Goudsche Courant, zondag 6 juni 1880

Zonda 6 Juni N 2462 1880 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken die dagelijks behalve Zondag heen en weer vaart legt elke reis hier aan De stoorabooten der Maatschappij de Volbmiding die in den zomer dagelijks driemalen en des winters tweemalen tussoben Leiden en Gouda heen en temg varen ddteMaatschappij heeft in 1879 mede een dienli geopend tusschen Amsterdam en Gouda lederen Donderdag varen van Alphen Oudshoorn en Rijnsaterwoade stoombooten op deze Gemeente Bovendien leggen hier bij het kantoor op de Vest aan de van Amsterdam en daarheen terugvarende stoombooten op Rotterdam Arnhem Delft Dordrecht Middelburg Nijmegen Helmond s Hertogenbosch Waalw k Eindhoven en Maastricht de van Rotterdam en daarheen terugvarende stoombooten op Alkmaar Purmerend Nieuwediep Woerden Oudeweteriug Hoorn Medeublik Ênkhuizen Zwolle Groningen en Deventer de booten van Zaandam en Leiden op s Hertogenbosch en Breda en die van Schiedam op Leeuwarden Dagelyks met uitzondering van Zaterdag vaart eene barge van bier naar Amsterdam tweemalen s weeks varen schuiten naar s Gravenhage viermalen naar Leiden Verder varen op deie stad verscheidene markt en veerschuiten De heeren van der Qard n en Co alhier oefenen een stoomsleepdielist uit op den IJsel en op de Gouwe De vervoermiddelen ts lande bestonden in 1879 uit de Nederlandsche Rijnspoorweg Maatschappij een postwageudieust op Schoonhoven van A J de Ruiter een wagendientt op Bodegraven van de Gebr Blom een wagendienst van Zwammerdam op Gouda en terug van A Leeuwenhoek te Zwammerdam En hiermede zjjii nj aan het einde van de opgenomen taak gekomen Maakt bet Verslag op vele plaatsen een gunstigen indrnk is zelfs het eindoordeel bevredigend te noemen het mag niet uit het oog worden verloren dat op velerlei gebied nog zeer veel in onze gemeente te doen overblyfl en dat ziJ in vele opzichten bjj gemeenten van denzelfden of kleinereu omTang ten achteren is Die wetenschap moge tot aansporing dienen aan de flinke mannen die onze gemeente telt opdat ieder volgend Verslag aantoone dat het dan geëindigde jaar niet slechts een bevredigend maur een inderdaad voldoend resultaat heeft gehad BUITENLAND Bulteniandsci Overziclit De ïransclie Kamer ïal poeiïig te beslissen hebben over de nituwe rechterlijke wet wtlke na overleg tusschen de Kegecring eu de Kamercommissie ten deele dienen moet om de magistratuur te zuiveren van anti repnblikeinsche ambtenaren he wijze waarop men dit zal annleggen vindt men iu ariikel 8 van het ontwerp dat luidl Binnen een j iar na de afkondiging dezer wet zal warden oVcrgegaan tot eene vernieuwing van het personeel der hoven en reohtbnnken tcdurendu dit jiuir wordt dus de onafzetbaarheid der richters opgeheven en de Regoering heeft volkomen de vr band om te ontslaan en te benoemen ie zij wil De maiUrrgil is zeer gewichtig eu de Kiiniir stunt voor eene moeilijke keuze Het schenden v iii het begiusd der onafzetb inrheid is gevaarlgk docii de sameiisttUmg der rcchterlgke ouUiges voor een groot deil uit Boiiiipiirtisten CU legitimisten onder een republikeiiisch regime kan ook geen geweiischto toestand geacht worden ö liet Vi in jc pil begon rei9elijk ie bruUdi Del 1 U p erloo r fijn tegenwoordigheid van geest niel doch niettegenstiuiiide de vreetebjke pijnen bleef hg Huhoudeud met syn graaines op den kü ï van den 4 ir buiiwen met bet gelukkig gevolg dat dit niütiSler eindelijk den laaisien adein uitblies en de moedige knaap hoewel dterUjk gehavend vrijkwam en jjiiar huis kun gaan Met een geheUeu optocht gingen 4oeu le dewu l idie den jil tiuaakten UJger halen l aatste Berichten Chicago 2 Juni De re ublikeinaohe Conventie jieeft heden den hver Hoar aeiiatiur die door de tegensttuider van Grant ojiididaat was gesteld tut oorloopig prisi leiit der Conventie gekozen Borlijn 2 J i a De oumnii sie der Kamer voor bet outwerj tot w zigiug der Mei wetleu heeft art 1 verworpen r et 3 stemmen tegen 8 fi01X26i 2 Juni De pauselijke nuntius te Weencn hteft verlof gevraagd naar hier te komen tin einde jnondeling mid deeling te itoeii aangaande eijne bi eeiikoinslen niet den DuiiscUeu gezant Kardinaal öfina heeft e ne nieuwe nota gerred gemaakt ter wederlegging van Pruisi ii s beweringen en ter duidt lijke verkliring wat het BODdGIt 2 Juikl Het ollicieele orgaan behelst een Ihsintt des kouuigs waarbij het omslag van generaal BoueHi nis minisier van ooHogjwordt aangenomen en aan admirad Aeton iniiiisler van marine voorloopig de portefeuille van oorlog wordt opgidrageii Koastantlaopel i Jum Sir It Liyard is MARKTBERICHTEN OOUda 3 Juni 1860 Tol ongeveer vorige prijzen was de omzet niet groot foldertarwe puike ƒ 10 25 s ƒ 11 Mindere ƒ 9 50 i 10 Uogge puike ƒ 8 40 Mindere ƒ 7 25 a ƒ 7 75 Voer 8 80 a V 7 Gerst puike ƒ 7 a 7 80 Mindere ƒ 6 25 ii ƒ 6 76 il wer eware ƒ 4 25 a ƒ 5 25 Ligte 60 a ƒ A I De veemarkt met weinig aanvoer den handel in alles traag varkens voor Londen van 23 a 25 et per half kilo magere varkens en biggen vlug schapen eo lammere traag te verkoopen Aangevoerd 118 partijen Kaaa eerste qualiteit van ƒ 30 a 34 tweede qualiteit van 24 a 29 Goeboler ƒ 1 35 1 50 Weiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 Burgerlijke Stand Gouda GEHOREN 89 Mei Ibiiriou Dirk oiiJiri W S Kramer en i F viB Vottetthoven 31 Joanna Lilharina utiiicrs Bj van HofwBK ii o oclirawe 1 Jtiiii Duifje tizobeth G JJuelilijii eii P C aii Ecuwtn Curoilia ouder J Groot iiduidt ru 3 M vaader liiidrn OVKKI KIlKN i Jnni H Schooien 9 m P dra Ooter 6 m 2 J L Forluljn Droogleeitr 1 j M W Je Brngu 3 j 8 m GEHUAUj 2 Jum M Roze eld en R Davidion A Jookhiid en J Stuneoburg 0 do Jong en A de Broiju W II Je Waalm M MsUhtil Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 26 Mei tot 2 Juni 18S0 Moordrecbt GEBOREV Marsru la oujir H van rieken en E Bloot Tuintje onder de Jong en J laii Gouderak GEBOREN Ikliana ouder J obel ta C de Joi g OEHUWa P Sterk en J LuyI Stolwijk GEBOREN roiiibli onder A Honkoop en P Koolnijk OVERLEDEN N W loof 18 w Haastrecht GEBOREN Gerardn onder C Hoire en C RietTcld OVERLEDEN G Boere 3 d Roeuwijk GEBOREN Johaiine onder J L Verbrg en W Bnlleing Wilhelmlua ouden A da wit ea J bo Vliet OVERLEDEN A Metaal 4 j 6 B P van der Ponw 48 j GEHUWD A de Hoojr en M Verireij Waddinxveen GEBOREN CoTnt u onder N Plomp en G Scboorel Cornelia onder H Th Perdaan en U Droog Jan ottdcr J Wenaveeo en 1 Metzelasr OVEBIEDB V A Verwoerd 3j C W van Noordt 10 J A van Beeowijk S ra ONDERTROUWD J dep Boer en C Droog GEHUWD A tan Vliet en ü vin Willigen ZevenhuiEen GEBOREN Maria oidars J in t Hont en L 0 k ni Leendcrt ouder R v i Boi en C Ropke Pieter onder P van Bergca Braveaboer en G Kaat OVERLEDEN U Kieowlaad j ADVERTENTIÉM Heden overleed ona jongste Kindje JACOB LOUIS ruim één jaar oud Mr J FORTÜIJN DROOGLBÉVER J D FORTÜIJN UROOGLEEVfiRGouda 2 Juni 1880 tan Gulpen De Heer j n Mevrouw van OOROT Bkunting betuigen hunnen hartelijken dunk voor de vele bewijzen van deelnemin ontvangen bjj het overlijden van hun jongstekindje ALBERT Valkenburg bij Leiden 28 Mei 1880 De Heer en Mevrouw BRÜNTING BuiJS betuigen hunnen dank voor de deelneming ontvangen bij het overlijden van hun kleinkind ALBERT tan GORDT 28 Mei 1880 Memmw LULIÜS van GOOR vraagt tegen 1 Augustus IETS KEÜKESMEID en een Tweede Meid ilionder getuigen onnoodig zich aan te melden WORDT GEVRAAGD in den Haag een f die ook tevens Huiswerk kan verrichten terstond als NOODHULP cf voor VAST Verdere inlichtingen bij Mevrouw de Wed JAEGER Wachtelstraat alhier 1 Men VRAAGT terstond of tegen 1 Angnstus een Dienstmeisje tusschen de 14 en 17 jaren y een naburige Gemeente Adres onder No 447 aan het Bureau dezer Courant Bij verscheidene Boekhandelaren voorhanden en alom verkrijgbaar Dr A KU YPEIl of Centralisatie van magt in Staat en Kerk Overgedrukt uit hel Dagblad o Zuidh e t Oraveni PRIJS 5 Cents AANBESTEDING DIJKGRAAF en HEEMRADEN van BLOEMENDAAL zullen op MAANDAG den 14 JÜNIJ 1880 des voormiddags ten lO j nre iu het Koffijhuis de Ronieim te o a AANBESTEDEN Het doen van esnige herstellingen aan de waterkeeriag langs de rivier de Gouwe Inlichtingen worden gegeven door het Polderbestuur aUI A LAROCHK en Yxerhoudende QUIJVA L A ROCHE I van HRAEPJSLIEAI cn HOLM potk te Zeist Opwekkend Versterkend KoortsverdrJjveiid verkrijgbaar in flesschen van l en 1 90 te Gouda og den Heer O Thitn A pot verder door het geheele Rijk in de bekende depots ledere flesoh is met de handteekening KRAEPELIEN HOLM voorzien GoDDA Druk van A Bbinkman De COliHISSARlS des Konlngs in de provincie Zuid Holland Brengt ter kennis van Belanghebbenden dat ter uitvoering van eenige herstellingswerken aan de Mallegatsluis te Gouda de vaait door die Sluis ZAL OESLOTMN ZIJ van Maandag 14 JnniJ aanstaande tot en met Woensdag den 30 Junij daaraanvolgende e Gravenhage den 1 Junij 1880 De Commissaris des Konings voornoemd F ook bleiswijkT Afsluiting Passage De DOORTOGT over de ophaalbrug N 1 aan den Kruisweg te Blei w jk zal wegens herstelling van Woensdag O tot en met Zaturdag 12 Junij a ê AFGESLOTEN ZIJN Door middel van een pont zal gedurende dien tijd in den overtogt worden voorzien Burgemeester en Wethouders van Bleüwijk De Secretarü De Burgemeeeter VAN DER PLAS STOOP BERGMANN 8 ZOMEESPEOETEN ZEEP Tot Tolkoraene verwijdering der ZOMËRSPROEÏEN alleen veikrijgbaar per stuk ii 45 Cents bij L SCHENK Hoogstraat Dr Chantomelanus Oogenwater Dit onwaardeerbaar Oogenwater is een van de gelukkigste uitvindingen der wereld hetzelve bezit de kracht om alle oogen te kunnen verbeteren welke door den tjjd ouderdom ofandere omstandigheden lijdende ijn aan Verzwakking afmatting prikkeling hitzigheid bluedroode en druipende oogen welke des nachts toekleVen zware jeukende drukkendeen stekende oogen door lang ingespannen zien of lezen verstopping van de oogspieren ol aderen ook oogen die dikwyls tranen vooral bjj koud weer of die welkei biJ eene steike lucht of bj scherp licht niet goed kunnen zien al deze en meer andere oogge breken worden door dit oogenwater hersteld en waarborgt de gezonde oogeu tegen die gebrekeu en houdt ze in stand zoodat men tot in hoogen ouderdomi geen bril zal behoeven Petzelve is verkrggbaar ii 60 Ct per flacon by T A G Vftn Detll Ooudn Beuzemaker Co Leiden J HKeJIei Zn VV W igeu l A liuts Nieuwkoop L A Schouten ScliluterA Prins Zevenhuizen Oostmoleiiatr Ilutterdnm I I I SLIJM en lyiAAGPILLEiX SCHREÜDER S PILLEN zijn MAAGVERSTERKEND zacht LAXEREND bijzonder goed tegen SLIJM en bevorder de 8PIJ8VERTEERING 32 7 Ct per doos verkrijgbaar te GOUDA alleen bij L SCHENK Blijiwijk S v d Krniils Stolwijk Wed Zijderlann llaatlrecilii OoHeTÜUjilZeveniuisen A l rius Moordrecht Gt H Pü8t en de bekende depots Men waelite rieb voor namaaksels I y Elk doosje is gewikkeld in een Wllet de naamteekcililis van den vervaiirc J J Schreuder poUi I E ISGEVIXG BURGiEMEESTER in WETHOUDERS van Gouda breni en ter kennis van de ingezetenen dat liet primitief Kohier der plaatselijke directe belasting in deie Gemeente voor bet diensijaar 1880 door Heereu Gedeputeerde Stateu van Zuid Holland goedgekeurd ter invordering aan den Heer Ontvanger dezer Gemeente is toegezonden iOODA den 4n Juni 1880 Burgemeester eu Wethouder voornoemd VAN BERGEN IJZKNDOORN 4 De Secretans BROUWER OVEE DLN TOESTAND DER GEMEENTE in 1879 ÏZ HoorDSTiiK XI Landbouw en Veeteelt De toestand van den landbouw in dit jaar mag niet gunstig genoemd worden Ofschoon de prjjzeu van boter en kaas later zich veel verbeterden waren zjj in het begin van het jaar laag en bleven doorgaaas beneden die van net vorige jaar Het vee daalde belangrijk in prijs De natte weersgesteldheid was schadelijk voor de weilanden Ër werd weinig hooi gewonnen n het vee moest vroegtijdig worden gestald De koopwoarde der landeryen bleef ongeveer gelijk MD die van de laatste jaren Kr werd iu het openbaar verkocht eeneboereiiwoning met 15 hectaren 09 aren en 40 centiaren wei en hooiluud voor 4y500 De onkosten bedroeden 10 percent De alhier gevestigde afdeeling Gonda en Omstreken der Hollandsche Maatschappij van Landbouw telt ± 25U leden De gezondheidstoestand van het vee was gunstig Ue aaufbk was gering De opbrengst van de weinige warmoezerijen die hier gevonden worden is van geringe bcteekeuis De meeste groenten voor de beboette der ingezete en worden van buiten ingevoerd Iu de aardappelen vertoonde zich de ziekte eeniirerinate De opbrengst was onbeduidend en de hoedanigheid stond achter bg die in de lautste jaren Er zyn twee bloemkweekeryen die in bloeienden toestand verkeeren Het ooft bestaat bijna uitsluitend in appelen en peren De opbïengst was niet groot Alhier bevindt zich eeue boornkweekery waarvan de toestand gunstig was Ue houtteelt is van weiuig beteekenis De prijzen waren hoog De gemiddelde marktprijzen bedroegen Van paarden f 43 het melkvee 112 50 het slachtvee 220 kalveren 22 50 schapen 23 lammeren 12 varkens 92 biggen 8 de boter per kilo 1 18 de kaas per 50 kilo 23 De aanvoer op de wcekniarkt werd reeds in het Verslag van de Kamer van Koophandel door ons besproken Hoofdstuk XII Nijverheid Handel en Scheepvaart Ook het hier vermelde werd hoofdzakelijk reeds in het zoo even vermelde Verslag opgenomen Hoofdstuk XIII Middelen van vervoer De middelen van ver o er te water zijn De stoomboot de IJsel die dagelijks heen en terug naar Rotterdam vaart De stoomboot de Stad Gouda die driemalen per week dezelfde reis doet De stoomboot van Utrecht op Rotterdam Omtrent de beweegredenen die de Curie hebben geleid tot zoo sterke afkeuring van het jongste Pruisische wetsontwerp wordt uit Rome geschreven Het heeft den paus niet ontbroken aan mannen die him onder het oog brachten dat hg meer dan P uisen de kerk zou bcnadeelen wanneer h j temgnani wat in den brief aan msgr Melchers werd toegegeven Ten slotte echter is hij door de vrienden der Jezuïeten weder omgepraat Men kon meende hij in het ergste geval later de onderhandelingen hervatten De wezenlijke bi weeggrond echter schijnt te liggen in ingenomenheid met de Jezuïeten en het ultramontaansche stelsel van opvoeding Zoodra de Paus bespeurde dat daarvoor niets te doen weien zou verflauwde zgne neiging tot toegeiSIijkheid Bovendien is een hoofdargument in de vertoogen van den heer Ledochowsky en de zijoen dat Leo XIII door moedig volharden in den strijd zich dea oiivergaiikelgken roem verwerven tal van het Duitsche rijk te vernietigen Het rijk zal dit kannen afwachten Juist nn de mogendheden aan het onderhandelen lijn om een ooufercntie over bet lot van Turkije te hou len komen uit Koiistanlinopl verschillende berichten welke den toestand nog ingewikkelder en eene oplossing gewenschter dan ooil doen voorkomen Een telegram aan de Daily Neiet zegt dat de groote raad der ulema s aan den sultan zou geadviseerd hebben om het doodvonnis aan den moordenaar van den Russischen kolonel Kommeraoff niet te doeo voltrekken Men herinnert zich de geschiedenis van dit proces het kostte de Russische diplomatie heel wat inotiie om het tot dit vonnis te doen komen en Rusland zal zich zeker niet voldaan achten als het met voltrokken wordt Eene tweede zinsnede in dax telegraai meldt dat ie deueUilen raad beslotni Wif ae Europeesche tnssohenkomst te dulden in Aïunenlandsch bestuur van Turkije Dit alles kfxit bevestiging Turkge dal haast alleen beoor de aanhoudende tusscaenkomst van Europa n zich zelve overgeLten spoedig aan zgne iuiierlijke kwalen zon beivigken kan er ni t ernatig aan denken zulk eene houding aan te nemen Se bemoeiing der mogendheden met zijne binnenlandsche aangelegenheden is een bij tractaat geregeld rtolit niet slechts eeue gril en de besiralfiug van den moordenaar moet door alle mogendhedea geeischt worden daar anders het leven van geen enkel Europeaan te Konstantinopcl meer veibg zou zijn Onmiddellijk na de sluiting van het Oostenrijksche Pcirlcmeiit heeft graaf Taaffe den keizer het onislni van het Kabinet aangeboden hetwelk echter nitt aangenomen is Niettemin zal eeue gedeeltelijke wijziging onvermijdelijk zgii aangezien de heeren Sirem iyr eu Horst er op aandringen dat aan hu verzoek om onlsLig gevolg worde gegeven In den Ministerraad op 31 Mei onder voorzitterschap van den keizer gehouden is beslaten om reooiisiructie van het Kabinet tot na de sluiting der provinciale l uid lagtn uit Ie stellen De nieuwe miuislera zullen waarschijnlijk uil de hooge ambtenaren gekozen worden De tier leden der Italiaaniche begrootingscommissie welke namens de rechterzijde zitting hadden hebben bedankt omdat de pariij meent dat zij op grond van baar getalsterkte op meer plaatsen aanspraak heeft Het gischarrel by de samenslelliiig van die commissie doet echter weer zien boe gedemoriiliseerd de parlementaire toestand is Met Ministerie byv onderhandelde gelijklgdig met de scheurmakers en met de coiistitiitioneelen over do samenstelling der commissie de miuistirieLlen waren daarover zoo kii iad dat zij zich mit de oonstitutioneelen vercenigden later werd echdr weder een verband tusschen de ministerieelen en de scheurmakers gesloten ten koste van de rtchlerzijdr De keizerin nlLr Kussen is overleden Sedert langer dan een j ar was zij door eene zware zitkle aan it ist en zocht tevergeefs vcrZHOhtiug voor haiir ijfidtu lu de warmere luchlslreek van Zuid Frankrg k t verlangen om in Rusland den laatsten adem uit blazen deed haiir bcsluiKii in den strengen wintir de lerugrtib naar Petersburg t aanvaarden Hclke stad zg byiia tigen verwachting Itvend mocht bereiken Zwnre schokken zooaU de iM slag iu het winterpaleis