Goudsche Courant, woensdag 26 mei 1880

LEIDSCHE SchroefetoombootMaatschappij VOLHARDING Vrijdag 28 Mei N 24Ö8 1880 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omslreiien De inxending van adrertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave ken dc in den Senaat is de candidaiaar Tan den iLi r Say voor het Toonitterschap aangenomen met ètni 11 j tu 53 op de heer Lcriiyer De heer FiUetoa h f 7ich Ir guiitte au Ltroycr teruggetrokken Bome 24 Mei De uil lag van 1+0 verkieiingen U lal itkuzen tijii 7Ö liiiieterieeien 45 eonstiiutiuuetlen u 20 liiiii leu4eii In de troonrede der opening ran liet Parlement uil aan de Kamers vordeü aanberolen bet ontwerp ter afschaffing der belasting op het gemaal en dat ter wijriging der kieswet aan Ie nemen De dissidenten mllen heden avond byeenkonieo om te beraadslagen over biinne houilitig teu opzichte Tan het Kabinet Brussel 24 Mei By de verkieiingen voor de Provinciale Staten te Leuven gekosen katholieken te Arlou Nivelles Ardenne liUralen te Namen 7 liberalen en 5 herstemmingen Londen 24 In het Lagerhuis heeft de heer Gladstone verklaard dat den heer Goschen is opgedi iifcn omirent de wreedheden tegen M dwme1I uien ill ICidgali Aidors te rapporteereii Icu einde rtf schuldigen te doen straffen N uoils werd medegedeeld dat er geen plan be tjiot om de wet ln iieTeiide maatregelen tegen v elii kteii bnileii werking te stellen dijiir het nul TaadEiara wardt j eachl de mïdf elen ter beveiligi g legen btsmettiiig van bnitenslauds te verminderen Lord Harliiigton verklaarde dat er wel werd geiienscht ricti terugmnrscli der troepen in Vrgliaiiisiaii te kutiuen bespoedigen maar d t er moet wordenacht gegéieii op de gezondheid der troepen eii de ajiijiegaiie verplichtingen De terugtocht uit Kunduhar kan niet zoo vroeg plaats hebben als die welkenwen in Kvboet Noord en Oost Afghanistan hoopt tot stand te brengen Aan het Bureau van Politie kunnen inlichtingen gegeven worden omtrent een Roeiboot vijf Heipalen en een Blind Nog is als gevonden gedepoiieerAeen jongens Wandelstok een kinder Kousenband gevl koperdraad en een Bigareiikoker met sigaren Burgerlijke Stand REUOKBV ii Mei Rgsberlml Uim Lount anim J y viD de Pnvooriit ra O J vnn Simateii driiniia JohanceB ouders J A u se eu B V 1 ét I oIl 24 M urtje oodera J Kisui Ddouk eo M Biüekliuuvo Puulus oudem H Bouwman sn i van Straiileu l VERt EDIlN 21 Mei a Schouien Ij m 22 C BlakenburK 41 J 24 A Horois 19 J M F krombooiq huistr vtu G SehoU 42 ADVERTENTIËW öeTallen yan eeue üochter G J VAN DE PAVOORDT VAN StBAATEN Gouda 22 Mei 1880 Voorspoedig bevallen van een Zoon B C J VASSE geb de Kok Gouda 23 Mei 1880 Eenige en ahjemeene kennisgeving Heden OTerleed tot onze diepe droefheid ouze faartelgk geliefde jongste Dochter ALIDA in den jeugdigen leeftgd van ruim 19 jaren W HOBNES J P HORNES WuLiND Gouda 2i Mei 1880 Den 14en Mei 11 OTerleed plot eling tot mijne diepe droefheid mijn geliefde Echtgenoot de WelEd Zeerüel Heer ABRAHAM JOHANNES PAULUS de WILDE Med Art Obst Doctor alhier in den onderdom van ruim 43 jaren mij nalatende negen kindereu meest allen te jong om het zware verlies te beseffen D y JACOBSKN Wed Dr A J P db WJiude Sehoonlioeen 21 Mei 1880 Wegens buileulandiche betrekkingen eerst heden geplaatst Voor de vele bl keu van belangstelling dezer dagen ontvangen betuigen ondergeteekenden hunnen innigen dank J KROMHOUT J KBOMHOüTBoNNEüB Gouda 24 Mei 1880 ♦ Aan allen die hunne vriendelijke deelneming betuigden in ons smartelyk verlies zeggen wn hartelük dank A W TAH KLÜIJVE G H TAN KLUIJVEGouda 22 Mei 188C Bsssslaas D Schuldeischeia in bet Faillissement van JAN KEU Schipper en Koopman te Gouda worden opgeroepen voor de tweede Vergadering van Schuldeiachers welke zal plaats hebben op WOENSDAG den NEGENDEN JUNI a 8 dea voormiddags ten lieu ure in het Gerechtsgebouw aan het Uuagsche Veer te Rotterdam ten einde voort te gaan uiet de verificatie der schuldvorderingen Gouda den 24 Mei 1880 De Carator Mr J FORTÜTJN DROOGLEEVEB Wei P LAFEBEU Gouwe C H te Gouda heeft ontvangen een fraaie party Caiacé Handschoenen van af 0 65 0 75 en hooger Mevrouw SCHONEVELD vraagt tegen Augustas of later een bekwame f genegen Huiswerk te verrichten Ztaak gevraagd Ter overname gevraagd eene HANDELSZAAK ofFABUiËKvan met te grooten omvang Franco brieven met opgave der conditiën onder letters P H aan den boekhandelaar J W KNIPSCHEEB Ja alhier l mBESSENEGHTS gevraagd bg M KETEL Turfmarkt Gouda GEVRAAGD 3 a 4 BEKWAME Tiintiieriieden ook tevens gelegenheid VQor dergelgke Lieden in een Fatsoenlgk Kosthuis Adres Bureau dezer Courant Voor weinig geid op te ruimen WlGENS en een SJEESJE voor Bokken DOUW WAGENS in Soorten een Keulsche FILTREER 6 Mahonie hoaten STOELEN met Springveren een CANAPÉ en Rottingen MANDEN F BODLOGNE Spieringstraat TE HAASTRECHT In de nabjjheid van de woning van H UITTENBOGAABT iiyhet gras aan den IJsseldgk onder Beneden Ilanttrecht een GOUDEN MEER HOELOQE gemerkt No 13791 met een klein aangehechten KETTING waaromtrent inlichtingen ter Secretarie dier Gemeente kunnen verkregen worden alsook aangaande een eenigen tgd geleden aldaar gedeponeerd GOUDEN OORBELLETJE Openbare Verkooping OM COyXANT GELh op DINSDAG den 1 JUNI 1880 des morgens 10 ure ten huize van den lieer A W van WEKKHOOVEN iu het Schaakbord aan den Kleiweg te Gouda ten overstaan van B H VAS DE WERVE te Gouda van eene aanzienIgke partij TAFIJTSOMEN bestaande in NEW BBUSSELS TAPESTBY WOL SCHOTSCH TOUW COCOS en ander TAPIJTGOED LOÜPERS enz Verder gemaakte TAPIJTEN KARPETTEN TAFELKLEEDEN enz Te zien MAANDAG 31 MEI 1880 dos namiddags van 2 tot O ure ZOMEBDIENST aanvtuii nemende Maaudaf 84 Mei 188t Amsterd Leiden Van Amsterdam Zondag vm 6 30 Maand vm 6 30 nm 3 Leiden Amsterd Van Leiden Over d vm 6 30 nm 2 l e dienst 6 30 vervalt t Amsterd öouda Van Amsterdam Maandag nm 2 Dinsdag Woensdag 4 Donderdag Vr dag ï Zaterdag 4 Gouda Leiden Van Gouda Zondag vm 7 20 nni li 10 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag vm 4 7 20 11 05 nm 5 10 Zaterdag vm 5 30 7 20 11 05 nm 5 10 Gouda Alphen Van Gouds Dagelijks vm 7 20 11 05 nm 5 10 Zondags vervalt de dienst van 11 06 Zondag nm 2 30 Maandag vin 4 2 30 Overige d vin 6 2 30 Gouda Amsterd Van Gouda Maandag vm 3 Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 4 Zaterdag 6 30 Leiden Gouda Van Leiden Zondag vm 6 45 nm 5 Maandag j vm 7 2Cll i5 nm 5 10 Dinsdag vm 6 45 nm Woensdag 12 30 en 5 Donderdag Vrijdag vm 6 45 nm 12 30 1 30 6 Zaterdag vm 6 45 nm 1 5 Alphen Gouda van Alpben Dagelijks vm 8 nm 45 6 16 Zondags vervalt de dienst van 1 46 Nog daarenboven dagelgks gelegenheid v n Boskoop naar Gouds s voorm 5 45 uur en van Gouda naar Boskoop s nam 9 10 Zie verder de groote Aanplakbiljetten op de verscfaillepde Stations Bjj alle Agenten zjjn kleine Strooibiljetten te verkrijgen DE DIRECTIE Openbare Verkooping van eene HOFSTEDE met ongeveer Twintig Hectaren uitmuntend Wei en Hooiland te Lang e Ruige Weide op Vrljilasjdcnj unlj 1880 De Notarissen P M MONTIJN te Gouda en Mr I MOLENAAR te Waddinmeen gevestigd zullen ten verzoeke van hunnen Principaal in het openbaar in ééne zitting Veilen en Verkoopen Eene kortelings geheel nieuw opgebouink kapitale BOÜ WUANS WONING met urnhoorige HOOIBERG GEBOUWEN en 6 TIMMERTEN thans bewoond door DIRK van HOORN Ja in de Ruige Weide bn het k r dnster van Lange Ruige ir t bekend in Sectie B N 61 02 63 65 66 67 75 tot en met 79 85 tot en met 89 92 93 94 96 97 100 tot en met 107 109 110 111 516 517 527 528 530 531 532 533 662 663 687 713 738 te zamen groot 19 Hectaren 82 Aren en 18 Centiaren Eerst I in twee perceelen en daarna hij combinatie zijnde dadeiyk te aanvaarden na betaling der Kooppenningen di bepaald wordt op 15 Julij 1880 Alles breeder omschreven bg biljetten an nadere informatien te bekomen hg gemelde Notarissen Die hiertoe genegen zgn komen op VRIJDAG den 4J JÜNIJ 1880 des voormiddags ten elf ure ter herberg van LEENDERÏ dk BRUIJN aan Driebruggen te Lange Ruige Weide GovDA Dbük vaw A Brimkhan De digave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond ran DINSDAG DONDSEDAG en ZATERDAG De prqs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ParleineR alr VVerkzaamliedcn Het verslag over bet wetsontwerp tot voorziening in de kosten van de invoering der wet tot regeling van het lager obderwgs met 1 November a s is openbaar gemaakt maar de kennismaking geeft ons geen licht omtrent de f evoelens der meerderheid Algemeen bekende lachten met andere vermeerderd zooals byv dat de indiening van dit ontwerp van minachting van de kroon getuigt alsof juist deze den minister niet gemachtigd had het ontwerp in te dienen worden genit maar of die van vele zeer vele of slechts enkele leden afkomstig zgn blgkt niet na over het geheel wordt men door die opgaven niet veel wyzer een hoogst ongunstig voorloopig verslag heeft toch niet sityd verwerping ten gevolge Üe andere bezwaren latende voor hetcenezy zijn zullen de gcaotsie voorstanders der bespoedigde invoering der wet moeten erkennen dat een biliyke regeling der teruggave van 30 pCt in de kosten van het onderwgs aan de gemeenten niet zonder beziAaren is als de wet met 1 November wordt ingevoerd en dus slechts en zesde deel der subsidie moet uitbetaald vorden Zal dit zesde deel nu loopen over de uitgaaf van het geheele jaar of slechts over de uitgaven der twee laatste maan en Zullen geiiieeutcn die in het voorjaar of gedurende den zomer scholen hebben laten vergrooten oi andere uitgaven in het belang vnn bet onderwys gedaan hebbeu daarvoor nog vergoeding ontvangen al zijn de werkzaamheden reeds lang met 1 November afgeloopeu Waartoe is het noodig is in de afdeelingen gevraagd om de gemeenten een ongevraagd geschenk te geven dat niet de minste vrucht zd dragen tot verbetering v n h t onderwijs Eb zoo zon men meer bezwaren tegen de voordracht kunnen aanvoeren Toch 18 de invoering der wet met 1 November zeer gewenscht al ware het alleen met bet oog op het schooltoezicht de beslommeringen der begrootiugsdiscussiën houden den minister in het najaar weken bezig nu is de geschikte tyd om dit onderwerp waarvan de uitvoering r wet voor jaren afhangt te regelen maar ho kunnen personen benoemd worden als de regeenng niet weet of zn over de gelden kan Ijeschikken Hoe kan de regeering tegen 1 Jsnaari benoemen als de begrooting misschien eerst in het laatst van Januari door de eerste kamer wordt aangenomen Het beste zou daarom misschien zgn dat de invoering der wet op 1 November werd bepaald doch dat de artikelen betreflende de 30 pCt subsidie met 1 Januari 1881 in werking zullen treden daardoor zouden vrjj wat bezwaren weggenomen worden die nu tegen de invoering op 1 November zijn aangevoerd In de zitting van Zaterdag heelt de eerste kamer verschillende wetten meest van admi nistratieven aard met algemeene stemmen zonder noemenswaarde di eussie aangenomen In de zitting van Maai heeft zy haar werkzaamheden voor dit gefl lte van het zittingjnar ten einde gebracht Onganstige voorloopige verslagen zijn weder t schande gemaakt Het ontwerp iot het insielleo eener rgkspost spaarbank Werd met 21 tegét 7 stemmen aangenomen De heer den Tex waarschuwde tegen de uitbreiding van de bmoeiingen van den staat de heeren au Marchie van Voorthugzen Cremers en Stork toonden zich met het ontwerp ingenomen Tegen het ontwerp van D et tot bescherming van vogels nuttig voor d o landbouw verklaarden zich zes leden j heer Bnchner wenschte eecst heniening der jachtwet de heer van Swinderen wilde d ijst der schadeIgke dieren in de wet zien oègenomen Het wetsontwerp om ontd i king bg de heffing van den suiker accgus te Tooittomen werd zonder disiwssie net al geMeoue steiMMn amgenomen Uit een verklaring van den minister bleekdat de zoo berucht geworden koninkigke stallente sUage eindelgk in gebruik zullen word genomen als een commissie door Z M d nkoning benoemd daaromtrent een gunstig rapport zal uitgebracht hebben Met 25 tegen 2 stemmen vereenigde zich de kamer ook zouder discussie met het ontwerp tot restauratie vau verschillende historische gedeukteekenen en met dat tot overneming der hoogere burgerschool te Venlo door het rijk Na aanneming van een paar ontwerpen van minder belang werd ten slotte ook de conventie met Luxemburg met algemeene stemmen goedgekeurd nadat de aiinister gernststellende verklaringen omtrent de diplomatieke vertegenwoordiging had atgelegd en de kamer iu een opgewekte stemming had gebracht door een nieuwe overwinning door onze diplomatie behaald De minister kon uamelgk mededeelen dat het onzen gezant te Washington gelukt was het zoo lang begeerde tractaat te sluiten tot uitleveiing van misdadigers Amerika zal dan niet langer een schuilplaats zijn voor hen die zich hier aan de wetten hebben vergrepen Daar evenwel niets van den inhoud van het traktaat bekend is zal men moeten afwachten of de nadere bekendmaking ons geen minder aangename verrassingen bereidt Er is toch genoeg gemarchandeerd om zoo ver te komen en de vertegenwoordiging kon wel eens ernstige bezwaren hebben tegen gedane concession De zomerzitting belooft dus uog hoogst belangrijk te z n de regeering gaat voort methet indienen van wetsontwerpen van verschillenden aard alsof zjj niet aan bet einde maaraan het begin van een zittingjaar staat Zaldie ijver der regeering door de vertegenwoordiging gedeeld worden L BUITENLAND Uultenlaiulscb Overzlclrtix De heer H iroouit de Eiijelscbe minister Vïn ADYERTENTIËN worden geplaatstvan 1 5 regels a 60 Centen iedere regelmeer 10 Centen GEOOTE LETTERSworden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nonuners VUF CENTEN binnenlsndsche taken is thans londer verzet tot lid vau het Lagerhuis rerkozen te Derbij De keer Oosehen de nieave Britsche gezant te KoDstautinopel heeft op iS dezer Weeaeu Terlatea om lieh naar Konstantinopel te begeven en wordt daar morgen verwacht In tijn gesprekken met de Oostenrijksche staatslieden is hij er rondweg voor uit gekomen dat Engeland niet het minste bijionder belang heeft bij het behoud van Tnrkije doch veel grooter gewicht hecht san de strenge toepaniog van hervormingen in het Turkaohe staatsbeheer De baron vou Haymerlé van i a kant heeft alstyn gefoelen te kennen gegeven dat Turkije aogsteeds een belangrgk staatkundig gewioht in de ohaal legt dat het ainstens evenveel belaagslelliag verdient als Bulgarge en Bnmelié dat htt verdrag van Berlqn teu duel had de regeneratie laa Turkije mogelyk te maken dat de uitvoering vanhet verdrag in dien geest ipoet worden voortgeseten uiet met het doel om tot deu ondergang raah Tufksobe rijk bg te drsgea Over het algemeen zegt een beriohtgever tm Ze Tempi m eeue dépêche uit Weeneu rao 23 dezer bestaat er vry groot verachil van iieniwyic losr sohen beide kabinetten De Oostenrijksche regeering is meer behoudend gezind ly wensoht faandhaviag en bevestiging van het tegenwoordig gebied op bet BalkanSchiereiland Het Èugelsche kabinet daarentegen toont zich daarvoor meer onverschillig De heer Say is toch verkozen tot president van d n Franseben Senaat min of me r tegen den wenscb der regeering die wel niets had tegen zijn persoon maar hem gaarne gezant te Landen had gelaten Ouk de heer Gambetta had naar men verzekert liever den heer Leroyer benoemd gezien Ofschoon echter de heer Pelletan caiididaat der geavanoeerden teu gunste van deu heer Leroyer zijn candidatuar introk is de heer Say benoemd Het aantal der teileden Zondag te Parga gearresteerde personen is vrij groot j er werden echter slechts negeulieu in hechtenis gehouden onder welke zich een Duitscher met name Gruu eenige Zwitsers eu Belgen bevinden Gruu moet op de politie agenten ingehouwtn en verklaard hebben dat hy opzettelijk naar Parijs gekomen was om aan de demonstratie deel te nemen In den sedert gehouden ministerraad is besloten de vijf ü zes vreemdelingen die aan de beweging deel namen het land uit te wijzen en de in hechtenis geuomen Franschcn wegens het dragen van oproenge kenteekeneu naar den rechter te verwijzen Over het geheel ging de politie met bezadigdheid te werk slechts op het Bastilleplein waar de commtss iris van politie Fonqueteau hel bevel voerde traden de agenten krachtiger op daar eij zonder dringende noodzakelykheid niet hunne sabels op de menigte iuhieuwen en drie personen verwondden De radiale bladen trekken heftig tegen den prefect van poliue te velde De Lanterne schrijft auu het hoofd vnn haar overzicht de zegepraal van den hftr Audrieux en verlangt de afietling van deu prefect De communistische bladen zijn nog ineer verbolgen Ook bidden als de iir klagen er over dat ie agenten op bet Btistillepleiu op de menigte inliHUWtn ats boan men hen met in het minst bedreigde Den agenten kan dit verwijt echter niet gelden daur zij eenvoudig het hun gegeven bevel gehoorzaamden om by het geringste verzet met groote strengheid te werk te gaan Wel is waar wist men toen dit bevel gigeveu werd uog uiet