Goudsche Courant, zondag 30 mei 1880

dat het nieuwe schoone kerkgebouw der Roomsck Kathulieke Parochie van Ü L V Hemelvaart op den Kleiweg dit jaar met uitzondering vau de toren gereed kwam eu iu de maand October plechtig aan den Keredienst wgd werd BUITENLAND Uuiteiilaiidscii üverzielit Pe Kuiacr te Pariji bi haudel Ie de er dajjen het ontwerp tol arscbaliiug der bij aüiuiuialratieveu maatregel aan versobilleude pcrsoiieu geschonken capaciteit uin lager onderwijs Ie geven zonder daarvoor het examen te hebben tgelcjid Het geldt de bekende lettre iïoitditnce duor welke ecu groot aantal geeslelyke broeders en tusters in Frankrijk het recht van onderwijl goveH btiilteu i c wet is met 3B tegen 121 steiBinen aaugeiiuinen Nu w icht de Kamer eerstdaags wüe futstiou ürilaHte De heer Audrieux piefccl van puluie te l arijj ia sedert lau eu tijd de béle noire vaa ecu groot deel der l arijsuhe pers Meu verwijl hem tvillekiur intiittcbiuig van de rtcUIeu ler burgers en nog veel meer Ta hoeverre dte verwijliugen gegrond ïiju alt inoeielyk e beooideeku IfVaukrijk heeft op enkele puuteu van burgersuhapsreoht met name betrtlfuide het recht vau ïerteuiging u erg doriH ii de drukpers ïeer beperkende etieu welke de heer Audneui nogal eens moet toepasseu 1 ilaii is er veel kans dat dn ambte4itiiU wel en verwyten beloopt welke eigenlijk ue wet haédeu moeleu treffen Óaureubovrn is de etraatpolitie by politieke demonstraties te Parijs eeue bij uiwak teedere taak Men beeft ie veel geleerd hoe uit achüubaar geringe aanleiding straatgevechten kunnen ontstaan en hoe gevaarlijk deze voor de rust van gausob Fraukr k zgn om niet eite buiteuiporigheid met org te voorkomen Ku die zorg moet dan loo worden aangewend dat ii j geeue verbittering wekt Qeeue beuijdeus aardige taiik dus voor den ambtenaar die aau het hoofd der politie staal De U Zondag genomen maatregelen tot behoud nu de orde bij gelegenheid eeuer Tooigcnomeu demonstraüe der üoinmuuemunnen hebben niet de eer gehad iu den tinaak te vallen van onderscheiden radicalen De Pargsohe afgevaardigden hebben de minister Couslans opheldering gevraagd in een deaer dagen gchuudea onderbond De min verklaarde dut de Begeeriug g eu maniftslaliëu dulden kon welke uit haar aard eu wegens de personen die haar uitlokten tot wauordelijkhedeu op den openbaren weg konden aanleiding giiveu Persoonlijk aeide de minister achtte hij voorkomen betw dan onderdrukken en hij voegde ei bij niet te willen gedoogen dat vreemdelingen ftianifeslatiëu op touw etien met het doel om de republikeiuèohe Begeeriug in kwaden reuk te brengen De NordJeulKht Xe Uung maakt een van den iOn deier gedagieekende vertrouwelijke nota van Biamarok aan den Duilaohcn ambassadeur te Weeuen opeubaar Daarin vestigt de kanselier de aandacht op de plotselinge wending iu de ouderbaudelingen Diet Some hieraan toe te schrijven dat de prelaten van de toestaudeu in Pruisen weinig keuui hebbende spoedig oveWreveu verwachtingen koesterden De Begeeriug vervolgt hy wil slechts de wapenen der wet ter gde leggen geenszins die vernietigen Den Hu maart besloot het ministerie ecu doortastende wgiigiiig der Mei wetten in overweging te nemen dewyl de Regeeriug de bevoegdheid verlangde te hebben om de uitvoering daarvan iu het belang des vfedei ua te laten en thans tot t reu ge toepassing verplicht was Tegenover de bedeukingen vuu den unutlua fucobini omtrent hetgeen geschieden aa ingeval van een verandering van de Bageeriiig sleld ds kanselier eeu andere De Begeering zegt bij heefi reeds aaomerkelgke praoti ohe concession gedaan de Pads daarentegen heeft louter theoretische Sanduiding doen geven onder reohtskraoht Verder doet de nota de voordurende oppositie der centrumJ party uilkomen terwjjl een eukel woord van den Pattï of de bisfohoppen nnn het onnatnarlyk verbond der Eoomsche priesters met de socialisten een eind lou inakeu De door den nuntius tegenover den ambassadeur gevoerde dreigende taal doet zien koever men nog van een modus vivendi verwgderd is Voor bet overige ma ikte bet bedreigde afbreken de onderhandelingen geen indruk Het afnemen van het aantal geeatelgken het verval der zielzorg komt ttitalaitend voor rekening der Kerk en des Pausen De Katholieke geestelijkbeid heeft elders onder veel harder voorwaarden de geloovigen niet onbevredigd geUten Nooit heeft de kanselier het minst geaegd dak uo kon warden uitgelegd alsof d Begeeriug in een herziening of afsohaffing der Meiwetten overeenkomstig de eisohen der oleriaalen bewilligen lou Een vredelievende uitvoering van MB dragelgken modus vivendi op grond van wederkeeiige veidraag2aamheid van alles wat ooit bereikbaar scheen Het Ëngelsuhe lagerhuis en de gansohe Engelsohc pers zijn druk bczig met het geval van den heer üiadlaugb die eerst den eed niet wilde afleggen en Liter zich daartoe bereid verklaarde maar in de couranten liet zetten dat die eed voor hem eene zinkilige formule was Kan hel parlement het nu iit t zijne waardigheid ovireenbreugeu om tot den eed toe te laten is de vraag elke eene bijzondere commissie ifal moe en beantwoorden Onze zuidelijke naburen de Belgen hebben Zoinl i een deel vaii de provinciale raden hernieuwd en zij kunnen den uitslag der verkiezingen met vreugde oegroeteu als eeu voofletken voor de kamerverkieziiigeu vau 8 Juui de liberale alihans Eene onverdachte bron de clericale Gazette de Lie e erkoiidigt den uitslag in de volgende woorden Het valt niet Ie b twisten de dag van i Mei is in lielgië siLOht geneest voor de katholieke zaak Alles wel berekcud hebben wij in eene provincie Lwee zetels gewonnen in andere verliezen wij er verscheidene eu in Namen stelt onze nederlaag onze m erderheid in de waagschaal De Zweedschc Kijksdag heeft iu de thans g sloten zitting de staatsbegrooliug voor het aanstaande dieusljanr vastgesteld op 74 995 000 kroneu in ontvangst en 7 622 323 kronen iu uitgaaf Daardoor is tevens het tekort op het vor ige diens jaar ten bedrage van 2 372 675 kr gedekt Onder de inkomsten komen voor in en uitgaande rechten 26 700 000 grondrenten tienden enz 18 760 000 braudewgubelasiing IS mill Onder de uitgaven oorlog 18 208 000 fiuauciéu 12 930 700 eercdieust en ouderwijs 10 28 000 kroneu Hrt belangrijk ontwerp op Ie legerol aiiisatie is in deze zlltiiig verworpen daarentegen verleende de Bijksdag zijne goedkeuring aan de Sca idinaviscbe wisselt et welke op 1 Januari 88ü in alie drie de rijken in werking zal treden verder aau het ontwerp op het burgerlyk hawelijk liij de uehandeliug van bet tarief van in en uitvoerrechten werden krachtige pogingen in het werk gesteld om lot Jiet beachernieiide stelsel terug tè keereu doch de slotsom was slechts dat ecu registratierecht op tarweme el su c n giiwoon fecht op hop kaa eu inais gelegd werd Alle voorstellen tot ondersteuuiug vau particuliere spoorwegoudertiemingeu werden verworpen omdat de minister van financiën zich daarentegen ten krachtigste verzette Daarentegen werd voor 1831 5 100 000 kronen toegestaan tot voorif tting van den Noordelgkeu hoofdspoorweg en dei zijlinie tusschen Torpsbammer en de Noorwcegsclie grens Het aantal landvirhuizers gedurende de maand April te New York aangekomen bedraagt 46 164i Hoe groot dit aantal ook zij gelooft men dut bet iu Mei nog zal overtruil eu worden aangezien op 1 Mei alleen 4400 Uudverhaizers in die haven zijn aangebriicbt BINNENLAND GOÜD 29 Mei 1680 De hofmeester der stoomboot d IJssel varende van hier op Botterdam die zich eveneens bela Ue met iu laatstgenoemde gemeente oommissieu te verrichten is onverivachts verdwenen zonder de vou verschillende personen ontvangen gelden te hebben verantwoord Juist dezer dagen was hem door deu ontvanger dezer gemeente eeu som van ongeveer f 600 toevertrouwd om ln Botterdam te betalen waarvan de quitaiitie niet werd bezorgd dat reedü zekere vermoedens wekte welke thans ongelukkig zijn bevestigd In de zitting der Bolterdamsohe Arrondissements Kecbtbauk van Douderdag werd o a veroordeeld D H sjouwer wonende te Gouda bekl van bedriegelijke oplichting door bet op naam van zekeren van Vliet alhier halen van twee broeden en van diefstal van loSd tot 6 weken gev cell en ƒ 25 boete of 3 dagen gev cell De begroeting vau het hoogheemraadschap Krimpenerwaard dienstjaar 1880 81 is vastgesteld op ƒ 86666 86 lu ontvangst en ƒ 86595 in uitgaaf sluitende dus niet eeu batig saldo van ƒ 71 85 De dijkslusten zijn vastgesteld op ƒ 6 per Hectare Den 3u Juui zal de heer de De sseps ouder geleide van den hoofdiugenieur deu heer Dirks den nieuwen Amsterdamscheu weg naar Zee eu IJmuiden in oogeuscbouw cemcn Op dien dag vertrekt ook de fyuiei Barenti De 9Se algemeeiic vergaderifig der Maatschappij tot nut van t algemeen zal dit jaar gehouden worden op 10 en 11 Augustus in hel Parkflokaal te Amsterdam onder voorzitterschap van den heer M A Ferk Door het hoofdbestuur wordt voorgesteld een legaat van ƒ 4000 aan bet vaste fonds toe voegen 2o een commissie te benoemen om een Onderzoek naar het drinkwater in te stellen 3o de wenschelijkheid uit te spreken der oprichting van eeu algemeen Nederlaudsch pensioenfonds voor werklieden 4o uitstel te rerleeueu aan de Maatschappij tot opvoeding vtu w ezen iu het huisgezin vau de in outvangstueiniiig van het vroeger toegekeude subsidie 6o een subsidie van ƒ 10U0 te verleenen aan die deparleiueiiten die het onderwijs in handenarbeid trachten te bevorderen eu 6o vraagt bet machtiging om zich in contact Ie stellen met andere Maatschappyeu tot bevordering vau het kuusi induslrieel onderwijs Eene oommissie uit bet bestuur der maalschappij Een nationaal belang heeft 11 Dinsdag een begin gemaakt met het plaatselyk onderzoek naar de geschiktheid voor de beplautiug met vrucht en andere boomeu van de beripea der door de maatschappij tol exploitatie geëxploiteerde slaals spour wegeu en wel met de seoliëu Geldermalsem Waardenburg eu Schalkwgk Utrecht Dezar dagen zyu in de spirilusfabriek van d n heer van Marken te Delft proeven genomen met een automatisch weegtoestel üe proeven werden geleid door de hoogUeruren dr J Bosscha en Snydcrs van de Polytechnische school ledere weging vorderde hoogstens s minuut zoodat ruim 6U00 kilegram per uur met zekerheid zijn af te wegen Ouder de maiisch ippeu der ligting 1880 ingedeeld by het 6de regiment infaiiteiie en meereudcels her kojuslig uit het noordoosten der proyincie NoordBrabant bevinden zich ongeveer 15 pCt die lezen noch schrgiTen en 12 pCl die niet lezen kunnen De minister van binueulandsche zaken heeft bekend gemaakt dat aan de ryks kweekscholeu voor ouderwyzers met het begin vau deu cursus 1880 1881 aanvang nemende op 1 September ISSO gehgeu held zal zijn tot plunlsing in het eerste studiejaar van 20 kweekelingen te s Hcrtogi nboscli 20 te Nijmegen 20 te Haarlem 20 te Midilelburg 21 Ie Deventer en 18 te Groningen ten einde daar op kosten van bet rgk ojüleidiug tot hulponderwijzer te ontvangen De leeFiniddeleu worden kosteloos aan de kweekelingen verstrekt Aan ieder hunner behalve aan hen wier ouders iu de gemeente wniieii ter plaafete waar de kweeWchool gevestigd is wordt eeiie rijksloelage van f 800 toegekend ten einde zich onder goedkeuring van den directeur der kweekschool voeding inwoning e bewtlssobing binnen de gemeente te vers halfeu Tol bet examen ter plaatsing aau de kweekschool worden toegeluteu zij die blijkens over te leggen geboorte acle tussciieu 1 Januari 18 J4 eu 15 April 1866 geboren zijn De vereischte stukken moeten voor 15 Juni 1880 vrachtvrij worden toe gezonden nan den directeur t tx kweekschool hij welke men geplaatst weiischt te worden Maandag werd door de polilie te Dordrecht aaugebouden ïekere G H K bakkersknicht gedomicilieerd te Botterdam die in deu naCht van 23 op 24 dezer in een loge ien aan den Biedijk te Dordrecht zijn tiitrek genonien hebbende de gelegenheid dat een met hem op dezelfde kamer verblijfhondend persoon lag te slapen beeft waargenomen oii zich diens boveiikleediug welke op een stoel voor diens bed l ig toe te eigenen waarna hij onder voorgeven te moeien bakkei het bedoelde iogemenl heeft weten te verlaten Zijn vooraemm iim ook uil Bolterdam te vertrekken werd echter in tijds verijdeld In het bezit van het gestelene werd hg door een agent van poiilieaaugehouden en nadat procesverbaal was opgeinaaki ter beschikking der jhstitie naar het huis van arrest overgebracht Te Parij woont een jeugdig Nederlander de keer P Vau Wickevoort Crommeliu die in de werkplaats van deu beroemden luchtreiziger Eugene Godard een grooten luohtbol laat vervaardigen waarmede b in gezelschap vau Godard luchtreizen ook iu Nederland ondernemen wil De ballon wordt gemaakt naar de nieuwste verbeteringen die de ervaring aau de hand heeft gedaan Zoo is hij in het rond voorziea van eeu paracliule of scherm dat al mocht de ballon ontploffen zich zelf opent zoodat ér gAn gevaar van vallen bestaat De ballon is ook niet vervaardigd pit banen van zyde die in de lengte aaneen genaaid tijn gelgk voorheen steeds het geval was en dié ovet haar geheele lengte konden scheuren bij bestaat lit vele vicrlioekige stukken zyde die met de grootste zorg met dubbele naden aaneen zijn geleiht De bdlon met gewoon lichtgas gevuld aal gr o genotg zijn o n een sofauitje met een zestal feiaigera ta kannen medevoeren De heer van Wickevoort Cromraelin die zich met hart en ziel aan de studie der luchtvaart heeft gewijd heeft efu uitstekenden leermeester l in Godard die niet Uiuder dan aohttienhonderd lucht reizen heeft gadaan Hu ging in een ballon over de Pyreueëo over de Alpen over de Zuiderzee In Kederlaud is bij trouwens reeds zoo dikwijls opgeraan dat h iu ons land geen vreemdeling meer is De luchtvaart is de Wetenschap der toekomst Wie weet welken invloed zij nog hebbeu zal opje wijze van oorlogvoereu en de verdediging desIsnds Gerard Keller lobrijft over de HoUandsche effec leubelasting iu een briei aan bet Soer UU o a het volgende Vijf milliarden boiulerd vijftig roillioen gulden aan onroerende goederen zes milliarden honderd vijftig mil tioeu aan roerend goed aan kapitaal in portefeuille Voor een klein volk als het Nederlandsobe is dit een som di $ b4 menigeen de verbazing zal hebben opgewekt en het laat zich begrgpen dut velen auwillekenrig een stak papier eu potlood zullen hebbeu gegrepen en becijferd boe volgens deze raming ieder Nederlander eu Nederlauderlje luigelingeu grijsaards krankzinnigen en gevangenen er onder begrepen bij eeu pondspouHsgewijze verdeelijig een kapitaatlje zou bezitten van flas minus ƒ 1200 en eeu stuk grond ter waarde van ƒ 1300 Als men nu de waarde vnn de overige bezittingen meubels sieraden kleiuaodiëu kostbaarheden voorwerpen van kunst zeldzaamheden enz ook nog op ongeveer bet zelfde bedrag schat bv op vier millard zevenhonderd milliocn dan zirn elk Nederlander een vermogen beziitea van ƒ 2000 wat hem op een rente zou kunnen worden berekend tan ƒ 200 Als het ideaal der communisten voor rerwizeulijkiug vatbaar was en ieder het hem toekomende deel van het algemeen vermogen verkreeg zouden wg dus allen renteniers tiju met een fortuin waarvan de rente ƒ 200 s jaars bedraagt dus in schgn driemaal rijker dïia F hanme qmritite Au een ren e van een vermogen dai by gelyke verdeeling volgens Voltaire eiken Franschnian der I8e eeuw zou toekomen iu schijn wat in werkelijkheid zal bij de tegenwoordige mindere waarde van het geld liet verschil niet te groot zga Een jong kantoorbediende uit den Elzos thans Ie Parijs in betrekking bad in zijn vroegere woonplaats Uühihausen bij een Duilsch baiikiershuis verschillende papieren van waarde gedeponeerd als zekerheid voor eeu som gelds door hen verschuldigd De jonge man paste te Parijs goed op het liep hein daarbij mee en iedere werk werd een aardig sommetje in mindering overgezonden zoodai de schuld iichtjes aan geheel afgedaan werd Men begrypt zich dus zgnc verwoüdering toen hij van de firma bericht ontving dat ly bet raadiaam geacht had igue litels te verkoopen eeue verwondering die Bog sterktr werd es cldra i argwaaa verkeerde toen een lis der firma zelf naar Parys kwam en met allerlei mioie praatjes het re n in ruil van de gedepoBstrde papieren a egeven zocht machtig te worden De kantoorbediende weigerde en stelde een eisch tot teruggave zguer waarden iu Eeu gerechtelgk uudërzoek werd ingesteld eu nu kwam de aap spoedig uit de mouw Onder de verschillende loten bevond zich namelijk ook een aandeel in de leeniug vau U09 der Had Para s waarop een jaar g den 200 000 fr gevallen was Oe schelmen hadden dit lot voor 160 1100 mark iu bet geheim aan een wisselaar te Frankfurt iirkocht en dezen het atilzwfgen opgelegd Zij hadden gemeend dit veilig te kunnen doen daar zy ei op gerekend badden dat het jonge mensch wel nliniiier zyne schuld rou kunnen afdoen en b t eigendouiseclit op de papieren dus van zelf op hen zou ov rgiga in zyu De rechtbank veroordeelde de beide leden der firma den een tot 18 fliaanden den ander tot twee eu eeu half jiuir gevangenisstraf l veni Ie modellen voor schilders en beeldhouwers vormen een ufzonilerlijke nijverheidsklasse waarvan de Ifdeu n ar gelang hunner bruikbaarheid betaald worden Eeu fraaie kop een fijnxevormde hand of sierlijke voet doet vaak opgeld In Berlijn heeft meu een wekelijksohe markt van die levende modellen w ar de kunstenaars geregeld heengaan om te zien of zg ook iels van hunne gading vinden Enkel oiJMnder fraaie koppen of baudeu werken alleen op bestelling en verschynen niet ter markt Tot or eenige jaren leefde iu Berlijn een man die om de lijdende uitdrukking iu zyn gelaat algemeen hekead stond als de Christus kop en het zoover bracht dat hy by ijn dood een spaarpenniag van 9000 gulden naliet die hy verdiend had met zich 1 model té verhuren Waar raen al niet op zakkcrollers moet passen I Een Deensohe darae beklom laatstleden Donderdag den Koepel van de 8 Pieterskerk te Bome en stond sprakeloos van verrukking bij het heerlijke panorama dat zich daar aan baar oog vertoonde Een heer die eveneens boveu Was deelde die verrukking doch behield nog genoeg kalmte om even een onderzoek naarden inhond van de zakken dtr dame iu te stellen en zich met een volle goudbeurt ijlings uit de voeten te maken De dame ijlde hem luid roepende na raaar bare pogingen zouden weinig gebaat hebben als niet een paar bezoekers die juist naar boven kwamen den dief opgevangen hadden Deze kon de b nrs teruggeven en zal nu iu den kerker tijd krijgen om over het heerlgke vergezicht op deu St Pieterskoepel na te denken Iu het Théatre Belleconr te Lyon raakte een 21jarige beambte die de Jobloohkolfkaarsen ap het tooneel moest omkeeren bij ongeluk eeu elect rische draad aan met de bloote hand hij viel als door deu bliksem getroffen neer en alle pogingeu om hem iu het leveu terug te roepen waren vruchteloos Het voornemen bestaat om te Parys een stoombootmaatsohappij op te richten voor deu dienst tu schtn Nederland Frankrijk eu de Nederlaudsche Oost Indiëu onder deu uaaiu vau Compagnie Maritime des ludes Oriea tides Tot beoordeeliug van de cijfer welke de nieuwe maatschappij in haar prospectus aangeeft worden aangevoerd de uiikomslen van Nederland en van Botterdam Lloyd als Goederenvervoer voor de Oost Indiën Gemiddeld was het vervoer per reis iu 1879 bij Nederland 2246 kub meter van Nederland eu Southampton by Botterdam Lloyd 2142 kub meter van Nederland en Southampton de Campaguie Maritime rekent op 2000 kub meter Passagiersvervoer bij Nederland per reis 79 Ie kl 38 3e kl by Botterdam Lloyd per reis 28 Ie kl 12 2e kl te zamen 107 Ie kl 50 2e kl Gemiddelde der beide maatschappen 54 Ie kl 25 2e kl De Compagnie Maritime rekent op 100 lekl 60 2e kl Niet alleen rekent de Compagnie Maritime alzoo op het dnbbele van het gemiddelde zegt de Stoorapost eu onderstelt zij dos dat de bestaande maatschappijen geen passagiersvervoer znlleu hebben maar zij rekent zelfs voor zich op meer passagiers dau het totale bedrag Naar aanleiding van dit plan wijst de Mouiteur des Interets Maic riels te Brussel er op dat het llollandsch gouvernemeut een post contract beeft met de maatschappij Nederland eu haar per reis heen en terug ƒ 6000 betaalt Verder geeft de Staat een goede boeveelht id van zijn eigen producten koffie aan de HoUandsche Maatschappy hetgeen hij lekar niet zal doeu aau een vreemde maatschappij Maar zelfs si laat men deze zeer gewiohtige factoren buitea rahaiiiag dan zijn alle onkosten als stoomdageii ongeldeta in het Kanaal van Suez onderhoud der schepen equipage assurrntte ens veel te laag gesteld In de bercksuingen aan de Comp Maritime komt zg tot eeU eCu overschot per reis en per boot van 196 224 francs Volgens de MoniteiH zyu baar ontvaagsteu per boot en per reis 196 000 fr te boeg geschat en de uitgaven ƒ 42 820 fr te laag wat een nadeelig verschil per reis van 287 800 fr uitmaakt In plaats van een overschot zal er dus een verliest zijn per reis van 41 676 fr eu per 10 reizen van 4 16 760 fr wat met de algemeene onkosten 1 391 760 fr veiliesper jaar zou uitmaken in plaats van byna 1 millioen francs winst Er it in deu laalsten tijd vooral tengevolge der proeven op groote schaal die daarmede door de Rynspoorwegmaatschappij worden genomen veelvuldig sprake geweest van den automatischen lucbtdrukrem van Westinghouse Het H ilad geeft de volgende beknopte bescbryviug dier inrichting Samengeperste lucht is de beweegkracht voor het in werking brengen de r remmen De lucht wordt door een donkey lucbtporap die op de locomotief is geplaatst samengeperst in een boofdreservoir De machinist eu elke ouduoteur kan de remmen aanzetten doch de rem zet zich ook vanzelf aan werkt dus automatisch indien eeu schrocfkoppeling breekt of een der hoofddeeleu van de pijpleiding of toestellen onklaar wordt De locomotief zoowel als de tender en elk volgend voertuig is voorzien lo van eeu tripel klep 2o van een klein reservoir en 3o van een cylinder waarin zich een of twee zuigers bevinden die inrt hunne stangen aan de bef booineu van het remwerk verbonden zijn Is een trein in goeds onle gereed dun is de luchtdruk in alle organen van de rein inriolitiiig van den gebeden trein lil in het boofdreservoir van de locomotief in de hoofdleiding in de irlpel klep en in de kleiue reservoirs van gelijkmatige sterkte terwijl zich in de reir cylinders getii lucht bevindt Zooals doer eenige oorzaak de drukking in de hoofdleiding plotseling verniiuilert treden de remmen oumiddtlijk in uerkiug Door deze drukveriiiindéring verschuift de tripel klep én drse laat de lucht uit bet kleine re rvoir lu den rem cyliuder stroomen waar zij op ds zuigers drukt die op bun beurt door middel van liefboomen le remblukken tegen de wielen aam rukkeu Oui de remmen weder los te maken laat de machinist weder lucht uit het hoofdreservoir in de treinleiding vloeien Deze luchtdrukking ligt alle tripel kleppen weder op en alsdan ontstaat de weg waardoor de lucht uit de remcylinders in de bnitenlucbt kan wegstroomen zoadat de remblukken weder losraken LUST van BEI EVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e hejfl der maand April 1889 uit Gouda verzonden eu door tunchenkomst van h Postkantoor aldaar terug te bekomen D G Smit Amsterdam W Evegroen s Gravenhage Looman Gilze Hendriks Maastricht C vaa Eikel Niiuwerkerk a d IJssel Ida Geertruida Horesraa Bolterdam van Bensum enz Tilburg Klaae van Wijk Voorburg BKIEFKAABT G J Heijnen Amsterdam Gouda 28 Mei 1880 De Directeur vau het Postkantoor Ie Gouda VAN KEÜIJNE POLITIIEÏ GEVONDEN en aan bet Bureau van Politie gedeponeerd een Boomsch Katholiek Kerkboekje eeu Dameskaper een Cenlunr een paar boseen oud Touw gevoud n op de Varkeosmarkt eea Mand waarin een schaal met boter een Zak en een Pet Kaotougerecitt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 26 Mei 1880 Kantonitchter Mr J K van MIEBOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Botterdam VEBOOEDEELD A J jager te Beeuwijk tot eene boete van ƒ 46 of gevangenisstraf van 3 dagen met verbeurdveiklihi ring van het geweer eu tot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 dag wegens lo in gesloten jachttgd zich iu eeue roeiboot met een geweer dat als geMen beschouwd is omdat de beklaagde weigerde het door eeu rijksveld wachter te laten onderzoeken bevinden op eens anders jachtwater iu den Platleowegschen polder onder Beeuwijk 2o trekken vun zyu roeiboot over de Beedijk ouder Beeuwyk C D arbeider te Gouderak tot eeue boete van ƒ 10 of gev van 2 dagen wegens baggeren in den lloUandschen Usel nabij het scbietterrein te Gouda binnen eeu alsui d van 20 meters uit den oeverlyo zooder daartoe vergunning te hebben van Gedepulierde Staten van Zuid Holland A G timmermauskuecht G de B timmomnsknecht L K schipperskntcht te Gouda ieder tot eene boete van ƒ 5 50 of gev van 2 dagen wegens te zamen eu in vereenigiug mikken van naehtgerucht op de brug bij de Turfmarkt te Gouda J M E zonder beroep te Gouda tot eene boete van ƒ 1 50 of gev van 1 dag wegens afrukken van takken van de boomen in het Plantsoen bij de Mallegatsluis te Gouda J H B sigarenmaker te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 fiag wegens spelen met centeu sohrnpgooien op den openbaren weg iu het Paradijs te Gouda A S sigarenmaker te Gouda lot eene l oete van ƒ 1 of gev van 1 dag wegens spelen toet centeu schrapgooien op deu openbaren weg in de Kleiwegsteeg te Gouda APV ER TEWTiaWa Getrouwd N MOGENDOKFF van Groento en H TRIJBITS die ook namens weden5ijd8chefiHniliën huarien weigemeenden dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling zoowel van hier als van elders by hun Huweljik ondervonden Gouda 26 Mei 1880 Receptie 29 en 30 Mei Heden overleed te Leiden tot on e diepe dfoefheid onze geliefde Bohuwdzuster Mevrouw VERBOOM SOÜMAIN geb PABMBimgn op den jetigdigen leeftijd van 25 jaceo Mr I MOLENAAR ♦ H J M MOtE IAAR geb VBtBoou SöuMiUf Waddinxveen 27 Mei 1880