Goudsche Courant, vrijdag 4 juni 1880

of particulieren haisvesliug voeding eu klee liiig ontvingen bedroeg het grootste getul opgenomenen in deze inrichting gedurende het atgnloopen jaar 33 het kleinste ü Het bestaur der Werkinrichting bestaat uit 9 leden en een coUegie van 25 Commissarissen i De vereeniging Hulpbetoon aan eerlijke en vlytige armoede Deze vereeniging wordt door eenige dames bestuurd Zij verschalt te eu een billijk loon aan vrouwen naai en breiwerk en stelt dezen daardoor in taat eenigermate in eigen onderhoud en dat van haar gezin te voorzien De vervaardigde kleediagstukken wurdeH deels Verkocht deels verloot InsteMingen tér voorkoming van armoede door of van wege de Gemeente beheerd Oe Stedelijke Beleenbank bestuurd door ene Commissie van drie leden Op den Isten Januari 1879 waren aanwezig 14040 pauden beleend met 44569 05 In den lobp vatf 1879 werden beleend 707 8 panden voor 202089 15 Te Men 85348 panden beleend aiet 24ü058 20 Daareategen werden er Oelost 69147 p tegen 196792 65 Verkocht 1149 3128 25 Te mmea 70290 panden ten bedrage van 199920 90 Zoodat op uit December 1879 aUwezig waren 15052 panden beleend met 46737 30 Het saldo in kas bedroeg 10329 89 Het debet der adnustratie van verkoop 344 20 Kapitaal der bank op uit D imber 1879 57411 39 Kr werden in den loop van het jaar 4796 panden minder beleend en 5l2l 75 minder ter leen verstrekt dan in het vorige jaar 6 De Spaarkas ouder het beheer van het Burgerlgk Armbestuur Door 463 personen werd in 1879 bjj de Spaarkas ingebracht de som vah 4769 85 Zij ontvingen terug 4924 58 Dit meerdere werd gevonden uit de rente die het kapitaal dat op de Spaarbank is geplaatst afwierp ten bedrage van 54 68 en voor het overige uit de fondsen van het Burgerlijk Armbestuur In het vorige jaar hadden 432fp r30nen de som van 4351 25 ingebracht Behalve de beide voorgaande Géméenteinstellingen kunne wij nog de volgende die door of van wege corporatiën of particulieren beheerd worden vermelden a De Spaarbank opgericht door het Depar tement Gouda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen Blykens de laatste rekening waren er 1454 deelnemers tegen 1444 in 1878 De inlagen in bet jaar 1879 gedaan beliepen 61281 67 terugbetaald werd zoo voor opgevraagde inlagen als voor interessen 64495 91 In het vorige jaar werd ingebracht 85042 27 en opgevraagd 71429 66 De spaarbank betaalt 3 pet rente b De Hulpbank insgeljjks opgericht door hetDepartement Gouda der Maatschappijtot Nut van t Algemeen De Hulpbank verleende in het afgeloopeu jaar 71 voorschotten tot een gezamenlijk bedrag van 11510 In 1878 wfa het getal voorschotten 62 en beliep de voorgeschoten som 10420 0 Een algemeen Ziekenfonds dat lOOdeelnemer telde door welke 929 05 aan contributiën werd bijgedragen aan 132 personen werd geneeskundige hulp vefleend d Bene begrafenisbus Zij telde 1067 leden voor het begraven van 49 personen werd een bedrag van 3840 uitgekeerd BUITENLAND Buiteniaodsch Overziabt De Pnutiiohe landdag heeft na eeae discuasie van twee dagen de vpordtaoht tot wyilging der Heivelten venonden naar eene oommiaaie van 31 r leden malt cijne geirpocte is wanneer in overleg met de regeering amendementea op eene wet moeien gevonden worden De minister tou Puttkammer verklantde Zaterdaji dal de rtgeering ïicb gaarne fcij ngïlgihgen der wet zou neerleggen mits de lioofdgediiohte de djscretjonaire mnobt der regeering behouden lou blijven De heer Qneist een aan het ooiiSerïati nie zeer n ibijstnuiid natiouaol libernal verklaarde dat hij en zgiie vriouden wel aau de discussie over het ontwerp willen deelnemen doch dat hij op den voorgrond stelde dat het voortdurend belang van den stiial om meesier te blijven over de kerk in de eerste plaats moest in het oog gehouden worden Dat IS uok het staiidpuiit ingenomen door prins Bismarck in iijii brief aan den Duilschen gez int te Wtei eH Geene overeenkoiust met den paus geen concordaat maar de handhaving der stnatssouvereiniteil door eene wet wrike de regcering scherper of slapper kan toipiBseu naarmate de geesielijkheid zich haiiddbaarder toont Up die wijze wil men een feileltjken moilu riivmdi iu het leven roepen die lich vijzigen zal telkens naar de houding dbr kelk rn naarde gezindheid der Pruisische miiristirs l e Dnilsche kanselier is niet van plan hel hem tegenstrevende centrum een voet breeil toe te geven Eén noord van den pans zeide Wi iu den straks genoemde brief zou een einde maken aau die tegennatnuriyke verbindin van den katholieken ndel in Pruisen mei de socialistl n Zoolnng daarentegen de regeering de grondslagen van haar beslaan door de katholieke purlij znl zien nauVallen zal zij geeue toegLcflijkhiid kunnen gebruiken De regeering is verzoeningsgezind waar zij spareu van toenadering ontdekt dooh zy zul niet wijkeu voor bedreigingen daarmede zou zij afstand doen vdn hare maohf Ku iets verder Wie gelooft dat wy de wapenen zullen nederleggen schrgft ons eene dwaasheid toe Dat zijn uitdruk kingen aan welker beteekenis geen twijfel Biogelyk is Het centrum moet eerst als staatkundige partij buigen wil het aan de kerk eenige meerdere vrijheid van beweging toegekend zien en de regeering welke ruimte van beweging door deze voordracht zal erlangen kan ieder teeken van onderwerping bdoonen en iedere boofdigheld en elk verzet slrnffeu De derioalea zijn niet en teine zij stuiten op een ijreren wil by de regeeringeu van Frankrijk eu Duitaehland tlerwijl ook in België zoo lang hun laatste bolwerk veel kans bestaat dat zij dien Sen Juni eene nieuwe nederlaag bg de verkiezingen zullen lijden De Duitsohe Bondsraad bield eergisterea een zitting waarin door Pruisen het voorstel werd ingediend ora de beneden ËlbeSDt Cnxhaveo in de Duilaohe tollinie op te nemen Het voorstel wordt uitvoerig gemotiveerd eu gezegd dat is t wenscUelgk dat Hamburg tioh vrijwillig aansluit toch nooit anders dan met loyale middelen beproefd zal worden om het zijn bgzouderti rechten te doen opgeven de verplaatsing van de ïvtni zal verder Voor de Hambui sche soheepvaiart niet noemenswaard bezwaar hebben Men verwachtte verleden Zondag te Parijs eene nieuwe demonstratie Gelgk men weet was deswege iu de radicale bladen eene kennisgeving opgenomeu uitgaande van de personen die den Zondag Ie voren waren gturresteerd Als gevolg daarvan begaven verscheidene lieden zich in optocht naar PèreLaobaise doch de orde is geen oogenblik gestoord Niettemin had de politie uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen w tke echter gelukkig bleken noodeloos te zijn De radicalen zijn ook ditmaal in hunne verwachting teleurgesteld De politieagenten loonden zich zeer bezadigd ja zelfs voorkomend daar zg hen die mmder met de plaatselijke gesteldheid bekend waren naar de gemeenschappelijke begraafplaats der gefusilleerde communards geleidden Zoowel op het Bastijleplein als bij den ingang der begraafplaats was eene groole ontwikkeling van poliliemachl de prefect van politie de heer Andrieux was zelf tegenwoordig Doch niettegenstaande de aanhitsingen waaraan deze ambtenaar in do laatste dagen blootstond werd geen enkele vgandige beweging opgemerkt aeo bewijs dat bet volk dikwgis honderdmaal meer gezond verstand heeft dan de raddraaiers die racblen het op te winden Ook Itusland is nu toegetreden tot het plan om de aangelegenheden van Griekenland té regelen op eene conferentie tenzij ook zonder deze eene schikking met Turkije worde gelrolfpn Vandaar denkelyk dat voorloopig Uog gcéi besluit werd genomen over tijd en plaats oeftijeenkomst In sommige berichten leest men dat de conferentie 16 Juni te Berlijn zou vergaderen maar dil schijnt niet zeker te zijn In het Eugelsche Hoogerhuis gaf lord Otanmore een bewgs van bekrompenheid door met kracbt op Ie komen tegen hel benoemen van den katholieken Lord Bipon lot onderkoning van Iudi Hg ritfhlle lol de reefing de vri g of de heer Gladstone nog vasthield aan zijn scherp oordeel vroeger over de katholieken op staalkundig gebied uilgesproken De heer Granville antwoordde den protestantsohen Boomsahcu hater dut de geest van verdraagzaamheid dbür den heer Gladstone bij deie benoeming aan den dag gelegd meer soti bijdragen tot de eer en den bloei van den protestuutschen godsdienst dan redeueeriugcn als die vau Lord Oranmore kunnen doen De benoeming van een Katholiek lot Ouderkouingschap was noch met de letter aoch met den geest der we iu strijd De koningin had iu Indië 300 luillioen onderdanen Van de twee raillioen Ghrisleuen ouder die onderdauen was de gtMte meerderheid katholiek Lord Bipon had bij het kiezen van zijn staf zijn geloofsg eoten niet begunstigd en zelfs al ware hij daartoe genei d bij zou van zijn positie geen gebruik kunnen mukeu om den proleslautsohen godsdienst te benadeelen De meestafdocnde weerlegging van Lord Orauinore s bczwoar werd geleverd door Lord Napier eu Lurd Northbrook die beide anulooudea dat een Onderkoning iu Britsoh Iudië onmogelijk zijne macht misbruiken kan ten nadeele van het prolestanlismc Lord Northbrook sprekende met al het gezag igu ervaring zeide o a het volgende Er is vermoedelijk geen ambt waarvan de bekleeder miuder met kerkelijke vraagstukken van eeuigerlei aard te ra ikeu heeft hetzy proteslantsche of katholieke dun hel ambt vau Indisch Onderkoning Gedurende mijn vierjarig Ouderkoningschap herinner Ik mij nauwelijks één enkel geval van kerkdijken aard Ie hebben iu behandeling gehad Nu de ellendige wet die onze katholieke mede onderdanen van ambten uitsloot geschrapt is uit het wetboek nn was bet eenvoudig de vraag niet of Lord Bipon den protestantsohen dan wel deu katholieken eeredienst beleed maar of hg al dan niet de meest geschikte man was om naar Indië te worden gezonden Het Lagerhuis besloot met 256 tegen 100 steramen tol beuoeiniiig van de door de regeeriug voorgestelde Commissie in zake Bradlaugh Deze Commissie beslaat uil 23 leden onde r welken 11 conservatieven en 10 Anglicaaosohe geeatelgken In de Italiaansche kamer Is een zeer verblijdend votumgevalUu Met den spoed die in de gegeven omstandigheden wenschelijk kou geacht worden heeft do heer Depretis een ontwerp tol hervorming van het kiesrecht ingediend eu de dhdtlijke behandeling daarvan gevraagd Met 210 stemmen tegen 130 besloot de Kamer nietj ulteeu te gaan vóór de stemming over het ontwerp h id plaats gehad Dat is eeue belofte van belersohup eene verzekering aan bet land dat de nieuwe kamer werkeu wil De groole meerderheid waarmede bet werd aaugtnomra bewgst dat de groep Crispi NIcoteia de dissidenten onder de liberalen sooals men ze noemt niet hebben tegengestemd en ook dat is iu do gegeven omstandigheden zeer verblgdend ielijk men weel komen in Juni de conventiëu der beide republik insche en democratische partijru iu de Vereenigde Siaten bijeen om tot de definitieve keuze over te gaan van de eandidateu voor de pre sidentsverkleziiigen welke in de maand November zal gehouden warden l e ripublikeiiiscbe CJnveutie komt aanstuaudeu Woensdag Ie Chicago samen Zij tek 756 leden door de bgzonderc conventiëu de verschillende Stalen gekozen De groote vraag h of generaal Grant voor de derde maal tol president zal wordeu voorgedragen Dit l legen het gebruik want tot dusver werd dezelfde persoon nooit meer dan tweemaal gekozen Het vraagstuk van de tliird ttrm geeft dan ook in Amerika tot veel geschrijf aanleiding Men berekent de verdeeling van de stemmen der 756 gedelegeerden als volgt s Grant 889 Blaine 226 Shermau 80 Edmunds 34 Washburne 17 Wiudom 10 Volgens deze berekening zou generaal Grant zeker zijn als candidaat do r de repablikeinsche partg gesteld te worden Doch men betwist de geldigheid der verkiezing van de ftde legeerden vau New Tork Pennsylvania eu Itpioii die voor Grant zullen stemmen buitendien zijn bedenkingen geopperd tegen de stemming per Slaat en wordt op Ap individueele stemming aangedrongen Door deze dubbelen kunstgreep hopen de tegenstanders van généraal Grant eenige der stemmen van NewYork Pennsylvania en Illinois te winnen Naar hc schijnt trachten de aanhangers vnn Grant zich te verstaan met die van Sherman onder belofte dat deze laatste vice president tal worden indien Grant wordt gekozen BINNENLAND GOUDA 3 Juni 1880 Dlusdag 8 Juni e k zal des nachts om 12 nre puit Amsterdam een extra trein rgdeu naar Goud en Rotterdam waardoor onze ingezetenen in de gelegenheid worden gesteld op gemakkelijke wijze een tooneelvoorstelling der Meiuingers in den StadsSfthouwburg bg te wonen Wij vooronderstellen dat niet ifreinigen daarvan gebruik zullen nuiken In de zitting der Rotterdarasche ArrondisjemenlsEechtbank van Dinsdag werden de volgende pemöueu veroordeeld J B Cz schipperskneolit wonende Ie fiollerdam en E V schipper wonende te Ouderkerk a d IJsel bekL van overtreding van het Rijnvaart reglement door het niet hebbeu aan den mast v p een wit licht De Ie bekl werd vrggesproken m 2c bekl veroordeeld lot 5 boete of 2 dagen gcv M V dienstbode wonende Ie Boskoop bekl van in dienst zgude bg den winkelier B te Gouda ten diens aadeele te hebben outvreemi gelden uit de wiukellude door den winkelier begroot op de som van 200 tot 1 jaar gev E V D arbeider woneude te Sluipwgk bekl van diefstal van een scheermes te Gouda gepleegd tot 3 maanden gev cell Gisteren is de heer J Dz Kruijl met algemeene temmen herkozen tot Voorzitter van den polder Willens Gisterenavond brak er brand uit bg den bjnwmau van Weelde iu deu Prins Akxaiiderpolder onder de gemeente Hillegeraberg De geheele woning ligt iu aecb Da aid Alphen en Omstreken der Holl Maatsohappii van Landbouw heeft ƒ 76 voor de veeen zuivel inzending ter Londensche lentoousielling toegestaan en een subsidie voor een in Augustus te houden harddrsverij De loelalings exameDS cursns 1880 81 aanvangende begin September voor de afdeelingea hoogere burgerschool en A der rgkslandbouwschool Ie Wageningeu zullen plaats hebben op 14 en 15 Juli a s Naar men verneemt zijn de regeerings antwoordea aan de Tweede Kamer der Statei Gcneraal omtrent de wetsontwerpen tot invoeriug van de wet op het lager onderwijs en het aanleggen van kanalen in Friesland Grouingeu Drente eu Ovérgsel gereed Of de inzending aan de vertegenwoordiging terstond zal geschieden schijut nog onzeker met het oog op het tijdstip van de terugkomst der Tweede Kamer den 29ea Juni zoouls men thans verzekert Door het hoofdbestuur der algemeene watersnood ommissie te s Herlogenbosch wordt aan de ingezetenen VOD het dorp Teeffelen die ten gevolge van de op 4 Januari jl in den Maasdgk nabg Driehuizen gevallen doorbraak have en goed verloren hebben SO a 75 pCt van de geschatte waarde als schadeloosstelling toegekend De arbeiders aan den Lekdijk hebben Dinsdaghet werk hervat Niet de minste wanordelgkheidhebben zg gepleegd Een booger looo is hun toegezegd De regeemeler te Fredfrikioord gaf in de afgeloHpen maand slechts 8 milllineler vocht De gcmSldelde regenvol in zeven vorige Meimaanden was 43 inM dus nu 36 minder Mei 1880 moet dait ook net repht een zeer droge maand genoemd worden Sedert l Jan 1873 tot heden een tgdvak van 89 maanden is slechts in April 1874 nog minder regen geweest uamelgk 4 mM terwgl Mei 1876 10 mM gaf Bij Prov blad is de aandacht de gemeentebesturen in Ütricïil gevestigd op de jnededeeliug vau den inspecliur van het geneeskunoig staaisiocz cht dat de pokken op groote schaal t Antwer §n heerschen en deze ziekte reeds van daar overgebracht is naar twee gemeenten iu Noord Brabnnl alwaar zg zloh begint uit të breiden Dit feit doet de vrees ontslaan dat deze hoogst besmettelijke ziekte ook naar de provincie Utrecht kan nordëh overgebracht waartoe de versnelde middelen vau vervoer en de veelvuldige aanraking der ingczctentu met het reizend publiek aaijj eiding kannen geven ilewgl niet aangetaste personen uit eene besmette streek afkomstig ook in staat zijn de ziekte over te brengen Dientengevolge wordt de aandacht gevestigd op de wenschelgkheld dat de inenting en herinenting meer algemeof worde toegepast dan thans geschiedt Omtrent den slaat van den arbeid der Oommissie voor het slrofwetboek verneemt het W k R van vertrouwbare zijde hel volgende De schriflrlgke uola s de resultuten van het onderzoek der Commissie bevattende zgu voor het geheele wetboek In handed des 4 nisters Over diens éohriflelgke onlwoord óp de mta het eerste boek betreffende heeft reed mondellqj overleg met de Coinmisiiie plaats gehad Het antwoord der ministers een groot getólle van het tweede boek bevattende zul zeer spoedig bij de Commissie inkomen n het mondeling overleg daarover kort daarna volgen De Commissie heeft inmiddels hare bgeen komsten tot 7 Juni a s verdaagd Zij zal dan waarschgulijk bijna ouafgebroken zich kuuueu bezighouden met hetgeen nog overblijft Ier vollooiing van haar verslag dat wellieht reeds in het laatstvan Juni en waarschgulijk alihaus iu de eersledagen van Juli hel licht zul kunnen zien Op de couoessie aaurrage van deu heer van Marie ons iu de gemeente Arnhem eene iurichliog te vestigen tot verwarming van openbare ec particuliere gebouwen heeft de Baad overeenkomslig het voorstel van B en W besloten adressant te kennen Ie geven dat verzoeken om voorloopige concessie zouder Ic kunnen kennis nemeu van de uit te voereu plannen uiet voor inwilliging vatbaar zijn De zeekrijgsraiul ie Nieu wediep beeft uitspraak gedaan In de zaak der machinisten beklaagd vau iusubordinatie en weerspannigheid tegen gegeven bevelen De hoofdschuldige moet daarbij ziju veroordeeld tot degredalie tot m u hinist leerllng eu veerlieu maanden detentie aan de overige beklaagden ziju lichtere siralfeu opgelegd Eerst na goedkeuring duor het Uoog militair gerechtshof zgu deze vonnissen iu staal van wgze Het badseizoeu te Scheveniugea zal op Maandag 14 dezer wordeu geopend Uit Breda wordt vau l Juni gemeld De onderofGcicr W B van het 6e regiment infanterie die bedeu middag aan deu koornmolen buiten de voormalige Ginuekeupoori moest sarveilleeren bij het malen van het graan had het ongeluk door eeh der wieken getrulfen la wordeu aau het achterhoofd en dd zijde Hij werd een eind weggeworpen en ZWAur gewand naar t hoapilaal gebracht Zijn toestand is niet hopeloos He Hoofdbestuur de Vereeniging van leeraren aan inriohtiugeu van Middelbaar Ouderwgs heeft zloh tot den Minister vau Binnenl Zaken gewend met ket tweeledig verzoek dal aan eeu of Aeer der Sijks Universiteiten leerstoelen opgericht worden voor het ouderwijx in die vreemde lalen welke aan de Hoogf re Burgerscholen scholenwarden onderwezen i dat eoaige rgksbeuiaiw worden gesticht zoowel voor het volgen der lessen iu da genoemde taleu aan de universiteit als om hen die van deze lessen met vjiuoht gebruik kebbe gemaakt in staat te slelleu door het bezoeken van vreemde landen hun studiën voort t metten De aardbeienschuit van Aalsmeer naar Amsterdam zou Dinsdagavond voor het eerst in dit seisoeu dienst dotu De gewone algemeene vergadering va de Vereeniging Eigen Hulp zal te s Hage op Zaterdag 26 Juni gehouden worden O a zal alsdan hel volgende behandeld wordeu a Voorstel vau het hoofdbestuur om bij bijzonder besluit der verg den heer J Kugper die als lid van het hoofdbestuur aan de beurt vau aftreding is als zoodanig te herkiezen en de benoeming van 4 leden van hel hoofdbestuur voor de vaoaturea ontstaande door de aftreding van do leereo mr A A de Pluto J P Hafslede mr J D Veegens en door het vertrek van den heer mr H van der Hoeven De voM deze 4 vacaturen opgemaakte dubbellallen zijn de volgende 1 mr G de Vries Az en mr F G E H viu Lilaar 2 A H van Thiel en jhr mr J H van Reenen 3 mr A £ Eliss en mr A B Arnizenius eu 4 VV Rooseboom en mr A Ph Th Eysselll Uit het verslag bigkt dat Eigen Hulp op 1 jan 1880 uit 51 districten bestond Bij den aanvang van dat jaar telde de Vereeniging 5808 leden woarvau 3495 tot de districten behoorden eu 313 bij geeu district waren ingedeeld Op 1 Jan jl uit de bh mr A A do Pluto J P Hofstede J Knijper A van der Velde Az jhr mr G de Bosch Kemper mr A Teixeira de Matlos mr J D Veegens rar J J van Geuns dr k T van Aken W C Hojel A Kool en J C van Goens secrelark Een zeer leerzaam opstel over naaimachines gevloeid uit de pen vuu dr C A Scheltema biedt tuigen Haurdu zijn lezers aan De iu deze aangelegenheid klaarblgkelijk zeer goed ingelichte schrijver komt lot het resultaat dal machines volgens bet Scbultjessysleem alzoo Siuger machiues enz voor buishoudflijk gebruik de voorkeur verdienen boven Draaibank machines bijv Wheeler h Wllsonmachines Ook prefereert bg machines uit groote fabriekep boien die welke door kleine inrichtingen geleverd warden daar slechts de groote fabrieken in slaat zgu den noodigeu Waarborg voor dengdelgk fabrikaat te geven en door de alleen bij hen mogelijke muchluale vervaarding van alle deelen eene goede nssimaohine te leveren Deze laatste mededceliug heldert dan ook op waarom het den klcineu Belgischen eu Duitscheo naai mnchincD fitbrikaulcn zop moeielgk valt met hat fubriekaat hunuer groote Amerikaansche en Engelsche vakgenooteu te coucurreeren In Parijs brengt de politie de beschonkenen in de tapperg of het wijnhuis waar zg zich bedronken hebben terug Dit is billijk hij die het voordeelvan de meuschen genoten heeft moet den last nuook maar dragen om ze in zijn woning te houden lot zij zonder gevaar voor anderen weder in t publiek kunnen komen Jrnh Cl Is de longziekte onder het randvee die ook 6q ons te lande zooveel schade heeft berokkend eene besmettelijke ziekte Op deze vraag wordt in het If eeitlad voor Dtlft en iet fetUandhetfolgeaiB antwoord gegeven Vrg algemaen en ook door da wetgevers in verschj ende landen wordt die vraag bevesligend beantwoord en de maatregelen ter beslrgdiiig inenting afmaking enz berusten op die onderstelling In ein opstel voorkomende in het Dnhsche tgdsch ifi nUrarzt 1879 No 12 en iu eene besohonwing van den distriotsveearts Fr Schmidt te Hageu wordt die stelling echter krachtig tegengesproken In die stukken wordt beweerd dat de longziekte bij het vee evehmin besmettelijke is als bg de meuschen en dat geenerlei afdoend bewgs voorbandeu is voor hel bestaan van een smetstof die de ziekte in het leven roept en voortplant Longziekten acht hg evenmin besmettelgke als hartziekten of leverziekten Het best wordt de longziekte daar bestreden zoo schrijft S waar de stallen verbeterd worden wanl het inademen van heete stallncht gepaard met de werking dèr koude lucht die door het openen van deuren eu vensters binuiintreedl veroorzaakt longziekte Eeu koude luchtstroom aan den rechterkant der dieren brengt ontsteking der linkerlong te weeg en omgekeerd Deze lotdnsver onbekende oorzaak van eeu ziekte die men ten onrechte aan besmetting toeschrgft an in elk voorkomeud geval worden nagegaan Wordt dit inderdaad boven twgfel gesteld den kunufu de aanzienlijke uitgaven die de Staat zieh ter bestrijding der njekte getroost worden gestaakt eu kan levens hel nationaal vermqgen worden vermeerderd door opheffing der wettelijke bepalingen en verbetering der stallen omdat dyTgoede locktverversching geeu longziekte ontstaanVin mxe opmerkiugen verdienen zeker ten olie deaandacht van belanghebbenden eu deskundigen Deheer Schmidt heeft reeds in 1876 zyn sleUel in 8 stallen toegepast en oaar bij herioht nel nltatekead gevolg Omtrent de te Amsterdam gehouden vergadering er Kanaalmaatschappij vermelden wij nog dat zij werd bggewoond door 34 aandeelhouders recht hebbeude op het uitbrengen van 39 stemmen Ui het overzicht van de onderhandelingen door de Maatschappij met den Siaat gevoerd betreffende de overneming van het Kanaal door hel Rijk bleek dat 4 voorstellep bij de Regeering in overweging zgu dat de termijn voor de vollooiing der werking verlengd is tot 1 Aug 1880 en dat de som vao f 6 500 000 aau deu Slaat verschuldigd terngbe taal is Een rapport ter lierekening der kosten van voltooiing eu onderhoud van het kanaal door ingenieurs aan den Slaat ingediend leidde tot een berekering dier kosten door de Maatschappij De laatste gaf veel lager cijfers aan de directie gelooft dat deze berekening een gunsligen invloed zal oefenen op het door de Regeering te nemen besluit nopeus den prgs der overueiniug Oe kanaal en havegeldeu brachten in 1879 29 173 meer op dan in 1880 Als commissarissen werden herbeuoemd de hecren C P van Eegheu en mr J Corver Hooft met bijna algemeen steu inen Op de vraag van den heer Jaeger of de voorzitter de vier voorstellen die bij de Regeering iu overweging zijn publiek kan maken antwoordde deze dal dit z i niet in het belang der aandeelhouders zou ziju Uit Djokdjokarla wordt het rolgeude gemeld Op den 15 April ging een Javaansche knaap van omstreeks 13 jaar geuaaind Lanaug in de dessa Grimbangan district Pakem naar het bosoh om Wat gras te sngdeii Aan een beek gekomen z g hg het water opgedroogd en een massa vissohen aan liet spartelen iu bet sUjk De jongeu ging dadelijk aan den gang om zooveel visschen te vangen als hij maar kon en toog zuodoende stroomopwaarls Daar bemerkte hij in een helling van deu heuvel eeu groote opeiiimg waaruit eeuig water stroomde Denkende dat daar nog wel meer visch zou zijn te vangen kroop hij in het gat doch nauwelijks eenige voetstappen in de grot gekomen werd hg door eeu Igger aangevallen Zoudtr aarzelen trok de mofdige knaap zijn grasmes dat Jnj bjj zich achter in den buikgordel droeg en gaf daaribee deu aaurallenden tgger een paar stoatcn iu den kop De tjjger nog meer verwoed sprong nu den jongen op het Igf omklemde met zgu klauwen de leadenea vau