Goudsche Courant, vrijdag 4 juni 1880

Vrijdag 4 Juni N 2461 1880 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en OmstrelieD Bnrgernjkê Stand GEbOKEN S8 Mfi Wilhelmns Martians oaden J A ran U uMt D ea J M nn Duyo S9 Ocrrit ouden A Strre rn J Lskerrrld Maria oodera A Schnek en P van der H jl fitUr JobaiiDn ondcra J C Scherff en M 4t SO CcH oclia ftilleioioa oodera i Snel en W taataor SI Frana Regiaua Adrunui oudera D Horaaas en U Piina OVEKLËDENi 80 Mei H a TyateriDan 7 r ADVERTENTIEN Den 13 dezer hopen onze geliefde Ouders JAN ZWART Pï en GEERTJE GROOT ffi te a am haone50 JARIGËËCHT M VEREEINIOING te herdenken M Nwneos hHnoe dankbare Kinde Jf len Behuwd en Kleinkinderen B NEDERBOKST J NEDERHORST ZwAET ouda 1 Juni 1880 H J NEDERHOKST m i Anjoord hni douze aus et demi d Mariage de uea chèra parents M GEORGES MüLLER t Mad CELINE MüLLER uée Oab enhb Avis a DOS amis et connaissaneesetnos rémerciments d avance pour tout interêt pri a notre petite fète de familie Lenrs enfants réconnaissants ALI E GUILLAUME IRMA et EDOÜARD Gouda Ie U Juin 1880 FRANS BEGINÜS ADRIANÜS loon van D HORSMAN en L PRINS Qtmét 31 Mei 1680 Algemeen kennitgeving Bevallen van een Zao n F C IJSSELSTIJN VAN ElSUWKN Gttida I Juni 1880 Het Zoontje ons C April geschonken werd ons heden door den dood ontnomen tï TIJSTERMAN C N TIJSTERMANOoud a 29 Mei 1880 v p Plawk De Heer en Mevrouw van DORT KROON te Waddinxteen betnigen ook namens hunne Kinderen hartelgken dank voor de vele blijken van belangstelling zoo van hier als van elders op 24 Mei ontvangen ♦ De Heer en Mevrouw van OORDT BiiuNTiNO betuigen hunnen hartelyken dank voor de vele bewgzen van deelneming ontvangen bg het overljjden van hun jongste kindje ALBERT ValienbuTg hig Leiden 28 Mei 1880 De Heer en Mevrouw BRÜNTIN6 Buus betuigen hunnen dank voor de deelneming ontvangen bg het overlijden van hun kleinkind ALBERT van OORDT 28 Mei 1880 Dankbetuiging By deze betuig ik mgnen hartelgkeu dankaan de Buren en verdere Stadgenooten welkemg bg het ontstaan van braad zgn te hulpgekooMii Wed BOSMAN Ten huize van Doctor va ITERSON wordt tegen 1 Augustus EENE KEUKEI AIËID GEYRAAQD Lokaal NUT en VERMAAK Oost Haven Gouda WOENSDAG 2 JUNI van 11 tot 7 ure voor het laatgt ie bezichtigen de keurige Collectie Origineele FRANSCHE en ENGELSCHE STAALGKAVURË welke geëneadreerd in Moderne Lgsten tot Buitengewoon Lage Prtjxen franco huis met garantie geleverd worden door r J HöPKER Co SPIEGEL en LIJ8TENFABRIKANTEN en KUNSTHANDELAREN Heerengracht hoek Driekoningenstraat 197 Amtterdam Met 1 AUGUSTUS 1880 in een gezin te RotUrdam GEVRAAGD eene Dienstbode goed kunnende Koken en Werkei Loon Tachtig Gulden Franco brieven onder No 445 aan hetBureau v an dit Blad TE HUUR een mime koele KELDER aan het water gelegen Te bevragen met franco brieven onder letter S aan de Boekhandelaars J ya BENTÜM ZOON alhier i Oosthaven B n 14 Pour portraits psysages et reproduction i Artistiques en noir et en couleur Les portraits i pn i garautis absolnment inaltérables F h4rti G Gouda Openbarp Verkoopinbf vaH eene V HOFSTEDE met ongeveer Twintig Hectaren uitmuntend Wei en HooUand te Lang Q Ruig e Weide op VrüdagjIeiU uniJ 1880 De Notarissen P M MONTUN te Gouda en Mr I MOLENAAR te Waddiuxveen gevestigd zullen ten verzoeke van hunnen Principaal in het openbaar in ééne zitting Veilen en Verkoopen Eéne kortelin i geheel nieuw opgebouwde kapitale BOÜ WMANS WONING met aanhooriee HOOIBERG GEBOUWEN en GETIMMERTEN thans bewoond door DIRK van HOORN J in de Buige Weidt bij het kadaster van Lange Ruige bekend in Sectie B N 61 62 63 65 66 67 75 tot en met 79 85 tot en met 80 92 93 94 96 97 100 tot en met 107 109 110 111 516 517 527 528 530 531 532 533 662 663 687 713 738 te zamen groot 19 Hectaren 82 Aren en 18 Centiaren Eerét in twee perceelen en daarna bij eomhinatie zgnde dadelgk te aanvaarden na betaling der Kooppenningen die bepaald wordt op 15 Julg 1880 Alles breeder omschreven bg biljetten en nadere informatien te bekomen bg gemelde Notarissen Die hiertpe genegen zgn komen op VRIJDAG den 4aeu JüNLJ 1880 des voormiddags ten elf ure ter herberg van LEENDERT dk BRUIJN tan Driel aggen te Ltmge Ruige Weide Een FATSOENLIJK 17 jarig JONGELING wenschte zonder salaris op een geplaatst te worden Franco brieven aan bet Bureau dezer Courant onder No 446 Geen Koos or Uitval van HaaT 1 OB Ondergeteekende veel last hebbende van Roos en uitval van Hoofdhaar zoobeeithn eenige weken het Haargroei middel aangewend verklaart hiermede opentlgk dat het praeparaat de eigenschap bezit de baarroos te verwijderen en het uitvallen der haren te doen ophouden Dit attest ter eere van den Heer THEOPHILE Haarkundige alhier is get F UNDEMAN Amêterdam 20 Nov 1879 uitval van Haar Roos of Sobilfen dun Baar Kale Plekken Fijn inde scbedelhuid Haar of Baardworm Huidseer Vroetijdig grÜS worden al deu oaaaogenaamheden worden verbannen door den flaar OatWikkelingsbalaem Binnen korten tgd verkrijgt de behaarde huid haar vorige groeikracht weder 2 de flacon Franco aanvraag tegen postwissel postzegels of rembours bg THEOPHILE Haarkundige geen hopper FrederUuplein No 32 hoek l alckstraat Amêterdam NB Er bestaan geen Depots onthoud dit goed Nederlandsche IthIJaspoorweg ZOMERDIEI ST 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTEBDAM AKNHEM eu UTRECHT naar BOrrEEDAM HAGE eo SCHEVENINOEN Vav Ahstebdah 6 80 g lü 30 11 25 12 50 3 6 8 60 9 6 5 Aknheh 6 Si 8 60 10 3 1 30 1 60 6 2Ö 7 25 UTRECHT 7 8 26 10 17 11 40 1 IB S 2S 3 85 6 30 9 1U lO lj Harmeleu 7 22 8 46 18 8 1 35 S 55 35 10 1 Woerden 7 28 1 44 3 38 4 1 43 Oudewater 7 36 J 66 4 8 9 62 Aaukomat 7 60 9 10 10 48 12 28 2 15 8 3 5 4 26 7 1U 6 10 68 Naak Moordrecht 7 63 2 18 10 12 Nieuwerkerk 7 68 2 18 4 2 S 10 12 Capelle 7 63 2 18 10 12 KoTTEKDAM 7 63 9 16 10 30 12 31 2 18 4 6 4 28 6 57 10 12 114 ZeveuhuiienMoercapelle 7 56 2 21 4 81 10 9 ZoelermeerZegwaard 7 66 2 21 4 31 10 9 Voorburg 7 56 9 13 12 34 2 21 4 81 6 10 9 GEAVÏI4HAOE 7 66 9 13 10 62 12 84 2 2 j 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 11 1 Scheveuingeu 7 66 9 13 10 62 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 Vaa KOTTEEDAM 8CHEVEN1NGBN eo HAG8 oaar AMSTERDAM ÜTEaCHT en ARNHEM Van RoTTEBDAH 6 30 7 40 8 10 8 60 10 30 10 40 11 60 2 3 20 4 30 6 50 8 80 9 80 Capelle 6 41 10 60 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 57 2 16 7 8 8 4S Moordrecht 6 67 11 4 2 23 7 16 Aankonut 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 16 12 9 2 36 3 40 4 52 7 28 8 66 9 63 Scheveningen 7 7 80 8 5 9 40 10 11 16 I 1 20 2 36 3 45 6 6 7 46 9 Gkavenhabe 6 25 7 80 8 H 36 10 10 10 30 11 45 1 60 3 5 4 16 6 35 8 IS 9 0 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 42 8 23 Zoeterraeer Zegwaard 6 46 10 50 2 10 B 8 38 ZeTenhuizciiMoeroaptlle 6 66 11 S ÏO 7 7 Aankomat 7 13 7 69 8 27 9 6 10 43 11 18 12 12 2 38 3 37 4 49 7 26 8 58 9 57 Naar Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 Harraelen 7 16 8 6 8 31 10 62 11 21 2 41 8 43 4 66 7 31 9 1 10 AüsTEEDAM 7 6 8 31 10 52 12 15 2 41 8 43 4 66 9 1 10 Utrecht 7 16 8 6 9 11 10 52 11 21 2 41 3 43 4 85 7 31 10 Arnhxk 7 16 9 11 10 63 11 21 3 43 456 7 3J QooDA Dbük van A Bxinkuan RE VI ISGEVIi G De BUKGEMEE3TEB van Gouda brengt bij deze ter kennis ran de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inapectenr der Directe Belaatingen eni te Eotterdam op den 28 Mei 1873 it executoir verklaard het 4e kwartaals Kohier van het patentrecht dienst 1879 80 Dat voormeld Kohier ter invordering i gesteld in handen van den Heer Outvanier dut ieder daarop voorkomende verplicht i lijuen annslH op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dnt beden ingaat de termijn van DRIE MAANDEX binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda deu lu Juni 1860 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENÜOGR V KENNISGEVING De BURUK UBESTER nn iooda brengt by dra er kennis van ue belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Dincie Bel istiugen ni te Rotterdam op den 28 Mei 1878 zijn executoir verklaard De Kohieren No 8 9 en 10 voor de belastingop het personeel dienst 1879 80 Dat voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van den Hrer Ontvanger ilat ieder daarop voorkomeude vcrpligt is zijnen iian l ig op den by de wet bepaalden voet te voldoen en dat bedeu ingaat de termijn van DRIE MAANDEN iiinnen welke de recl uuLS behooren te worden ingediend Oouda den 1 Juni 1880 De Burgemeester voornoemd VAN BBR ÏBX IJZENÜOOBN iii t vekslag OVEK DEN TOESTAND DER QEMEENTE in IBTÖ VUL Hoofdstuk X A nu weien Hoewel de behoefte aan ondersteuning in 1879 zich meer heeft doen gevoelen dan iii het jaar te voren kon de nlg iueene toestand vau het afmwezen bevredigend worden genoemd Tengevolge van ziekten moest aan enkele hoofden van peïinnen tgdeljjk onderstand worden verstrekt terwijl door het invallen van een strengen winter velen die zonder werk waren ondersteuning noodig hadden De uitgaven voor het armwezen waren dientengevolge grooter Onderstand werd gewoonIgk slechts verleend aan bejaarde lieden hoofden van talrjjke huisgezinnen en gebrekkigen Deze bestond in geld eetwaren braudstoffen en huishuur Instellingen door of van wege de Gemeente beheerd of gesubsidieerd lo Het burgerlijk arnibestuui Het verleende onderstand onafgebroken aan 08 huisgezinnen en 10 afaonderljjk levende personen en tijdelijk aan 80 huisgezinnen en 8 afzonderlek levende personen Genees en heelkundige hulp werd kosteloos aan 917 personen en verloskundige aan 62 vrouwen verleend 2o H verfenigd Wees en iElmoezeniershuis Op den 1 Januari 1879 waren in dit geslicht aanwezig 75 kinderen Sedert kwamen er 17 bij zeven weezen verlieten het gesticht terwjjl één weeskind overleed zoodat er op den SI December verpleegd werden 84 kinderen 3o Het Bestedtjinghnis Op den 1 Januhri bevonden zich in dit gesticht 31 oude Weden In den loop van het jnar werden 8 pers nen opgenomen terwijl vier overleden en twee het gesticht verlieten Aan het einde van het jaar bevonden zich in het Bestedelinghnis 32 bejaarde lieden 4o Het ünde VrouweBhuia Dit gesticht wordt beheerd door de Regenten en Regentessen van het St Cstharine Gasthui s Bij het begin van het jaar bestond de bevolking uit 31 vrouwen waarvan 18 op preuveswaren gezeten 12 haar kost hadden gekocht en één verpleegde Twee Bostkoopsters werden in het gesticht aangenomen bovenbedoelde verpleegde werd op preuve ge laatst terwijl eene andere vrouw ter verpleging werd opgenomen Vier vrouwen stierven Aan het einde van het jaar waren in het gesticht aanwezig 16 vrouwen die op preuves waren gezeten 13 die haar kost gekocht badden en één verpleegde 5o Het Israëlietisch armbestuur Dit armbestuur wordt niet van wege de Gemeente beheerd maar door haar gesubsidieerd Aan deze instelling is een Oude Mannen en Vrouwenhuis voor Israëlieten verbonden Het armbestuur verleende onderstand onafgebroken aan 1 huisgezin en 1 afzonderlijk levend persoon en tijdelijk aan 4 huisgezinnen en 1 afzonderlijk levend versoon Bovendien werden op Jen In Januari in het gesticht verpleegd 4 mannen en 8 vrouwen In den loop van het jaar werden 2 vrouwen daarin opgenomen 3 vroBwen overleden zoodat op den 31 December asywezig waren 4 mannen en 7 vrouwen Volgens de laatste goedgekeurde rekeningen dienstjaar 1878 beliepen de ontvangsten der Instellingen vnn Weldadigheid door of vun wege de Gemeente beheerd of gesubsidieerd 58255 94 en de uitgaven ƒ 55384 34 Onder de ontvangsten zgn subsidiën uit de gemeentekas ten bedrage van 20225 begrepen Instellingen niet door of van uiege de gemeente beheerd of gesubsidieerd lo lluiszittende armen Getcl irmen die e d tmii nteaai Oiuirgebrokeil Tydutijk S o s S = S 1 = S é as i 25 Jë a a W aJ W lilgftteu Diseonie brstiiQr der H r Ocincenlg 160 5 14 ƒ 7678 2 Ihiconic bestuiir der Kimig Liilh Oemeentt 7 1 21 3 63 70 Diuconiobistuiirtler Rp iuoTiilr Gercr Ocmeint 4 8 U 3 CS0 92S Diflconu beitnur der Clifutehjk Gmf Geni 2 S 4 2 784 10 Parofhlaol armbrstiinr 61 94 1S2 2i 4298 12 ArrabcstuDt der Oud R C I em vnn SI Jan Baptilt of 8ii de üii ficbonj f i tMri£l¥feZ7 4 8 15 L C9l iCtiBch armbealonr 12 6 I SViiitgaveD ZIJD onder die voor de Godahuizea begrepen 2o Godshuizen Verpleeirden tdtaaven Oudemannenhuis 38 ƒ 9407 875 Israëliet Oudemannen en Vrouwenhuis 15 3049 47 3o Hofjes In ronende pcraooen Uitcnven Van Christ Gijsb Hensbecfc 12 f 223 0P A Bo ch 1 306 95 e Oinq ir 235 M Tams 21 1 De uifgaveu J van den Buitenweg 20 ZX ltZ uistratetir Jongkind 1 ï aUgttea Zwane nburg 20 l f VriJthoB 1 J armen bejire BjM tje Sanders 7 pen Genootschappen die aan schamele armen onderstand verleenen Tabitha hetwelkuilgaf 265 42 Stichting van Fgtje Willems Pauw 258 85 R K Instelling van Liefdadigheid 508 Vrouwen Instelling van Liefdadigheid St Eli zabeth Wr Voorts worden nog de volgende inet Éh en vermeld lo De Vereeniging onder de zinspreuk tot hulp der vrouwen welke aan 42 kraamvrouwen onderstand verstrekte ten bedrage van f 291 80 lo Commissie ter bereiding en uitdeeling van soep die uitgaf f 2217 73 2o Commissie tot uitdeeling van warme spgs behoorende tot de R K gemeente die uitgaf 1149 08 3o De Werkinrichting tot weringvan bedelarg wier uitgaven bedroegen 6167 30 4o Het Genootschap tot hnlpbe i ion aan eerlgkeen vlijtige armoede etwelk aan 81 personen werk verschafte en daartoe besteedde 869 47 De gezamenlijke uitgaven der in dit verslagopgenomen Instellingen van Weldadigheid beliepen 84887 30 Waaraan behooren te worden toegevoegd a de kosten van de Ge meenteApotheek f 3945 04 b de jaarwedden van Ge nees Heel en Verlos kundigen met de praktijk der armen belast 3208 80 c de kosten van verpleging van arme krankzinnigen 2641 95 9795 79 94683 Ö9 Waarvan echter moet wordenafgetrokken hetgeen door sommige besturen van Instellingen van Weli dadiglicid voor kosten van verpleging aan andere besturen is terugbetaald hetwelk dus tweemaal iu uitgaaf voorkomt 269 80 Xoodat de werkelijke uitgaven rakende het nimwezen in 1878 hebben bedragen de som van 94413 29 Middelen tot leniging en vermindering der armoede inzonderheid door onderwijs en werkverfSha ng In stellingen tot leniging en vermindering der jmoede door onderwüs door of van wege de emeente beheerd zijn de beide Armenscholen eu de Avondschool welke toegankelijk zjjn vooil alle onvermogenden Werkverschaffing tot leniging van armoede geschiedt door instellingen welke door bijzondere vereenigingen worden geregeld en bestuurd Hiertoe behooren a De Werkinrichting tot wering van Bedelarg Deze in5telliHg bestaat geheel da r bgdragen vnn particulieren eu door de o rengst vuii het gemaakte werk of van de iffor hare verjileegdeni verrichte diensten Zy die ondersteuning noodig hebben kunnen door arbeid in het gebouw der Werkinrichting den kost en bovendien eenig loon verdienen De Gemeente heeft aan de instelling eenige localiteiten kosteloos in gebruik gegeven Buiten de zes en dertig onde lieden die tegen eene geringe bijdrage van arnroesturen