Goudsche Courant, zondag 6 juni 1880

Woensdag 9 Janl 1880 ÜRIGINEELE SOGER NAAIMACHINES The Siiiyer Manufacturing Company i ew YorIj verkocht in 1878 336 432 NAAIMACHINES of ongeveer 1000 MACHINES PER DAG Deze enorme omzet en de steeds toenemende verkoop welke geen andere fabriek zelfs slechts nabflkomend kan aanwijzen levert het 8te en sprekendste bewijs dat onder alle aangebodene machines niet één is die in deugzaaniheid volmaaktheid eenvoudigheid in de behandeing envoortreflelijkheid van constructie met de Origineele Singer Naaimachines te vergelijken is en zoo zeer door het publiek begeerd wordt als deze Om de aanschaffing dezer zoo voor Huishoudelijk als Handwerkersgebruik uitmuntende piaohines een ieder mogeljjk te maken worden zjzonder prijsverhooging fof wekelijkachen afbetnUng van ƒ 1 geleverd en oude en ondoelmatige machines van alle systemen in betaling genomen Onderricht GRATIS wanneer de Machine op den arm met vergulden letters de volle firma THJE SINOEH MANÜFACTDM i RINO Co draagt en van een door onzen Generaal OlCCutS CdltiAsent voor Noord en Midden Europa de Heer G fNEIDLINGER geteekend certificaat vergezeld is alle andere onder den naam Singer aangebodene Naaimacliines zijn nagemaakt Het Generaal Depot voor de provincie Zuid Holland 346 Hoogstraat R l tterdarn EToogstraat 346 Agent te Gouda de He r J Goedewaagen N 2463 GOUDSCHi COURANT Nieaws en AdverlcDtieblad voor Goada eo Omstreken ADVEBTENTIËN worden geplaatst Tan 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Afeonderlgke Nornmer VIJF CBNT N Bo ln eading van advertentlën kan geschieden tot uur des namiddags van den dag der nitgave en Zanardelli tegenstandera biocen d a kring vaa het Itberaliame Buiten de Kamer wordt de zuk door meetings en manifesten warm gehouden BINNENLAND GOUDA 8 Juni 1880 Z M heeft benoemd lot lea luit den 2en Int J A Sikkena van het 4e Kegiment Zondag werd de algemeene achietweditrgd gealoten die la Eollerdam van wege de Yereeni ugtol bevordering van a landa Weerbaarheid ijfgehoudea I e Ie prijs vau dea wedstrijd A m fat peraoneel werd behaald door A Boonslnyalhiermet 56 punten ƒ Iu de maand April jl vierde zooals meo reet de kapileiu der stoomboot de IJuel zgn 4tfj iigjabilé in die betrekking Er had zich toen ecfa tommMic gevormd ot gelden bijeen te brengen l t aanktof van een huldebigk aan den jubilaris Waaronder ooc was de onlangs wegens misbruik vaW vertrouwen gearresteerde hotmeester dier stoomboot W v £ die belast waa de gelden te iuneu en hel aaa te bieden cdean eu verdere kosten Ie betalen Het is uu gebleken dal hij het eerste deel dier opdracht wel heeft uitgevoerd doch bel laatste scbgnl vergelen te hebbeu allhans de aangeboden achrgftaCal eu eeuige onkusten tot eeu gezameuUjk bedrag vaa 100 zijn door hem niet betaald eu de gaUiaft zgn verdwenen De vorige week was het 2S jaren geleden dat de heer M Bierman stationschef Ie Moordrecht iu belrekkiug was geweest by de N Bhguspoorweginaalschappij Hg ontving terecht bewgzen van belangslelliug iii Jeze heugelijke gebeurtenis De directie vooral toonde dat zij de verleende dieusteii op prijs stelt Hem werd daartoe naar Uirechl opgeruepoii ten prachtig schilderij en een gralificalie in geld ond r jjjjaale toeapraiak ofèfhaudigd LJt De Commissie voor de oprionnng van een ataock beeld voor Irnaf Jan van Nassau doet een bcroe i op het publiek Zuoiils UVeiid ia heeft Prina Willems oudste brueder eeu grooten invloed gehad op het lot stand komen der Uuie van Utrecht tn heeft ook hg met opoffering van eigen goed jareu lang eeu werkzaam aandeel gehad in de bevrgding van ons vaderland Hij is de slumvader van ous tegenwoordig koningshuis In het vertrouwen dal bet denkbeeld inatemming zal vinden heeft de commissie eeu pry s uitgeloofd voor bel beste model dat vóór I Augnalua moet worden ingezonden Een bedrag vaa ƒ 30 000 wordt noodig geacht Wel zgn reeda eenige toezeggingen ontvangen doch het Comi é hoopt dat nog velen zullen bereid bevonden worden tot dit doel mede te werken Het comité ia samengesteld uit de heeren J W Schubart C K MerKu Godin de Beaufort P W Klokke en G A Hulsebos allen Ie Utrecht Ter feestelijke herdenking vau hel 12 sJ ï bestaan der Verceniging tot vrgwillige oefening in Sotleteil Oi S GF OEGEN Zaal KunstJIn De DIBECÏIE heeft besloten om het Godda 3che publiek in de gelegenheid te stellen iets buitengewoons en prachtigs te doen zien in 3 buitengewone Voorstellingen en wel op MAANIIAG 7 DINSDAG 8 en WOENSDAG 9 JUNI aanstaande door het Wereldberoemde Manonetten Theater onder Directie van den Heer HENKY MONTAGUE Hij vertrousvt dezelfde bijval te mogen geliiiteii zooals hem iu de afgeloopen winter te IjQiiien Liverpool en New York is ten deel gevallen In de laatste 14 dagen in Amiterdam en Utrecht heeft hjj tevens de meeste bijval genoten Prijzen der plaatsen Voor HB Leden Ie Rang f 0 50 Kinderen O 25 Niet Leden 0 75 Aanvang ten 8 ure Hopende met een talrijk pnbliek vereerd teworden heeft hjj de eer te zijn UEd Dv Dienaar H MONTAGUE Leidsch Dagllad JPrlJs per 3 iiiaaiiileii HO Iraueu per post l 40 Het LETDSCH DAGBLAD is het goedkoopste dagblad van Nederland Wegens zijn onzijdig karakter wordt het door iedereen gelezen onverschillig welke beginselen men is toegedaan Zijn oplaag bedraagt tegenwoordig 3250exempl tis het meest gelezen blad ia Leiden en de tairyke welvarende doi pen der Hjjnstreek Premie voor 1880 een nieuwe roman van Dr JAN ten BRINK De i amllle Mullcr Belmoiile welke in den loop dezer maand zal worden aangeboden voor Abonné s te Leiden tegen vergoeding van 50 Cents en voor Abonné s buiten de stad a 70 Cents franco tehuis bezorgd Nieuwe Abonné s hebben het recht om de vorige premie Het verloren Kind van Dr JAN TEN BKINK waarop ide Familie Muller Behnoute f het vervolg uitmaakt op dezelfde voorwaarden JO of 70 Cents tfi on bieden Deze beide romaudeelen kosten in den handel f3 per stuk Later zal een bon worden verkrijgbaar gesteld Alle Boekhandelaars Postdirecteuren en Brievengaarders nemen abonnementen aan Le den A W 8IJÏH0FF J E KIEBERT MARKT GOUDA maakt bekend dat zijn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 3 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fljne VERGROOTINGEN naar de laatste vinding Heeren Kleed ing Maga IJn MABKT A 54 Ontvangen de Nieuwste Demi saison en Zomerstofïen QqOOA DbüK van A itBINKUAN Openbare V rijwilllge Verkoopliig TE KRALINGEN in het Koffiehuis den Buhg aldaar op WOENSDAG den 9 JUNI 1880 des middags ten 12 ure van eene partjj WEI OP HOOILMD allergunstigst gelegen in den Alexauderpolder in de onmiddellijke nabijheid van Kralinaen binnen die üemeente strekt van de barmsloot tot aan de tocht lend ten noorden door d eigendom van den Beer VERKERK Kadaster Sectie C nummeri 746 tot 750 ter grootte van 14 Heet 20 A 95 cA Berst in perceelen daarna in massa Aanvaarding bij jile toewjjzing Breeder bji billet en Nadere Informaüën geeft de Notaris Mr T MOLENAAR ten zi nen Kantore D No 3 aan den Kerkweg te Waddinxveen J de JONG Az Mr TIM IERMAN INSTRIMËNTËËLË ZülVERAAll van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMENT Kn ipersteeg K 227 VVereldberoemdellaar licrstellcr Cl Faalt nooit in het wedergeven van de jeugdige kleur aan giijze haren vlekt geen huid of linnen Deszelfs werking is zelier en volkomen Het is geen verw Hoofd Depot bij Ch van VIVE Jr alhier Coiffeur et Premier Postichear Germania Ie Stettin Deze Maatschappij sluit op zeer voordeelige voorwaarden alle soorten van Levensverxekeringen Lijfrenten eti Prospectussen en inlichtingen bjj den Hoofdagent A K y D GARDEN Turfmarkt Gouda Op een KANTOOR hier ter stede wordt GEVRAAGD EE FLINKE LOüPJOVGEV goed kunnende schrijven lezen en rekenen Adres aan het Advertentie bureau van A KOK CoMP Boek en Kantoorhandel te Gouda AANBESTEDING DIJKGRAAF en HEEMRADBN van BLOEMENDAAL zullen op MAANDAG den 14 JUNIJ 1880 des voormiddags l n WL nre in het Koffijhuis de Romeint te oiii a AANBESTEDEN Het doen van eenige herstellingen aan de waterkeering langs de rivier de Gouwe Inlichtingen worden gegeven door bet Polderbestuur Mevrouw van de VELDE Oosthaven B 108 VRAAGT EENE WERKSTER om DADELIJK in dienst te treden Diligence Onderneming Schoonhoven Haastreclit Gouda De DIENST 5 uur s morgens van SCHOONHOVEN en a namiddags 3 uur van GOUDA Is voorloopig gestaakt De Ondernemer A JrONKHEID Co Door Verandering van Woonplaats met AUGUSTUS naar de Turfmarkt H 167 is TE KOOP een met KAMER KELDER KEUKEN POMP en BESTEKAMKR een BINNBNPLAATSJE en BOVEN VOORKAMER met ALKOOF met verdere gemakken ili de Stoofsteeg A 76 Te bevragen bjj den bewoner B H MAASKANT De oitgare dezer Courant geschiedt Z0NDA 6 WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prflg per drie maanden ii 1 75 ft nco per post 2 BUITENLAND Rttlteniandsch Overzictit D beer Guselien ia door den lultaa oatvaugen zoodM de maeielijkhedeo uit den weg achijaen geruimd te lijn Hy leiile tot dea sultan dat de TrieadisiMppcIglie rerhoudiog iDsaeheu Engeland en Turkqe hem dea wcdkIi deed koeateren om roor tea taltan en tqn volk outtig te ign gedurende zgn rerbigf te KomtaDtinopel dat kort toa igoiiVwK majealeit uA ray veroorioreu hierbij te voegen dat ik overtuigd ben van uw majeateila vurige wenteh om verbetering te brengen ia den tand van zaken en de algemeene wclravl van uwe ooderdanen e beTOrdereu tonder onderacheid tan ra of godadienat en ik aal mg gelukkig aohten iudiea ik tijdena mqn verblijf daaraap ieta mug bgbreogen £ oa heeft hg dan toch in beleefden vorm gezegd waarom het Ie doen waa en iii het têle è lête van lrie kwartier du p Mditalie volgde tal hg len aultnn wel venier op de hoogte geeleld hebbeu van de bedoelingen der Eugelaohe regeeriiig Omtreut deze gaf de heer tiladitone Woebadag nog ene opheldering op eene meeting toen hij deed opmerken dat men de miuiatera verweet dat hunne woorden van thana niet overecukomatig waren aet iiauue beloften godarende de verkiezingen Hen ia te ongeduldig apralt ongeveer de premtr iedere regeeriug moet met duu toealaud welke zy vindt rekening houden IJe miniatera hebbeu geen apijt van wat zg tgdeiia de verkieiiugen hebben gezegd binnen kort u lijd zul het land kunnen oorrteelen of de rrgeeriiig aan hare verklaringen getrouw bhjft Uie vraag om uitstel ia billgk Eene gedurende lea jaren gevoerde politiek die hare uitdrukking in inlernalionale Iraelaieu heeft gevonden ia uiel met fxn slag omver te werpen De Ëogelaobe purlfmi niecommiaeie belaal met het onderzoek van de zaak dea heeren Brudlaugh aflegging van den eed zal iu de aaualnande week met haren arbeid gereed komen Ala deakundige heeft zg aleohta air Krakine May gt faoord en na dezen werd den heer Bradluugh vergund zgne denkbeelden te ontwikkelen hetgeen hg deed in eene rede welke anderhalf uur duurde Een voorafgaand geval volkomen op hel tegenwoordige passende kou echter nooh door air Ërakine Miiy u door den heer Bradlaugh bggebracbt worden OVer het algemeen aohijnt de commissie niel op de aud lan dezen laatste te zgn doch daar de niet toelatiug tot den eed ile geldigheid der verkiezii g zelve mei raakt zal de heer Bradlaugh waar8chijiili k zgn recht bandhaven om als vertegenwoordiger van Northanipton beschouwd te worden ook wanneer hem zitting en stem worden ontzegd Uilzelfde deden de heeren Salomon en Bothsohild jaren lang omdat zij als Joden den deaigds nog in chriatelijken vorm vervatten eed niet wilden afleggen taldat eindelijk de woorden bg het ware geloof eeua Chria ens door zoo waarlijk beipe mij God vervangen werden en daardoor de loelaliiig der Joden tot hit Lagerhuis werd mogelgk gemaakt Nu zou het gevnl van Bradlaugh er toe kunnen leiden om den parlementseed geheel of te schaffen en in de plaats daarvan eene bloote verklaring in te voeren gelgk dit sedert lang ten opziohte der kwakers geschiedt Doch in de zitting van dit jaor zal do regeeriug er bezwBsrlgk toe kunuen beiloiteu eene zóó leedere j I qaaeatie welke een doel barer eigene partij en het Hoogerhuia aaottoot zou gcvi n ter tafel te brengen Wellicht geschiedt dit in ket naaate zittingjtar of het daaropvolgende Nu bet vraagatuk eenmaal aangeroerd is zal het wol vroeger of later toch moeten afgedaan worden De Berlg nsche na confeiwitie is naar men thans bericht een uitgemaakte stek Alleen de Grieksche qnaealie zal echter befaoldeld worden de Porte zou zich geheel vereeuigl hebben met het denkbeeld Voorzitter van de gonferentie zal zgn prina Hohenlohe die in deze nak geheel lehuia ia daar bij indertijd president wal van de comaisaie van redactie van het Berlijnach congres De moeilijke en tevea Ibelangrgke beraadslaging over de nieuwe toltarieved Vrijdag in de Fransche Kamer der Afgevaardigdeo a eloopeu heeft gedurende bgna drie maanden de volte aandacht van de leden dier wetgevende vergadering gevergd Het staat thana aaa Keu Senaat om het tot ataad kamw im tarieHO ti caflngea of t verhaasten maar men betwijfelt of dit laatste wel het geval zal zgn Men weet dat de Senaalacooimiasie voor de tarieven hel betehermend atetsel ia toegedaan en nieta liever wenscht dan de zaak op de lauge baan Ie achuiven Zij ia Bailendien tegen verachijlende rechten zooals die door de Kamer in overleg met de regeeriug zgn vasigetteld Het is dua niei waarachijnlijk dat het algemeen tarief van rechten nog dit jaar zal kunuen nitgevavdigd worden Blanqui ia toch uiel gekozen te Lyon zijn gematigde legeneandidaat Ballue werd benoemd lot lid der Kamer met 8290 alemmeu tegen 5947 op Blanqai Te Brest is Msgr Freppel verkozen Op drie andere plaatsen kwamen republikeineu uit de bus De minister van biniienlanducbe zaken heeft de prefecten ontboden van die departementen waar congregaties zgn gevestigd ten einde hun mondeling inalruotie te geven over de uitroeritig van de Maartbealuilen den 30 dezer is zooals men weet cle termijn van uititel verstreken de Jezuicteu inrichlingen worden dien dng gealoten terwgl de andere oougregatiea voorloopig alleen wonlen aangemaand om baar staluleu in te dienen en de erkenning aan te vragen voldoen de congregaties daaraai uiel dan worden zij eveneens opgeheven Terwijl de commissie voor de Pruisische kerkeIgke vooralellen ari 1 verwierp wal rour de liberalen betrekkelgk aannemelijk zou zijn geweest werd art 2 goedgekeurd ofschoon juist daartegen Ie groolsle bezwaren bestaan Duiildijkir bewgs van de wisselvalligheid der siemmiiigeu kau wel niet worden g geven En nainurlgk is men nog verder dan ooit v n honk met gissingen over het waarschgnlgke lol der voordracht De groolsle vraag is of er een bond zal komen luaschen de conservalieven en het centrum Dan zou het ontwerp de meerderheid hebbeu in den landdag en op die meerderheid schijnt de regeering nog llijd te rekenen De voorgestelde hitbreiding vau hel kiesrecht in Italië begint de aanleiding e ner volksbeweging te worden door welke de Kamer gesteund of zoo men wil medegesleept zal worden Zooals irg reeds meldden werd met overgroote meerderheid bealoten niet uiteen te gaan vóór het ontwerp is behandeld en een commissie van 15 leden Ie benoemen om de zaak Ie onderzoeken Deze besluiten dankten hun oorsprong ZQOWtl nau Cavallotti een republikein als aan Cniroli