Goudsche Courant, zondag 6 juni 1880

het dividendlustigtfÈ publiek WoM i taangcbodiiji dat i ik op be tende resulti eu im teu miB Uostaanjle ziak f fgaa Je dikwerf laau alle aridW ï ontekenipel van Hdezelliï soort een ti e liéw q b n er natuarl jk toe bgijedragen hare gezondheid wiiir 11 iiiK i ie kii ikki ii en sedert vrrsoheidene iMniitii mul i j slceliis door kuiistiniddf ltn in het h 11 i h 11 De bulleniis door de geneesheer n hl Mil 111 Alisclii u ki uitgi geveii lieleii reed sedert I li a hrl erasle ïerwaohtcn Aau de sliuitkniide bleef il Kiizci iu sleed vreemd zij trachtte nimmer in lo I op de stiialszAkeu te oefenen BINNENLAND GOUDA B Juni 188U A IJ vcriiemeu dat de Openbare Gezoudheids njinmisste tdliier in de maanden April en Mei jl lah lid ft beug gebonden m t het onderzoek an de nitlk welke duur verscliitlende in de gemeente tytstigde verkoopers aan de ingezetenen werd geleverd liet 19 haar gebleken dat van de 33 soorten tie lii i ir door belanghebbenden en beiaugsUlleiiden lot 01 derzoek werden afgestaan 9 aan billijk ges iUle itreiscluen van tutmuntende volle melk b aptu ojrddtn 11 van goede qualiteil bijv gedeeltelijk afgeroomd varen ttnvijl van de overige 13 S ui teii sommige als middelmatt e urm andere als sleci e ze r arm melk konden wordt ii aangemerkt ilie bij zij tevens vermeld dat de Oomintssie niet liet oog op de oinslaiidighu leii die eenen schadelijken invloetl op dit voedingsmiddel konden Uitoefenen ids daar ziju het koude voorjaar de droge wiÊrsg 8ttldheid enz gemeend heeft de eischeii voor goede imlk niet te liojg te moeten stellen Zij miin voor het droge stof en velgehalte respectievelijk liet minimum auu van 11 en 2 8 pCt 0c zaak van den waterweg van Amsterdam naar Rotterdam zal in de Juh vergadering der provinciale JSlateu van Zuid HoUaud waarschijnlijk worden behandeld In de zitting der Rotterdarasohe ArrondissemenUiItechtbank van Donderdag stond o a tirecht J A D arbeider wonende te Gouda bekl van diefstal van geld ten nadeele van zekeren S aldaar Eisch 2 maanden gev cell Woensdag had ten raadfauize der gemeente de faerU slediiig plaats van bet onderhoud der kaaimuren langs de IJsel en Gi ach ten binnen deze gemeente Ingesehreren werd door P Verbraggen te H addiniveen voor ƒ 6785 P M Roosendaal voor 6850 C J C Hoogendqk voor ƒ 6397 L Brouwer voor ƒ 6267 H Nederhorst voor ƒ 6218 B Mul aart en J en W de Jong 59U0 W Bokhoven voor 5760 De KöIh Ztg bespreekt in een zeer v ipjeiid artikel de Nederlandsche afdeeling van lo luteru Uoniile Viascberijteutoonstelling te Berlyu Daarin wordt o a met veel lof gew g gemaakt van de uitstekende net garens uit de fabriek vai de heeren J B van Caiz en Zn alhier welk garen om de voortreffelijke qualilelt aller aandacht in t byzonder an de Jlyn visschers trekt Bij vonnis vaq het kantongerecht te Schoonhovendd 3 dezer is zekere B v O wethouder dergemeente B wegecs het zonder eenige aanleidingniten van scheldwoorden tegen een geacht ingezetenedier gemeente op een openbare plaats met het doelom te beteedigen veroordeeld tot betaling eenetgeldboete van ƒ 2 50 of subsidiaire gevangenisstrafvan drie dagen en in de kosten Ecu civiele actietot eerherstel slaat dien wethouder bovendien te wachten V D Door den gemeenteraad te Schoonhoven is tot sladsgeneesheer benoemd de teer W Francken arts Tot hoofdingeland plaatsvervanger bij het Groot Waterschap van Woerden in het 6e district hoofdplaats Kamerik is benoemd de heer N Stolivijk Nasr Btt Faderlaitd verneemt is het eindrapport der Staatscommissie voor den Rotterdamschf waterweg bijna gereed Volgens de berekening dier Commissie zou de waterweg om aan alle tisohen te voldoen nog S9 a 30 miltioen gulden moeien kosten De openbare speeltuin te Amsterdam is van den 8sten Mei den dag der opening tot den Sisten Mei door 10 660 kinderen van 10 tot 14 jaar bezocht De orde was ongestoord Ongelukken kwamen niet vooi Da tuin staat onder het patronaat van de onderwijzer der openbare kostelooze en tusschenscholen die dogelyks een voldoend aantal toegangskaartjes aan de kinderen uitreiken De invloed van dezen maatregel op het gedrag en de vlijt der sohoolgaande jeugd wordt geroemd De Commiuie beeft besloten den tuin ook voor weeihaiien o achoolinriohtiogeD voor particuliere gezr1 chappen en ook voor kinderen van begunstigers toegankelijk te stellen Uit Hillegorslierg wordt gemeld Omtrent den brand in de bouwmanawoning bewoond door A van Weelden en gelegen aan den C ipelscheu weg in den Pruis Alexanderpolder onder deze gemeente kan nog het volgende woicjen bericht De brand ontstond naar men vermoedt door onvoorzichtigheid des avonds omstreeks half zeven ure Gevold door den sterken oostenwind en de scherpe droogte liet hij zich ernstig aanzien vooral doordien het brandende stroo op groote afstanden door de veengronden vloog en dèzj aanstak zoodat zij op verschillende plaatsen tegelijk brandden De ijverige brandweer uit ilen polder was echter met de aldaar geplaatste geineei lesputt in een oogenblik ter plaatse en indent er door beleid en hevige kraclitsinspanning ii slagen bijna hel geheeld woonhuis te behouden ea het meeste huisraad te Redden Oük de veenbrand werd gelukkig tot staan gebracht De schuren een ledige hooibeig eeuige Triereude li goederen en een vet kalf verbrandden Bij gelegenheid der jaiirlyksche n gemeeij vergadering van de Nedei landsohc GustSaf AijolfVer eeniging die in het begin vtiii Oo tober i s te Breda zal plaats hebben zullen als sprekers Ipptreden de heeren dr A W Bronsveld van yiiAht ds A Francken von Botterdain en prof C f ïiel van Ijeiden Door het zangkoor daf zich ter opluistering der samenkomst heeft gevoiimid zal worden uitgevoerd Luther s Een vaste bul g is onze God Koor uit den Elias von MendeUsohn Barfholdy Koor uit den Bouifacius van Nicolai jen Ha Ielujah van Hdudel S Woensdag is te Amsterdam de jaarv rjiodering gehouden van de vereeiiigingi Christ national schoolonderwijs In een tojespraak van den voorzitter mr M Bichon van ITsselmonde werden de leden opgewekt om met hettj oog op de aanstaande invoering der schoolwet kiwchtig te arbeiden ter bevordering van de belangeftder bgzondere school Deed men dit met kalttite ea steunende op de kracht des Heeren dan zou at de tegenstanders ten kwade hadden gedacht hun zeker ten goede komen By de behandeling van het verslog bleek dat de heer van Lynden van Sandettbnrg als adviseerend lid bedankt heeft maar nog gewoon lid van de vereeniging gebleven ia By het behaqdelen der rekening bleek dat let bedrag der jaarlyksche by dragen zoowel als tla van de giften ia eens zeer is toegenomen Een poging om een nieuwe leening van ƒ 100 000 te sluiten tot het verleenen van voorschotten aan Christehjke scholen was maar ten deele geslaagd Nieuwe pogingen ïullen aangewend wordetf om de eerste aerio van 60 0 0 volteekend te krijgen In de zitting van den Haagschen gemeenteraad op Woensdag werd door een der leden medegedeeld dat de vereeniging ter bevordering van de koepokinenting een biljet bad doen aanplakken waarbij de ingezetenen vooral in de holjea woonachtig tot inenting werden aangespoord Hem was verzekerd dal dia biljetten in sommige hofjes waren afgescheurd Deze daad kwam hem hoogst bedenkelijk voor hoewel bij hel feil aan schromelijke onkunde toeschreef Tot Bnrif en Weth richtte hij de vraag of het niet lycnsohelijk ware zich met eenige geneeskundigen te verstaan ten einde te overwigen of en welke maatregelen moeten worden genomen om het middel waardoor de ziekte kan worden bezworen aan te wenden Met verbazing vernam de burgemeester de tijding dat de plakkaten waren afgerukt Alochl het gebeurd zijn dan zouden de kennisgevingen op de publieke plaatsen kunnen worden aangeplakt Overigens verklaarde hij zich bereid en hij is voornemens daarover met geneeskundigen te confereeren te bespreken of en zoo ja welke maatregelen genomen moeten worden by bet naderen der vreeselyke ziekte Het plan eener Fransche stoomvaartlijn tusschen Indiè enkele Fransche havens en Nederland wordt in het land zijner geboorte met wantrouwen begroet Tegenover de groote winsten die de ontwerpers voorspiegelden heeft de Moiiiteur des interi Is matériels een berekening gegeven die van meer zaakkennis getuigde dan de optimistische beschouningen die eerst vernomen werden De opmerkingen welke wy reeds in hoofdzaak heoben medegedeeld zyn dan ook door de Messager de Paris The Paris Bourse en andere fiiiancicele bladen met instemming overgenomen In een ander Fransch blad lezen wij omtrent de nieuwe planoen o a het volgende Onze nationale spaarpenningen zijn in de laatste dertig jaren zoo aaozienlyk door vreemde onder zyi gdiisi en ü dera nemingen van een byna twijfelachtige eerlykheidaangetast en verminderd dat men den Monitenr des interets matériels er datt voor moet wetenlvan de aandacht onzer kapitalisten te hebben gei vestigd op eene gevaarlyke onderneming die n leoliis in ontwerp is De Moniteiir berekentS dat in plaats van groote winsten de nieuwe Mnat schappij jaarlijks een verlies van minstens 431 0 francs zal lydeu Onze eigen berekeningen g maakt na inlichliugeii bij bevoegde personen i hebben ingewonnen overtuigt n ons dat de cijfei van den Moniteur nog eer te laag dan te hoizyn gesteld Het verlies zal eer de 2 000 0i francs naderen Daarom vrogen wy elk be la men er in kun hebben om op onze geldmarkt eizaak t brengen die reeds van te voren tqt eea l schadelijk einde is veroordeeld en waarby de FraiSIscbe kapitalisten niet een voor hnn verloren giljfl de genoegdoening zullen erlangen dat hun verlii ten minate ten nutte van faiin land is gekomeif Alle Voordeden die anderen dan de aandeelhondeiHit zaak zoude kutnen tkkken zullen nogiHollJJld genoten worden Dé Wak zelf moet ef ht ideiland zelf wel als hm lecht geoordeel tïjdut j men haar hfer b bns brenjft In onlff S er oonditie n djo dê StederI reederije i it v l kostléarderlmlteri kan zy niet abtJan dan vertes opleVrenU 1 i il Teitslo te heridnert hpt blalMaan dat kis ei i of aijdere on erniming i b liliJM ftf goed git ed oneiinlijfe reeké v dei ejyke jlperneniiugfn aan g oqbeken el vau È en groot rtlfrounlep dh inkj 1 Vooral wordt de teweérde aanlNH ng t t mf plan ifV gecriiüeerd Die ainleidjngiis fflle Ifedertadscbj lil booten niet geregeld Havre en Mhirseille iut doeBJ l Dat ia een met onaardig vSwendsel X zegQ het Fr blad De onldtkHnl van dies voof Oen I Fransoh Indischen handel oo ongonstigiB toestand i $ te danken aan de heeren Arbel e l rankein die hun atudicn begonoea aiu de voegers Banque territoriale d Espagne een ontdekking die beiden raillioene l zal opbrcngpu altyd als het publiek deze wil verschalfeu Het 15e verslag van de Vereeniging tot werksohalliag aan hulpbehoeveude UiudeS te Amsterdam wijst op den ietwat beteren toestaufi waarin zlok de Vereeniging bevindt in vergelyking met t vo rig jaar In meer dan ééu opzicht was 1879 gezegendi de post verkochte goederen is belangrijk booger waaruit blykt dat de blinden aan degelykheid van werk meerdere vlugheid en bekwaamheid paren Doorgaan was tr veel werk en nooit eenige klacht met den verkoop der winkelgoideren ging het niet bijzonder vooruit doch de wagen langs de huizen bracht nogal wat op Er is een voordeelig salilo van 13711 14 onivnngen werd 20 830 89 en uitgegeven ƒ 19 481 75 Van de 78 personen ten vorigcn jaren aanwezig stierven 4 verlieten 4 de Inrichting en kwiunes e 7 bg zoodat het aantal thans 77 bedraagt Uit Jubbegn schrijft men Bg de arbeidersklas in deze streken is dit voorjaar een nieuw voedingsmiddel in zwang gekomen Terwyl de aardappelen duur en slecht waren nam men zyn toevlucht tol maismeel dat anders enkel tot mesting dir varkens diende t Schynt een smakelyk en krachtig voedsel dat op allerlei wyze b V met rogge tot brood doch vooral als melkpap bereid wordt t Is strekzanier en de helft goedkooper dan ander meel zegt men Alleen de fijn gemalen dop of t hulsel vau den maïskorrel hier onder I voll klei genoemd maakt sommigen van dit meel f keerig Ze bewereaf dat dit in t eten hindert Dit gebrek is evcnwH ra i door zeviug te verhelpen en anders wellicht door een behandeling gelyk de boekweit by den grutter onderg iat Hoe dit zij t maismeel schynt de oandacht van t publiek en vooral van den werkman dubbel waordig Iij Amerika wordt allerlei brood en gebak by voorkeur van dit meel vervaardigd Het succes van het te Leeuwarden gevolgde stelsel van de stadsreiniging begint elders ol meer en meer de aandacht te trekken Eenigen tyd ge leden werd de directeur de heer J Soutendam door het gemeentebestuur van Haarlem uitgenoodigd een beoordeelend verslag over de stadsreiniging aldaar uit te brengen Het door hem geleverd verslag maakt den grondslag uit van de voorstellen tot reorganisatie wellgf thans aan den Haarjemschen gemeenteraad zijii aangeboden Voorts vertoefde aldaar dezer dagen de directeur der brandweer te Amsterdam die na onderscheiden plaat eit in het buitenland la hebben bezocht ook te Leeuwarden op last van hei bestuur der hoofdstad een onderzodï kwafp instellen omtrent de vraag of ea in hoever het Leeuwarder stelsel v u stadsreiniging in Arasterdam kan worden toegepa Niet onwaarsohijnlyk is het dat de gunstige gezondheid toestand waarin Leeuwarden zich steeds boven alle andere groote gemeenteu v n Nederland mog virheugen voor een deel is t danken aan de groote reinheid die er ook ten gevqlge van de toepassing van het bedoelde stelsel heerscht Fien ontzettend viorval had in het laatst der firige week plaats op den Fransehen Noordcr poorweg Toen de trein die es avonds te acbt uren van Pary naar Eijsael vertrekt het station 8t Ju t verliet wilde de ouderchef in een bagagewagen stappen trad mis en geraakte onder den Jiein tnaaobeu den btigagewagen en een ooupé wageu die daarvoor liep in dien coupé bevondeu zich de graaf de Oestié en de bqrggr4f de Cauisyj diejuiat roor bet glaa staande jèetaigeu w ren van hetgebeurdël en niet ander jachten of de ongelukkige M rarloren Deze hail zióh in lijn wanhoop vaetg grij au d ii verbiKdingaketling n werd door den tttin mediAeslMpt Alle pogingen door de reiiigera in hetwerk gesteld om den machinist te waarschuwen Unveu vruchteloos het geluid hunner Ibin drong UMI vergenoeg door en de alat mbel WfU erde dielsK Deipoeven genoemde edellieden niipienjtofn fiMwaattqld heldhaltig besluit zij verliëi en pii veilfien wagon kropen laiigs de lodp p a k iam den Jorteiide en sohokkendÈn tfein en dai ldeH iilissdh i le V S oii f Na tien minuten doOdsangsB al by 4 zich vastgeklemd hielden san de bufferalei der bogenblikl in gevaar erkferien eenj d m y Jen vol doen gelukte hrl ban Hel de i e léacbltiu Mfning deq ongelukkige binnen bon € ggonïW Mei lB Datf zagtn ziU tol hunne V S I 1U r M g dat tw vwlei van dipn gered e door het ontzeltin dea eukcl afgesleten r 4i schuren rafeu De Keulsohj i oml is nu agenoeg geheel gereed eqkele kleinigheden ontbreken nög aan d j voltooiing van dit reeda eeuwenoud reuzeowerk die misschien nog dit jaat kan worden verwacht De groote klok die in den toren hangt is geheel gegoten van kaaoonen lie op de Fransehen bmt gemaakt zijn eu weegt 560 centenaren 29 meuschen zijn noodig om dit belletje Ie luiden In den Goihard tunnel beeft ich een ernstig bezwaar voorgedaan Het werk loopt voor aen gedeelte door eens porense witte steensoort die eeds tot driemaal toe aan het vereakkeu ia gegaan Men meende door een granieten munr van 6 oei dik gcnoegzamen steun te kunnen aanbrengen doch nauwelyks was deze muur voltooid of het is gebleken dat hy den drang van boven niet kan weerstaan De ingenieurs zijn tea einde raad Volhens dr Stapf den geoloog van het werk zal er niets o iiitlen dan den tunnel een bocht Ie doen maken zoodat hy niet door miiar om de witte steensoort beenloopen i u Dit echter zou een geweldige arbeid zyn die het in gebruik stellen van het Werk n g wel een paar jaren vertragen zou Volgen de iV R Cl hebben de heer J M Kakebetke Ie Goes lid van de prov staten van Zeeland en de wed J H C Kakebeeke industriëlen te Goes zieb ia samenweiking met invloedryke personen geconatituserd tot eene maatschappy ten einde in ons land te beginnen met Amsterdam en Uotlerdam telephonische verbindingen in te richten In atryd met byna alle beriohtea uit de meeste streken von ons vaderland wordt nu liet kwartier Vollenhove gemeld dat de aanhoudende droogte een buitengewoon gunstigen invloed heeft op de weien hooiUndea die bijna zonder onderscheid den rijksten oogst beloven In gewone jaren heeft het laag gelegen land zelfa by geringen wateraland ellyd meer last van het water Inanc staan alle landerijen goed droog eq verlooneu daardoor eene vruchtbaarheid die men hier hoogst zeldzaam ziet Kantongcrecltt te Gouda Tereohtiitting van Woensdag 2 Juni 1880 Kantonrechter Mr J H van MIEKOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SOHOLTEN te Botterdam VEROORDEELD M S koopman te Schoonhoven tot eene boete van ƒ 3 of gevangenisstraf von 1 dag wegens mishandelen van een geitje op de Markt te Gouda door het b j de achterste poolen op te nemen en zoo met den kop naar beneden een eind te vervoeren J Th O k opman te Hekendorp tot eene boete V in ƒ 3 of gev van 1 dag wegens vervoeren Van kaWerea op de Markt te Gouda op eene voor hen pynlyke en kwellende wyze daar de koppen builqa de wogeii hingen J van der W voerman te Hotterdara tot eeno boete van y 3 of gev van 1 dag wegens vervoeren VOB kalveren op de Markt te Gouda op eene voor hen pijnlyke en kwellende wijze daar de koppen buiten de wagen hingen C van D koopman te Lange Buigeweide tot eene boete van ƒ 3 of gev van 1 dag wegenat vervoeren van kalveren op de Markt te Gouda op eene voor hen pijnlijke en kwellende wyze ilaar de kappen buiten de wagen hingen J vaa der L sohepenjager te Alphen tot eene boete van ƒ 4 ofj gev van 2 dagen wegens diefstal van gras van het Jaagpad langs de Gouwe onder Waddinxveen welk gras toeliehaorde aan een aldaar wonenden veeLouder C van D arbeider te Waddinxveen lol eene boete van 5 of gev van 2 dagen wegens zich vertoouen in kennely k beschonken toestand op den openbaren weg te Waddipxvieen T B koopman te Boskoop iot twee boeten van 10 of gev van 2 dagen voor iedere boete wegen in eene door hem gestichte woning in den Voorofsobe polder onder Waddinxveen de hoogte tusscfaen den vloer en de bintlaag ifiet doen bedragen minstens 2 80 meter en geeue uorslwering aanwflig hebben C B arbeider te Waddinxveen tot twee boelen vanj i 10 of gev van 3 dagen voor iedere boete jwegeps in een door hem geslichte woning in l laenendaal ondfer Waddinxveen de hoogte tusschen den ihir en de binllaag niet doen bedragen niiustens j2 80 meter en geefie borstwering aanwezig hebbeil I vbijge8proke n B p dienstbode vroeger te Goud thans te rlaq lerreen van d aanklacht op dea openbaren weg aan de Knip te Gouda een machinist te hebben uitgescholden vpor gemeene smeerlap zonder dat zy daartoe i aa uilgetergd De beklaagde beweerde tot het schelden te zyn uitgetergd door beleedigende uitdrukkingen vau den machinist welke bewering door één van de vijf getuigen bevestigd werd D G koopman te Boskoop van de aanklacht op de Markt Ie Gouda kalveren mishandeld te hebbeu door ze op de met natte slijk bedekte straatsteenen neder te leggea niet op stroo De Kantonrechter heeft beslist dat de kalveren bierdoor niet beschouwd konden worden mishandeld te zijn Burgerlijke Stand CEBOBEN I 8 juni Jobaaiii ocderi i 1 EtjfT en A Vool01£UI KDBKii Juai J a Bont aa Liiabirg 11 S n de Jon 7 M l Nudityn 4 o 4 H den Edrl 58 j 10 m ÜMllKRTBOUH D 4 Juni K Hstebroclc 6 j m 3 Run Ï3 J C n Vten 28 j n O f Welltr 2 j ADVERTENTIÉN E 3 Ondertrouwd C VAN VEEN Sg 6 F WELTER I Gouda 4 Juni 1880 M t i o ól j jC ïogf C W v ajfiQxS Shmoi il Getrouwd ABIE JONKHEID Az en JUDITH STARRENBURO die tevens namens wederz jds rhe betrekkingen hunnen dank betuigen voor de vele bewjjzen van belangstelling bjj hun Ilawelgk ondervonden Gouda 3 Jnni 1880 V Bevallen van een dood kind SOPHIA DAVIDSON geliefde Echtgenoot van E S CATS Gouda i Jnni 1880 Heden overleed ons jongste Zoonije JACOBUS CASPARÜS ruim elf maanden oud JACOB A ROEST van LIMBURG C M ROEST VAN LIM BURG EcK Gouda 2 Juni 1880 Heden overleed tot diepe droefheid van mjj mijne Kinderen en Behuwdkinderen mgn geliefde JEchtgenoot den Heer B van deb MAAS in den ouderdom van 63 jaren Wed D van dee MAAS Govdii 5 Jom l 8Q Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bjj de ziekte en bet overlyden myner geliefde Echtgenoote Mejuffrouw CLASINA MARIA JONKER betuig ik namens Kinderen en P amilie mgnen hartelgken dank C USSELSTIJN Gouda 5 Jnni 1880 Gevoelig voor de tslrgke bewijzen van belangstelling en de bemoedigende woorden van troost onUervonden by het langdurig lijdenen hoopvol afsterven van onze innig geliefde jongste dochter ALIDA betuigen wy ook uit naam van onzen Zoon en Dochters onzen hartelijken dank W HORNES J P HORNES Gouda 5 Juni 1880 Weiland Een JONGELING oud 15 jaren biedt zich aan VOOR EANTOOEWEEE of iets dergelijks Adres met franco brieven onder No 448 aan het Bureau dezer Courant Den üodergeteekenden beveelt zich beleefdelijk aan tot het VLECHTEN van ROTTING voor Stoelen en Banken en alles wat tot het Rottingwerken behoort tevens voor REPARATIE en het leveren van HENGSELS voor Xetels aan Heeren POTTENBAKKERS en WINKELIERS G VUIJK Groeneweg wijk L No 139 te Gouda m nm m m ii mat ® een RUIME DROOGE KELDER aan het water gelegen Brieven franco onder letter S aan de Boekhandelaars J tan BENTUM en ZOON te Gouda een PIAfflSO 7 octaaf geheel nienw besnaard bekleed enz voor den geringen prgs van ƒ 100 Te bevragen bij den Boekhandelaar J W KNIPSCHEEB Jg alhier Tentoonstelling IN HET GEBOUW DEB Academie van Beeldende Kunsten en Tedmische Wetenschappen aan de Coola est te Rotterdam MODERI E bijeengebracht uit particuliere Kunstverzamelingen daar ter stede GEOPEND van 10 tot 4 ure Hntrée 25 Cent WOENSDAG en V RUDAG SO Cent Het Bestuur der Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen Me W H S JACOB Voonitter H VEDER Secretarie I f t f i