Goudsche Courant, zondag 30 mei 1880

1880 Woensdag 2 Juni N 2460 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken J ï HET VERSLAti OVEB DEN TOESTAND DER GEMEENTE in 1879 VII Hoofdstuk IX Onderwijs Kunsten en Wetenschappen Omtrent het lager onderwijs kunnen wij kort zgn daar het Verslag der Schoolcouiiuissieonlauga a£Eonderlgk werd behandeld Wat bet openbaar lager onderwgs betreit nefmen we 1 OTer het volgende overzicht van iugeschreven leerlingen J n April Juli Oct Op de Ir Armenschool 88 399 377 387 Op de 2 Armenschool 321 337 320 323 OpdeTusscheuschool 361 348 355 373 Op del Burgerschool voor jongens 293 2S5 222 201 Op de 1 Uargeriicbool voor jongens 82 74 Op de K Burgerschool voor meisjes 214 208 217 219 Op de 2 Burgerschool voor meisjes 62 62 64 66 Te zamen 1639 1639 1637 1643 In hrt vorige jaar waaien deze getallen 1685 1692 1692 1676 Het getal leerlingek on de avondschool namat het bedroeg Januari April Juli October 46 32 52 fir gingen 77 leerlingen van buiten de Gemeente hier school Eu 2 dat da kosten van het lager onderwjjs hebben bedragen 46740 90 terwjjl de opbrengst der schoolgelden 12196 95 bedroeg Van de bjjzondere scholen laten we ook het getal ingeschreven leerlingen volgen Januari April Juli October 107 126 139 163 Op die voor meer uitg lag oaderwys 499 521 539 530 Te zamen 606 647 678 693 In het vor jaar waren deze getallen 490 508 563 571 De bijzondere scholen werden door 27 leerlingen van buiten de Gemeente bezocht Op deze scholen werd op het einde vaa hetjaar kosteloos onderwjjs gegeven aan 180 kinderen Eindeljjk zg nog vermeld het getal kinderen op de bewaarscholen Mann Vrouw op de openbare school 143 143 die geen sohool geld betalen 29 18 die 10 ets per week betalen jop debyzond scholen 162 210 Totaal 334 371 Ia het vorige jaar waren die getallen 277 252 Het getal kinderen op de bevwiarscholen aanwezig is veel gröoter dan het vorige jaar Toen waren velen wegens de mazelen epidemie afwezig in de opgaaf niet opgenomen Het middelbaar onderwijs heeft hier twee scholen a De Burgeravondschool B j het begin van het jaar 1879 telde ziJ 160 leerlingen waarvan 12 voor enkele vakken Zij waren verdeeld alji vqlgt In de voorbereidende klasse 50 en in de eerste klasse 55 allen voor het volledig onderwijs in de tweede klasse 30 en 2 voor enkele vakken in de derde klasse 8 allen voor het volledig onderwgs in de vierde klasse 2 en 2 voor enkele vakken in de vgfde klasse 3 en 8 voor enkele vakken Van het overgangsexamen dat tegen het einde van Maart gehouden werd was de uij slag dat van de 54 leerlingen der eerste klasse 28 tot de tweede en van de 29 leerlingen der tweede 15 tot de derde klasse bevordera werden De 4 leerlingen die aan het eindexamen deelnamen ontvingen allen het getuigschrift Het toelatingsexamen wetd afgelegd door 73 leerlingen Hiervan werden 3 tot de tweede 39 tot de eerste en 30 tot de voorbereidende klasse toegelaten Bg het einde van het jaw 1879 werd de Burgeravondschoül bezocht d r 80 leerlingen in de voorbereidende 56 in e eerste 26 in de tweede 12 in de derde 4 fc de vierde en 7 in de vijfde klasse dus in ket geheel door 135 leerlingen waarvan 130 h i volledig onderwijs en 5 enkele lessen volgden De vermindering van bet getal leerlingen vergeleken met dat van torige jaren is een gevolg van de omstandigheid dat zij die niet voor den ambachtstand opgeleid worden er op gewezen werden dat de Khool inzonderheid voor dezen bestemd is De Commissie van Toezicht acht eenige wijzigingen in de inrichting derschoolweuscbeljjk waartoe zg voornemens i erlang een voorstel te doen De lokalen en de schoolmeubelen verkeeren in zeer voldoenden staat Aan schoolgelden werd ontvangen 229 De kosten der school beliepen 5619 86 h De Rijks Hoogere Burgerschool Deze school werd bij den aanvang van het jaar 1879 door 42 leerlingen voor het volledig onderwijs bezocht waarvan 18 in de eerste 16 in de tweede en 8 in de derde kla sse Het onderwijs in enkele vakken werd door 8 leerlingen gevolgd waarvan 2 in de tvyeede en 6 in de derde klasse Bjj de overgangsexamens dié van 10 tot 15 Juli plaats hadden werden van de 19 leerlingen der eerste klasse 11 tot de tweede klasse bevorderd Onder dezen is er één voorwaardelijk overgegaan een ander volgde alleen de Wiskunde in die klasse Uit de tweede klasse met hare 18 leerlingen zijn er 9 tot de derde overgegaan waarvan 4 voorwaaidelyk en een voor het enkele vak waarin hij het onderwjjs bjjwoonde Van de 5 leerlingen voor het volledig onderwijs der derde klasse verkregen er 3 het getuigschrift der school wegens voldoende vorderingen en van de 5 andere voor enkele lessen 4 eöü getuigschrift voor voldopnde vorderingen in de door hen gevolgde vakken Bij den aanvang van den tegenwoordigec cursus meldden zich 17 aspiranten aau Van hen slaagden 14 voor de eerste klasse en 1 voor de tweede klasse en 2 weiden afgewezen De 5leeilingén die herexamens aflegJep zijnallen in de verlangde klasse opgenomen zoodatna de groote vacantie de leerlingen óver deverèchillende klassen verdeeld waren als volgt iu de eerste klasse voor het volledig onderwas 21 de tweede klasse voor het volledig onderwijs 16 en voor enkele lessen 1 en in de derdeklasse voor het volledig onderwijs 9 en voorenkele lessen 3 In het geheel iBlde dus deschool toen 50 leerlingen Bij het einde vanbet jaar was bet getiil 52 Aau het onderwijs in de Gymnastiek namen 35 leerlingen deel Nog steeds aldus besluit deze jl bleef de algemeene wenscb dat de driejarige cursus tot een vijQarigen mocht worden uitgebreid onvervuld Op herhaalde verzoeken tot de Hooge Begeeriug gericht waarin op het onhoudbare van den tegenwoordigen toestand ten aanzien van het Middelbaar Onderwgs in onze Gemeente met den meesten aandrang werd gewezen werd telkens afwijzend bescbHtt en nog ia er geen vooruitzicht dat tot die uitbreiding zal worden overgegaan Intusscheu ondervindt onze Gemeente zooalade Commissie van Toezicht in haar verslagzeer juist aantoont in steeds grootere mate denadaelen van het gemis van eene HoogereBurgerschool met vijfjarigen eur ns en hetverdient ernstige overweging of dezerzijds maairegelen zullen kunnen genomen worden om inde bestaande leemte te voorzien i Sedert de vaststelling van het yerslag is ook deze zaak een schrede nader gekomen tot de zoo geWenschte beslissing Wellicht wordt reeds in een volgend verslag de opening vwi den vij arigen cursus vermeld Omtrent de Latijnsche school lezen we Zes leerlingen werden in de maand Augustus naar de Universiteit bevorderd Eén legde met goed gevolg het toelatingsexamen daarvoor af terwijl één de chool verliet uithoofde van veranderde besjemming Ï ij het einde van het jaar waren er 6 leersn op de school e lokalen v oen aitmaBtend urn da b te de hulpmiddelen bij het onderwjjs en de schoolmeubelen verkeeren in goeden staat Met 1 October 1880 zal de school tenzij eene reorganisatie volgens de Wet op het Hooger Onderwgs plaats hebbe ophouden te bestaan De kosten der Latijnsche School beliepen 2996 12 Aan minerval werd ontvangen 550 Behalve de gymnastiek en de zwemschool worden in dit Hoofdstuk nog vermeld de Muziekschool Zy opende hare lessen met 228 leerlingen waarvan 95 jongens en 133 meisjes Aan 14 hunner werd kosteloos onderwijs verstrekt Daar het gelijktijdig onderwijs in hetzelfde gebouw met dat der tweede Burgerschool voor jongens tot moeielijkheden aanleiding gaf werd besloten voor de muzieklessen die tot nn toe iu het gebouw der Burgeravondschool gegpven werden een ander lokaal beschikbaar te stellen Bij het zang onderwijs werd de leerwijze vau R Hol en S Worp gevolgd in de hoogere zangklasse werden twee en driestemmige koqren afwisselend beoefend en de meest gevorderde leerlingen in den solozang onderwezen Voor het piano onderwijs werd de methode van G L am gevolgd door de meer gevorderde leerlingen werden vier en achthandige muziekstukken van verschillende componisten beoefend Bij het viool onderwijs strekte de leerwijze van Henning en Dauela tot leiddraad Het gedrag en het schoolbezoek der leerlingen s zeer voldoende Blijkens het gehouden openbaar examen mogen de resultaten a van het onderwijs worden geroemd De kosten der muziekschool beliepen 2605 92 Aan schoolgeld werd ontvangen 1641 50 en het Museum van Oudheden Ook in dit jaar viel aan het museum een vrij talryk bezoek tea deel en wjel van 582 peraoneu die den entreeprijs van 25 centen betaalden en van 320 dia tegen betaling van 10 centen werden toegelaten waai bij nog komen de Stadgenooten die vreemdelingen introduceerden en dus volgens de bestaande tepalingen geen