Goudsche Courant, woensdag 9 juni 1880

V Heden o erlaed om joagste Zoontje JACOBUS CASPARÜS ruim elf maanden oud JACOB A ROEST tah LIMBCBG C M ROEST TAN UMBÜRö EcK Gouda 2 Juni 1880 m6 VrUilag 11 Juni N 2464 en BeschuïtUkkerïj Ondergeteekende H efl de eer te berichtei aan zign geëerde Stadgenooten dat hg öp heden zijn ÖROODen BESCHÜITBAKKERIJ heeft GEOPEND op de Tüepmakkt H 294 Zich minzaamst aanbeTslende heeft hfl d eer te zjjn ÜEd Duf Dienaar i C TAN VLIET GfOUDSCHE COURANT Fliettp en Adierlentieblad voor Gouda en Omstreken Een Fatsoenlijke BURGEl 19 Jaar P Q verlangt prj een betrekking als DOCHTER oud 10 AUGUSTUS WINSELJUPEGOÜW nder de 10 jaren 0 50 HH Leden der Sociëteit Ons Genoegent 50 Kinderen onder de 10 jaren 0 25 ïlaats n mn aaiJ t gebouw te bespreken Ta 11 m Z me MIO oente exiU voor iedere I A r il iflnde 2 jaren in een WinkeJ de beste getuigschriften vanej sproken gedrag overleggen aJ aan het Bureau dezer Conrat geweest Zij kain lÖkheid en onbe es onder No 450 Er biedt zich san om doÊelijh in treden of met AUIJIUSTÜS e nit te l Wi pbod M TE R EjE Jü W I op DINGSdJg 15 JuèriJ I680 4es avonds teil zes ui e indeHerl ergv idenHeerST FpENSt aan de Reettjeijksc w £ i ov n Notaris Mr lST L ouda ian 1 DeBO U MJjNsëFONlNG LING SCHUREN RP en M gemerkt C No Ai in Oad 2 u 7yl geweest door wglen PETRUS van deéi poU W Te aanvaarde dadelgk en te verlaten 1 April 1881 2 Zes perceelen JBOOILAND waarvan 2 onder Reeuwijk en 4 onder Zwammerrfam te zamen groot ongeveer 7 Hectares Om ééns te maal jen 3 Vijf perceelen WEILAND waarvan 4 onder Reenw h en 1 onder Zwammerdam te zamen groot rüii 8 Hectares Om te beweiden tot 1 October 1880 De perceelen HOOILAND zullen ook worden gecombineerd zoo ook de perceelen WEILAND Dag van Huurbetaling 2 SEPTEMBER 1880 yaia de P G ii d 19 jaai Bureau dezer Courant onder dres aan het 449 + tt VerscliQ iHunder ïf igjen worden DAGELuKS TE KOOP GiEVI lAGDin Amsterdam Opgave van PRlis en CONDITIÊN worden ingewacht bij dep Boekhandelaar H VAN DÜIJL Dameak 32 AmstiMam letters H H I Jir Ji De betajing geschiedt tegen remiourse GOEDKOOPE MÏÏZIEK No 1 832 is voorhanden in den BINNENen BUITENLANDSCHEN BOEKHANDEL van A Brinkman Lange Tiendeweg NIEUWE SUPPLEMENT CATALOGUSSEN zjn gratis verkrijgbaar Openbare Verkooping tengevolge van een executoriaal beslag Op DINSDAG den 15 JUNI 1880 des morgens ten O Ure zal B H van de WERVE Deurwaarder bg de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam wonende te Gouda ten verzoeke van de Erfgenamen van den te Waddinxveen gewoond hebbende en aldaar overleden Heer A N MOLENAAR te LANGERUIGEWEIDE in het openbaar bg opbod a contant verkoopen voor en in de Bouwmanswoning geteekend No 106 bewoond door MARRIGJE KOOIMAN vroeger Weduwe van CORNELIS DE JONG thans Huisvrouw van DIRK van HOORN Jz landbouwer de aldaar in executoriaal beklag genomen Den Ondergeteekenden beveelt zich beleefdeIgk aan tot het VLECHTEN van ROTTING voor Stoelen en Banken en alles wat toi het Rottingwerken behoort tevens voor BEI ARATIE en het leveren van HENGSELS voor Ketels aan Heeren POTTENBAKKERS en WINKELIERS G VÜIJK Groeneweg wgk L No 139 te Gouda Openbare Verkoopinjj om contant geld TE REEUWIJK op WOENSDAG 16 JUNIJ 1880 voormiddags ten negen ure ten Sterfhuize van PETRUS VAN DER POÜW onderOud ife uwj O No 14 ten overstaan van Notaris Mr KlêT te Gouda van 17 MEIKKOEIJEN 2 PINKEN 6 KALVEREN een bruin merrie F A A Tt iT mWAGËN SPEELWAfiEN Tuigen BOUW BN MELKGEEEEDSCHAP Meubelen en Huisraad QoTOA Deuk van A Brinkman bestaande in PAARD KOEIEN VAARSEN PINKEN KALVEREN SCHAPEN ZOG met BIGGEN KIPPEN ÏENTWAGEN BOEBENWAGENS BOUWen MELKGEREEDÖCHAPPEN zoo van hout als koper nieuw compleet zwartgelakt ZADELTÜIG met Hoofdstel en Lijdsels een partij BOOMEN Voorts een NETTEN INBOEDEL waaronder GOUDEN en ZILVEREN VOORWERPEN vele gemaakte en ongemaakte KLEEDINGSTÜKKEN een fraai TRAPNAAIMACHINE en hetgeen verder te voorschgn zal worden gebracht Zegt het voort Zaal Kunstmin Sociëteit ONS GENOEGEN WOENSDAG 9 JUNI LAATSTE VOORSTELLINGEN Tan het beroemde Maripnetten Tlieater Ons Directeur HiRRY MONTAGUE des middags van 4 tot Anre Kindet oorsteUinff des vcjlnds ten jure Groote Vow atéllihff Entreeprijs TOor t publiek 0 75 Kinderen P20T0GEAPHIE uitsluitend in KooldrUh SPECI L INHICHTINO Openbar4 Verhl ingr voor eer fijne vergrootin n ONVERANDERLLF E PORTRETTEN F Harting Oo thave B 14 ZOM ESPEOteir ZEEP STAL 8Tl IN woond Tot vólkon ne verwMering der ZOMERSPBOETJ N lUeen verkr gbaa per stuk a 45 Cents by i 8èHENK Hpogstr t Nederland ZOMJ Vette Cijfers alleen 1 en 2e KI IDAM AKNHEM eo UTRECHTtfnMr ÏAM HAGBen SCHEVENINOEN Sche RnUnspoorwëgT iRDIENSTiilSSO Van AM8TB EOÏTEBJ i Van I Amsteedam é SO 8 10 9 80 11 35 18 80 8 i r 8 8 60 ï 85 Aknhek 6 88 8 80 10 88 1 30 1 50 6 25 7 25 9 Utrecht 7 8 28 10 17 11 40 1 16 2 28 3 8S 6 30 9 10 10 16 Harmelen 7 22 8 46 12 3 1 36 3 55 9 35 10 85 Woerden 7 28 1 44 3 38 4 1 9 48 Oudewater 7 36 1 65 4 8 9 62 Aaiikomst 7 60 9 10 10 48 12 28 2 16 8 8 6 4 26 7 10 6 10 68 Naak Moordrecht 7 63 2 18 10 13 Nieuwerkerk 7 53 2 18 4 28 10 13 Cupelle 7 63 2 18 10 12 Rotterdam 7 53 9 16 19 30 12 81 ï l 8 4 8 4 38 6 57 10 12 11 4 ZeveuhuiMnMoeroapelle 7 68 2 21 4 31 10 9 ZoetermcerZegwaard 7 66 2 21 4 31 10 9 Voorburg 7 66 9 13 12 34 2 21 4 31 6 10 9 s Ghavenhage 7 66 9 13 10 62 12 84 2 21 3 4 4 2 4 31 8 7 4 10 9 11 1 Scheveningen 7 56 9 13 10 62 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 Van ROTTERDAM 8CHBVEN1NGEN en s HAGE naar AMSTERDAM UTRECHT en AKNHEM Van Rotterdam 6 30 7 40 8 10 8 60 10 80 10 40 11 60 3 3 20 4 30 6 50 8 80 9 30 Cnpelle 6 41 10 60 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 57 2 16 7 8 8 43 Moordrecht 6 57 11 4 3 23 7 18 Anukomst 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 16 12 9 2 36 3 40 4 62 7 28 8 65 9 68 Scheveniugen 7 7 30 8 6 8 40 10 11 16 1 20 2 36 3 45 6 6 7 45 9 s Gravïnhaoe 6 26 7 30 8 B 36 10 10 lO SP 11 45 1 60 3 6 4 16 6 36 8 16 9 30 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 42 8 23 ZoctcrmeerZegwaard 6 45 10 50 2 10 6 66 8 S8 Zevenhuizen MoercaptUe 6 56 11 2 20 7 7 I Aankomst 7 13 7 69 8 27 9 6 10 43 11 13 12 i2 2 38 3 37 4 49 7 26 8 68 9 57 Naar Oudewnter 7 16 11 21 2 41 7 81 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 81 Harmelen 7 16 8 5 8 31 10 52 11 21 2 41 8 43 4 56 7 31 9 1 10 Amsterdam 7 16 8 31 10 62 12 15 3 41 8 43 4 66 9 1 10 Utrecht 7 16 8 6 9 11 10 52 11 21 2 41 3 4 4 65 7 31 10 Arnhem 7 16 9 11 10 52 11 21 3 43 4 66 7 81 BUlT iNLAND BpiteDlantecli Overalcbt Het Toomaaintte q irs betreft twee verkiezingen ia België voor de Mf Amerika voor epublikeiDKh candidaat vwr het presiHeiittchsp Wit het eente beltefi geheel Belgié is vol ran de nederl ig der liberalen te Antwerpen Men had dqnr de gunstigste Tcrwachlingen eo hoopte niet alleAn het eeiie liber dp liJ den burgemeester Dewael te behouden manr ook 4e 5 anilere aftredende clcricale leden te Tenlriugon Trots sllen ijver cijn j u liberdlen iu de minderheid geUeven met 200 sténmeu zoodat ook de burgemecatrr is moeten wijftn voor baron Oiy Oferigens blijft de toestand inl Bdgie ongeveer onveranderd De herstemmingen niet in rekening brengende wint de regeeringsporig 2 teniraeD De nitslag der stemming te Chicago is eene verrsssiag niet het miott voor den heer Garfield den vermoedelyli ncstaanden president lid van het congres es eerst onlangs tot senator irerkoien Na 36 vruchttlooie temmiagen is deze heer verkocen daar de vo rstandeii van Blaine voor het meerendeel een compromis aiingiug n met de andere tegeoslanders van fnat Oarfield verkreeg 399 Grant 306 stemmen Zeker nog A eaae verrassing want by de eerste riemmingén Ittd itc heer Garfiild ééae stem en bij it negen enc twintigstc had hy het nog pas gebracht tot twee stemmeii terwyl de heer Grant er dadelyk neer had dan driehonderd en de heer BUioe hem dicht op de hielep sa Op voorstel vau don senator Conkling aanvoerder der Grantparty heeft de Conventie de benoeming VM OatSctd bakraolttsgtl en haar enstemmig gemaakt De uitstag werd met If grootste greshlrifl rernomen Trrwyi dus in de Unie met de komst der re publikeiaeH aan het bewind de staatkunde vau beacberniiaf lal worden oortgeiet is men in Fraukrgk daarviui een weinig teruggekomen Voorloopig alibaas lijn daar de lititride dagbladen niet ontevreden over deo uitslag der beraadslaging over de tariefwet in de Kamer der Afgevaardigden Mea meent dat er alle reden ia voor de gelnkwenschen elke d priwdent Gumbrtta tot de Kamer richtte toen de e moeil gke eu teelomvattrnile arbeid was afgeloopeii Wd is hot aaogeuomcn tarii f gpen zins liet ideaal der vrijhandel iars want verscheidene algemeen vtrlnogdc verlagingen sgn niet aangenomen de rechten op steeokoleii gser en geweven sloffen zyo gedeeltel k op de vroegere hoogte gehouden en het groudbegfnsel om de noodr akelijkste voedingsmiddelen te ontlasten is miskend Doch van den anderen kant heeft de KJimer de beschermende voorstellen vaa de heereu Maldzienx e s afgewezen odat bvtf bel algemeen de uitslag ganstig voor liet befiniei VM den vrgen handel kan genoemd vorden Gelgk Ajj reeds deker dagen opmerkten oa het kiinnèn zgn dat de Senaat waar het be ihermeode stelsel nog Meer aanhangers telt dan in de Kamer het algemeen tarief op sommige punten wgnigden Beeds heeft de Senaatsoommisvie eenige voorstellen in dien geest gedaan Doch in hoofdtaak is geen temgkeer tot het oude stelsel Ie duchten Sedert Léon Say vaorriiter van den Senaat is geworden heeft de door liem te Londen vertegenwoordigde taak een iiienwtn steun verkregen Onderhandelingen met da Engelscne regeering over een nieuw handelsverdrag igii aaijgeknoopt en voor dit bijzonder tarief zullen alle bepalingen van het algemeen tarief die nog den geest van bescherming ademen de vlag moet strgken Zoo althans wordt de zaak in ofRcieele kringen opgevat De nederlaag van Blanqui bg de verkiezing te Lyon is een gnnkkig tceken voor de IVaiisohe Regeeriug Blanui kreeg toch nog zesduizrnd stemmrn moar men noude in t oog dat ook vule clericalcn op hem gestemd hebben om de Regeeriiig moeilijklieden te geven Niettegenstaande het belang dat door de clcrio den in de verkiezing van msgr Freppel werd gesteld en de vreugde welke zij over hel giliikki ii zijner candidatuur moeten gevoelen blgft toch de uitvoering der decreten van 29 Maart hun groote zorg Dit blijkt meer en meer nit de taal van de Wranqai die bij de Regeering lekeie verlegenheid meent te bespeuren ofschoon het Uad wel beter weet De partg tracht daardoor ban eigene zwakheid te verbergen De kanMw voor het ontwerp tol wijziging van de Meiwetleil staan in de oommissie van den Dnitschen Byksdag nog niet bgiouder schoon De heer von Bennigsei heeft te kennen gegeven dat artikel 4 voor de nationaal liberale jarty onaannemelijk is eu de minister von Fnttkamqter verklaarde daarentegen dat dit artikel voor d regeering de kern der voordracht ui maakt Dat vi eene 8cher ie tegenstelling Ariikvl 4 zou aan de Regeeriug de bevoegdheid geven om de bij reahterlyk vbnnis wegens overtrediiii det Mei wetlcn afgezette bisschoppen wederom in hunne betrekking te herstellen en de nationaalliberalen hebben e a principieel betwaar tegen het ongedaan maken voi rechterlijke vonnissen bij administratieven maatregel Er schijnt dna slechts een weg voor de llegrenng om op dit punt haar zin te krijgen namelijk door wijzigingen in de voordracht de stemmen van bat centrum te winnen Want bij de trouwe garde Am conservatieven heeft zg of centrum of nationaal liberalen noodig om eene meerderheid te verkrijgen Dtt maakt den toestand zoo verward en merkwaardig wijl na de met Bomc gewisselde stukken de stenn van centrum deels niet geweiiscbU voor de Pruisische Begrering en deels ook niet mogelijk voorkomt De beide takken der wetgevende macht in Denemarken ciju het eindclgk eoas geworden over het wetsontwerp op de vloot pt wet is thans deaKoning ter bekrachtiging iriÉgcboden Gelijk wgvroeger mededeelden zal dt jiloot bestaan uit 8 gaUindeerde batlerijeii 4 ipMiKerde sehepen 10 korvetten en goeletlen 12 kanonneer booten en 30 torpedohooien het aantal officieren wordt vermeerderd rn de mnchiuisleu rullen een afzonderlijk korps vormen Men hoopt dat deze macht toereikend zal zyn om in geval van nood Kopenhagen te be ï schermen en de gemeensobap tnsschen de verschillende deelen van het land Ie ondeihouden I r I e uilnoodigingeu tot de conferentie of het na congres zooals men de zaak ook reeds noemt zouden Maandag verzonden zijn de datam van bijeenkomst weid daarin nog niet vermeld De heer Cniroli sprak van het bgeenkomen dezer vergadering reeds Vrgdag in de Italiaansche Kamer als van eene beklonken zaak rn zcide dat zij slechts éen doel had de bepaling der grenzen tnsschen Griekenland cu Torkije Wij zouden dat durven betwijfelen Behalve het optreden van e n nieuw ministerie in Engeland is zeker wel het gtbcnrde met Montenegro de eerste aanleiding tol hel werkzaam optreden der lOgendbeden in de Oostersche quaestie en deze zaak vee minder voor uitstel vatbaar indien mpn althans den bloedigcii strijd daar wil voorkomen dan de vraag der Giieksche grenzen En nn zou het toch niet aangaan oin internationale regelingen omtrent hel Oosten te treffen en de Monlcnegry nsche quaestie onaangeroerd te laten De taak vau zulke eene conferentie kan raorielgk eene andere zijn ilnn HO Ie gaan of het ganschc troctaat van Berlyn in al zyne bepalingen is uitgevoerd eu om waar zy sluit op niet uitgevoerde ailikelcii middelen lot nitvoerliig te beramen Inmiddels doen zich geruchten op van eene aanstaande wytiging in het Ministerie te Konstaulioopel Men beweert dat sir Henry Liyard de pas vervangen Brilsohe gezant bg de Porie aan den sultan lol afscheid den road heeft gegeven om de tegenwoor i e ministers te ontslaan Niemand is beter bevoegd om over dtn toestand te oordeelen dan de heer Layard die gedurende een meer dan driejarig verblyt te Konstanlinopel den weg heeft moeten vinden in den doolhof der Turksche politiek Hg is de beste rechter in de vraag of Said pacht en zijne collega s zich zullen kunnen verstaan met de door deu heer Goschen medegebrachte iustructies Het is een sprekend beeld van den toestand der Parte dat er sprake van verandeiing van Minislelie komt enkel en alleen wijl écn er mogendheden op Am weg it om teoe andere Qostersche politiek Ie gaan voirea BINNENLAND GOUDA 10 Juni 1880 Wij zijn thans in staat gesteld het officieel vastgestelde programma der feestelijkheden bij de onthulling van het Houtmans Monnment op Donderdag 1 Juli a st mede te deelen t luidt als volgt s namiddags 1 ure Ontvangst op het Raadhnis van de Eereleden Sobcommisaién en verdere genoodigden Aanbieding van den eerewijn daarna Bezichtiging der Voorwerpen op de Gebroeders Houtman en hunne tochten betrekking hebbende mede op het Raadhuis s namiddags 2 uren Onthnlling van het Monumeut I e feestrede znl gehouden worden doorden ViceVoorzitler den Heer J N Scheltema s namiddags 3 uren Matin Musicsle van de Slafrauziek vau t 4e regiment Infanterie in deSociëteit Ons Genoegen s namidd igs ö j o Feestmaallijd te hondenin het Lokaal Nut en Vermaak aan de Oosthaven aan welke een ieder deel kan nemen tegen betaling von ƒ 7 50 mits vóór den 20o Jnnia s zich opgevende aan den Heer D laüiasvan Goc s namiddags 7Vj ren Volksconccrt op d illfktte geven door de Slafmwiek van t 4e regiauattInfanterie s avonds 10 uren Groot Schitterend Vaarwerkop de Markt vervaardigd door den Heer Bayschte Utrecht VERGADERING van aN GEMEENTERAAP Vrijdag den 11 Juni 1880j des namiddag left 1 ore ten einde Ie behand len De Bekening der Stedelijke Librije dienst 1879 Het adres van J J vau Wyngaarden houdende verzoek om eenig bouwterrein in het zoogenaamde St Aiithonie Klooster De adressen van G C van der Want en A Grendel houdende vureoek om een stuk gerioleerde grond te moo eu koopen of huren Het adres van D Huurman daarbij den afstand verzoekende van een gedeelte water ea mnar aande Bogen Hit adres van C J de Gidis houdende verzoelé tot demping van een gedeelte sloot bij de Derde kade Het adres van C A SchoiUen betrekkelyk eene Ky igiug d r Verordening op het Bouwen enz Het verzoek van en Gemeente Bouwmeester om vcrguiiiiiiig tot het verrichten van eenig particulier werk Tot lid van de Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Eindhoven is gekozen dr F J F Vermeulen Ie Rolduc rait 1146 van de 1532 geldig uitgebrachte stemmen Het stoffelijk overschot van J J Cremer werd gisteren ten 11 ure op de algemeene begraafplaats te s Hoge ter aarde besteld Een zeer groot aantal lielanzslellenden waaronder vele lelterkbndige vrienden had zich op den doodenalker vereenigd Tal van blaemkranstn sierden de lijkkist Aan de groeve werden de groote verdiensten de uitstekende deugden de edele eigenschoppen von den overledene herdaoht door de hccren Ising n inens 0 fciiin kweekt kenris mr Greeve als vriend treffend herdenkend de jaren waarin hg in broederlijke vrieiiHsehap met Cremer te Loenen woonde door den heer Hattinga Raven namens Licht Liefde en L veii Namens de familie werd door den heer vnn Brakil schoonzoon van den overledene hartelijk dank gezegd j oor de betoonde belongstellicg Door te Leiden gevestigde stoomboolmaolschop pijen zal oon Ged Sta en een adres worden verzonden waorbg verzocht wordt goedkeuring teonthouden oan de concept verordening van het hoogh emraadschap Rijnland op grond dot daarin zeerb leminerendc bepolingen voor de sloomvoort voor komn L Cl De ofJ Delft en omstreV n der HoUandsche