Goudsche Courant, woensdag 26 mei 1880

1880 Woensdag 26 Mel N 24Ö7 GOUDSCHE COURANT Nieuws eo Advertentieblad voor Gouda en Oinstreiien fx HET VERSLAG OVEK DEN TOESTAND BER GEMEENTE in 1879 ÏIOOTWTUK VI Politie a Medische politie AU gcwoonlgk went ook in het afgeloopen jaar Toor bevordering der openbare reinheid ïorg gedragen door het ververacheu vaii het water in de stadsgrachten duor middel an schuringen door het uitbaggeren en zooveel mogeiyk schoonhouden der vaarten zylen slooten eu andere wateren n tot het ophalen vim de haardasch bg de iogezetent n B de bebaiideling der begrootiag voor 1879 8teldi n ü en W voor wederom een gedeelte der aanwezige xglen te doen rioleeren Dit voorstel mocht echter de goedkeuring van den Gemeenteraad niet weedragen Door het in October jl genomen beslait om in 1880 met het rioleeren voort te gaan heeft de Raad getoond het wenscbelgk te achten van dezen heilzamen maaf regel niet af te wgken Oe particulieren die gehouden z jn de hun ioebchoorende slooten en wateren te reinigen ii erden voor zooveel uoodig aan deze verplichting herinnerd Up het reinigen der gooien en urinoirs werd voortdurend naar behooren toegezien De vailoii wordt van de straten wegen eu pleinen door eenen pachter verw derd Aan klachten over ophoopingen van mest en vuil werd telkens zoodra mogelgk tegemoet gekomen door den last totonmiddellgke opruiming daarvan Op de inwoners rost de verplichting de straten vóór hunne huizen rein te houden Tengevolge van den strengen winter voornsuielgk aan het einde des jaars was de prodactie van huard eu koleuasch zeer groot De opbrengst uit den verkoop daarvan bedroeg in 1879 met zooveel dat daarmede de kosten van het ophitleu dut van Gemeentewege geschiedt konden worden gedekt Deze opbrengst daarbij gerekend de waarde van hetgeen duor de Gemeente zeil werd gebruikt bedroeg iOü3 U terwjjl het ophalen haar heeft gekost eene som van 3082 72 De Wet tot voorziening tecfen besmettelflke ziekten werd zoo goed mogeliglc toegepast Te bejammeren is het echter dat het UemeenteiMMlnur hierin over het algemeen zoo weinig medewerking van de zjjde der ingezetenen ondervindt De gezondheidstoestand was gedurende het jaar 1879 over het algemeen bevredigend hij kon vooral in het voorjaar en in den zomer zeer voldoende heeten Naar de oudste Stads Genepsheor ons mededeelt kwamen er in den sanmng van het jnar catsrrhaie en rheumatisch ï ziokten voor daarop volgden de intermitteerende kooiison torwgl er gedurende de zomermaanden zeer weinig zieken waren In de eerste maanden heerscliten de mazelen voornamelijk oni er de kinderen epidemisch velen die stierven bezweken niet zoozeer aan deze ziekte als wel aan de daaruit voortvloeiende gevolgen Sporadisch vertoonden zich gevallen van roodvonk febris typhoidea eu kinkhoest en in de maand Augustus als gewoonlgk van cholera nostras In October en November deden zich de najaars intermitteerende koortsen met rheumatifche complicatie voor terwijl in de beide laatste maanden van het jaar weder sporadische gevallen van mazelen werden waargenomen benevens die van ontsteking der wlemhalingswerktuigen veroorzaakt door de vroegtgdig invallende strenge koade De sterfte onder do jonge kinderen blijft voortdurend groot vermoedelijk toe te schrijven aan gebrekkige verpleging en voeding inzonderheid bg de minder gegoede klasse der bevolking Keeds in het eerste artikel aan dit verslag gewijd hadden we reeds gelegenheid op die buitengewone sterfte te wijzen Sedert maakten we kennis met een rede van den Geneeskundigen lui pectenr in Utrecht en tielderiand Ook in Utrecht trekt de groote sterfte derkinileren in verhouding tot andere steden deaandacht In een rede door genoemden Inspecteur onlangs in een vergadering der vereeniging tot bevordering nui volksgezondheidaldaar gehouden werd op dit feit de aandachtgevestigd en als een voorname oorzaak vandie sterfte verhaald iet waarvan elke bodevan een begrafenis aldaar overtuigd is zonderdat hij ooit dat vermoedin heeft durven uitspreken De kindertjes worden doodeenvoudig verwaarloosd men laat Msterven Dantzijn zg op een plaats waar het beter is dan hier zoo zeggen die brave vrome ouders In een naburige gemeente waar van 61 overledenen 29 kinderen waien bad de Inspecteur een onderzoek ingesteld en wat was hem gebleken Uanaeskundige hulp werd in den regel eerst ingeroepen wanneerdieniet meer bnten kon De ouders waren in 4 zelfs 5 begrafenisfondsen en vierden vrooljjk feest van het na de begrafenis overschietende geld c Wordt het geen tgd dat waar de ambtenaren van den Staat dergelgke gruwelen openlijk uitspreken durven en dus de bewijzen in handen moeten hebben dat daar de Staat tusschen beiden trede om deze engelenmnkerij te keer te gaan lu het bt Catbarina Gasthuis werden verpleegd 48 m 45 v 93 21 waren op 1 Jan 79 aanwezig Hiervan herstelden 14 in lö v 30 over leden 22 m 14 v 36 vertrokken op eigen verlangen 3 m 3 v 6 zoodat zich aan het einde van het jaar aldaar bevonden 9 m 12 V 21 Van de verpleegden werden 60 personen geneeskundig en 12 personen heelkundig behandeld In den loop van dit jaar werden 18 personen minder verpleegd dan in het jaar te voren Het getal verpleegdogen bedroeg 7310 dus 1529 minder dun in het jaar te voren Van de in het Gasthuis aanwezige badinrichting in welker toestand eene groote verbetering is gekomen maakten 138 personen 94 mannen en 44 vrouwen van buiten het gesticht gebruik In 1878 werden aan de inrichting 223 boden genomen De prij S van het bad is J 0 60 V oor het Gastliuis werden 1581 recepten gereed gemaakt tigen 2080 in het vorige jaar De kosten der geneesmiddelen zijn begrepen onder die der geneesmiddelen voor de armen en kunnen niet afzonderlijk worden opgegeven De genees eu heelkundige hulp werd met zorg verleend Het personeel niet de ziekenverpleging belast gat over het algemeen reden tot tevredenheid De voeding was doelmatig en degelijk De toestand van het gebouw is voldoende er werden daaraan belangrijke herstellingen en verbeleringen aangebracht De finantieele toestand was gnnstig In het afgeloopen jaar was het wederom niet noodig het geheele bedrag der door de Gemeente verleende subsidie op te uemeu Door de storting der inkoopgelden van twee in het Oude Vrouwenhuis of St Elisabeth s Gasthuis toegelaten kostkoopsters welk gesticht onder ééne administratie staat met het St Catbarina Gasthuis werd van deze subsidie geraamd op 9639 78 slechts 6200 gebruikt Het totaal bedrag der uitgaven was 8250 De geneeskundige dienst bij de armen in hunne woningen verpleegd is opgedragen aan drie geneesheeren een heelmeester een verloskundige en vier vroedvrouwen Gedurende 1879 waren er slechts twee geneesheeren die de praktijk waarnamen aangezien in eene bestaande vacature nog niet voorzien was Er werden op de Stads Apotheek gereed gemaakt 13191 recepten waaronder die voor het Gasthuis zijn begrepen In het vorige jaar beliep het getal 13353 Ingevolge de bij de behandeling der Gemeentebegrooting genomen beslissing werd de levering van de chiume de levertraan en de suiker voor de Apotheek benoodigd in het openbaar aanbesteed Voor de suiker werd niet ingeschreven Aan geneesmiddelfu werd in het geheel uitgegeven eene som van 2279 57 Volgens de bij B en W ingekomen opgaven van Meeren Geneeskundigen hebben er 375 koepokinentingen plaats gebod tegen 323 in 1874 340 in 1875 332 in 1876 356 in 1877 en 417 in 1878 Eenmaal per week wordt in t Ga thuis gelegenheid gegeven tot kostelooze koepokinenting Vleesch en visch zyn overeenkomstig de bestaande verordeningen aan keuring ondeiworpen Er werden goedgekeurd 1048 rundéren 755 vette en 1552 nuchtere kalveren 377 schapen 1325 varkens en 376 geiten Afgekeurd werden 3 runderen 8 nuchtere kalveren 3 schapen en 1 geit Bij den invoer zijn goedgekeurd 5785kilogr rnndvleesch 493lBlogr kalfsvleesch 75kilogr schapenvleesch en 1640 kilogr spek Afgekeurd werden 60 kilogr kalfsvleesch en 90 kilogr spek lu de Gemeente wenlen voorts afgekeurd 5 kilogr kalfs en 28 kiiogr schapenvleesch JKr werden 7 partijen zeevisch eu 1 party riviervisch afgekeurd Aan de heeren de Vries Robbé en Kaptgn werd zooals reeds in het vorige verslag gemeld is concessie verleend voor den aanleg en de exploitatie eener waterleiding van getiltreerd l lselwater binnen deze Gemeente Wederom werden op verzoek van genoemde heeren eenige wijzigingen in de concessievoorwaarden gebracht Ook besloot de Haad nadat gebleken was dat eene inschrjjving ter verkrijging van bet voor de oprichting benoodigde kapitaal niet het gewenschte resultaat kon rpleveren eene rentegarantie gedurende drie jaren voor een zeker gedeelte van dit kapitaal toe te staan en den concessionarissen voor de tweede en derde maal den termijn binnen welken zij zich omtrent de al of met aanvaarding der concessie hadden te verklaren met dr e mi anden te verlengen Het ba itte niet De concessio annvragers die verlangden dat de Gemeente eene rente ad4Yj pCt over een op te nemen kapitaal groot 135000 gtdurende den duur der concessiu en de amortisatie dezer leeuing zoude waarborgen hebben gemeend van de concessie te moeten afzien toen de Gemeenteraad zich niet genegen betoonde aan hunnen wensch gevolg te geven Daarna word door oeuige Kaadsleden het voorstel ingediend tut aanleg en exploitatie eener waterleiding van gefiltreerd IJse water van gemeentewege Ue beshssing omtrent dit voorstel werd ecbter aangehouden totdat zal zijn ingekomen bet