Goudsche Courant, woensdag 9 juni 1880

t deu wapeuhamltl Pro T itria gevormd nit leden ran het Leidache todenteucorps wordt door dit gezelschap vau M iiindng tot Donderdag op het echielterreiii au dd schutterij te a llage ecu algeineeiie schietwedstrijd op groote schaal gehouden Leger marine schutterij eu weerbaarheid Eijn tot deelnemiitg nitgenoodigd De mtJedmgers voorioorer reeds aangekomen alsmede de geiioudiiïden werden Zondagavond in het Hotel de 1 Europe ontvau En en Verwelkomd De president der vereeuiging de heer van Citters opende het feest met een hartelijk welkomstwoord tot de aanwetigen l e oinstaudigheid dat het feest buiten Ltiden gevierd wordt werd hieruit verklaard dat men op het schietterrein te Katwijk de gewone oefenplaats it i het g£Zölschip mtt bezwaren te kain eu beeft pc prqsuitdeeling zal echter te Leiden op een der tU jetite feesjrfageu pKials dagen QU leren is de wedstrijd aangevangen waarvoor teer Jio lbaif prijzen ook door leden er Koninklijke familie u beschikbaar gesteld Met een kort woord werd het feest op het terrein geopend door den president van Pro Patrio die zijn genoegen betuigde over de tulrijke deelneming en de hoop uitsprak dat de wedstujd door schoon weder mocht worden begonsligd Het aautnl deelnemende weerbaarheidsrereenigingen bedroeg tot dusver 32 de rustende en dd schutte rtjen waren door 15 deputaticii vertegenwoordigd M terrein bevat een keurige en comfortable canliiie Gisteren werd gedoBgeu uaar de hoofdprijzen J r r Naar aanleiding van het gisteren bij hem ingekomen amblsberioht van den inspecteur over het geneeskundig staatstoezicht voor Noord Brabaut en Litnburg heeft de Minister van bmnenlandschc zaken heden bekend gemaakt dat de pokken in de gemeente Kooseudaal Noord Brabant epidemisch verbreid zijn Men verneemt dat er kans bestaat dnt de tramlijn Loosduiusche brug Buitenhof te s llage door het Binnenhof tot aan het Rhijnspoorstation verlengd zal worden Ook moet er sprake zijn vau het maken ran een l n door het Haagsohe Bosch Voor deu antieken zilveren beker van graaf Bossu toebeboorende aan de stad Haorn thans op de tentoon telling te Amsterdam is een bod gedaan vau 10000 frs Met algeraeene stemmen is echter door den gemeenteraad besloten deu beker niet te verknopen Men meldt nit Nieuwetkerk n d IJsel Als een bewijs dat de tauderijen niettegenstaande den ongunlligcn toestand van den landbouw ook hier nog hoog iu prijs zijn kan gemeld worden dat in de afgeloopen week alhier zijn verkocht 30 heet 69 aren 96 oeuliareu weiland en boomgiord waarop twee oude boerenwoninzen staan voor eene som van ƒ 64100 behalve de onraadfenningen en de gelden der verhco iugeo Onder tlat land zyn begrepen per gcelen dijk waaraan de koopers niets hebben alsmede nw baezemland Het Solt NietieM nit naar aanleiding van de gnostige berichten die nit Sidney overkomen over de goede figuur die de kleine Xederlandsohe afdeeling op de tentoonstelling aldaar maakt den wensch dat voor tcntoonstMlingen van welken aard ook geen ondersteuning van regeeringswcge moge worden verleend dan wonneer de belanghebbenden zyn voorgegaan of alihaus hebben doen blijken van hunne sympathie Het nemen van initiatief van de zijde det regeering heeft nog weinig gunstige resultaten opgeleverd Een oMcieele regeeringscommissie is eene gelegenheid om sommiie personen wien men een genoegen of eene onderscheiding wil bezorgen huu meerdere of mindere gesohikiheid Atórgelaten tot lid te benoemen Dat velen razend fel zyn op zoo n benoeming is geen wonder eenige weken op s rgks kosten iu een feestvierende buitenlandsche stad te Tertoeven met een officieel karakter is zoo onaardig niet Kn na erkennen wij gaarne dat verscheidene zoodanige commissieleden zich zeer verdieostelgk hebben gemaakt doch de resultaten van hetgeen de commissies hebben erricht wareu zeldeit geevenredigd aan hetgeen zij hebben gekost Meermalen is dan ook een ernstig oordeel uilgesproken over hare wyie van samenstelling en werking en kon het vermoeden niet warden onderdrukt dat bet lidmaatschap van zoodanige commissies door sommigen althans slechts werd beschound als eene gelegenheid om lioU goedkoop te amuseeren en gemakkelijk eene dekoratie te verwerven terwgl do zorgen voor de tentoonstelling nevenzaak voor hen waren Er verder de staatscommissie eenmaal benoemd zgnde bleek het dat handel en industrie of geen lust hadden tot krachtige deelneming aan de teotooustelling óf geen sympathie en vertrouwen koesterden jegens de commissie en zich daarom onthielden Zoo volgde teleurstelling voor alle partijen Wanneer echter zooal thans te i Sidiiiy geschiedt handel en industrie telren een vertegeuwoordiger hebben die hunne belangen met hart eu zul behartigt en wauneer zij daarenboven door de opofferingen welke zij brengen toonen hel belang der tentoonstelling te gevoelen dat dan de regeering haar steun verleeue om zoo mogelgk de deelneming nog krachtiger en meer algemeen te maken Juist op plaatsen als Sidney is het mogelijk nieuwe relaties aan te kuoopen die iu hooge mate der verdere ontwUdeliug van handel en nyverheid kunnen bevorderen i7aaroin de regeering o i een goed werk zou verrichten indien zij door haar steun het deelnemen aan zoodauigc tentoonstellingen aanmoedigde Volgens de France kan men zeer gunstige verwachtingen koesteren omtrent de kans van slagen van den tunnel die Engeland en Frankrijk moet verbinden De ondernemers hebbeu een eersten put geboord tut op de laag waarin de tunnel komen moet en beginnen nu aan een tweeden Dan zullen al de werktuigen omlaag worden gebracht en binnen 18 maanden vertrouwt men 2 kilometer leogu ouder het kanaal te hebben geboord In drie st wèr jaren zon het werk voltooid zgn Het N V d D meldt dat een smid en slotenmaker te Amsterdam een praotisch toestel heeft uitgedacht om winkelladen af te sluiten eu voor diefstal 100 van vreemde insluipers als van oneerlyke huisgeoooten te beveiligen Deze toestel heeft het voordeel dat de lade afgesloten is zoodra men haar dichtdrukt doch tevens zander sleutel of eenig werktuig enkel kan geopend warden door dengeen die het gehtim weet Daar verder de sluiting evenals een letterslat elkeu dag kan veranderd warden en de lade niettemin met een handgreep zonder eenigen last kan worden geopend laat het zich begrijpen van hoeveel waarde deze geheime sluiting is voor wiukelueringen De grootste verdienste Tan deze vinding is dat de sluiting zoo is aangebracht dat zelfs huisgenooten Vrij wel builen de mogelgkheid zijn te ontdekken hoe zg werkt Daarenboven wordt reeds een poging om de laden te openen verraden door bet overgaan van een scbelsignaaltje Ëen ingezetene van Winschoten de heer Muller heeft bij den gemeenteraad gereclameerd om ƒ 5 schadevergoeding voor eiken dag dat door het plaatsen vau kramen en tenten gedurende de kermis aldaar tot welke plaatsing tet gemeentebestuur de vergunning had verleeQd hem bet vrije uitzicht uit zijne raineu was bek Ciuu qm zou adressant de gemeente een proces aandoen Na vrij ampele overweging van de vraag wat met zulk een adres aan te vangen is de eisch afgewezen De toegezegde bijdrugei an het voorloopig comité voor de ooUecticve inzending van vee en zuivel naar de Lonüensohe tentoonstelling zgn na reeds lot ver ovet de ƒ 6000 gestegen De afdeeling V leringen van de Maatschappij heeft nog ƒ 168 beschikbaar gesteld By den pcuniugmeeiler deu heer J van Hasselt te Kampen is bericht ingekomen van den secretaris der ïielsche afdeeltng van de MaaHohappg van Liiidbouw dat door het welbekende ex lid der Tweede Kamer deu beer inr baron Mackay van Ophemert thans lord Bey als lid dier afdeeling een bgdrage voor het comité gezonden is vergezeld van een scfargven waarin hij zijn groote ingenomenheid met het doel der ondcrnemiog betuigt eu er op wijst vau welk een groot belang iu het bijzonder voor den v ehaudel op Engeland een waardige vertegenwoordiging van onzen laudbonw in den vreemde kan zijn waarom hg zijue medeleden de zaak teu zeerste ter ondersteuning aan oeveelt filgkens mededeeling van den Inspecteur van het Geneeskundig SUatstoezicht iu de dezer dagen gehouden vergadering van den Geneeskundigen Raad van Zeeland gedaan zgn ia 1879 iu Zeeland v dcdeu 4553 personen of 24 01 per mille tegen 45 4 of 24 05 per mille in 1878 i In de gemeente ürijpekerke waa d sterfte het grootst 58 per mille Nog deed de inspecteur de mededeeling dat bet hem was voorgekomeg dat een executeur testamentair te Wcstdorpe iulichtingeu had gevraagd hoe te handelen met een hem aangeboden doctorsiekening ad f 3500 De geneesheer had 5 of 6 maanden over de overledene gepractiseerd en ook de medicgnen geleverd De gespecifieerde rekening onderzocht zgnde is aan bedoelden executeur geantwoord dat ds bewezen diensten met ƒ 926 plus de kosten van rijtnighuur raim betaald zouden zgn Naar aanleiding van te Goes plaats gehad hebbende onregelmatigheden van geneeskundigen die geneesmiddelen afleverden nam de raad het besluit te verkhiren dat hg van meening is dat de handelingen van eenige Goesche geneeskundigeu en apothekers moge die al niet strijdig zijn met de letter van de wet niet in den geest er van zijn Nog werd besloten den inspecteur uit te ntodigen een onderzoek in te stellen nopens de vraag of de oprichting van een pare vaccinogèue te Mi ldelburg wenschelgk en mogelijk is Met de Willem Barents is naar zee gegaan debegaafde jonge schilder Apol die evenals de heer Grant twee lÉeeren deed als vrijwilliger medegaat officiersdieust doende door mede wacht te houden waut op een klein schip is voor passagiers geenplaats De groote ontberiiigeu moeielgkheden engevaren van de reis worden door deu jongen schilder getrotseerd ter wille van de kaast de heerApol zal schetsen maken met potlood tvaterverwen olieverw maar hg zal vooral nieuwe indrukkenkrijgen en de tiuteu van het ijs de wondere lichteffecten van het Noorden zullen zijn geheigcn get een geheel museum sneeuw en ystafereelen Tsrr jken Wg gelooven niet onbescheiden te zgn aUwe mededeelen dat waarschüulgk een panorama iaons vaderland dank zij dezer reis van de Barenti aan hen die rustig thuis blijven eens een juistdenkbeeld van de natuur binneu den Poolcirkel zal geven HU Uit Breda meldt men De verzending van aardbezicn nit de baronie i iu vollen gang Het beschot laat te wenschea over de vraolit is klein en niet malsoh Plukken en verzenden gaut dag eu nacht door en varoonaalit groote drukte Uit de Betuwe aohrijft men De kersenverkoopingeu nemen de volgende week in aeu groot deel van de 9etuwe een auvang Men verwacht een overvloedig gewas Het weer der laatste dagen werkt itdekeqd op het grasland en versohilleude andere gewassen Op die plaatsen in de Betuwe waar de jonge tabaksplantjes bevroren lyn is men ouder rg gunstige omstandigheden met bet iupooteu van nieuwe plantjes bezig geweest De Nederlandsohe letteren bebbra een onherstelbaar hoewel niet onverwaobt verlies geleden Eea van haar gtotstste sieraden de algemeen bekende en om zgu gaven eii karakter hooggewaardeerde Jacobus Jau Cremer is iu krachtvollen mannelgken leeftijd aan de gevolgen van een slepende borstziekte welke in de laatste dogen den slag deed voorzien bezweken Haakte zyn werken 7qn antrekkelyke echt hamoristisohe Overbetuwscbe iiovellen allereerst en in later tgd zgn roerende romans en geestige tooueelstukken zgn naam door het gansctie land en ook buiten de grenzen beroemd niet minder bekend was zgn persoon Geen hoekje baast van het land toch waar hg niet eenmaal il opgetreden om met zijn schier onnavolgbaar talent van voordragen dat leveji en gloed schonk aan kinderen vaa zgn geest het publiek te boeien en te bctooveren Waar hg verscheen won hg de harten Zgu geest zgn gevoel zgn eenvoud spiegelden zich evenzeer af in zgne werken als in zijn persoon Met zgn novellen betrad Cremer een nieuwe baan ia onze letterkunde Meester van taal kenner vooral van de meuschelyke ziel schetste hg iu de figuren die kg in de Geldersche dreven waar bij geboren ea opgevoed was plaatste met krachtige haiul eu innig gevoel karakters die in onze letterkunde een blgveude plaats zullen innemen Toea Z M de Koning indertijd de verdiensten van verschillende vaderUndsohe letterkundigen huldigde werd Cremer allerminst vergeten want hem werd het afiicierskruis der orde van de £ ikettkroon geschonken Te Utrecht werd Vr jdag de 51ste algenieene vergadering gehouden vao de maalsohappij tot bevordering der toonknnit In het door den algemeenen secretaris den heer de Lange uitgebracht verslag werd hulde gebracht aan de nagedachtenis van prof W Moll wien de maatschappij als hoofdbestuurder vele verplichtingen heeft Vt maatscbappg heeft eene nieuwe afdeeling aangewonnen Ie Schiedam waarvan voor de toekomst veel is te hopen Het aantal afdeelingea is nu tot 17 gestegen met te zamen 3693 gewone leden en 134 leden kunstenaars Het totaal der inkomsten bedroeg ƒ 18 835 28 dat der uitgaven ƒ 18 817 29 zoodat eeu saldo van ƒ 17 99 op de nieuwe rekening wordt overgeschreven De feilelgke uitkeering der afdeelingen aan de algemeene kas bleef als in de 8 laatste jaren op ƒ 1 50 bepaald In 1854 bedroeg deze nog 4 en is gaandeweg kunnen verminderd worden niettegenstaande de uitgaven toenamen en het kapitaal ia die 35 jaren met ƒ 86 000 2 pGt meerderd eeu bewgs alzoo voor den Snanoiéelen bloei der maatschappij Uit bet kunstenaarsfonds worden 18 weduwen en 6 koustenaars ondersteund Het ledental der langvereenigingen bleef bjjna on vennderd en is thans 1573 het aantal leei lingen op de muziekscholen steeg van 1785 tot 2809 waarbij nog moeten gevoegd worden de 200 nieuwe te Schiedam Door wglen vrouwe M F Briedé wed P Tb Hclvetius van den Bergh werd eene Initirijïing Grootboek rentende ƒ 100 s jaars aan de maatschappij gelegateerd ter tegemoetkoming in de studiën eener jeugdige beoefenares der toonkunst Tot hoofdbestuurders werden gekozen de hh J X Bohnnger en N G Pierson De heer Julius 0 Orimm te Munster werd met algcmeene stemmea tot lid van verdienste benoemd tot leden der commissie van het kimsteuaarsfouds de hh Verhulst Frans Coenen en Hol Van vertrounbare zijde zoo schrijft iemand te Zevenaar aan de iutyh Cl ontving ik eeu brief uit New York dd 1 Mei jl waarin o a het volgende voorkomt gFiucoffs leeft hier als God in Frankrijk bewoont een der fraaie huizen in de Btbgheid van het vermaarde Centraal Park maakt eiken middag een rijtoer iu een élégante equipage n km tk uuiutii toculeil gten toegang iehmt Ik oatmaet hem dagelijks op de Beurs waar hg nooit affaires dort maar slechts als toeschouwer feriieert am op de hoogte der zaken te blgven Het r i rekent h t zich tot plicht hun die er bon genoegea in vigden om het vertrouwen in onze staatsinstellingen allengs te doea verminderen met nadruk toe te roepen speelt niet met vuur I Al Uyfi het parlement ook ondanks de vele aaavollen waaraan het blootstaat rustig voortwerkeu men mag niet vergeten dat alleen eene vertegenwoordiging die kracht vindt bij de aatie op den duur dien invloed kan heboaden die noadig is om in morieIgke tgden niei alleen in olksreobtea te haudbaveo aiasr ook gevoarlgks uitiugsn vah valksbartstoohlen te voorkomen Onze volksvertegenwoordiging is zeker verre vaa valmoakt moor als wg letten om hetgeen om ons heen voorvalt is er dan niet Dieer reden tot tevredenheid daa tot oabepaald veroordeelea Zouden wg tevreden zijn als wg ren parlement hadden gelgk bet Fransche dat zich telkens door zijn hartstocht laat beheerschen of als het Daitsche dat ter wille van écu staatsman die onmisbaar wordt geacht lies wat neg recht heeft op den naam van beginsel met voeten treedt En als men dan verder nagaat vanwaar het komt dat bijna elk parlement zijne in het oog loopende gebreken heeft dan blijkt het dat dit nirt iets taevalligs is maar dat de gebreken eener volksvertegenwoordiging nanw verband honden met de gebreken die men terugvindt bij het volk zelf Veel pralen rn weinig afdoro bekrompen voorliefde voor lokale belangen weinig geestdrift voor de publieke zaak zijn het niet dezelfde verkeerdheden woartcgen men ook in den boezem der natie onophoudelijk te velde moet trekken Ja is de onderstelling te gewaagd dat velen juist daarom de zwakheden ea fouten van de Nedeilaudsohe vertegenwoordiging zoo slecht kunnen verdragen omdat men niet gaarne herinnerd wordt aan de waarheid van het spreekwoord de appel valt niet ver van den boom f Om een volmaakt parlement te bekomen zon de natie zelf giheel moeten veranderen Maar geenszins ou bet Fad daaruit willen besluiten dat zoolang het kiezersvolk hetzelfde blgft de volksvertegenwaordigir g onmogelgk meerdere en betere practische uitkomsten zal kunnen geven dan tegenwoordig het geval is By onze Tweede Kamer toch sukkelt men nog steeds met eea verkeerde veel te omslachtige wyze van werken die sleohti door wyzigiug der grondwet voor een deel echter ook door wgziging van het reglemeat van orde varbeterd kan warden Onlangs liep er een gerucht dat hierin binnenkort ingrijpende veranderingen zoudeu worden voorgesteld Mocht dat gerucht spoedig waarheid worden I Ouder de gemeente Heemskerk werd onlangs een koe uit de sloot gehaald die met niet minder dan 72 bloedzuigen was bezet Het dier was door bloedverlies zoo uitgepul dat het niet kon blyven staan Toen men de gulzige gasten had afgesneden aftrekken was niet mozelgk aanschouwde men een waar bloedbad Door het gebruik van versterkende middelen in den beginne 26 eieren daags ia het dier than nagenoeg hersteld De zooo van een landbouwer jn den Ëierlandschen polder op Tessel diende aan vijf jonge kalveren Zaterdagavond hun gewone rantsoen melk toe Toen hg Zondag ochtend hetzelfde wilde doen vond hg de beesten alle dood sommige lagen met uilge Ï uilde oogen en verwrongen ledematen in het hok Jaar aan vergiftiging geüacht wordt moet de politie zich met deze zaak bemoeien terwgl onder haar toezicht eea veearts ecu nauwkeurig onderzoek doet Te Oberammergau Ivfcr het bekende Passionsspiel weder wordt vertoond hoeft het in de vorige week nog gesneeuwd t Geheele dorp was in een modderpoel herschapen Toch bleven de duizenden toestroomen waaronder vele elegant gekleede dames en heeren vooral Engelschen en Noord Amerikanen Voor de voorslellicg van 80 Mei was zulk een aandrang dat er den volgenden dag een nieuwe uitvoering moest gegeven worden Nog nooit was de belangstelling zóó groot In den omtrek warden zulke hooge prijzeu gevorderd dat het schier aan rooverij grenst terwijl men om de pelgrims bij zich te houden en te kunnen afzetten hun wijs taaakt dat er geen onderkomen te Oberammergou te krygen zou zijn Dat is echter bepaald onwaar men kan daar zeer wel onder dak komen en zelfs tegen niet te hooge prijzen Nienn lKillandschl Een fabrikant van geconserveerde levensmiddeleu heeft de volgende circulaire rondgetonden Myuheer Ik heb de oordeel gij te offeren de prijzen van de VleesoK van Vruchten van mijne vervaardiging dat is te zaggen van Natuurlijk bewart vruchten of Zander Zniker en van eene onbepaalde bewaaring Volgt de prys coarant Al deze Vleesch en Vruchten zgn gelogeerd in blikbussen vau de dezelve afmeting 5 ton kilos 500 verkoopt raw vooor netto De kasten van pakking vervoering en tol gelijk met de kans op de reis zijn tot last op de kooper Ik verblyfe met aanzien nmn dienaar Het is bekend dat bloemen zeer gevoelig zijn roor tabaksrook en ouder dieu invloed snel vaa klenr knanea veranderen Dit komt van het hoewel geringe ammonniakgehalte van tabaksrook Verdunde ammoniakdampen klenren zeer vele blauwen helder karmozijuroode bloemen helder groen donker karmozgn roode bloemen wordea zwart andere donker roede bloemen donkerviolet alle witte bloemen geel Dompelt men ze verrolgeos snel in koud water dan kunnen ze de nieuwe klenr 2 3 uren behouden Een Dnilsch professor heeft eeu middel uitgedacht om lekken iu sigaren te stoppen Z H Gel doopt daartoe de sigaren ja een oplossing van collodion De methode is zeker eenvoudig en afdoende Maar behoudens deze onze twgfelzoeht beschamende proeven meenen wg voorloopig dat zij wellicht goed ii voor Daitsche s jwa waartoe heel veel graadatoffen worden gebruikt welke met het begrip tftabak niets gemeen hebben maar voor ons Hollanders den tabaksgeur niet zon verhoogen t Is echter te beproeven als wg nagaan waaruit collodion bestaat is t toch mogelijk dat de methodede gevreesde keerzgde beeft Dagblad Te Berlijn ter drukkerij van de heeren Werner ea Sohumaoa is een uieuw soort visitekaartjes uitgekomen Tegen het licht gehouden vertoonen zij het portret van den eigenaar in transpareutbeeld ongeveer als een sterkwatermerk of als een Lithopiauie A i een wit porseleinen plaat aan den eenen kant dof maar aan den anderen kant een of ander tafereel voorstellende een geliefkoosde versiering van vensterruiten in Duitschland Deze visitekaartportretten worden ongetwgfeld door persing voortgebracht de gelykenis wordt eerst photographisch genomen in gelatine afgedrukt en dau door middel van electrioiteit op de voorwerpen overgedmkt op de wijze der zoogenaamde heliographie De kaartjes kosten ƒ 6 de 50 afdrukken en 7 50 de lOl een zeer lage prijs als men den arbeid iu aanmerking neemt want behalve dat de photographie de heliographie en de druk er bg te pas komen staat ook de naam van deu eigenaar op een vaa de hoeken vaa het kaartje gedrukt De Ned Ftna eur wgst er op dat de wijze waarop de uillotingen van onze Staats nrovinciale ea geineenteteeuiugen geschieden eigenlijk aan geen regel is gebonden En toch eischt dit onderwerp in het belang der geldschieters een nauwkeurige regeling Thans vindt men voor de provinciale en gemeentegeldleeojngeu allerlei verschillende bepalingen voor de uitlating vastgesteld die over het algemeen t einig of geen waarborgen van volkomen nauwkeurigheid geven Neemt men egt de iV F behalve het nut van zoodanige bepalingen uit het oogpunt van eenvoudige controle bovendien in aanmerking hoe dikwijls het gebeurt dat de leden der betrokken besturen tot die handeling vooraf niet opgeroepen zyu dat zij niet allen tegenwoordig zijn zoodat de handeling door drie of zelfs door twee geschiedt dat zelfs in groote vergaderingen bus kom of klok wel eens met de nominers gevuld op taftl zou kuneu slaan voordat de leden binnenkomen zouder het geringste bewys dat de ware iiommers daarin liggtn dat zij er staande de vergadering eens cf meermalen weer uitgenomen worden omdat de bus voor iels anders dienen most en zoovoorts dan zal men deu wensch zeker niet overdreven vinden dat voor de belangen van geldschieten door een voorschrift of reglement op den vorm der uitlotiugen wat beter zorg moge worden gedragen Deze wenken verdienen opmerking en gehoor Jammer dat men niets kan doen aan de controle op de uitlatingen van vreemde leeningen Want bg deze geldbeleeningen zgn de Ned contanten niet minder betrokken dan bij binnenlandsche lecningeu Wg vertrouwen ons geld aau alle mogelgke vreemde Staten en maatschappijen toe en stellen ons tevreden met de verzekering dat de uitlotinge nauwkeurig en eerlgk zullen plaats hebben Wanneer wij de bijna dagclyks verschijnende l nge oitlptiugslijstea nagaan vertrouwen wij er maar altgd op dat de zaak wel iu orde zal zyn zander dat echter een onzer eigenlijk in staat Is met zekerheid te Heggen dat dit zoo is II z Laatste Berichten Chicago 7 Jnni Bij de conventie zQn bg eerste stemming ingeleverd 766 stembiljetten Vereischt aantal stemmen voor de keuze van een candidaat 379 Uitgebracht op Grant 304 Blaine 284 ShermW 93 Edmunds 34 Windom 10 Washburne 30 terwijl écu blanco biljet is ingekomen De tweede stemming heeft geen verandering van beteekenis opgeleverd Londen 7 Juni In het Lagerhuis is vaa Eegeenngswege medegedeeld dat er in de eeratvolgende Parlementszitliug een voorstel zal warden ingediend ter afschaffing der straf bestaande in het geven van slagen bij het leger en bij de vloot In het Hoogerhuis heeft lord Argyll in antwoord op eene vraag verklaard dat onder de tegenwoordige omstandigheden de intrekking van het Engelsche postkantoor te Konstantinopel ondoeolijk is Lord Granville gaf in antwoord op verschillende vragen onder anderen te kennen dat hg thans nog niet kou zeggen welke politiek het meest dodlreffend zon om eene nauwgezette betaling van vervallen bedragen van Turksche leeningen te verzekeren GEVONDEN en aan het Bureau vaa Politie gedeponeerd Een blaauw Schort een Portemonnaie met eenig geld een Stuk van een Gouden Broche een Boozenkrens Nog is op den 17n Mei aan het Bureau van Politie gedeponeerd een Gouden Oorknop die nog niet is a ebaald Bargerlijke Stand GEBOREN 1 5 Jasi Msria ouden H J van Lonkhagiea en M t Hart 6 Jacoba ouden J den Hertofr en A Romijn Lecodert Jobanaea oudeii H Brouwer en H van Lnnen OVERLEDBN 5 Juni G Vergeer 15 j B vaader Maaa 63 J t M de Jon c 4m J D Ererlinft 59 j 7 E J Sparnaaij wed F Herman 61 j P L vsa Wtu 6w ADVERTENTIENa 25 JARIOE ECHTVEREENÏGING van A KWINKELENBERG en A M KBOISHEEB Gouda 6 Juni 1880 Door accuratesse van den Heer Edavw eerst beden geplaatst i r c ia ï Bedeu overleed ten onzen huize tot diepe droefheid van Ons en hare Kleinkinderen in den ouderdom van raim Een en ïSestig jaren na een langdurig en geduldig Igden nog onverwacht onze geachte Moeder en Èehuwdmoeder Mejuffrouw EMMIGJE JOSINA SPARNAAIJ in leven Weduwe van den Heer Fas DUKiK Hdehan Fz F HERMAN Fz A H HERMANGouda 7 Juni 1880 NoouMSw