Goudsche Courant, woensdag 2 juni 1880

ntrée betaalden Ufscbuou bet bezoek niet zoo yroot was als in het vorige jaar mag daaruit geen mindere belangstelling in ons Museain worden afgeleid daar dit verschgnsel bijna overal als gevolg vaa den ongui istigen zomer werd waargenomen Het DiuHeum werd in dit jaar weder verrjjkt met verscheidene merkwaardige voorwerpen die als geschenk of in bruikleen werden afgestaan waaronder worden vermeld Ken proefdruk op geel geglansd papier van het portret van den Adaiiraal Zoutman Het portret van HadriauQS van der Spelt bloemsehilder in Gouda Orie voorstellingen op zijde gedrukt vaii den watersnood in 1775 en 177t £ en penning van het St Eloyen Gasthuis te Utrecht Een UA h t Welvaai e van HoUandia Koperen insignes vau het Zakkedragersgilde de korenmeters en turftonsters benevens presentiepenningen v n brandspuitgasten alles van Oouda Vier kopere proefplaten van het Goud en Zilversmidsgilde in Gouda van lüOO 1813 Een lithographie van een plattegrond van Gouda van A 1270 Aangekocht werd het eigenhandig manuscript van de tweede reis van Frederik de Houtman De toestand van het Museum is gunstig en steeds Fooraitgaande maar gebrek aan ruimte belemmert zeer de doelmatige plaatsing vau uderseheidene voorwerpen Het Museum leed een groot verlies door het vertrek van den heer J N Seheltema uit deze Oetneente tengevolge waarvan hjj zgn ontslag nam als lid der Commissie van Toezicht Van de oprichting af had hy daarin zitting en bracht hij niet weinig bij tot den bloei dezer inrichting die haar ontstaan voor een groot deel aan zijne bemoeiingen te danken heeft BU ITENLAND UuUeDlaiidscb Overzieiil Zooals reeds bleelc ait oua vorig numraer treeft de Franiche Kamer de houding der regeeriiig en haar ambtBuareu b de demouttratie der Oommunardt goedgekeatd Slechti 28 aieramrn wareu ten gunde van de motie van afkenring doorOlémenceau voorgesleld De geheele liberale party Bteiude tegen en terwijlde reehterlljde Zich outhield werd met 299 tegen iS stemmen dece aanval der radioalen op het republiek afgesliigen Dit is werkelyk een gelukkig teeken des lijds Waut het aobreeuweii eu geweldraaken der uiterste liukenljde i egaa den lUitigeu republikeinen in de provincie angst uao te j igen Nu is gebleken dat het spreekwoord veel geschreeuw en weinig wol ok in Fraiikrgk soms bevestigd wordt B6 heer Say heeft zijne benoeming aangenomen td prA dent van deo Senaat en den president der repabliek verzocht hem te ontheRen van den post VBO geiant te Londen Als ty i plaatsvervanger noemt men den beer Waddiugtoii muar het it iet waartobijnlük dat hij zou aannemen ook al werd de betrekking hem aangeboden Eu dit is om ver ohillende redenen twgfelachtlg Hen sprak ook vau den heei Challemel Lacour on van den markies de Noailies N tenc beraadslaging van bijna zeven uren heeft het ftuiiische Huis der Afgevaardigden het wetaöBtwsrp op de Meiwotlen naar eeue commissie van SI leden verzonden De heer Qneist nationaal liberaal verklaarde itoh tegen vrijstelling der Kegeering van de uitvoering van vetten zoomede tegen het terugroepen van verbanneu bisschoppen voordat dezen zich zander omwegen aan de staatswetten onderworpen hadden Ten opriohte van de Meiwelteu zeide hy kon raen sUchIa de uitvoering der eigenlgke strijdmUtu aan het goedvinden der regeering overlaten met de anderdl mocht dit niet het geval zyn Myne partg verklaarde hg ten slotte is bereid om in de behandeling van het voorstel te treden behottdeoa eenige wyzigingeo De minister van eeredientt verklaarde in den loop van het debat dat hg niets tegen wgzigingen kad mits daardoor het beginsel van het ontwerp niet werd aangetast Tegenover de bewering van den heer Falk betoogde de minister dat welwillende toepassing der wet van de tegemoetkoming der Kerk afhangt Hg ontkende verder ten stelligtle dat het ontwerp de beteckenis zou hebben eeaer bedenkelijke weifeling ten opzichte van bet oppergezag vaa den Staat evenmin bag daarbij gedacht worden aan een zwaLkeljjk terugwgken der Begeejiug van bet tot dusver iugenonun slandpurrt van onveren derfgke handhaving der bestaande wetten Poch het wrizgn van den Staat eisoht eene milde beoordeellug van het nadeel dat het land geleden heeft Blgkens het olSoieele versing der verkieaingen voor de Italiaansohe Kamer der Afgevaardigden telt dit lichaam thans 161 Jeden vun de rechter en 344 van de linkerzgde Volgens eene zoo nauwkeurig mogelijk gemaakte vcrdceliug behooreu van laalstgeuuemde 126 tot de oppositie en 218 tot de regeeringspartg zoadat de reohtecjgde en de afvalligen Ie zameu over 290 stemmen beschikken en dns ieder oogeublik wanneer zij ééne Ign trekken mn het miuislerie de nederlaag kunnen beiorgcn Doch afgesohelden van de onzekerheid der parlijverdeeling zijn de boveuslaande cgfera toch niet volledig de grondwet bepaalt dal veertig ambtenaren afgevaardigden mogeu wezen maar er zgn er meer dan luchtig gekozen eu vau de overechiele i d julleu slechts weinigen hunne ambten nederlegged om afgevaardigde te bigven Daarbij komen een tiental dubbel verkozeneu en oHndidnlen tegen wier verkiezing bedenking wordt geopperd zoodiit in het geheel nog een vgftigtal nieuwe verkiezingen ïullen moeien plaats hebben Deze verdeelcn zich Inluaschen naar de regeleu van hel toeval dus vrg gelykmalig over alle partijen zoodat de tegeniioordlge verhouding tusachen de oppositie en het Kabinet geeue merkelijke verandering zal ondergaan Het besturend comité vaa de vereenigde liberaalmonarchale oppositie in Spanje heeft onder de grondslagen van haar programma opgenomen eene milde opvüiting van het beginsel der gewetensvrijheid wauromireut de constitutie in art 11 niet zeer duidelijk is Het programma huldigt voorts eene grootere mate van vrijheid van drukpers en van het recht van vergadering De regeering van Zweden en Noorwegen zegt het Uorgenblad heeft den Koning aangeraden om het bekende wetsontwerp over de deelneming der ministers aan de beraadslagingen der Storthing niet te bekrachtigen De r egeering houdt te dezen opzichte vast aan hare meening dat zij zich met het voorsiel niet kan vereenigen tenzij in de grondwet nog andere wgzigingen worden gebracht zooala toekenning van het koninklijk recht om de Storthing te ontbinden Dit besluit is door het ministerie met bgna eenparige stemmen genomen Alleen de minister van marine stemde tegen en verdedigde de stelling dat de koning het bedoelde besluit der Storthing onvoorwaaroelgk moest bekrachtigen Na i men meent hoopt de minister van marine door zijne tegenwoordigheid in de Storthing hoogere sommen voor de zeemacht te kunnen verkrggen F en zgner voorgangers was van hetzelfde gevoelen Het is Au de vraag of de Storthing de wet in haar eigen naam zal afkondigen waartoe zij naar de meening vau een deel harer leden het recht heeft BINNENLAND GOUDA 1 Juni 188U Dr H P Schim van der lioeff herv predikant te Bergen op Zoom heeft het beroep naar de Kemonstrantsohe gemeente alhier aangenomen De hofmeester der stoomboot d IJiul omtrent wien in ons vorig nummer een bericht voorkwam is gearresteerd fiisterenavood ten ongeveer half twaalf ure ontstond een begin van brand bij de Wed Bosman op den korten Tieudeweg Autoriteiten brandst uiten scbulleri en vele nieawsgieiigen waren spoedig tegenwoordig doch konden gelukkig weldra weder huiswaarts keereo duar debrand gebluscht was alvorens ernstige uitbreidingte hebben bekomen By de te Nieuwerkerk a d IJsel gehouden verkiezing zgo gekozen voor den polder Ësse Qunsdorp en Blaardorp tot voorzitter de heer A Hoogendyk Hz tot leden de heeren H G Uolstegucn J In t Hout voorden Kortlandschen en KlStnpolder tot voqtzitter deheer A van Baak Het wetsontwerp op de rentebelasting ondergaat volgens den schr der brieven uit de hofstad in de Arnh Cl eeue geheele omweiking die volgens de verklaring van den minister an Finantiën zelf niet voor half Juni afgeloopen kin zijn zoodat er aan eeue afdoening van dtt onderwerp vóór 1 Juli zelf door de Iweede Kamer alleen niet te denken ia Men zegt my namelijk dat de omwerking niet alleen de voorgestelde belasting maar ons geheele belastingstelsel betre6fen zal en dat de minister van de hem door de Tweede Kamer geboden gelegenheid wil gebruik maken door niet slechts zyne denkbeelden omtrent de hervorming van het belastinBw ezen mede te deelen maar die meteen in voorstellen Ie formuleeren Men verwacht volgens denzelfden Schr ook dezen zomer de afdoening van het nieuwe wetboek van strafrecht niet meer waarop men vroeger half en half rekende De sohriflelgke behandelinz van dit ontwerp kan ook na de de vereenvoudiging die de behandeling in de afdeelingen der Kamer heeft ondergaan niet zoo vlug worden afgedaan het zal wel het begin van bet volgend ziltingjaar wezen vóórdat de mondelinge behandeling een aanvang kan nemen De Tweede Kamer komt nu half Juni weder op het binnenhof op en men gelooft niet dat zij in deze zitting meer af cal doen dan de belastingwet en het ontwerp betrekkelijk de invoering der onderwgswet mei 1 November Het Vaderland verneemt dat de heer J J Cremer onze gevierd sohrgver en spreker leer ernstig ongesteld is luderlgd werd melding gemaakt van een plan van een maatschappij van Landbouw om Nederlandschi grasboler de reis naar ludie en terug te laten maken ten einde de deugdelijkheid dier wair ie doen blijken Aan dat plan wordt ihans gevolg gegeven boter vnu verschillende inzenders in dubbele vaatjes verpakt zal per Prinses Amelia verzondiin wojdem In sommige plaatsen van Friesland doen zioh ziektegevallen voor die aan cholerine doen denken Vooral bij kinderen schijnt het van ernstigen aard tesyn Te St Nioolaasga was dezer dageneen geval met doodelijken afloop Door de Maatschappij Tot Nut van t Algemeen is aan verschillende onderwgzers eene circulaire gezonden geschreven door den heer A Kerdyk over de oprichting van sehoolspaarbanken De schrgrer tracht de verschillende paedagogische bezwaren die tegen de invoering van het sparen in de school zgo opgeworpen te weerleggen Ten slolle doel hg een beroep op de welwillende medewerking der ou lerwgzers om eenige uren in de week van hun vrgi n tijd aan deze in zijn oog zoo nuttige ziuik toe te wgden Gedurende de eerste maand van de opening der sehoolspaarbanken in de beide aemeenleschulen Ie Woerden zijn uitgegeven 155 boekjes eu is islegd 33 6Vj Vanwege de Stuiversspaarbank te Amsterdam zullen van af heden spaarbous verkrggbaar worden gteield op verschillende plaatsen in de stad bg anuplakbiljetlen bekend te maken Die bons gelgkeu op groote frankeerzegels voor brieven en bevatten in het midden de woorden r gued voor vyf cent Wie dus vijf centen over heeft en vreest dat ze hem door de vingers zullen gaan heeft er maar zulk een bon voor te nemen Wie er minstens vgf bijeen heeft kan ze inwisselen tegen geld of er een spaarboekje voor nemen mits hij ze etrst plakt op een formulier dat gratis verkrijgbaar is eu behalve allerlei nuttige me ledeelin en advertentiën en spreuken plaals aanbiedt voor 20 bons dus voor 1 De heer M W Scheltema predikant bg de vereenigd christelijke gemeente te Docknm zgnde de eenige dusdonige gemeente in Nederland heeft Zondag van den kansel aan zyn gemeente bekend gemaakt dat hy in den loop van dit jaar zgn ontslag als predikant zal nemen De heer Scheltema zal zich naar aanleidingll van het in de laatst gehouden algemeenf vergadering der Maatschappij tot opvoeding van weezen in het huisgezin genomen besluit tot stichting van een doorgangshnis in het midden des lands geheel en Jk aan die Maatschappij wgden en wel in de betrekking van directeur van bet op te richten Huis W egens het inhouden of korten van het weekloon hebben Zaterdagavond te Kampen ongeregeldheden plaatsgehad onder de sigarenmakers Tal van glazen zijn in de fabriek van de firma v H ingeworpen Voor het huis van een d er firmanten schooWeu honderden werklieden bgeen zonder datz j echter tot daddykheden overgingen Later inden avond werden echter een paar spiegelruiteningeworpen Nadat het ingphouden loon was uitbetaald gingen de ontevredenen uilien Echter is uit Zwolle naar Kampen vertrokken een brigadiermajoor brigadiers en 3 ryksveldwachters om de orde te helpen bewaren jzer dagen heeft men weder een groot aaatal oesters anderhalf millioen exemplaren gepoot op de hw aangelegde kust oesterbank aan de Sleeswijksolfe kust Zü vang aan bij de Gjenner Bucht en strekt zioh uit tot aan Heilsminde in Jutland Naar men verneemt zid bg het koloniaal weffdapot een verandering ingevoerd wbrden die zoo g tot j nd binitt o bet Indjsohe leger zcei belangrijk en voor de stad Harderwyk voordeelig zijn zitl De plannen zijn om van de manschappen voortaan vóór jina vertrek 200 man behalve het kader voor de iiilzending b ohikbaar te honden Dat sehijnt dus de muis te zijn die door den lieri der findische brigade gebaard zal worden Het centraal corailó van het Nederlands Weerbaarheidsbond heeft aan de verschillende vereenigingen leden van d t bond eene aanschrijving gericht waarbij worilt opgewekt tot deeJneming aan ifu door de Ijeidsohe Stud nten vereeniging Pro F ria uitgeschreven schietwedstrijd van 7 10 Juni e k Uit die aanschrijving bigkt tevens dat de vijfde nationale schietwedstrijd ook nog dit jaar van wege bel bond vennoedelgk niet zal worden gehouden Gedurende de maand April alleen zgn ruim 150 leden toegetreden tot de BtuK Maattchappij tot verkri i g WR e e Koningn te Amsterditm Sedert December 11 t begin van t nieuwe boekjaar lirdraagt het aantal nieuw loegetredei leden circa 350 Wel een bewgt dat het nul en de voordeden welke dete Maatschappij afwerpt algemeen worden begrepen maar ook dat de behoefte aan goede woniui eu legen matigen prgs groot is en dat die behoefte wordt gevoeld De nieuw aangebouwde woningen die goed voldoen waren den Isten Mei reeds alle verhuurd en nog voortdurend laten zich candidaten inschrijven Had de Maalsohappg op heden reeds over eens zooveel woningen Ie beschikkeu zij zonden reeds eveu goed zijn verhuurd ITmt De uitgever B Gou lt Qnint te Arnhem heeft iu het licht gegeven het prospectns van een Gedenkboek van het koloniaal militidr iiividi lruhtus Bronijeek opgedragen aan Z M den koninx stichter eu beschertseer door den kommandani J C J Smits ge neraalmajoor bnitengewoon adjudant van Z M den kouing elk werk zal uilgegeven worden ten vuordeele van bedoeld gesticht De uitgever wil zgaeu landgenooten een werk aanbieden dat de gesctiiedenis en de beschrijving van het Koloniaal Militair Iiivalidenhnis Itronbeek bevat Een gedenkboek dat p iliostreerd met iloor bekwame kiinslenaars op steen p braelilr afbeeldingen van het gesticht zyue onderdieleu en de voornaamste voorwerpen van zgn rijk inumnm een aaagename herinnering zal ujn voor bin die Bronbeek bezochten eu voor allen eene aniischouwelijke voorstelling van deze nationale inriohting waarop koning eu vaderland m t recht kunnen wgzcn als op eene van de voortreifelgksle der wereld Nevens de afbeelding en beschrjving van a de wapenen en zegeteekenen op den vijand veroverd of tegen den vgand gebruikt zal worden vermeld waar en wanneer gene behaald deze gevoerd werden By de porlretten van en herinneringen san de helden der oorlogen eu expedities in Nederhiiidsch UostIndié zullen korte leveusschelsen en verbalen dier gebeurtenissen gevoegd worden Dit geileelle van het boek zal dus tevens eene krijisgescbiedeiiis van 1815 tol op onze dagen uitmaken terwijl daarbij zal worden medegedeeld al wat omtrent de herkomst dier zegeteekenen en omlrent land rn volk Waarop ze behaald zyn wetenswaardigst kau geocht wordea zoodat dit gedenkboek ook lal vau byzunderheden zal bevatten betreffende godsdienst tedeu en gewoonten vau meestal nog sleèhts weinig bekende volken en vaa de voortbrengselen der landen door hen bewoond Het werk zal ongeveer 16 vellen druks iu 40 beslaan en met 76 platen versierd worden De EtoUe Beige beriohl dat Blankenberghe een Nederlaudich viiscliersvaartuig door de Belgen is genomen Sedert eenigen t d kom n volgens dat blad Nederlandsche vissoheis in de Belgische wateren hun beroep uitoefenen en hebben zij reeds dikwijls de weringen langs de kusten aanmerkelijk beschadigd De haveninecsier vau Blankenberghe de heer Doyers had hen herbaalde malen gelast zich te verwijderen zonder dat zy aan ziju bevel gevolg gavy Donderdag ochtend wierp weer een Nederlandsch vis ohersvaartuig dat het iiommer 125 droeg zijne nellen uit op korten afstand van de havenhoofden De heer Doyers begaf zich terstond met de reddings boot naar de visschers en beval hen onmiddelijk met visschen op te houden Hg werd echter door de bemanning van het vaartuig met luid gelach en spottende woorden ontvangen Toen telegrapheerde hg onverwijld naar Oslende om een stoomboot ten einde de visschers gevangen te kunnen nemen Een uur daarna maakte hy met de boot jacht op de Hollandsche vissoheis Deze hadden zoodra g bemerkten welk gevaar hen dreigde koers ge zet naar Vlissingen maar zij werden door de stoomboot ingehaald nog vóór i j de sluizen vap Heyst bereikt haddep en me hun vaartuig naar de haven van Blankenberghe gebracht waar men pro esverbaa tegen hen opmaakte Het comiló voor de oprichting van een standbeeld van graaf Jan van Nassau te Utrecht heeft tot heden ongeveer f 1200 voor dat doel ontvangen van Nederlanders gevestigd buiten de grenzen des Bgks De Commissie Van Duitsche en Ooslenrijksclie bgenhonders fgmker al van 5 tot 9 September te Keulen een internationale byen tentonnstelling houden waarop prijzen zullen worden toegekend en een verloting zal worden gehouden Blijkens het prograinraa zuUeu er afdeelingen worden ingericht voor tentoonstelling van bijen honing was gereedschappen ledige bgenkorven modellen geschriften en middelen van onderioht betreffende het bedrgf Aanmeldingen uit alle lauden worden ingewacht vóór 20 Augustus e k Dat zy die den Doitschen rijkskanselicr moeten spreken er niet bijzonder op hun gemak zijn kan na al hetgeen men van von Bismarck hoorde ieder zich wel voorstellen Dat wordt er intusschen niet bete op doo da tegenwoordigheid van kanseliers trouwen gezel den grootrn rglshond ¥ tras van wien we al vroeger verhaalden Deitr dagen waren een paor heeren uit AHona bij den rgkskanselier om over gewichtige zaken te spreken De bond vleide zich uuinifkeubaar wantrouwen aan den dag leggende lusscheu hen eu zgn meester In t vuur vau het gesprek zwaaide ren der heeren met een rol papier die hij in de hand bad wat ijverig heen en weer oiiiniiiilellijk sprong Tiras op liet de tanden zien en beet nimr de rd De UgkskaAselier liet nu zeker den hond wegbrco enf Toch f iet bg zei to mijnheer Nolhnagel den zwaaienden spreker mag ik n verzoeken mijnheer die rol weg te leggen de bond meent dat het een wapen ié En zoo geschiedde het de afgevaardigde van Atlona s nijveren moest zich naar den Duitschen rgkshond schikken De Literpml Couritr taxeert ons de vier rijkste menschea ter wereld De armste van die vier is de hertog van Westminster met een jaariijksoh inkomen van £ 800 000 Zonder aan zijn kapitaal te rïken kan deze gelukkige per dag ƒ 24 000 verteren Dan volgt aenatot Janev t aa Novada met een revenu van £ 1 000 000 juisi gepast waardoor hij het recht bezit oig per miniut M uitte geven en toch dezelfde te ijiyren Nummer drie is bet hoofd der fiim lie Bothschild die £ 2 000 000 te verteren heeft Dut is 84 000 per dag ƒ 3600 per uur ƒ 60 per minuut Eindelgk komt een zekere heer J W Maokey dertig jaren gcledea eea bitvelooie ferach jongen than eigenaar van eene zilvennijn die Iwm s jaars eene zuivere winst afwerpt vau £ 2 750 000 De heer Muckey is pas 45 jaren ou3 en heeft dus nog eene soheone toekomst vóór zioh Jammer mHar dat de LiwrfOol Couritr zelf zich eenigszius huiverig toont om op al de bovenstaande cgfers te zweren Een nienw toestel om het sturen vsn schip te controleeren Ad Petersen Ie Hamburg heeft met het oog op de vele ongelukken op zee ten gevolge van verkeerde beweging van het roer een toestel uitgedacht die te oordeelen naar hetgeen daarvan wordt medegedeeld even practisch en doeltreffend ia als eenvoudig Door middel van een gieren stang 2 kamraderen en 2 excentrische radereu met 2 pallen wordt een reohtsireekscbe verbinding voortgebracht tusschcn de kommandautebrug en het roer en dus ook lusscheu den bevelvoerende of ficier en den mau aan t roer Wenscht die officier dat het roer gewend yiotié dan beweegt hij de kru van de stangV e klokje waarschuwt den roerganger en hij kan bet roer slechts bewegen iu de richting die bepaalt en aangeeft Vergissingen zijn dan onmogelyk De Voorloopige Commissie tot het oprichten van oen praotische arabachlsschool te Letu arden heeft zich thans tot de ingizefinen gewend om finanpiéele ondersteuning Zg heeft het plan een Vereeniging voor dit doel op te richten Leden zyn zij die ten minste f 5 per jaar oontribueeren begunsiigers zy die ten minste ƒ lOOjpd eens betalen De gemeenteraad die met het oog op zijn besluit om een gebouw voor de school beschikbaar te dellen en ecu jaariijksoh subsidi te verleenen het aanbod van de oomjiiissie had ontvangeo een uit zyn midden af te vaardigen da i in het bestuur der Vereeniging zal ziuiiig hebben heeft dnt aanbod aan 1 genemeu Het bestuur der vereeniging Algemeen Kies en Siemrechf te Amsterdam heeft den heer Gladstone een brief doen toekomen waarin het hem mededeelt dat die Vereeniging evenals alle ware liberalen zich verheugende met den uilslag der laatste verkiezingeniu Groot Britannié met veel genoegen in een derHollandsche couranten gelezen heeft dat hg in een boek geschreven beeft waarom hij zich voor algemeen kiesrecht verklaard heeft dat het zich daarom niet kan onthouden hem hulde te brengen voor zijn edelebeginselen eu voor al hetgeen k j reeda in betbelang der zoo lang verdrukte klasse der Maatschappij gedaan heeft £ et hoopt dat de Hollandsche staalsledeu spoedig dezelfde gevoelens voor rechten billijkheid zuilen koestereo als den heer Gladstone dan zullen zij voorzeker niet langer talmenhet Hollandsche volk het recht te verschafien datzij voor het volk van Groot Brittannië en Ierland heeft weggelegd ITerkmatubode De Maatschappij tot bevordering der Toonkunat zhI den 4ii Juni baar 51e gewone vergadering houden teUinulit O a zullen twee hoofdbestuurders gekozen worden ter vervanging van prof W Moll die overleden en P W Janssen die aftredend is Voor den eerste worden aanbevolen de heeren J A Bóbringer en H Bonman voor den tweede prof N G Pierson en de heer J Den Tex Bondt Onder de bijzondere voorstellen is er een van de afdeeling s Gravenhage om voor de bibliotheek aan te koopen de pnriitunr van Handels Judas Maccabads georkestreerd door den heer A Siiffert Aangezien er geen aanvraag is gekomen tot het houden van een muziekfeest stelt het hoofdbestuur voor in 1881 geen muziekfeest Ie doen plaats hebben De afdeeling Dordrecht geeft in overweging stappen te doen om overal in ons land dcnzelfden diapason te verkrijgen Bij de Geschiedenis en Handelingen der Maatschappij ziju twee bijlagen gevoegd een verkort overzicht van het rapport der commissie lot reorganisatie van het volksgezang in Nederland en verder het den 3In Maart 1880 tot den Min van Binnenlandsche Zaken door het hoofdbeslunr gericht adres om in het vervolg van de candidaten voor de hoofdonde n Ijzersakte een examen in den zang te vorderen en in elk lagere school zangonderwijs te doen geven in een afzonderlijk lokaal 1 GEZONDEN Fokkea en Koepokinenting Tien jaren zgn ainds de laatste pokken epidenie verstreken Welke verwoestingen die epidemie toen heeft aangericht hoe menige stenn van bet huisgezin hoe vele zorgzame moeders en teerbeminde kinderen door de pokiiekte werden weggerukt of verminkt wie onur die zioh dat nog niet levendig herinnert en met innige smart aan die dagen van leed en rouw terugdenkt Opnieuw worden wg door deze te recht zootaor gevreesde ziekte bedreigd en ook ons land heeft reeds weder eenigen harer slachtoffers lien vallen Ann opwekking en aansporing om door tijdige toepassing der koepokinenting het gevaar voor Iwsmelling zooveel mogelijk te weren heeft het gedurende de laatste jaren niet ontbroken Voor de meesteu waren de ee waarschuwingAi vrnchleloos Immers nog altijd worden verreweg de meeste kinderen te laat ingeënt terw jl aan herineuling slechts bij uitzondering gedaeht wordt Nog is het tijd doch wie weet hoe spoedig dfi pokziekle haar verwoestingen te midden vau ons zal komen aanrichten i Het is daarom dat wg op gezag van alle onpartijdige en ervaren deskundigen met allen ernst en dringend aanbevelen de onmiddellijke inenting van alle kiaderfn fn nqg niet ingeente personen de onmiddellijke berinenting van alle overige personen ook van hen die vroeger aan pokkengeleden hebben Rotterdam 29 Mei 1880 De Nederl Vereeniging tot bévdt dering der Koept nenting Makt HIJMANS Voorzitter Dr J VROESOitf de HAAN Ie Secretaris Laatste Berichten Brussel 31 Mei Bg z ven herstemmingen voor den Provincialen Rand Ie Namen wonnen de liberalen vier zetels De meerderheid van den Raad blgft echter clericaal Rome 31 Mei Bg de Kamer is inged e d het ontwerp tot yzigii g der kieswet D ïjlimer heeft met 210 tegen 130 stemmen besloten geen reces Ie nemen voordat dit ontwerp is afgedaan De Voce della Verila Vaticsan sch orgaan vèrjw fp ten stelHgele het bij den Pruig iclics Lwidag ingediend ontwerp tol wgziging der Meiwptteil