Goudsche Courant, vrijdag 28 mei 1880

i l il lioogstein ijflionderd oommauisteo aan de beweging zouden decluemeu De getuecnteraad v m Parijs heeft zich de zaait aaugelrulilveu eu de houding van den prefect teu treiigsle afgelfeurd De Duilsohe büudsraad heefi op de voordracht ener coininissie uit zlju midden besloten om Altoua iu te lijren bg iiei Duitscbe tolgebied op eeu tijdstip dut na Ier bep iald z d moeten ivorden Indien iu Hamburg in de positie vau eene vrijhaven blijft zal tusschen zijne voorstad St Pauli ea het ontuiddellijk du iraau grenzend AltOüa eene linie van tlouaue met de noodi e voorzorgen tegen stuokltelanj moeten worden tugL ricUt Daarvoor zullen dure onteigeuiugi U uoodig zijn en als Hamburg daaraan loet medebetalen wat waarschijnlijk is zal N eit vwir de Men denkt in H iuiburg uiet zoo eensteininig over de uensolielijklieid dut d haven vrij blijve als men zuu ojnnakcii uit le bciiohteji ait de koopstad gekomen toen prins Bismarck m t zju plan voor den dag kwam De Uatuburger Nac irickle bevat een uitvoerig en vulgens de i utu ZtUuii lakttlyk artikel over de quaestie waarin liet blad tot de volgende lotsoniinen ko rit De imporlhandel is ondanks dat Hamburg eene vrijhaven is gcb eien uiet t e eui ra n de Ueitthunilel neemt gaaiidcwig af de uarde van den grond is achteruitgegaan de algtffif fuii welvaart vermiudtrt vdn jaar tot jaar de begrooting der stad ziet er treurig uft de overschotteu vjui vorige jaren zyu verleerd eii niets dan toenemende tekori n wachten de stad iu de toekomM Aan dize waarlijk niet rooskleurige scbiUh ring knoopt het blad de vraag vast of iXambdrgs vrijhaven de s ad dun inderdaad zooveel voordeel h rft gedaan üe vraag is wat eenjijdig gesteld en zou met eene andere vraag kunnen beantwoord wo nten Hoe zou het Hamburg gegaan zijn id het geenc vrijhaven was gebleven Beie vragen ei eheu eeu zeer speciaal onderzoek Het zij genoeg op te merken dal men iu Hamburg gaat aarïrfeu eu dat de geneigdheid op deu voorgroud tnedl om a het verlangen vanden kanselier gevolg te geven Dan zou de eonslilutioueele quaestie die de hoofdeu too warm heeft gemaakt haat ge rioht verliezen en zou het ook dwaasheid zijn 11 nüllloea te besteden aan kosten eeiier afzonderlijke inlijving van Altona binnen it Duitsche tolliuie Ire paus heeft volgens zekere leli rammen te kennen gegeven dut hy Bismarek s ontwerp tot wijliging der Meiwetten afkeurt vooral de bepaling volgen welke aan de Eegeccing vrijheid gelaten woMJt om eenige voor ehrifteu der Pruisische wetgeving al dan niet uit te voereu Niets natuurlijker dan zulk eene afkeuring dooh de Duitsche ultramontaneH mogen wel bedenken dat zij ulUs goed of kwaad van de regeering moeten wachteu en dat deze in eene bijzunder sterke stelling zal staan als zij zeggen kan wij hebb u het inet gemaliftdheid be profW en de curie de haud gereikt maar tevergeefs Do uitslag der berstemmiugeii voor de Italiaansche Kamer ferscbilt weinig van de vroeger medegedeelde verwachting alleen heeft de rechterzijde eeuige plaatsen minder De odicieuse bladen beweren ook dat de ree iterzijde verloren heeft eu berekenen het aantal der constilutioneelen op 140 de oouservatieven zelf rekenen echter 140 a 175 uit wat bijna met de vroegere opgaven overeenkomt iunstig is de positie vau de Uegeering intusschen in geen geval want van de herstelling van de eenheid onder de linkerzijde hoort ineu niet meer Men spreekt van een wijziging vau het Ministerie elke Minister toch brengt een reeks van vrienden mee Msgr Düinout bisschop van Doornik gaat voort met het plaatsen van opslelleu iu de liberale Belgische bladen over hetgeen hij noemt het verraad van Leo XIII die hem krankzinnig heeft doen verklaren om hem zijne bisschoppelijke waardigheid te ontnemen In ziju laatsten brief aan de EloUe belgê zegt hij o a Ik weet maar al te wel dat de parlij diecloh de katholieke noemt fel op mij gebeten is Dat ik uit volle overtuiging de vernietiging dijrpart weuscb kan haar niet onbekend zijn Hetzal voor haar eene reden te meer zijn om te verklaren dat ik het verstaiul heb verloren In helbelang van den Katholieken godsdienst voor hetwelzijn der Kerk wensoh ik uit groud mijns harten dat de katholieke parlij iu Belgié nimmer de meerderheid in de wetgevende kamers mogen verkrijgen ik eosch dat voortaan geen enkel priester zich metrerkieingen bemoeie Zoo deze wensoh eene verstandsverbijstering is ben ik werkelgk gek Dooheenmaal wellicht zal men inzien dat mgne woordenniet zoo dwaas lijn als men tSans beweert licben krankzinnig omdat ik naar de inspraak vaam ja geweten handel Men kan zich gemakkelyk de wobiJ deirclericale parlij in België voorstellen Nog geen jaar geleden verkondigden de katholieke bladen den lof van den bisschop vau Doornik die de worsteling tegen de liberale regeering was begonnen en aanleiding had gegeven tut de bekende bisselioppelijke instructiëu wuarbij al degenen die aan de toepassing der schoolwetten zouden deelnemen met den ban werden bedreigd Thans noemen dezelfde bladen msgr Dumoat krankzinnig zijne brieven worden de wartaal van een ziek brein genueind Men begint ihaus een juister overzicht te kriji en van den staud der partijen iu de Vereenigde Stalen van NoordAmerika wat de aanstaande verkiezing van deu president der Unie betreft ïot dusver ziju 7 12 afgevaardigden voorde repubikeinsohe conventie van Chicago gekozen op de 75Ö waaruit die vergadering bestaat De verdieling is als volgt 35 i ïour Grant 223 voor Bluiue 72 voor Sherman 3 1 voor BJmuiids 17 voor Washburne 10 voor Windoin Alabama liouisiana Colorado en Idaho hebbeu nog geen gedSegeerden gekozen Men berekent dat generaal Dliaut 36 aanhuiigers onder de afgevaardigden dier staten zal hebben hij zou dus 3D2 steramen op zich vereenigen zijnde 13 meer dan de volstrekte meerderheid BINNENLAND GOUDA 27 Mei 1 680 Bij de lieratemmiiig voor de Provinciale Staten Ie Zoelermetr werden uitgebracht 419 stemmen Herkozen is de heer mr i CJ Putijn met 224 st In de zitting der Potterdamsche Arr Keohtbank van Dinsdag siouden o a tereclii M V dienstbode wonende te Boskoop bekl van in dienst zijnde bij den winkelier B te Gouda ten diens uadecle te hebben ontvreemd gelden uit de wiukellude door den winkelier begroot op de som van ƒ 200 Eisoh 1 jaar gev E V D arbeider wonende te Slaipwijk bekl van diefstal san een scheermes te Gouda gepleegd Eisch 3 maaudeii gev cell H H schipper wonende te Krimpen a d IJsel bekl van den Kijksveldwacbtcr h te Capelle a d IJsel met een steen moedw verwond te hebben Ëisch 2 maanden ge r ciU In bovenstaande lakeu over 8 dagen uitspraak De door dijkg iaf eu hoogheemraden van Schielaud gisteren gehouden aanbesteding heelt den volgenden uitslag gehad I het 3 jarig onderhoud van de 8 stuks Hoogeboezemmolcn enz iu 3 perceeleii Ie perceel aan J van der Loo te Kraliugen voor f 9100 2e pero aaa Joh van Oei te Delft voor ƒ 1330 3e pere uau i H lleusdeu te Kotlerdam voor ƒ J50 U Herstellingen aan de M ia8 en IJsulhooldeo aan C Luyendijk te Gouda voor ƒ 845 Leverantie van zwaar liinmerhüut in 2 perceelen Ie perc aan W Iloogeudyk te jouda voor ƒ 1174 2e pero auu A de Jong Zn teGouda ƒ 1397 Verzwaring aan de bedijking van deu hulpboLZem eu het leggen van een rielbeslag enz aanT Mudde Tz te Lekkerkerk voor ƒ 2200 Herstellen vijn de def cten aan Schielandshoogen Zeedijk in 10 peroeeleu Ie porc aan T Mudde Tz te Lekkerkerk voor ƒ 270 2e perc aan L Verroen te Nieuwerkork voor ƒ 135 3eperc aan A lloUoos te Capelle a d IJsel voorƒ80 4e perc aan W Roineyn te Capelle a d IJsel voor ƒ 690 öe perc aan C Zanen te Ammerstol voor ƒ 240 6e peio aan A Rolloos eCapelle a d IJsel voor ƒ 105 7e perc aan W Kome u te Idem voor ƒ 360 8e perc aanü van Herk te Ouderkerk a d IJsel voor ƒ 540 9de perc aan C van der Kuy te Moordrecht voorƒ120 10de perc aan ktie Mudde te Lekkerkerk voor ƒ 300 Drie kinderen te Oudewaler die sedert eenige dagen zich vermaakt hadden met de aarde onder een der wallen weg te graven en daardoor een vrtj groot hol hadden gemaakt hadden gisteren het ongeluk dat de overhaugeude aarde naar beneden stortte en hen letterlijk begroef Door spoedige hulp zijn zg er nog levend uitgekomen ofschoon twee op het oogenblik der ontgratring in bedenkelijken toestand verkeerden Ia het tijd van 18 April tot 15 Mei 1880 zijn blijken ingekomen ambtsberichten door longziekte twee runderen in Zuid Heiland aangetast Iu het vorige tijdvak van vier weken waren 9 runderen door die ziekte aangetast In de Staatt Coiirani wordt door Be tuur deren ran het ToUensfouds tér kennis gebracht dat overeenkomstig het doel der instelling omlersteDuing van hulpbehoevende betrekkingen van overleden prozaschrijvers en dichters voor dit jaar weder twee gratificatiën zyn uitgereikt Bij die mededeeling wordt ile ondersteuning van het Tollensfonds door milde bijdragen opnieuw allen aanbevolen die de nagedachtenis des volksdichters bij uilueineudlieid in gezegend aandenken willen dom blijven ook door liefdadigheid te bewijzen in zjju geest Het Bestuur is thans samengesteld als volgt J P Has broek voorzitter A J De Buil secretaris jlir mr B De Botcb Kemper penningmeeester mr H P J Tollens prof dr B Ter Haar mr C H ii Boot mr D H Levyssohu Norman mr W S Vuil Eeeseraa Volgens een in den Haag loa end gerucht wordt er bij het Ministerie vau Oorlog onderhandeld om bij alle regimenten de betrekking van Initenaut djudant op te heifcn en kapiteins adjudauten aan te stellen De oflicieren die met deze gewichtige betrekking belast zgn zullen de daaraan verbonden vergoeding van ƒ 200 s jaars moeten derven terwijl de bevoorrechte kapiteins er wel b j zullen vareu Tot hei nemen van zoodanigen maatregel moeten zeker gewichtige redenen beslaan JrnK Cl Het voorloopig comité voor de Londensohe tentoonstelling vat ree en zuivelproducten heeft thans circa ƒ 4000 bijeen £ r ontbre Jltt dus nog ruim ƒ 6U00 aan de benoodigde som vau ƒ 10 080 Iu het belang van onzen veehandel eu zuivelprodiietcn hopen we dat dit bedrag spoedig tal zijn verkregen De N R Ct meldt dat de leden der Kon Ned Yacht Club te Rotterdam besloten hebben de Club te ontbinden en het gebouw van de band te doen Zaterdag 11 werden Ie Zutfen per Oosterspoorwrg onder behoorlijk toezicht vanwege het bisluur van Natura Arti Mofittra te Amsterdam aangevoerd 74 000 jonge zalmen die oummiddi lijk in teiceiiwoordigheid van de bevoegde autoriteit ii den IJsel boven de spoorwegbrug zju losgel iten Eerstdaags kan nog eeu bezending van 25 000 stuks voor hetzelfde doel warden tegemoet gezien In eene vergadering van een 40 tal ondkweeketingen van de kweekschooi voor de zeevaart e Amsterdam in het Zeemanshuis gebonden ziju plannen besproken voor het bonden van een reunie van oudkweekelingen in 1881 lijnde het eeuwfeest der in 1781 gestichte school De voorlnopige commissie bestaande uil de hh D v Kelwioh A H Kuipirs eu W A J Kuiler werden tot leden der feeatcouiraissie gekozen terwgt de hh K Junius vau Hernert buveneu dokmeester aldaar J C Biirings Ie Haarlem ziuh Ureid verklaarden met hen in e te werken Ouder de aanvankelyke be iproken denkbecldiu is dat om een plan te ontwerpen tot deelneming aan het eeuwfeest der kweekschool voor de zeevanri envan de eigenlijke reitnie van oud kweekeliiigea bij die gelegenheid in 1881 te houden waarbij let overweging wordt aanbevolen Ijen huldeblijk van oud iweekelingen u n de kweekschool beslaande in een beurs van pi m ƒ 4000 met bestemming om daaruit een verdienstelijk maar onbemiddeld jongeling kosteloos in de kweekschool Ie doen opnemen eu in een of ander nader te bepalen gedenkstuk als blijvend aandenken aan de reunie der oud kweekelingen beide ter beschikking van de commissarissen der kweekschool Te Badeii Ba ea hield het Allgemeine Deutsche Mozikervereiu haar 17e vergadering Zatirdogiuiddag werden voordrachten gehouden op de pyrophooii vlaramenorgel door Kaslner te Pary uitgevonden waaïbg ds vlammen zulk een walm gaven dat het publiek niet tot het einde kon blgven Het concert s avonds begon met Bérlioz ouverture Lear Fr Brandt zong stakken van Berlioz Wagner en Liszt j Jean Becker speelde Gernsheims vioolconcert dat veel bijval vond en Saint Saën zgn C moll concert Nog werden orkesistukken van Dumoulin en SaiutSaën uitgevoerd en ten slotte koren uit Liszt s Christus aan Liszt werd een warme ovatie gebracht In de dezer dagen te Berlijn gehouden nlgeraeent vergadering van den Mikhxirtkschaftlicher ferri werd iu het bijzonder beraadslaagd over een beteiD methode van kaasmaken als een hoogst uoodig en hoogst brlangrgk iets voor Duitacbland Allen die het woord voerde over dit onderwerp klangden vreeselgk over de volslagene verwaarloozing van de kaasmakerg en het gevolg van dien de uitsluiting van dit artikel van de wereldmarkt voor de Duitschers Dal was des te erger omdat kaas is een zeer gewichtig volks voedingsmiddel zoodat dan ook van 1871 7 de invotr aa ka in Duitschland netto dubbel zoo groot is geweest als de uitvoer De grootste schuld werd geweten aan NoordDuitschland waar de kaasraakerij eenvoudig als eenbijzaak werd beschouwd en behandeld Van gelijk matigheid in de fabricage was er volstrekt geensprake en verbazend is dan ook het schouwspel hoe b nt een verzameling van daarbij slechteN Duitsche kaas uitziet Daaraan behoort een eindete komen De kaashandelaars moeten beginnen metde slechte kaas niet te koopen Dan moeten er komen kaasmaakschnleu leeraan in het kaasmaken wandelleeraars herbaalde districts kaas tentoonstelliiigeu De hoofdzaak is echter dat men z ju bestdoet om goede en gelijkmatige kaas te maken Aan een oommiitie werd opgedragen nader na teg wat in dezen ook van regeeriugswege te doen zg Het Pkrexologieal Magazine geeft een verhaal van een electrisch meisje te Londen in Canada een verhaal dat al er wonderlgK bqna ongelooflijk klinkt Hel meisje is twee jaren lang ziek geweest en gu volkomen gezond De geneesheerea kondeu maar niet ontdekken at haar scheelde maar na haar herstel schijnt zij een wandelende electrische batterij te zijp Alleen door hare handen samen te vouwen kan lij Tjjftiai of twintig Knonea die zich met haar ia de kamer bevinden een hevigen schok geven Als zg een vertrek binuenkamt gevoelen al de aanwezigen blijkbaar haar geheimziunigeu invloed sommigen vallen iu slaap audereu gevoelen zich ongesteld en zenuwachtig totdat zij weer heengaat Eeu slapend kind wordt wakker als zij het nadert maar sluimert weer in toodn zij het liefkoost Het meisje heeft eei magnetische oantrekkingskrscbt Dit zou na in zekeren zin zou u wonder uiet zgd bg eene jonge dame maar zg oefent die kracht als een echte magneet op staal uit VVtl zij eeu mes opnemen dan vliegt het lemmer haar in de hand en naalden bigven zelfs als zg in piipier gepakt zijn aan de toppen barer vingers hangen Ook diereu staan onder haar invloed en haar lievellngshond kan area lang onbewegelgk aan haai voeten liggen alsof hg dood was Het geval trekt zeer de aandacht der Amerikaansche geleerden die zich teker haasten zullen met ondereoekea en als het mdgelgk is te verklaren ofschoon wg voor ons het voor een canard zouden houden als het niet in een weteusohappclgk tijdschrift stond Deu 17den Juni a s de verjaardag vnu wijlen iWM Kmiiiigin Sophia zal te Schereuingen de skiing worden ingewyd bestemd ora hare nagedachtenis iu herinnering te doen boaden de Sophiastichliiig eene zee badinriohting voor kindereu vsD minvermogenden Zg is thans gereed en het giboaw aan de voorzijde 25 aan de achterzgile 40 ileter breed voldoet in alle opzichten aan de vertischlcn voor een aangename en gezonde woning voor een lOOtal kinderen die er tegen matige vctgueding iu kuuneu worden opgenomen Hoofdzaak is nntuurlgk het gebruik van de zeeb tdcn en dus sullen de jeugdige patiënten wel het grootste gedetlte van den dag aan het strand foorbrengen maar er is ook voor gezorgd dat zwakke kinderen iu bet gebouw zelf baden van zee of zietwuier kunnen verkrggen en dal zg in een flinken tuin zich kunnen koesteren in het zand eu de frissche zielucbt inodemen Aan alles wat de geiondheid bevordrrlgk kan reie is gedocht en zoo Koningin Sophi nog haar verblgf hield in bet vorstelijk Huis iu het Bosch ongetwijfeld zou zg meermalen een btïoek brengen aan eene zoo heilzame inrichting die voor menig Igdend kind een bron van nieu w leveo kan warden De heer H Wille schrgft iu Siebotdia Dr Siemens bracht kort geleden in een vergadetiug Van de Royal Society te Londen n pot net tulpen in knop die tulpen stelde hg aan het leotriscne licht bloot en in 40 minuten waren in vollen bloei I Hij deelde bg die gelegeuheid een aantal bijiondetheden mede omtrent proeven genomen met andere Bieeitol nil zaad gekweekte gewassen zoonis rapen boonen komkommers meloenen en ook aardbeziën die hg deels in volkomen duisternis liet staan deel alleen electrisch verlichtte deels alleen het gewone daglicht gunde en bovendien sfonds aan eleotriscb licht blootstelde Die iu t donker stonden werden natnurlgk geel en ziek die alleen savontjs van 6 11 ure electrisch licht ontvingen waren groen iets minder echter d n die olleen daglicht genoten maar die behalve het daglicht ook avonds aan electrisch licht waren bloodgesteld werden krachtiger van tint en groeiden aanzienlijk sneller De aardbeziën op deze w jze behandeld waren reeds rijp toen de anderen nog toen waren Nu heeft men slecht een mat e verbeeldingskracht noodig ora dit te begrgpen woortoe dit kan leiden Ook wordt over de zaak door sommige schrgrers zeer ernstig gesproken en in een Fransch tijdschrift welk is mij ontgaan las ik dat men er slechts aan behoeft t denken van hoeveel waarde de voorzegde groenten in het voorjaar voor de Parijzenaars zijn om te begrijpen wat er te verdienen zou wezen zoo men ze nog een paar maanden vroeger bad als men in den winter wist voort te brengen wat anders de lenlc of de zomer pas geeft Men schrijft aan de LeidtcJu Cl Boskoop heeft zich altoos wel bevonden bij de gewoonte om zooveel doenlijk gewassen die geen winter kunnen verduren op te nemen eu te bergen Dat de vroegtijdige tevens strenge vorst van dizen winter de kweekers overviel eu met groole schade veler zorgen verijdelde is derhalve te verontschulrdigën Niet overal wordt echter 200 bedachtzaam gehandeld Iu vroegere jareujwas men zóó bezorgd dat men geen Aucnba aan den winter zou hebben durven blootstellen veel minder hybriden van andere groeublijvende heesters kegeldragende gewassen en dusgenaaiude Fransche rozen die allengs iu zwang gekomen zijn Nu denkt men er ligter over De winters werden al lang zoo streng niet meer en het goed was gehard het kon wel legen de vorst het te beschutten gaf maar noadelooze moeite dus redeneerde men en men sliep daar bij in Dat is jaren vrij goed gegaan Intusschen is met de omstandighedefl onder welke dezen winter zoo ontzaggcigke verliesen in de kweekergen en tuinen hebbeu plaats gthud maar al te weinig rekening gehouden Eerstens is dat goed veel minder gehard tegen de vorst dan men zich wil voorstellen Nu was ten gevolge van een zoo nat en zonneloos zomer en herfstgelg de jonge twijg van heester en struik nog groen onrijp verzadigd van sappen half ziek van het water uiet ontwikkeld week en teeder in knop Het lag voor de hand dat het zachte hout reed de vroegtijdige vorst die daarop volgde niet kon weerslaan maar deze was ook slrepg tegelijk derhalve zooveel te aangrijpender het leed niet lang of hare vernietigende uitwerking werd overal waargenomen Eeu troost is het echter dat znlk een nietgeleideljjke overgang van herfst op winter als de laatste onder de zeldzame behoort De nachtvorsten hebbea ongelijke schade gedaan doch de praimen peren kersen en morellen die goed gebloeid hebben eu vrueht beginnen te zetten zgn blgkbaar er aan ontkomen In tuinen en boom gaarden cijn nn de appelbaénien als overdekt met geopecde bloesems die alihuus nu gen schade meer van uachlrorslen zuUeu te dufhteu hebben Tnee zaken zullen gewichtige afbreuk aan den pluk kunnen doen K weten droogte waarbg de vrfichten afvallen en storm waarbij zij worden afgesliugerd anders bestaat het vooruitzicht dat bij den oogst der appelboomen de takken zullen buigen onder den last van vruchten Oveiigens bieden kweekergen en tuinen buiten de kasten nog weinig bekoorlijks aan Zoo mooi het begon in Bg een op 19 dezer door den notaris BakkerSofanl t Alkmaar gehouden publieken verkoop hebben 10 hectaren land en een huis in het westelijk deel van den Anua Paawlownapolder opgebracht de som van ƒ 10 zegge tien gulden opmerkelijkis het dat nog in het jaar 1875 een huis metcirca 25 hectaren land genaamd Aroma en naasthet na verkochte gelegen eene som vau ƒ 7850 kon opbrengen De ooizaak van den buitengewoonlageu prga der gronden in dat gedeelte van deu polder bekend onder ileu naam van Brerzand moet degelijk gerocht worden iu den aard der gronden ouvruehtbaar zand bevallende voorts daarin dat zij evenals de biste landerijin in dien polder met circaƒ15 polderlasten per heel zijn belast en eindelgk in den mislukten aardtippeleu aogst der laatste jaren Af V d D ± De Prov Gron Cl bcschonwt het als eene leemte in de overigens belangrijke slotbeschouwing van den oud minister Heemskerk over de praktgk onzer grondwet dat hg de oorzaken uiet aanwijst van de staatkundige malaise waarin w j tuaus Igdende zijn Die malaise is naar het oordeel van het blad een treurig maar noodwendig gevolg van de werking der grond et met betrekking tot het parlementair stelsel De politieke geschiedenis sedert 843 wijst voor de werking van dit stelsel hier te lande niet veel gunstig ui Zoolang een persoanIgkhcid als Thorbecke aan bef roer stond mocht de noodzakelijkheid om 8e regeeK ig uit de meerderheid iu het parlement te doen vootèo n en 1 haar leidster te doen z jn van die meerdcr iei l minder iterk in het oog springeii de verwar ringen en politieke moeilgkheden die de verouacbi zaming van dezïn eersten konstitutioneeleu eiscl met zich voert hebben nn den dood van den groolen staatsman in hare volle werkelijkheid zich ontplooid Zeker de teekenen van staatkundige malaise die de heer Heemskerk waarneemt zgn voorhanden zegt de Pr Gron Ct maar toch grondwetsherziening hoe weDschelijk misschien noch uitbreiding van het kiesreeht boe broodnoodig reeds lang zullen haar vermogen te bezweren als niet tegelijkertijd bij goev rnement en vertegenwoordiging het besef doordringt dat de regeering uit de meerderheid in het parlement moet voortkomen haar aanvoeren haar leiden moet De dertig jaren over de herziening heengegaan hebben deze overtuiging niet vermogen te vestigen In zoover is de werking der grondwet teleurstellend geweest onverminderd het vele goede dat zij heeft gesticht en t welk bij deu aandrang om verbetering wel eens beneden zijnen prgs wordt geschat Laatste Berichten Rom9 28 Mei Iu de troonrede ter opening van het Parlement wordt eene spoedige aanneming van het ontwerp tot afschaffiug der belasting op het gemaal en dat tot wijziging der kieswet den afgevaardigden aanbevolen Voorts bevat zij de verklaring dat Italië met alle mogendheden in vriendschappelijke betrekking staai de oplossing der quaesties betreffende Griekenland en Montenegro verzekerd is en derhalve de zitting der nieuwe Kamer wordt geopend in het vooruitzicht op een eerroUea en duurzamen vrede FariJB 26 Mei Heden voormiddag heeft er eene conferentie plaats gehad van gedelegeerden uit de leden van den Pargschen Gemeenteraod en den minister Constans De Minister verklaarde dat het Gouvernement geen manifestatièn kan toelaten die door haar karakter zoowel als door het karakter dergenen dis haar provoceerden op den oiwn oaren weg ongeregeldheden kouden te weeg brengen Wilt z jne persoonlijke zienswijze betrof zoo achtte hg het beter ongeregeldhefien te voorkomen dan ze te onderdrukken Hg voegde er bij dat hij aan geen vreemdelingen kon toelaten roanifestatiën te organiseeren die ten doel hadden het Gouvernement der Republiek in achting te doen dalen St Petersburg 26 Mei Het Journal dt St Peteribourg zegt in een artikel over het oordeel van verscheidene bladen omtrent het voorgenomen i gemeenschappelijk optreden der mogendheden wagens de Grieksche greosregeling dat van een opgeven van het plan geen sprake is Indien de Com nmü dance HongroUe zegt dat al werd voor t oogenblik ook een breuk vermeden daarom toch oiet de overeenstemming voor de toekomst is verzekerd en dat Oostenrijk Hougarije eene speeiale politiek volgt tot consolidatie van Turkije binnen de grenzen van het tractsat van Borlijn dsn stemt dit niet overeen met de door bet Weener kabinet uilgesproken meening De mogendheden streven naar behoud en bevestiging des vredes en der Europeescho samenwerking zij ulltn eensgezind en aaneengesloten blijven en haar doel kunnen bereiken vooral omdat de Porie de overtuiging zal moeten erlangei dat de tijd der uitvluchten onherroepelijk voorbij is MARKTBERICHTEN Gouda 27 Mei 1880 B j kleinen omzet was de stemming flauw Poldertarwe puike ƒ 10 50 a ƒ 11 25 Minder ƒ 9 50 a ƒ 10 25 Rogge puike ƒ 7 60 a ƒ 8 25 Mindere ƒ 7 i ƒ 7 40 Voer ƒ 6 75 i f 6 90 Gerst puike ƒ 7 a ƒ 7 85 Mindere ƒ 8 28 a ƒ 6 76 Haver zware ƒ 4 25 a ƒ 5 Ligte ƒ 3 25 a ƒ 4 De veemarkt mei weinig aanvoer den handel in alles traag varkens voor Londen van 23 a 26 ct per half kilo schapen alsmede magere varkens met zeer vluggen bauriel Aangevoerd 62 partgen Kaas eerste qualiteit va ƒ 30 a ƒ 34 tweede qualiteit ran ƒ 27 a ƒ 29 Goeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 05 1 ƒ 1 25 I Burgerlijke Stand Gouda GKBORE V 26 Mei llBsdnk ouder Q J Grtolel ea A Louwerier 27 Adrlsnas ouders J H fan Let eo C Wieeef OVEHLEDEN 26 Vtei D Mulder 2 j A Mei I j 5 m 25 S S Coenen 71 j M M 1 Frinunlierg 10 j 26 A Peek 1 j 11 m M C i Verksaik 9 d GE HUWDs 26 Mei P de Jong en N de Braia N HogeiidoRff en J Trijbits P vaaljMnen S Verzületitierf B Vlijnboir co A J men C vau Vliet ea G W KolilIjrn gB W vBU Küijen en W de Lange C H Rti eD G E Gra esteijn J eap Loon en E Holthu zen B fmgke Stand vnn onderstaande gemeenten van 20 tot 27 Mei 1880 Móordröcht OVERLEDEN C l erlwiiD j