Goudsche Courant, woensdag 26 mei 1880

rappoi t der benoeiude Haudscoinmibs e belast met het omlerïoek op welki wijze deze Oenieeute het best 4ji het lj t eener waterleiding iknn vordeii gesteld zonder te bezwarende finan ciëeli opoiferiBgen Oe Oezondheidsconjiiiissio werd uitgebreid tot negen leden I c Gemeenteraad besloot in het fgeloopen jaar aan de utji missie een crediet te verleeuen voor de aanschaffing van werktuigen 1 teestolleu benoodigd voor de inrichting van een laboratorium waarin door eenige harer ieden eerlang cenen aanvang zal worden gemaakt met het scheikundig onderzoek van leven iiuddeleJi Het verslag dözer Commissie als bijlade bij iiet gemeonteverslag opgenomen raeene we gevoegeiyk te dezer pJaatse in hoofdzaken te inunen lededeeleii l e Commissie heeft zich verdeeld in de volgende afdeehngcn a Bouwkundige sectie leden de heeren Kijk Koobs ea Muller h Gei ejskundige sectie Icdeu de heeren de Wilde en Sprui t c ScheJkandige sectie leden de heeren Oaniifgieter en Mssel de Scht p ier d keclitskundige sectie leden de heeren van Mierep Brouwer en Muller De vacature ontstaan door het overlijden van den heer de Wilde werd vervuld door de l enoemiBg van dr J W Kroon Omtrent den algemeenen gezoudheidstoestand en de sterfte hebben we reeds gesproken Omtrent le zijled slooten en riolen deelt het verslag het volgende mede Het trok op nieuw de aandacht onzer Commissie dat verschillende zijlen en slooteii binnen de gemeente in een slechten toestand verkeerden In de eerste plaats was het de zijl loopende tasschen de Vijverstraat eu de Zak die onzer Commissie aanleiding gaf de hulp van het Dagel Bestuur in te roepen tot het verkrijgen van ene ruimere waterverversching en eeno ibetere doorslrooming van genoemde zijl Er werd daarop in het water der Vijverstraat bij Jen aanvang der Zyl een waterscherm geplaatst ien einde meer water in te doen stroomen de toe atand werd hierdoor evenwel niet merkbaar verbeterd zoodat onze Coiuiuissie zich andermaal tot B en W wendde met het verzoek om op eene meer afdoende wijze in de behoefte aan verbetering te voorzien Als eenig middel hiertoe Werd eene doelmatige en goed aangelegde rioieeriog aangegeven terwijl voor het geval do zijl als zoodanig moest blijven bestaan eene behoorlijke uitbaggering en beschoeiing werd aanbevolen eene ruime waterverversching uit de Vijverstraat lOHde eerst dan eene gunstige uit jverking hebben Verder werd door onze Commissie gewezen op de wensehelijkheid tot verbetering van twee slooten gelegen vóór en achter de Boelekade tusschen de Karnemelksloot en de Jan Verzwollen Wetering Beiden missen een geregelden aanvoer van verseh water tengevolge waarvan gedurige ophoopiagen van vuU ontstaan zoodat de bewoners der aangrenzende perceeleu zich herhaaldelijk hierover bij de Openbare Gezondheidscommissie beklaagden Ten opzichte der sloot loopende langs de Toorüijde der woningen in de Boelekade adviseerde onze Commissie om wanneer tegen den aanvoer van verseh water uit de Karnemelksloot bezwaren mochten bestaan deze sloot op een lenglp van 20 meter te rioleereo De achter de Boelekade loopende sloot daarentegen is zonder watertoevoer uit de Karnemelksloot zooals die vioeger voor de verbouwing der perceelen van dea hesr Goedkoop heeft bestaan niet te verbeteren en het reinhouden dier sloot Toor de eigenaren der aangrenzende woningen ten eenemale ondoenlijk Aan de belanghebbende bewoners dier bjjliggende perceelen werd daarom door onze Commissie de raad gegeven zich te wenden tot het betrokken PoldcFbestuur en tot het Hoogheemraadschap Bijnland met verzoek om vergunning lot het voor hun eigen kosten leggen van een koker van 30 cm met een behoorlijke schuif voorzien nit het water der Karnemelksloot tot in de sloot achter de woning T n de wed Verhoef wordt echter door de meergenoemde belanghebbenden of van Gemeentewege die sloot door gedeeltelijke be cboeiing uitdieping en gelijke verbreeding iil een goeden staat gebracht zoo zonden een ge regelde doorstrooming en behoorlijke waterstand verkregen zijn Onze Commissie verzocht aan B en W eventneel deze verbeteringen zooveel piogelijk te helpen bevorderen Tegelijkert d werd opgemerkt dat alle slooten tu sschen de Jau Verzwülleu Wetering iu de Boelekude gelegen zoogenaamde Tweede en Derde leaden evenzeer behoefte hebben aan eene voldoende verversching eu doorstrooming van water Met belangstelling werd door onze Commissie kennis genomen van het Raadsbesluit tot de in 1880 uit te voeren rioleeriug van de zjjl bezuiden de Vlamingstraat Zooals reeds herhaaldelijk door ons werd gezegd is de vervanging vau vele zjjlen door goed aangelegde en afvloeiende riolen een dringende behoefte Onze Commissie meent dat hiermede moet worden voortgegaan om lat welke plannen ook later mochten ingediend woiden tot verzameling der iaecnle stoffen het bestaan eener goede rioleering voor den geregelden afvoer van hemel en menagewater alsmede van velerlei vuilnis eene blijvende uood akelijkheid te achten is Oük over het drinkwater bevat het verslag nog eenige belaiigri ke bijzonderheden Zij stelde een vernieuwd onderzoek omtrent de samenstelling van IJsel en Lekwafer in Het bleek daaibij dat het IJselwater ook op grootcren afstand van de Gemeente n 1 bij Kortenoord na beHnkitiy ev nzejr van het he onke n Maiiswater verschilt als het bjj Aktielioven en het Galgeveld genomen water Daarentegen bleek het b j Bergstoep geschepte Lekwater in hoedanigheid minstens met het Maaswater gelijk te staan tengevolge van di ze uitkomsten zal de taak der Commissie uit Uwen Kaad benoemd tot het beantwoorden der vraag of de mogelijkheid bestaat op een andere wjjze dan door gefiltreerd IJselwater in de behoefte eener waterleiding te voorzien zich ook tot het Maasen Lekwater uitstrekken Ünzè Commissie juicht dezen loop der zaak toe omdat ondanks de van eukele zjjden herhaalde aanbevelingen van het gefiltreerd IJselwater uit alle elders verkregen resultaten noodzakel jjk moet worden afgeleid dat de zandfiltratie geen genoegzame waarborg voor eene voortdurend voldoende hoedanigheid van dit water zoude opleveren terwijl juist het welslagen eener voor gemeente zoo kostbare onderneming als de aanleg eener waterleiding uitsluitend van de deugd van haar product afhankelijk gesteld kan wordeu Ten aanzien van het gebruik van door jjzerchloride geklaard grachtwater deelt de Commissie mede dat het uit de 70 op verschillende stations geplaatste tonnen ongeveer 4 080 000 liter bedroeg het was dob iets geringer dan in het vorige jaar hetgeen aan de mmder geregelde zuivering gedurende de wintermaanden Januari Februari en December van 1879 moet worden toegeschreven Ook op het belangrijk onderdeel van den werkkring dezer Commissie dat door haar met woningen wordt aangeduid was zjj zeer werkzaam in het adviseeren Uit haar verslag blijkt niet en evenmin uit dat van B en W wejke vruchten hare adviezen droegen Ook op dit terrein is nog veel te doen in onze Gemeente en deze Commissie moge het als hare dringende taak beschouwen ook hier den rechten weg te wijzen Overeenkomstig de verordening op het bouwen werd zij geraadpleegd omtrent de verzoeken om vergunning tot het op enkele punten afwijken van d6 verordening op het bouwen öp geen dezer adressen kon zij gunstig adviseeren voorts gaf zij in overweging sommige woningen onbewoonbaar te verklaren en eindelijk gaf zjj advies aan B en W omtrent de gewijzigde verordening op het bouwen Herhaaldelyk had de Commissie ook aanleiding te wijzen op verzamelingen van vuilnis enz in sommige buurten voornamelijk op gerioleerden grond Voorts sprak zij de wenscheljjkheid nit om door eene wjjziging der bestaande verordening op de bewaring van mest op particuliere terreinen deze inrichtingen minder tot last te doen zijn van de bewoners der omliggende perceelen Naar hare meening zoude het noodzakelijk zjjn te bepalen dat alle bewaarplaatsen van mest waterdicht gemetseld behoorlijk afgedekt en van luchtkokers voorzien moeten zijn terwijl de afvloeiende gier naar dichte grondbakken zonde moeten worden geboerd Ten slotte vermeldt de Commissie dat haar door den Raad een buitengewoon krediet van 500 werd toegestaan voor de aanscTiaffing van de benoodigde toe stcllen voor de inrichting van een scheikundig Laboratorinm in de lokalen der StadsApotheek De aanvraag geschiedde opdat de Commissie zelve de scheikundige onderzoekingen van levensmiddelen enz zou kunnen instellen BIJITElXrLAN D BuitciilaiidsdT OvcrziiïüT Uit Frankrijk komen betere beriobien omtrent de werkïlukiiigen welke vrij groole aiigenisilifid veroorzaakten Uit liouUaix wordt geseind dat mee hoopt aldaar het werk to hervallen De hier Murkl beeft volhard bij ïijn onltlag als president van den IVantohen enaat en heden moet zyn opvolger gekoaen wofden Men tpreekt te Parijs van niets anders dan van dtje verkleilng Ale candidateu z jn genoemd de heeren Pellrtnu Duolero Ie Koyer Dufaure D Andiffrel Pasquier Jules Simon en Leon Say De heeren Dufaure en Ie Koyer hebben de caudidaluur geweigerd tertrgl aan den heer Duoleic nooit incl veel crntl ig gedacht Van den heer D Auditrret Pasquier den candidaat der recbtenyde heeft nnu afgeïien wyl hij nimmer kans van slagen zou hebben De heer Jules Simon zou jelf den voorzitterszetel wel willen hieiiJKcn maar zijne houiling bij de behandeling nn ariikel zeven hi ift hem It veel vijanden gemaakt om zijne benoeming wenscbalijk te maken De groepen der linKerzijde van den nn t zijn gewoon bij zulke keuzen eerst ieder een candidaat te kiezen en lUn in verecnigde bij eiikointt uit de drie gestelden er één ie kiezen die ainiMdaal zal zijg vnn de gezamenlijke republikeintche meerderheid Du laatste moest gisteren plaats hebben De groepen vergaderden Zateidag Het centrum koos ooriijn candidaat den heer J on Sny de gaucht réfuUicéiu den heer Ie Ktiyer en de num refuUicdne den heer Pelletan ïussoJieu de tieereu S iy en Pelletnn zal de strijd plaala htbben De Jaatslc is eene krnehtige pertoonlijkbeid geainnccerd liberiwl en de vadi r vim een der redacteuren van Cleioenceau s Jutlice Den heer Say wien men de meeste kansen toeschrijft kennen onzer lezers als den oud journalist oiicUminislfer van financiën en sedert een par weken gezant van Frankrijk te Londen met de speciale opdracht een haudeUtraciaal tusschen beide landen voor te bereiden Het baart reobimatige bevreemding dut de heer Say welke eene taak had op zioh genomen waarvoor hij door zyne speciale sludien eu kennis was aangewezen na 14 dagen iu zijn ambt geweest te zijn mer omziet naar eene nieuwe betrekking die zeker zeer eervol is maar even ziker hem minder gelegenheid zal geven om aan de republiek nuttig te zijn dan r ijne betrekking te Londen De regeering is niet gelukkig met hare gezanten welke zij uit de kringen van de Mbati kiest Doch de heer Say is nog slechls 54 jaren oud en een president van den senaat alnat of zit zoo dikwijls naast den president der republiek dat hij eene Bchoone kans heeft op de plaals van dezen te schuiven als die soms mocht openvallen Men kan nooit weten hel drijven der uiterste linkerzijde kan ene conservatief republikeimohe reactie uilloiken sn als juiat in zulk een tgd van reactie de heer Grévy eens overleed dan zou misscbien de heer Ssy wel zoo goed zijn om zjjn opvolger te willen wordpn Daarvoor echter moet hij te Parijs bUjven Kvcnnis ieder goed soldaat generaal wil worden still ieder goed Fransch staatsburger kioh de mogelijkheid ïoor oogen om president der republiek Ie worden Op 6 Juni moet in het derde kiesdistrict van Brest eene verkiezing voor de Kamer der AfJ evaardigden gehouden worden Van clericale zijde schijnt er ernsiig aan gedacht te worden om mgr Freppel candid it te stellen all hans de i siter heeft eene geldinzameling lot bevordering zj iicr verkiezing geopend en spoort alle Katholickrn aan om haar zooveel mogi lijk te ooilersteunon Vele bladen achten deze candidaiuur ongeraden Is het wel verstandig vraagt o a de Parlement het orgaan van den orihodüxen Dufjure dat in den tegenwoordigen tijd een bisschop als candidaat voor de Kamer oer Afgevaardigden optreedt Ieder die den stand van zakeu bedaard en met juisiheid inziet moet die vraag ontkennend beantwoorden De KatbolieKe geestelgke wordt thans gewnnlrouwd de godsdienslige hartstochten zijn opgewekt En juist op dit oogenblik zon men een bisschop kiezen om de vlam aan te bUzen I Zij die dit plan opperden bewijzen der Katholieke Kerk zelve een zeer Icohten dienst Msgr Freppel heeft de q ndidatuur evenwel aanvaard Genoemde bisschop heeft aan de kiezers van Biest ecfl ohrijven gericht waarin hij verkhart de camliJplua aanvaarden als eiin protest tegen de itasrt decret li eu Is cent dj o Ëlzas ewijile herinnering Mijne verkiezing zegt hij moet het scboone schouwspel geven eener Kalholieke bevolkiiifi M elke door een plechtig gebruik barer burgerlijke reqhlen blijk geeft van hare toewyding aan de ware belaiig n van den godsdienst en het vaderland De £ ogel8clie conservatieve parlij llians oppositie heeft eene samenkomst gehouden om zich in haar nieuwe laak Ie constilueeren Er waren gecne verslaggevers toegelaten dooh er is toch wel een en ander nitgelekl waai van het beluugrijksle is dat lortl Beaoonsfield de hiding der parlij behondl Lord G irnarvon was ook tegenwoordig Men herinnert zich dat deze met lord Derby het ministerie Beaconsfield verlaten lieefi toen in 1878 de Indische troepen naar Malla waren bescheiilen Hij wilde de v irantwoordelijkbeid dier uilgcdaagdc politiek niet lielprn driigen Terwijl nu fchler lord Derby tot de liberule parlij is overgegaan blijkt hel dat h rd Caruarron zijue oude vlag is getrouw gebleven Hg leide zelfs dat bij de aumeuatelling vaii het nieuwe miiiislerie met gevoelens van droetenis eu ongerustheid had gezien en dat hij het zich daarom ten plicht relieiide de conservatieve partij zooveel h j kon Ie steunen De Pruisische Regeering heefi om te geracet e komen aan de bezwaren der Curie een oulwerp ingediend in den Landdag waarbij de Mei wetXen iu zoover gewgzigd torden dat aaii de Itegeering volmacht wordt gegeven om de bepalingen dier beruohie wetten niet toe ic passen alzoo in hoofdzaak eene disciciiouaire macht in handen van von Bismarck Dit beginsel is evenwel niet consequent volgehouden r ook retds enkele definitieve wijzigingen in bedot Ide wetten wordeu vastgesteld o a dat de Itoiiirig het recht zal hebbeu om afgezette bisschoppen op hunne zelels terug te brengen De algemeene indruk is niet guastig noch by de liberale bladen noch by de clerioalen eu de Curie Ue Nalioiud Ztilimf had zich de zaak heel anders Toorgesleld Immers naar al wat men vernam scheen alles hierop neder e komen De sliiat en de Curie zgn in onderhandeling beiden zijn bereid tot concessicu mits daardoor zekerheid beslaat voor cru duurzamen vrede m iar beiden vreezen een schijn van zwakheid te geven wanneer zy concessién doen die niet tevens door concessién van de andere parlij warden gevolgd Iu deze verlegenheid neemt de Slaat zyii loevluobt tot eene facultatieve wijziKiiig van lfbq alii en die bij gelooft dst aan le Curie den mecsien aanstoot geven eO die hg laler difinilief wil vaststellen zoodra de Kerk hem iu gelijke ntate tegeisoetkomt Na z in er twee gevaUco i o eljjk t of de Kerk voldoet niy de verwachting van den Staat en dan kan er eene prineipirele benaeniug der Meiwetten plaats hebben o zij doet het niet en dan maaki de Staat geen gebruik van de hem verleende disciélioBoire macht in de uitvoeriug der Meiwellen Zóó had de Nalioital ZeUmif lich de taak voorgesteld eu zy is overtuigd dat velen in ilen lande zoowel oornis tegensianders hetzelfde dnohtrn Terwijl het nu blykl dat men hierin heeft gedwaalil greft het ingediettde outw rrp zooveel te meer trieurstelliag omdat het wiot aauwijit langs welken weg de Uegeeriug mcegf ei hm el van den vrede te rerkrygen £ r wordt niet i gesproken van verdere ondethandelingen met de Cvrie of vafi eenig vooruitzicht op tegemoetkoming van dien kant Er wordt leifs duidelyk gezegd dat de eenige aanleiding tol het indienen van het ontwerp gekügeu was in het wenschelijke eener legeiuoetkoaiing aan de beurartB der katholieken De bewering dat het de Itegeering te doen was om eene ilisorétiomiire volmacht in de uitvoering der wetten bigkt nu slechts gedeeltelyk waar te zyn Op verschillende punten toch warden er rechtsireeksohe concessién voorgesteld zonder dal men iel van eene wederkeerlge eoDoessic boort Kortom de algemeene indruk is bij de national Ztitung niet gunstig Wat de ouderdetleu betreft daaromircnt uil zij tieh nog niet uitlaten Morgcu wordt de Iialiaunsche Kamer geopend men verzekeil dat als hoofdschotel z il worden aangeboden afschalling van de gemualbclasling en kieshervorming Kr worden pogingen aangewend om le eendracht onder de linkerzyde te herstelhn Volgens een telegram uit Washington vnn 21 Mei heeft de repubiikiHiische coiiwutie van Illinois aan hare gevolmaehligden opgedragen om te Chicago voor generaal Grant als president d r Unie te stemmen BINNENLAND GOUDA 26 Mei 188Ü De minister van justitie lettende op art 11 der wet op het notarisambt in verband met art 1 van het l on besluit van 4 Juni 1878 beeft bepaald dat het eiamen bij eerslgencemd artikel bedoeld voor hel juar 1880 zal aanvangen op Donderdag 1 Juli e k en dat liet zal gehouden worden te s Gravenhage eu o n benoemd tot lid der staatscommissie lielast met het afnemen van gemeld examen mr W Hemsing ontvanger der registratie alhier De tyilltm Barende liggende aan de Landswerf te Arasterdam is voor haar derde reik naar bet Noorden bijna gereed Hoewel een deel der bemanning reeds aan boord diensten doet wordt 31 Mei toch als de dag genoemd waarop zij wordt aangemonaterd en zou htt vertrek naar zee op tiea 2 Juni zijn bepaald Stfttra Oeneraal EessteKamib zittingen van 22 en 24 Mei 1880 In de zitting van Zaterdag nam de heer van Naamcn na gelukwensching door dec Voorzitter tilling Tegen Maandag J 1 uur werden aan de orde gesti ld alle nog aanhaozige wetsontwerpen daar alle eindverslagen gerecif zijn Achtereenvolgens werden met eenparige stemmen aangenomen de wetsontwerpen lo houdende bepalingen op de handels en fabrieksmerken 2a tot herziening der wet van 6 Maart 1818 straffen tegen overtreders van algemeene verordeningen 3o bekrachtiging eener provinciale hetfiug iu Groningen Ten slotte werd benoemd tot coumies grifSer der Kamer rar A J W van Roge kantoureehter plaüUvervwigerte s Grasreiikage met 16 atemmeu tegen 14 op mr Viruly Verb ugge te Kotlerdam De Kamer heeft gis eren ui de bij haar aanhangige wetsoDtwerpeo afgedaan eu reces genomen In deze titling weriico sommige na min of meer breedvoerige diacussieu bekrachtigd de voordrachten tol instelling eener posIspaarbaDk tot bescherming van voor den landbouw nuttige vogels tot het verleeuen Tan sabsiditn tot bentet van ioonumenten en gebouwen lot verhoogiug van de begrootiug vmr kinaeiii afceh o m ten behoeve vaa de overname door het rijk der hoogere bu grrsohool te Veulo lot het toesla u van uitgaven voor den spoorweg Msdioen Soerakurta tot bekrachtiging vaii Indische credielen houdende nadere bepalingen op de snikeracc nt en tot a stand vaa groad ten behoeve der koninklijke stallen Naar aanleiding van laast eraeld voorstel deelde de minister vnn finaneien lede dat spoedig de dag kan volgen waarop de nieuwe stallen zullen wo jen overgedragen De conventie met Luxemburg is unaniem aangenomen Te dezer gelegenheid deed de minisier van bjMtieAl pHim de gejrietilige mededealing dat hem per telegraaf het bericht was gezonden dat het lang verwachte eu gawenaohte uitleverings tractaat tossohen NederUud en Noocd Amerika is tot stand gekomen Ds nieuwe commies griffier is beëedigd en geïnstalleerd De wet vau 1849 op de isattui gewitehten en weegverktuigen moet nu zij tien jaren in werking is volgens de bepaling van art 44 worden herzien Die herziening ia vooral voorgeschreven omdat men in 1869 de streugere handhaving der reeds in 1816 ingevoerde namen volgeus het metrike stelsel wilde bevorderen door nog eeiiigeu tijd vrijheid te loten om de oude namen te gebruiken Nu allengs vooral door Ijet onderwys de melrieke namcu inguiig hebben gevonden acht de regeering den tgd gekomen om het nilsluitend gebruik dier i amen taow l in akten als in aankondigiiigrn prgscooranten tarieven etiquetten aan goedereu gehi nlit Ie vorderen Iu het wetsontwerp dat te dien einde is ingediend zijn dus de namen cl palm kan enz weggelaten Om te waken tegen het verknopen bij oude maat byv bij 67 of 69 centimeter wordt tevens bepaald dat iu prijsopgaven bij maat of gewicht die mant of dat gewicht moeten lijn uitgedrukt in de hoeveelheden volgens liet metriek stelsel of hun tientullige veelvouden of onderdeehn xevciis is de geheelc wet aangevuld en oragewerkl zoodat het getal ariikelen van 44 tot 10 is verminderd De regeering wenscht de nieuwe regeling met 1 Janua i 1881 in te voeren Den 22en defer zullen weder 53 korporaals van het insirudtie bataillon te Kampen naar de tegimenteo infanterie vertrekken terwijl voor den volgeuden dag 60 volontairs Ier dienstneming ziju opgeroepen Mochten van deze 60 enkelen om velschillende redenen afwezig blyven of afgekeurd worden dan heeft eene nadere aanvulling op 2 Juni a s plaats toodat op dat tijdstip het bataillon weer compleet zal zjjn Sedert 1 Jan 1880 kwamen 248 oaovrageu tot pi ateing in In het belang van ouders en voogden wordt herinnerd dat zoo hun zoon of pupillen voor 1 October in dienst komen dit hun een jaar kan schelen voor de toelatiug tot den hoofdoursus hoe lijdiger dos de aanvragen tol plaatsing by den con maudcerenden oflloier van genoemde inrichting inkomen hoe eerder de bctrukkeueu kunnen worden opgeroepen De doelmatigheid van bet zg hardglas is nogal eens iu twijfel getrokken Daarom moge hiereen plaats vinden wat de heer de Bruyne kommandant van den jongstra Noordpooltocht dienaangaande iu zijn verslag zeide Gelukkig warenook wij in de gelegenheid de Engalschen vandienst te zijn want gedurende hun reis d i dievan de Ubjartten was hun voorraad glazen bardenen kopjes gebroken Wij hadden ons gehoile tervieaten geschenke gekregen uit de liardglasfabriek vande heeren Mijussen en Jeekel en hadden letterlijkniets gebroken Ik voorzag hen dan ook van hetnoodige blijde niet alleen hen te kunnen helpen maar ook hierdoor een Hollandsoh fabrikaat bekendte maken dat zoo uitnemend geschikt is tot gebruikaan boord De directeur van bet Instituut tot Onderwijs voor blinden schrijft aan de Sneeker Courant Alleraangenaamst werd ik vóót eenigen tijd verrast door de ontvangst vnn een z r schrander uitgedacht en uiterst praciisch ingericht scbryftoestellelje voor blinden dat de heer L Schuyt Korver oudzeeolficier ridder van de M W C Ie Sneek woonachtig en die zelf t gezichtsvermogen mist de beleefheid bad aan mijn oordeel te onderwerpen Ingewyden welen wel dat dergelijke hulpmiddelen alleen waarde hebben voor personen die vroeger op de gewone wijze hebben lecren schrgveu en dus slecbta eene leiding voor de hand behoeven om de verkregen vaardigheid ook bij het gemis van t gezicht in praclijk te kunnen brengen maar zij kunnen niet altyd helder inzien waardeeren en vatten welken grooten en onwaardeerbaren dienst de blinde denkers daarmede aan hun lolgenooten bewijzen De heer jhr Serraris te Kampen heeft reeds zeer veel succes met zijn eenvoudig toestel behaald en menige blinde dankt hem in stilte en dikwijls ook in het open omtr voor zijn schrandere vinding Voor diegenen onzer blinde kweekelïngen ie vroeger de gewone school bezochten hebben die hulp middelen groole waarde Ik beschouw het als mijn plicht ze zooveel mogelyk te verzamelen omdat het Instituut niet alleen aan blinde kinderen opvoeding en onder ijs lerstrekke maar ook menigen volwassen blinde ten zegen kunne zijn Telkens wenden zich van t gezicht beroofden tot mij om raad en openlijk d iiik ik genoemde heeren Sarraris eu Schuijt Korver die zulke gezonde en frisscbe gedachten op dit punt blijken Ie bezitieo voor de gelegenheid welke zij mij gegeven hebben om ook in dit opzicht nuttig werkzaam te zijn Blindheid komt veelal voor onder personen die te veel van hunne oogen hebben moeten of durven vergen en juist dezen gevoelen tich zoo diep ongelukkig als hun de gelegenheid is benomen hunne gedachten zelven schriflelijk te kunnen uiteu en mét hunne vrienden of greslverwanten te kuuneu correapondeeren Merkwaardig is het daarbg zeker dat juist door blinden zelven de beste en meest praclische werktuijrjes zijn uitgedacht en vervaardigd oai op de eenvoudigste ijzc roet de ziends wereld in betrekking te blijven De heer Schuijt Korver heeft aan zijne beschaafde lotgenooten een hoogst belangrijkeu dienst bewezen waarvoor ik hem in hun naam openlijk mijn weigemeenden dank breng De bescheiden prijs van ƒ 5 zal ook niemand afschrikken er één Ie ombieden van den vervaardiger dien goioemde heer zeker gaarne bekend zal maken t Exemplaar door den beer Schuijt Korver aan het Instituut vereerd s aat tevens voor belangstellenden Ier onderzoeking beschik iar doch kan niet op bezichtiging worden gezonden Blijkens een ingezonden stnkje iu dezelfde courant is de heer S J Koodenburg te Siieek de vervaardiger De heer J N van der H predikant te Noordwijkerhout die door de synode w gens verregaand verzuim in de waarneming zijner bediening uit zijn ambt is onizet heeft dit hieraan Ie danken dat hij Ie In Den Haag heeft iemand in de Paulus Potters raat wonende den inboedel eener op hel boMnbuis zijner woning alleen wonende dame cina ƒ 500 waarde hebbende voor ƒ 60 verkocht en zich metdie som uit de voeten gemaakt Laatste Berichten FarijS 24 Mei in de vergadering der lin