Goudsche Courant, zondag 30 mei 1880

Zondag 30 Mei 1880 W 2459 GOUDSCHE COÜRAWT Nieuws en Adverlenüeblad voor Gouda en Omstreken ONPTRTROVttü J F Adiwensen 27 j en G A Sthoondcr iert 81 J Q Rou 26 j te Cappelle i d IJ il n W r AarnensfB 25 j GEHIWD J Kalkmin en K oa Tol Stolwijk GEBORKN Bmliannljf ouders Vcrkaik en A Visrer Aaltje l irk e oiidt ra B aii der Wal ee A Doeland OVKKIEDbN M N bUip nbnrg 3 m ÜNIIKKTROUWU M Bi jiihelaar eii G Kool GEHLWU J Verkerk en A Nuomen Haastrecht OKBOREN Geertruida Corieha ouders J kerrebtjn en C SchoonderH oerd Vlist GEBOREN Oornelis ouders G de Pater en C Spinho en Reouwijk GEBOREN Wilhelmns Hllblltu ouderiN tan Leeoaen en B van Velzen Aart ouders C Bro r en J an Es Waddinxveen DEBOREV HiUetje oiidcis G Scliellingcrhont en D Edelman Tcunis oud rs J Groeneveld en J Dorrepaal OVERIfDEV M E Tin Wilgen 16 d ONDHRTRGÜWn A van Vliet en C an WilliieD GmLWI J I itteiibioek en A de Jong W van der Kaag e € vaa der üen Zevenhuizen OVEKLEDEN A Veibnoin 69 j ADV£RTENTI£M fleden oveileed na eene lungdniige ziekte onze oud ste Dochter MAGÜALK N A MARIA PRANCINA iu den ouderdom van 10 jaren na voorzien te zjj de füH Sacramenten der Kerk ï H PRINSEN BERG E PRINSEN BERG Jansen Goud i 25 Mei 1880 De ondergeteekende betnigt bij deze zgn harteli ken dank aau allen die hebben medegewerkt tot zyne herbenoeming als lid van Provinciale Staten en ook aan allen die van hnone belangstelling deden blykeu na zgue benoeming A KNWFF Hz Rietmld 22 Mei 1880 TE HAASTRECHT In de aabijheid van de woning van H UITTENBOGAAKT in het gras aan den IJsseldijk onder Beneden Haastrecht een GOUDEN AÏÏKEH HOHLOGE gemerkt No 13791 met een klein aangehechten KETTING waaromtrent inhchtingen ter Seeretarie dier Gemeerte kannen verkregen worden alsook aangaande een eenigen tijd geleden aldaar gedeponeerd GOUDEN ÜORBELLETJE l UEBAUÏÏS PILLEH bereid volgens het echte recept van DE Wed KUENEN ZOON zijn zeer nuttig tegen ongesteldheden der moMfj heilzaam voor de spljsverteering uitmuntend tegen de gal scherpte in t bloed en huldultalny zacht logeerend en alljmafdrijvend 37 Va Ct de Doos verkrijgbaar te Um alleen bij L SCHENK Ifoordrer it G H Post Ovdetoaier Pr Vree ifoerden F W bweeriaan Zevenhtttzen A Prins Benthuuen V i Bouw meestfr Bleute lr S vrci d r Kraits Bodéyaavfn F V ersluot HaastrecAL K Oosterhag CD ID de bekende depots id lodere pUatseD SI en wacht zicfi voor nainaaks ls I l F Elk Aoo jt n gelakt tn ffexiempeld met èc handUekentHff van de ervaarHi erfl Wed KÜENEN ZOON Chemiêten GEVRAAGD 3 a 4 BEKWAME Timmerlieden ook tevens gelegenheid voor dergeljjke Lieden in een Fatsoenlek Kosthuis Adres bij N KONINGS Hz Lange Tiendeweg Een HUIS nalijj het Spoor Tl SO l Te bevragen b j M WILDSCHUT hoek Oude Gouwe te Gouia PHOTOBEAPHIE uitMliiitend in Kooldruk SPECIALE INRICHTING voor zeer fijne vergrootingen ONVERANDERLIJKE PORTRETTEN F Hartiiig Oostliaven B 14 OPENBARE HERBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op WOENSDAG den 2 JUNIJ 1880 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bg inschrijving HER TE BESTEDEN Het onderhoud der KAAIMüREN langs de rivier de IJssel en langs de graob ten binnen de Gemeente gedurende het jaar 1880 Waarvan de Bestekken en Voorwaarden dagelijks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselijke Secretarie en aan de StadsTiminer werf ter inzage zuU u liggen Het Bestek is i 4 50 en de Algemeene Voorwaarden ad 60 Cents te verkregen ter Plaatselijke Secretarie Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteArchitect De inschrgvings biljetten zullen op zegel geschreven door den Inschrijver en zijne Borgen geteekend en behoorlijk gesloten vó6r des namiddags 5 ure van den 1 JUNIJ 1880 op gezegde Secretarie moeten zijn ingeleverd Dr Cbantomeiaiius Uugcnwater Onder de verschillende kwalen waarmee het menschdom voortdurend bezocht wordt is blindheid zeker wel een der ergste zelfs niet goed of volkomen te kunnen zien is reeds lastig en gevaarlyk ja het minste wat men aan de oogen gevoe t is zeer pijnlijk en ongeriefelijk want het gezicht is niet alleen het onmisbaarste maar tevens ook het gevoeligste zintuig der menschen Wat is nu de gewone toevlucht wanneer de oogen beginnen te verzwakken Dadelijk besluit men een bril aan te schaffen doch het is ontwgfelbaar zeker dat de oogen door het brillengebruik niet versterken men weet toch zeer goed dat brillen alleen dienstig zjjn om met gebr kige oogen te zien doch deze nimmer de oogen kunnen herstellen of verbeteren Tot herstelling van zwakke stekende en jeukende oogen is een onfeilbaar middel gevonden in het zoo gerenommeerde OOGENWATERvanDr CHANTOMELANUS Allen lijders aan verschillende oogkwalen wordt dit krachtig werkend middel met vertrouwen aanbevolen en zg zullen zich bg een oplettend gebruik volgens voorschrift voor vele gebreken voornamelijk verzwakking vrijwaren Het is verkrijgbaar met gebruiks aanwgzing a 60 cents per flacon bg T 4 G van Deth Gonda Benzemaker k Co Leiden J HKeller Zn W WauenslA Bot Nieuwkoop h A Schonlen SchlaterA Prius ZeveahuizeD Oostmoleiistr Rotterdam Aan de Stedelgke BAD en ZWEM INRICHTING alhier wordt een IWlMMllETll GEVRAAGD Bezoldiging 4 per week Aanmelding zoo spoedig mogelijk ter Secretarie BERGMANN S ZOMEESPEOETEU ZEEP Tot volkomene verwijdering der ZOMERSPROETEN alleen veikrügbaar per stuk a45 Cents bji L SCHENK Hoogstraat i aiJI A LAROCHK en YmerlMudende QÜINA LA ROCHE van KRAEPELIEN en HOLM Apoth te Ztitt Opwekkend Versterkend Ko rtgverdrUread verkrggbaar in flesschen van 1 en 1 90 te Goudah den Heer O Th4m Apot verder door het geheele Bgk in de bekende depoia ledere flesch is met de handteekening KRAEPËLIËN HOLM voorzien Nederlaiidsche llhynspoorweg ZOMERDIENST 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTERDA M AKNHEM eu UTEECHT luur EOTTEBDAM HAGEen SCHEVENINGEN VaN Ahstbkdam 6 30 8 10 9 80 11 25 12 50 8 5 8 50 9 55 Abnheh 6 56 8 50 10 a 1 30 1 50 5 25 7 25 9 Utbecht 7 8 26 10 17 11 40 1 15 2 28 3 86 6 30 9 10 10 16 Harmelen 7 22 8 46 12 3 1 35 3 66 9 35 10 35 WOTiden 7 88 1 44 3 88 4 1 9 43 Oudewater 7 36 1 55 4 8 9 62 AankoBift 7 60 9 10 10 48 12 28 2 11 S 8 59 4 25 7 10 6 10 68 Naae Moordreoht 7 63 2 18 10 12 Nieuwerkerk 7 53 2 18 4 2S 10 12 Ciipelle 7 63 2 18 10 12 EoTTïBUAM 7 53 9 16 10 30 12 31 2 18 4 5 4 28 5 67 10 12 11 4 ZeveuhuiïenMoeroapclle 7 66 2 21 4 81 10 9 ZuelerineerZegwaurd 7 5 2 21 4 31 10 9 Voocburit 7 66 9 13 12 34 2 21 4 31 6 10 9 Gkavenhaoe 7 56 9 13 10 52 12 31 2 2 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 11 1 Soheveuiiigiu 7 66 9 13 10 52 12 34 2 21 3 4 4 2 4 81 6 7 4 10 9 Van ROTTERDAM 8CHBVEN1NGEN en HAGE naar AMSTERDAM UÏRECHÏ en ARNHEM Van RolTERDAM 6 30 7 40 8 10 8 60 10 10 40 11 60 ï 3 20 4 30 6 60 8 30 9 30 Capelle 6 41 10 60 2 9 7 Nieuwerlterk 6 49 10 57 2 16 7 8 8 43 Moordreoht 6 67 11 4 2 23 7 16 Aankomst 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 15 12 9 2 35 3 40 4 62 7 28 8 56 9 53 Soheveningen 7 7 30 8 5 9 40 10 11 15 1 20 2 35 3 45 6 5 7 46 9 s Geavenhage 6 26 7 30 8 8 35 10 10 10 30 11 45 1 50 3 5 4 15 6 35 8 16 9 30 Voorburg 6 32 10 37 1 57 4 21 6 42 8 23 ZoetermeerZegwaard 6 45 10 50 2 10 B 56 8 38 ZeveuhuizcuMoeroapelle 6 56 11 2 20 7 7 Aankomit 7 13 7 69 8 27 9 5 10 43 11 18 12 12 2 38 3 37 4 49 7 25 8 58 9 37 Naae Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 Harmelen 7 16 8 5 8 31 10 52 11 21 2 41 3 43 4 66 7 31 9 1 10 Amsterdam 7 6 8 31 10 62 12 15 2 41 3 4S 4 65 9 1 10 Umecht 7 16 8 5 9 11 10 52 11 21 2 41 3 4a 4 56 7 31 10 Abnhem 7 16 9 11 10 52 11 21 3 48 4 66 7 31 Gouda Deuk vax A Beinkman BU deze Conntnt behoort een Itfjvoeirsel Nationale Militie fndensoek v n de VERLOFO ANGERS der MILITIE TE LANDE De BURGEMEESTER fan Gouda brengt ter algemeene kennis dat ingevolge art 138 der Wel on de NATIONALE MILITIE van deu 19den AogMtat 1861 StaaltUad no 72 de INSPECTIE der VERLOFOANGEBS voor de Gemeeute GOÜÜ A il bepwld op MAANDAG deu 14deu Juni 1880 it morgena ten 11 ure op de STADSTIMMERffBRF aan de Turfmarkt alhi r D it dniirniin behooreu deel te i eincn de VERLOFGANtJËRS der NATIONALE MILITIE van de ligliiigeu 1676 1877 1878 en 1879 die vóór den In April II in het genot van onbepaald verlof z fu t eiteld daaronder ook brgrepuu dezulken die tot eene andere Gemeente beltooren ducli thana in deie Gemeente woonachtig tyu niet uitzuudcring alleen van ben die ca u qua in de innand Juug e Ie in eikelgke dicnat moeten kunien Voorla irorden de Verlofgaugc s opmirkzaam gemaakt dat zij volgens art 140 der genoemde Wel Ier inspectie brhooreu te veracliyiien in nnirorm Keklei d eu vooralen van de Kletdug en UUrmlmjttuUmn hun by liet vertrek met rerlof medcgegeven nis hun Zakboekje en van bunne Verlofpat l dat zy volgrna art i 30 der Wet worden geacht ouder de wapenen te zijn iiift alleen gedurende deu tyd die het bedoeld ontl rzoek duurt maar iu ki i l teii n i ia Knneer nj i xniferm lijn gekleei soudal Zij die eiif eretfeldheden als anderzins plegen éy M gaan naar de plaati mor het onderzoek befOtU gntareade Art oiulerioek en bij het naar kuit knren te li r cfke zullen worden gcsirah olgena het nrimiBfici Wetboek en hel Reglement van Krijgstucht voor hol krijisrolk bier te lande by genoemd an ISO toepastelijk verklaard e dat hg die door ziekie niet kan verschijnen en Miest van een Geneesheer of Heelmeester door den BurgiHneestcr gevisi erd moet overleggen en dt dut defceu welke zonder vergunning nbseni is volgens de wét met arrest zal worden gestraft CWa den 28n Mei 1880 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN HET VEKSLAG OVES DEN TOESTAND DER GEMEENTE in lHi79 VL HoouwTOK VI Politie h Gemeente Pohtie Zy bestaat uit een commissaris een inspecwnr drie agenten Ie klasse vier agenten 2e Wie en twiutij nachtwaker die voortaan den BMBi van agenten van politie 3e klasse zullen dragen De dagdienst werd waargenomen door zes genten de nachtdienst door een agent en tien BMhtwakel 8 onder onmiddellijk toezicht van wn inspecteur Het gedrag der agenten van politie gaf over aet algemeen geene aauleiding tot ernstige Er kwamen in het afgeloopen jaar voor veertien gevallen van diefstal twee gevallen Tan poging daartoe en één geval van misbruik vaa vertrouwen Tier diefstallen bleven de daders onbekend De overige inisdrjjven zgn gepleegd door aertien personen waarvan er zeven aan de justitie werden overgeleverd en vjjf vooVloopig ontslagen tenvijl oon persoon door ontvluchting over de grenzen zich aan eene vervolging heeft weten te onttrekken De waarde van het ontvreemde wordt geschat op 63 50 Hiervan werd voor een bedrag van 17 99 in beslag genomen Er werden drie honderd en acht politieovertrediiigen geconstateerd Aan boeten voor politieovertredingen werd na aftrek van 5 ontvang fi 319 67 in de Gemeentekas gestort Twaalf vreemdelingen werden over de grenzen gebracht Zeven personen verloren vermoedelijk door zelfmoord het leven De brandbluschmiddelen verkeeren in goeden staat van onderhoud Drie brandspniten werden Van lemoenen voorzien waardoor zü geschikt gu gemaakt om bij voorkomende gevallen met paarden te worden bespannen Het onderhoud der brandUoachmiddelen beett gekost aan materialen 294 22 en aan arbeidkoon 274 11 Ten behoeve van het penoneel van de brandweer is uitgegeven 979 38 Er hadden slechtïtwee branden plaats die I zich bepaalden tot i gebouwen waarin zij waren ontstaan en mee b ulp der brandspuiten gebluscht werden De verlichting van de fpenbare wegen geschiedt door 203 gaslantaanis Bg den aanvang der gasverlicbting in 1853 bedroeg iiet santal gastantiiÉSrns 310 De kosten der verlichting bedroegen 8400 07 t rwyl daarenboven aan gewone arbeidsloonen werd uitgegeven eene som van 7 34 De prgs van het gas door de Gasfabriek aan de ingezetenen verstrekt werd krachtens de bepalingen van het vigeerende contract tot op 12 cents per kubieke meter verlaagd op grond dat in vier gemeenten in Nederland van de grootte van Gouda of kleiner het gas door particuliere gastabrieken aan de inwoners tot dien prijs wordt geleverd De 5emeeiite betaalt voor de verlichting harer gebouwen 10 cents per kubieke meter Hoofdstuk VIL Militie en Schutterij Het aandeel der Gemeente in de lichting van 1879 bedroeg 45 man Het getal ingeschrevenen voor de Nationale Militie was 143 Om verschillende redenen werden vrijgesteld 92 en 51 voor den dienst geschikt verklaard Bjj de Militie te land zjjn ingelijfd Lotelingen 36 Nummerverwisselaars Plaatsvervangers 6 By de zeemilitie lotelingen 3 Te zamen 45 Zes lotelingen werden na de inlijving afgekeurd zoodat voor hen hoogere uuninuers moesten worden iu dienst gesteld De dienstdoende Schutterij bestaat uit drieKompagniën De werkelijke sterkte was 498 manschappen waarvan Actief 286 Ueseivf 213 De bij de wet gevorderde actieve storktc der Schuttery is 296 De eerste ban bestond uit ÜtBcieren 2 Onder officieren 5 Korporaals 10 Tamboers 150 73 Actieve Reserve Schutters Tl z imen 240 inau Evenals iu het vuiiye ja ir hield de Vereeni ging van Officieren de dienstdoende Schutterij ook in 1879 hare gewone b eenkomsten ter bespreking van schntterlijke belangen en onderhouding van den kameraadschappelijken geest ip hpt corps Met bijzonderen lof maakt het ver livg melding van den onvermoeiden gver waarmede de kapitein Lulius van Goor gedurende de wintermaanden de wekelijksche theorie vergaderingen der Officieren leidde terwijl Z E G ook enkele malen in den zomer buiten de gewone exercitiën theoretische en practische oefeningen voor de Officieren in vereeniging met het kader organiseerde De biJ de Wet voorgeschreven wapenoefeuiugen hadden voor zoover de weersgesteldheid deze niet verhinderde geregeld plaats De resultaten daarvan gaven den Kommandant over het algemeen reden tot tevredenheid Buitendien werden in den winter de manschappen der nieuwe lichting vrijwillig geoefend Deze oefeningen geschiedden onder toezicht eerst van den len Luitenant Adjudant van Reedt Dortland en vervolgens vau den len Luitenant Adjudant Goedewaagen De nieuw benoemde AdjudantOnderofficier W F Schaap trad daarbjj ook ala instructeur op De Scherpschutters Vereeniging Willem Prins van Oranje hield geregeld en veelvuldig hare schietoefeningen Ook de andere manschappen der schutterij werden in bet schieten naar de schijf geoefend lig deze ocieniiigen zijn de reglementaire bepBimgen en voorschnfW voor bet Leger m allen deele gevolgd zoodat het schjjfschieten plaats had op verschillende afstanden naar onderscheidene schijven en in verschillende houding Er werden 9610 schoten met geweren kleiu kaliber gedaan Het getaUreffers bedroe T75Y pCt eene uitkomst dje de veranderde wgze van schieten in aanmerking genomen geacht kan worden niet minder gunstig te zgu dan iu het vorige jaar Na vervolgens te hebben vermeld met welken uitslag aan de zoo hier als elders gehouden i schietwetstrijden werd deelgenomen en die wij meenen te knunen overslaan daar we vroeger reeds de gelegenheid hadden die mede te deelen wordt nog omtrent het muziekcorps der schntterg gezegd dat de repetitiën geregeld werden gehouden De sterkt3 van het corps in het vorige jaar verminderd is in 1879eenigenu8te toegenomen In overleg met de Commissie vau Toezicht worden thans eenige jongelieden door den Kapelmeester op de Stadsfllaziek school tot leden van gezegd korps opgeleid Hiervan zyu aauvaukelijk vrij gunstige resultaten verkregen Ue Wteérbaai heids Vereeuiging Burgerplicht erkend bg Kon Besl van 28 Juli 1867 No 12 bestond op ultimo December uit 68 werkende leden 14 begunstigers en 2 eereleden In het jitir te voren waren er 42 werkende leden 1 begunstigd lid eii li begunstigers De vereen ging hield gedurende de i tormaauden ouder leiding van eenen onrleuliiv ier vaa hft 4e Ke imeut liif iiiteiie iu een vau Gemeentewege verstrekt voriicht eu Verwarmd lok ia hiii p gewone o feiun en lu het behandelen vau het geweer eii het schieten uaiir de schijf met Hobertpiitioiieu Dos zomers liudilen tweemalen per week schietoefcDingeu plaats op hetSchielteirein na i den Rottcrdnuischen dijk I e leden maakten over het algemeen goede vonleriii geu in het schieten naar de sSfgl gelijk o a bjj verschillende wedstrijden oleek HooKDSTiiK VIlI Kerkelijke nken In dit hüuidstii v ji l ii de fiiur iHst i itido kerkeLjkfe gemeeLten vtiuie d Voofcherinnerd f