gehecht wordt bcleolilelijk ter kennismaking aanbevolen De inteekening is opengesteld bij alle Boekhandelaars alsmede by den Uitgever H C E DA UW Jr HOÜTVEILÏNG TE OTTERDAM op WOENSDAG 26 MEI 1880 des middags ten 12 Uur in het ViiKkooplokaal aan den OostSingel ten overstaan van den Deurwaarder JOHAN COEXRAAD LACH van ca 30 000 stuks Vuren en Grenen Petersburger Croonstadtsche Zweedsche Memelsche en Wyburger Delen en Blaten Coperw Vuren Beien Ribben en Schrooten Amenkaansche Grenen Delen Sparren Sparhouten Eiken Ribben enz Coulant zal geveild worden eene Lading Vuren Delen geschaafde en geploegde Delen eene lading Juffers en Koldera Nieuwe aanvoer Liggende op de Werf Rotterdamsch Welvaren en in de Nieuwe Loods in de Elisabethstraat aan den Hoogeu Zeedijk te Rotterdam Het Hout is 5 dagen voor den verkoop te bezichtigen en ligt gemakkeljjk ten vervoer te water en per as Notitiën zyn te bekomen bjj den Deurwaarder voornoemd J H KIEBERT markt coüda maakt bekend dat zijn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 3 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROOTINGEN naar de laatste vinding Seeren Kleedinff Magasijn MAEKT A 54 Ontvangen de Vieuwste Demi saisonenZomerstoffen i ederlandsclie Rhijnspoorwcg ZOMERDIENST 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KL Van AMSTERDAM AKNHEM en UTKECHT naar ROTTERDAM s HAGE en SCHEVENINGEN Van Amsterdam 6 30 8 10 9 30 11 25 12 50 3 6 8 50 9 56 Abshem 6 56 8 50 10 36 L30 1 50 5 25 7 25 9 Utrecht 7 8 26 10 17 11 40 1 16 2 28 3 35 6 30 9 10 10 15 Harmden 7 22 8 46 12 3 1 35 SISS 9 35 10 35 Woerden 7 28 1 44 3 88 4 1 9 43 Ondewater 7 36 55 4 8 9 52 Aankomst 7 50 9 10 10 48 12 28 2 15 3 3 59 4 25 7 10 6 10 58 NaabMoorilreohl 7 53 2 18 10 12 Nieuwerkerk 7 53 2 18 4 28 10 12 Capelle 7 63 2 18 10 12 EoTTEBDAM 7 53 9 16 10 30 12 31 2 18 4 5 4 28 5 57 10 12 11 4 ZevenhuiienMoercapelle 7 66 2 21 4 31 10 9 ZoetermeerZegwaard 7 56 2 21 4 31 10 9 Voorburg 7 56 9 13 12 34 2 21 4 31 6 10 9 s Gravenhage 7 56 9 13 10 52 12 34 2 2 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 11 1 Soheveningen 7 66 9 13 10 52 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 Van ROTTERDAM SCHEVENINGENeu HAGE naar AMSTERDAM UTRECHT en ARNHEM Van Rotterdam 6 30 7 40 8 10 8 60 10 80 10 40 11 50 2 3 20 4 30 6 60 8 30 9 30 Capelle 6 41 10 50 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 57 2 16 7 8 S 43 Moordrecht 6 57 11 4 2 23 7 16 Anukorast 7 10 S 2 8 29 9 8 10 49 11 15 12 9 2 35 3 40 4 52 7 28 8 55 9 53 Soheveningen 7 7 30 8 5 9 40 10 11 15 1 20 2 35 3 45 6 6 7 45 9 s Gravenhage 6 25 7 30 8 B 35 10 10 10 30 11 45 1 50 3 5 4 15 6 35 8 1 Ï 9 30 Voorburg 6 32 10 37 1 57 4 21 6 42 8 23 ZoelermeerZegwaard 6 45 10 50 2 10 6 66 8 38 ZevenhnizenMoeroapelle 6 55 1 2 20 7 7 Aankomst 7 13 7 69 8 27 9 5 10 43 11 18 12 12 2 38 3 37 4 49 7 25 8 58 9 57 Naar Ondewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 Harmeien 7 16 8 5 8 31 10 52 11 21 2 41 3 43 4 56 7 31 9 1 10 Amsterdam 7 16 8 31 10 62 12 15 2 41 8 43 4 65 9 1 10 ÜTBICHI 7 16 8 6 9 11 10 52 11 21 2 41 3 4 4 55 7 31 10 Arnhem 7 16 9 11 10 52 11 21 3 43 4 56 7 31 QocoA Dbük van A Beinkmaii