Goudsche Courant, zondag 30 mei 1880

Zondag 50 lUei 1880 mm msm m mm mm Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PECTERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gerepntflerde BORDEADXWUN van f 26 per Anker met aocijns Steeds pelegefT voorradig Ook bij proefflesschen kwart en half ankers Prijscouranten worden gratis en fi aQko verzonden Alles wordt frank o t huis geleverd IE mu m mmmm m nuNr Alkalische Thermen van een byzonder groot Litium Gehalte Geneesheer Dr med H MAB B gedurende den wint r te Wiesbaden Jicift piszure sedimenten Catarrh v4n de respiratie digestie en piswerk tuigen Bheumatiamen Drink en Badknur Electriciteit Massage Openin g van het Seizoen den lo Mei e k LoKaal UT en VERMAAK Oosthaven GOUDA Uaandag 31 Mei en Dinsdag 1 Juni 1330 van 10 tot 4 nre EXPOSITIE Tan eene fraaie en uitgebreide COLLECTIE Fraiische en JEngelgche jj STAALQSAVUm en eenige uitstekende alles origineele Uitgaven welke geëncadreerd iu Moderue Lusten tot biiiteogcwooii lage pr jzcn franco huls en met garantie geleverd worden doof j J U6PKER £ Co iegel en Lijstenfabrfkanten en Kunstliandelaren HEEBENGRACHT Hoek DEIEKüI IJIGENaiTRAAT 197 Amsterdam A4n Heeren Kaashandelaren te Cföuda of elders woonachtig Ik heb een zeer nieuw plan gemaakt Het Toorkeur geven is gestaakt Dus wie nu komt kan koopen Komt das gerost na Ihj mij aan Wy znllen aan den handel gaan Wie rgdt of ook komt loopen 26 Mei 1880 Den Kloosterboer van Slein G lli iJE Gz Openbare Vcrkooping OM tONTANT GELD op DINSDAG den 1 JONI 1880 des morgens 10 uro ten haiie van den Heer A W van WERKHOOVEN in het Schaakbord aan den I leiweg te Gouda ten overstaan van B H TAN DE WERVE te Gouda van eene aanzienIjjke piirliij TAFIJMDEBEN btetaande in NE W BRUSSELS TAPESTRY WOL SCHO ISCH TOUW COCOS en ander TAPIJTGOED LOOPEBS enz Verder gemaakte TA PIJTEN KARPETTEN TAPELKLËEDEN enz Te rien MAANDAG 31 MEI 1880 des namiddags van 2 tot O ure üpeiibarc Vrijwillige Vcrkooping T £ iieuw it k a d IJ sel op WOENSDAG den 16 JUNI 1880 des voormiddags ten II are ten koffiehuize van den Heer G vanREEUWIJK vaneen voor weinige jaran gebouwd hecht en sterk Woonhuis c a benevens eene party zoo beteeld TUINVELD WEI als BOUWLAND met elkander staande en gelegen in den polder Prins Alexander binoen Zettnhuhen aan de Ilaismausknde ter gezamentlgke grootie van 422 40 Hectaren Betaling bg deaanvaardingop 15 JULI 1880 Breeder bij billetkn Nadert luformatiën geeft Notaris Mr ISAAC MOLENAAR te WadJinxveen 4 MAGAZIJN van Gouden en Zilveren Werken Jttwe en en Horologien Steeds voorhanlen de Nieuwste Modellen GOUDEN en ZILVEREN KAPpi i NAALDEN BOEZEN EU Mij minzaamst aanbevelende J VAIV DE PaVOORDT Dubbele Buurt GOUDA REPARATIËN worden ten spoedigste bewerkstelligd lÏMMÈËLËDËr GEVRAAGD Adres aan het Bureau dezer Courant Juffrouw VAN STRAATEN op de Korte Tiendeweg vraagt met 1 Augustus e k eene IE f daar de tegenwoordige alsdan in t Hnweljjk treedt liefst F G Gouda 28 Mei 1880 Juffrouw BRAKEL op den Bleekerssingel vraagt met 1 Augustus eene Dienstbode OPENBARE HERBISSTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op WOENSDAG den 2 JÜNIJ 1880 des namiddags ten 1 ure in liet Raadhuis aldaar bij inschrjjving HER TE BESTEDEN Hetonderhoud der KAAIMÜREN langs de rivier de IJssel en langs de graobten binnen de Oemeente gedurende bet jaar 1880 Waarvan de Bestekken en Voorwaarden dagelijks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselijke Secretarie en aan de StadsTimmer werf ter inzage zuUeu liggen Het Bestek is ad 50 en de Algemeene Voorwaarden ad 60 Cents te verkrijgen ter Plaatselijke Secretarie Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteArchitect De inschrijvings biljetten zullen op zegel geschreven door den Inschrüver en zijne Borgen geteekend en bohoorlgk gesloten vóór des namiddags 5 nre van den 1 JÜNIJ 1880 opgezegde Secretarie moeten zjjn ingeleverd Heeren Kleeding Magazijn MAIIETA 54 Ontvangen de Nieuwste I Demi saisonenZomerstoffen UOUUA DbUK van A BaiSKMAN De ecMe Ontlsïjtkoek van M BALLINTUN te BBBDA il iie verkregen bg B J van HEEMSBERGE Lange Tiendeweg D 27 Handel in HAM SPEK enz diverse soorten van WORST waarvan ik mijne echte HAAGSPHE LEVERWOPtST teu zeerste aanbeveel tevens COMMESTIBLES BOTER en KAAS GEVRAAGD 3 4 BEKWAME Timincrliedea ook tevens B0ÜVVGI10 Ü TE KOOP 4dres by N KONINGS Hz Lange Tiendeweg Teiitooiistelling IN HET GEBOUW DKB Academie van Beeldende ITunsten en Teclinische Wetenschappen aan de Coolvest te Rotterdam VAN M O D E K E byeengebracht nit particuliere Kunstverzamelingen daar terstedt GEOPEND van lO tot 4 ure Entree 25 Cent WOENSDAG en VRÜ DAG 50 Cent Het Beetuur der Academie van Beeldende Kuneten en Technitislte Wetenêchappttt Mn W H S JACOB Voorzitur H VEDER Secretarii opcnimre Vrijwillige Verkuoping TE KRAL iKGEN in het Koffiehuis dbn Buiio aldaar op WOENSDAG den 9 JUNI 1880 des middags ten 12 ure van eene party WEI OF HOOILANS allergunstigst gelegen in den Alexanderpolder in de onmiddellgke nabyheid van Kralingen binnen die Gemeente strekt van de barmaloot tot aan de tocht belend ten noorden door den eigendom van den Heer VERKERK Kadaster Sectie C nummers 746 tot 750 ter groetta van 14 Heet 20 A 95 cA Eerst in perceelen daarna in massa Aanvaarding by de toewyzing Breeder bfl billetten Nadere Informatiën geeft de Notaris Mr I MOLENAAR ten zfluen Kantore D No 3 aan den Kerkweg te Waddin xveen Laatste Berichten I arif8 28 Mei Clemenceau interpelleerde heden in de Kamer de re eering over hare houding jegens de manifestatie op den 23e Hij zeide dat de houding en de taal der ministers veel verschilden van die nit den tyd van het keizerrijk toen i in de oppositie waren De Kegeering i altijd an mcening d Frankrijk niet rijp i Toor de vrijheid Groote vrijheid bestaat in Engeland en België en nis België geannexeerd waa b Frankrijk dan zon de Regeering eich overtnigd houden dat ook riit land niet ryp was voor de vrijheid Clemenceau diende een met redenen omldeed voorstel in waarbü het ministerie wordt gelaakt Eenige afgevaardigden dienden een voorstel in om tot de orde van den dag over te gaan zonder meer De Begeering vereenigile zich met het laatste voorstel Dit werd aangenomen met 309 stemmen tegen 31 Berlijn 28 Mei In het Huis van Afgevaardigden bij de beraadslaging over het ontwerp tot ttyzigingder kerkelgkpolitieke wetten betoogde de Minister van eeredienst dat een vergelyk met He Kerk slechts geleidelijk op den grondslag van de Fmisische landswetten te bereiken was De onderhandelingen te Weeoen deden bigken dal een gemeenschoppelgke rechtsgrond niet te vinden is Het Pruisische nadui mendi was dit dat de Kerk zich wijdde aao haar irnadewerk terwgl de Slaat zijn gezag hindhufde Hiernaar echter was te Weenen vergeefs gestreefd De Cori stelde onvervulbare eischen en daar de Staat ten opzichte van de herziening der Meiwetten hierdoor behoedzaam was gemaakt bleef er niets over dan het handhaven van die weiten Met betrekking tot de pauselyke breve van 24 ebruari bleek dat hel vatioaan die anders opvatte dan de Kegeering Deze wilde overeenkomstig hare patriottische en zedelijke verantwoordelijkheid den nood inde Keik voor welke slecht de Curie nansprakelgk is venaobleD Dat de Corie met het plas der Regeering niet zon instemmen dit wist de Regei riug Zy liet zich echter daardoor niet terngschrikkeii De minister behandelde de atenderlijke artikelen Hij wees op artikel B betreffende de terugroeping der bisschoppen als in den voorgestelden of In gewgzigden vorm volstrekt noodzakelgk Daarvan Icon niet worden afgestapt Voor het ov ige waa de bedoeling harde botsingen miit de Meiwetten te vermijden waarbij slecht vnn het standpunt der politiek en der grondwet kon worden te werk gegaan De Regeering hoopte door het ontwerp een vasten grondslag tot overeenstemming over concrete gevallen te verkrggcn Werd thans volmacht geweigerd dan zou de Regeering die later bij een ander Parlernrnt moeten zoeken De Cnrie had toen ïij den Uden Mei haar laatste weigerend antwoord gaf het huidige ontwerp niet gekend Misschien zou het in vniohlbaren bodem vallen Falk verzette zich tegen hel ontwerp dat bg de Curie slechts den indruk zou maken hoc zwak de Kegeering was Windhorst verklaarde bij het verdere debat dat het ontwerp jooals het is ingediend voor hel centrum onannneembaar is Met zekere wijzigingen zou het misschien er in kunnen bewilligen Bome 28 Mei In de Kamer ign gekozen Abiguente dissident Vare dissident Maurogonato constitutioneel Spantigati ministerieel tot ondervoorzitters Een ministerieel een dissident en twee oonslrtutionelen tot secretarissen Een constitutioneel en een ministerieel tot quaestoren De parlcroeutaire toestand is moeilgk De ministerieele partg is niet sterk genoeg om de oonstitntioneelen en dissidenten te staan als deze ééne Igu trekken Burgen ij ke Stand eEBOREN 26 Mei Tfaeodorut Johinnn Joseph ouden B van Rooseljiff i C DongeliMii Johanas Maris ovim A van Brcolielea en C Romgn OVERLEDEN 26 Mei H DsvidMo hoinr v n S I Cat 3 j M I iisendorp 6 m J W M Kromme 2 m 28 J Bolk 8 m ONDFRTBOUWn 28 Mei 15 van der lent 25 j en E A Heelm n 28 j P Prins te Willige Ungorik 4 3 J tn N de Jong 22 j C kker 25 j n J Blanker 28 J de Werk 64 j en A M n Nonnen 65 j Advertentiën De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hy DONDERDAG 8 JÜNI a s GovDA met zyne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn by den Heer F X HARDUZER Sociëteit Vredebest op de Mavkt 8 Hagb OmciKN Een Man van middelbaren leeftgd biedt zich aan als in een MAGAZIJN of PAKHUIS of voor LOOPWBRK Franco brieven onder letter B ter Boekdrukkery van È A VERZIJL alhier J EKIEBERT uiiiTeoiiiiA maakt bekend dat zyn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 3 nur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen BMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROOTINGEN naar de laatste vinding Een JONGELING van goed gedrag en goed unnende schryven zoekt eene BETEEEHDTG liefst in eene Winkel Franco brieven onder letter A ter Boekdrakkery van B A VBRZIJL alhier ONTVANG EN BETAALKANTOOR L Droogleever Forluiju Rotterdam Rente ü Deposito s Opvraagbaar na drie dagen één maand twee drie zes twaalf Van ifi osito a voor één Maand en lan ger wórd de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomsl van den heer Me J FORTUIJN DROOG LEEVER Advocaat teGocnt GoDDA Dbdk van A Bbinkhav Leidscli Da Uad Pryg per 3 maanden I IO franco per post ƒ 1 40 Het LEIDSCH DAGBLAD is het goedkoopste dagblad van Nederland Wegens zgn onzydig karakter wordt het door iedereen gelezen onverschillig welke beginselen men is toegedaan zyn oplaag bedraagt t nwoordig 3250 exempl tis het meest gelezen blad in Leiden en de talrgke welvarende dorpen der Rynstreek Premie voor 1880 een nieuwe roman van Dr JAN ten BRINK De Familie Muller Belmonte welke in den loop dezer maand zal worden aangeboden voor Abonné s te Leiden tegen vergoeding van 50 Cents en voor Abonné s buiten ae stad a 70 Cents franco tehuis bezorgd Nieuwe Abonné s hebben het recht om de vorige premie Het verloren Kind van Dr JAN TEN BRINK waarop de Familie Maller Belmonte het vervolg uitmaakt op dezelfde voorwaarden SO of 70 Cents te ontbieden Deze beide romandeelen kosten in den handel 3 per stuk g Later zal een bon worden verkrijgbaaf gesteld Alle Boekhandelaars Postdirecteuren en Brievengaarders nemen abonnementen aan Leiden A W 8IJTH0FF J de JOMG Az Mr TIMMERMAN IMTRÜME TEELI MIVERUR van HUIZEN SLAAPKAMERS ea MEÜ BLEMËNT Kuipersteeg K 227 Een HUIS naby het Spoor Te bevragen by M WILDSCHUT hoekOude Gouwe te Gouaa TE HAASTRECHT In de nabyheid van de woning van H UIT TENBOGAART in het gras aan den IJsseldijk onder Beneden Haastrecht een GOUDÏiiN MEER HOELOGE gemerkt No 13791 m een klein aangehechten KETTING waaromtrent inlichtingen tfv Secretarie dier Gemeente kunnen verkregen worden alsook aangaande een eeaigen tijd geleden aldaar gedeponeerd GOU DEN ÜORBELLETJE I