Goudsche Courant, vrijdag 11 juni 1880

Maalschappy van Jjandboiui heeft begrepen uiet te mogen iichtcrhiyveu waar de guede naam der Nedtrlaudsche bot r op hel sptl slaat en met eeni2 e honderden guldens gered kan worden Nublesse ohlige l e officieele vertegenwoordigster van de wereld beroem e Detftsclie boter heeft dan ook als bijdrage in de ƒ lU ÜÜU voor de inzending Ier Londeusclie tenloonsuUing toegestaan de somma van ƒ öj Als versch gestoken asperges een of meer dagen bewaard moeten worden omdat b v de ontvangen hoeveelheid voor één gireolit te veel is dan djelmen het best ie lauiler verwet in den tuin op eeubeschaduwde plaats in den grond te graven Dit istiet eenige goede middel om asperges malseh eulekker te houden Lanilt Ct Bij de voorlEeiliiig van Pro Patrias schietwed Irtjd ter herdenking van hel 12 2 jarig bestaan van leiie Vertenigiiig tot vrijwillige oefening in deu wapenhandel h tdden de sehijvcn Dinsdag een ware vuurproef te doorstaan zelfs in die iliate dat de roode ilag moest gezwaaid worden oin het vuren enige oogenblikken te slaken leu einde noodzakelijke ieparaticn aau hel mikpunt te bewerkslcllijntn Weilerom van S a ure lu den ochtend lot half njf s nam gierden de kogels langs de sohiv banen Het getal prijsvoorwerpen voor dezen wedstrijd uitgeloofd oveilnft verre het cijfer lUO Z K H Prins Frodenk lieefl niet minder dan een zestal kostbare stukken aaii de conimiasie doen toekomen te weten een zilveren porle Heurs een gouden cl amp iguebeker en vier zilveren presse papiers Het oflioiercucorps der dd schutterij te Rotterdam heeft eeu zilveren bokaal met inscriptie aangeboden gezwegen nog van de ruime keuze pryzen die de leden van Pro Patria individueel beschikbaar stellen Dat dergelijke keurige coUeclie de belangstelling in deu strijd verhoogt eu den ijver der schutters ora het maximum punten te behaUn aanvuurt behoeft geeu betoog Ook het vrij gunstige weder verhoogde den lust welk den strijd kenmerkte De wind was deu deelnemers niet hiud riyk wat Maandag maar al te zeer het geval was toen bovendien stortbuien niet weinig stoornis teweegbrachten De schullerij van Kotlerdam die Maandajf reeds den eerepalm wegdroeg in den korpswedstrijd tusschen A zusterwaptns heeft zich deu volgeuden dag opnieuw dapper gehouden Op do lijst van den voorloopigeu uitslag van den persoiieelen wedstrijd voor offioieren o m vuii de schutlenjen de onderolHcieren dezer korp teii voor alle oiiderolficiereu en inindereu die aau deu k rps vcdstrijd hebbeu deelgenoiu£ii eu voor al de leden der uitgeiioodigde Bcberpsehutterskorpsen en wecrbaarheidsvereenigingen toiid de Ie luilei aut van het regiment dd schutterij te Uollerdain J ï Wilkeus tol dusver bovcuaau Ook op den rcvolver b ian werden merkwaardige blyken gegeven van geoefendheid op dat wapen l e regeling van deu wedstrijd laat uiels Ie wenscheu over De betuigingen au tevredenheid hierover Byn algemeen en welverdiend Omtrent de weersgesteldheid in Moi II deelt het U Vil o u het volgende mede De maand as koud en zeer droog Zij gaf alleen 9 dagen die te warm waren en men kwam gemiddeld 0 61 O te kort De hoeveelheid regen 11 6 inM bedroeg ongeveer een vierde gedeelte vau hetgeen verwacht werd Alleen in hel jaar 1857 is in Mei minder regeu gevallen namelijk 6 4 niM Te Delft is gevangen genomen en naar s Hage opgezonden zekere J A K die in den laatsten lijd er haar werk van maakte zich te Delft bij onderscheiden familiéa als dienslineid te verhuren Nadat zij den Koogenaamdeo godsponning had ontvangen liet zij in deu regel uiels meer van zich hooreu en van teruggeven der ontvangen geldea was uatuuriyk nooit sprake Op d plaats van het Binnen Oastbnis te Amaterdam is vanwege de Noord Uullandsche afdeeling van de vereeniging IJel fn le Krak een ziekeubarak of verplaatsbaar hospitaal opgeslagen Deze barak is bestemd om dienst te doen ingeval er in een van de kleine Noord HoUandsche gemeenten waar men geen ziekenhuis heeft een besmettelijke epidemie mocht uitbreken Deze houten teut kan gemakkelijk in en uit elkander worden genomen Zij is vervaardigd van keurig Amerikaansch grenenhout volgens bet ontwerp van onzen landgenoot dr Teixeira de Mattos te Amsterdam eu bevat al het uoodige voor eece afgezonderde ziekeninrichting Beu twaalftal flinke volkomen gereed gema kt e kribben zgn geplaatst in dit gebouw dat in het midden door een hout beiehot in twee afdeelingen gescheiden wordt waarin verder en keuken aau oeide zyden een vertrek voor de verpleegsters baij De Arnh Ct vindt het wetsontwerp tol herziening kamers oonvalcscenftn en spreekïcrtrek en afzon der wet van 1869 een vereenvoudiging vuE de laatste obuur aaii den Haarlenïmèr weg Mêu Gè t daaruït derlijke retirades aaus ebraeht nyu Door middel van een goedaerk ende luohivcrveraoliing tocstel in de kap van ele teut a iiigebraclil eu teii hoo j 8t oordeelkundige eo istiuetie van de kap hcerscht iti dit gebouw eeu aan e iaain lichl en heeft er eene voorldureii le veiililalie pla ils zuudcr dal dtZe voor d patiënten in eeuigerlei upziclit hinderlijk kan £ ijti De barak is 25 pas lailg en lü breeel en draagt op den uok de vlag v iu de vcreenigiiig Hel tyute Kruis N p rf JJ Ilct eerste optreden van het Holterdauisch looneel ezelschap Ie Londen met Hosier Paassen s Aiuie Mie is door een volledig succes bekroond Hoev el de voorstelling door vele laudgenooleu werd bijgewoond waren het toch meerendeel Eiigelschen die de zaïl vuhien en ia hun ooideel over spel en stuk alleen werden voorgelicht door een uittreksel uit het drama door dr Bikkers in het Kiigtlsoh oveigebracht Daardoor was het hun mogelijk ora b lang te stellen in den gaug van het stuk eu van het spel der vertolkers te genieten Daily News schrijft dat er bewijzen te over gegeven werden dal Nederland nitmuiitoiide aclcurs bezit die gevormd zijn in een nilstekeiide school waarvan de hoofddeugden zijn soberheid en eenheid van spel eu eeu zorgvuldige behandeling van die kleinigheid die zooveel afdoen tot hel lolaal elfeet van een stuk Daarna geeft D iily News eeu korte beschrijving van den inhoud v ui Aune Mie eu de prijst de spelers zeer Het Bestuur der Maatschappij voor volkskoffiehuizen te Ainsterdum is vooruemeus met het oog op den bijvul aan het eerste door haar opgeriohte koffiehuis teu deel gevallen spoedig ook in andere gedeelleu der sind dergelijka iurichtiugeo te openen Vanwege de afdeeling Dordrecht van den Multapatiorsboud is aan de Merwekade aldaar eene kiosk geopend waar tegen zeer matigen prgs koffie thee en enkele verfrissohend dranken zijn te verkrijgen Te Koosoudaal heerschen gelijk wg belicht hebben de pokken epidemisch en in geheel NoordBrabant komen zij sporadisch voor In Itutterdam zyn op t oogeiiblik 2 pokigders nam écu van eeu schip uil Kroonstad gearriveerd eu één van een schip dat reeds verscheidene dagen aldaar lag em uit Antwerpen kwam Volgens de laatste berichten zyn te Antwerpen in ééne week 41 personen aau de pokkeu overleden Sommige armbesturen met name te Amsterdam werken krachtig mede om de oude centen uit de wereld te helpen naar de mtt Ct meldt werdeu nog dezer dageu door de diaooniën der Ned Herv gera ahlaar 200 zakken a ƒ 10 ingelejfcrd waardoor dus weer SOO UOO stuks werdeu opgeruimd Wanneer ook particulieren wilden medewrfken om alle oude centen aan te houden op te zameleu en in te wisselen zouden er spoedig niet veel meer ziju liet Kgk versmolt er onlangs 10 millioen stuks De uildeeliug dor prijzen uitgeloofd bij den te Rotterdam gehouden schictwedslrijd zal aldaar a s Zondag plaats hebben Het programma voor de feesten bij gelegenheid van de jaarlijksche vergadering der vereeniging van offioieren der achutterg in Nederland te bonden te Delft op deu 5 eu 6 Juli 1880 luidt als volgt 1 Maandag 5 Juli t voormiddags te 11 j uren receptie der leUeii van het hoofdbestuur eu der vereeniging ten raadbuize s namiddags te 12 q uren algcmcene vergadering in hel lokaal der sociëteit Eensgezindheid s Namiddags matinee musicale op Ueineveld s namiddags te S a uren gemeenschappelijke maaltijd in het lokaal der sociëteit Eeiiieveld s namiddags te 7 a oouoert in hetzelfde lokaal uit te voeren iloor het muziekkorps der KoUeriamsche schutterij onder directie van deu kapelmeester VV J Hulschenrnyter Dinsdag 6 Juli s voormidd jgs te 9 uren tchietwedstiyd s Namidda is e 1 uren matinee musical op het 8obiette rein s Namiddags te 5 j uren officieel middagmaal iu de Stads Doeleu s N amiddags 8 uren concert Daarna vauxball en Lal in de Stads Doelen Gedurende de jwuze Uitreiking der prijzen aau de overwinnaars ip den schietwedstrgd De heeren mr J van Gennep T L Cauters J A Kerkhoven P È Mets A de Monohy W Slok J C de Sange A J M Ledeboer en mr W Baaflz te Kolterdsm hebben zich por adres tot den gemeenteraad aldaar gewend net verzoek dat de gemeente hun tot wedcropzeggens een terrein van ongeveer 4000 vierkante meters in gebruik geve tot iurichtiug van een openbaren speeltuin wet in zooverre eenige vreemde namen die toch niet gebruikt worden vervallen Maar vraagt g is het ook een verbetering dat de nicuwe wet het brnik der vreemde en wetenschappelijke benamingen in het dagelijksch bedrgf verpUohleud co roet 1 Jauuari 1881 allen strafbaar stelt die bet mochten w igen de ivoorden mijl roede el palm duim streep bunder pond ons lood kan enz te bezigen Hel hoofddoel der wet bet misbruik Ie keeren dat nog bleeds Wordt gemeten en gewogen naar reed in 1816 afgeschafte maten en gewichten zal niet worden bereikt met art 3 van hel ontwerp Do Arnh Ct acht het een groote onnauwkeurigheid te zeggen dat een einde aau dit misbruik te maken alleen kan geschieden door met de oude maten en gewichten ook liuu uamen te doen vervallen want dije oude maten en gewichten bestaan niet meer Door iu de wet van 1669 naast de systematische en wetenschappelijke benamingen ook do gebruikelijke benamingen ie behouden en het gebruik facultatief to stellen heeft de wetgever niet slechts een dienst aan het publiek bewezen en de invoering van het metriek stelsel gemakkelijk gemaokl maar hg beeft aan de oude ihHuen een vaste wettelijke beleekenis gegeven Sedert de wet van 1869 is deel de metereu niets anders de bunder en kau niets anden dan de hectare en liter het pond uiets anders dan bet kilogram Met art 3 nieuw ontwerp verliezen de gebruikelijke Hollandsohe benainiugen alle wettelijke kracht en beteekeuis De verwarring en onzekerheid zullen toenemen en veel meer buiten het bereik van het openbaar gezag blgven Of de strafbepaling op art i steeds al kunnen worden toegepast betwijfelt de A C zeer Daarenboven aan het gebruik van de cl door manufacturen enz ligt geenerlei bedrog maar gemak te gronde en dit strafbaar te stellen omdat bij 67 of 69 centimeter te koopen en te verkoopen zeer onsystematisch is zeer onwetenschappelijk en zeer anti iuteruatiouaal is de doctrine toob wat heel ver gedreven zegt de A Ct Het Vaderland meldde dezer dagen dat volgens de berekening van de Staatscommissie de Rotterdamsche waterweg nog eene som van 29 i 30 millioen lou moeten kosten om aau alle eitchcu te voldoen Naar wg vernemen steunt dit cijfer op geen enkelen wezenlgken grond daar de berekeningen nog niet zijn opgemaakt N R Ct In de geldleening van 200 000 der uaamlooze vennootschap Bijnlandaohe Sloomtrainweg maatsobappij voor deu stosmtram Leiden Katwgk istot nog toe naar wij vernemen voor ƒ 130 000 deelgenomen L Ct De Baad der gemeente Doetinchem heeft iu zgn vergadering van 7 Juni besloleu èen subsidie van ƒ 10 000 te vcrieeuen voor de bevaarbaarmaking vau den Ouden IJsel Het adres aan den Raad waariu verzocht werd voor eeu zoodanig bedrag ten behoeve van dit doel in te schrijvcu dat de uitvoering verzekerd zou zijn was door meer dan de helft der in den boofdelijken omslag aangeslageneu ocderleekend waaibg die aangeslagenen lich iu bel belang dezer voor Doetinchem zoo gewensohte zaak bereid verklaarden verhooging van omslag te betalen Een belaogrgke mededeeljng over ratleakruid vergiftigingen door behangsels en dcrgelgke is di welke oulangs door het ooroitc van den £ ngelscheu docloreubond is bekend gemaakt Op ISOO oirculains met vragen over deze zaak waren van 224 doctoren antwoorden ontvangen 64 van Jien konden over meer dan 100 gevallen nauwkeurige berichten mededeelen In 34 gevallen betrof de vergiftiging door behangselpapier de medici of liuune familie ïelf eea bewgs hoc bezwaarlijk het ia de oorzaak van het ziek worden te ontdekken vermits de ziekteverschijnselen vaak een algemeea karakter hebben dat ook aan andere ziekten eigen ia In sommige gevallen werd bet arsenic gevonden in kousen kunstbloemen kinderspeelgoed enz Men iet de zaak en het onderzoek voort en zal zich te dien aanzien tot het Parlement wenden Men meldt uit Sloterdgk van 7 Juni Ëenige arbeidera alhier waren sedert eenigeu tyd gewooHit wekelgks eeuig geld op zg te leggen om in den omer eon dag met elkander uit rgden e gaan Spoedig zou die uitgaansdag weder aanbreken bet varkcn was goed gemest men verheugde zich reeds in het vooruitzicht doch ditmaal zal ven het pleizierreisje niets komen Op eea goeden moiven vond de vrouw van een der deelhebbers de geldbus die hun ter bewaring was toevertrouwd op de gewone plaats dooh de inhoud was gevlogen Benige gouden sieraden der vrouw die voor de band Jagen waren onaangeroerd gelaten In denzelfden nacht werd inbraak geiilee d in e n let tuig van MO bok ea eenige eieren onlvreemdf Psder of daders onbekend Uit Ter Apel meldt meu aau de Prot Gr Ct Poor een paar deskundigen is de schade veroorzaakt door den brand van deu 27 Mei 11 alleeu in de venen van Weerdinge en Ïer Apel bevondeu Ie zijn ISB verlies van turf eo bagger van te velde staande vmchten vau gereedschappen meubels en de 75 vernielde gebouwen circa ƒ 160 000 Vau deze lom zal moeten worden afgciekend bijna ƒ 50 000 dia door onderscheidene assuranlie inaatschappijeu moet worden uitgekeerd De werkelijke schade zal alioo méér dan j 100 000 bedragen Volgeus getnlgenis van dezelfde ileskundigeu is deze som niet te hoog aangeslagen wijl men vreest dat de overgeblevenen brandstof voor een gedeelte moeielijk met andere niet beschadigde zid kunnen concnrreeren Hierbij in aanmerking genomen dat niet te berekenen is de schafte welke de arbeider door verlies aan werk Igdt en de raoeielgkhedea waarin zich de verveners geptaalst gevoelen die onmogelijk an de eischrn van het werkvolk kunnen voldoen is bet te hopen dat de commissie welke ich met de inzameling van giftea beeft belast door de weldadigheid van alle goedgeziuden ia staat worde gesteld veel leed te venacbten en den welwilleuden werkgever te steunen In den laatsten tijd werd berhaa ijlelgk geklaagd over het vermissen van brieven aan het Amsterdamsche postkantoor Het zal daarom zeer de aandacht trekken dat Dinsdag voor het gerechtshof aldaar twee briefbeltellers eii twee andere penoneu terecht sloudcn en wel de eerste ter zake vau bet als openbaar bewaarbonder verduisteren en wegnemen vau papieren en l heiilen die hem Ier take van zgn post waren overgvgeveu viemaUn gepleegd en van poging tol boven omschreven misdaad vijfmalen gepleegd de drie audtren ter zake van medeplictitigheid aan eea d r feiten De taajt is op eao loar eigenaardige wijze ontdekt De heer J VV S uit Manchester kad een kleine geldverzeiiding ta doep aan fijn broeder een makelaar te Amsterdam Om de kosten van aanteekenin uit te winnen dead hg op da in Amerika en Engeland meer gebruikelijke wijze twee halve mnntbiljelten iu eeu aan tijn broeder geadresseerden brief tn de twee andere helften iu eeu anderen brief aan een ander adres De eerste brief kwam te recbt de tweede uiet De makelaar beproefde inwisseling te krggen van de in zijn bezit zijnde helften Dit werd echter door den Minisier van fiuanciSn geweigerd op grond dat de beide door hem Ovetgele de helften vA mnutbiljelten slechts de letten n niet de nümmen dier stukken aanwezen en lot regel was aangenomen om geen vergoeding voor geschonden en onbruikbaar geworden muulbiljetleu te vcrieeuen tenzij volledig bigke tdt welke biljetten de aangaboden gedeelten behoorden Terwgl 4it September 1879 geschiedde en daarvan aan het affenlscbap van ftuancien aauleekening was gehouden worden den 3den Januari 1880 door een meubelnukcrskneoht alhier de andere helften Ier inwisseling vertoond Op de hem gedane vraag naar de oorzaak van den loeataud dier biljetten gaf hij op dat die door de kinderen van zgn baas een meubelmaker hier ter stede zouden zgii gescheurd De agent van ftuauliën weutcbte dat de baas zelf aou komen Hg nam iutusscbeu de nummers op De baas kwam en verklaarde dat bij die rouutbiljetten wel drie maanden in zijn portefeuille had gehad en niet prceic wist hoe ze in dien toeatand wann gekomen Daar de agent de lekerhcid had veAregen dat die helften beha rd n aan de vroegere aanjgebodeue eu de politie van de zaak bad kennis gegeven werd de baas gearresteerd Het kwam toen uit dal de menbelinakersknecht de bilj ten ter wissoliug had gekregen van ecu biiefbesteller die xe weder van een kameraad bad ontvangen De laatste had de eerste 10 en deze den meubelmakersknecbt ƒ 5 voor de inwisseling beloofd lüen hierop ingesteld buisouder ck leidde tot het in beslag nemen van een aantal briefcouv rlen enkele banknote en eeu iu het Fransch gestelden nieuwjaarweusch in den vorm vau een wisselbrief Dj hoofddader erkent de drie anderen ontkennen Lan wetenschap der bedriegelgke herkomst 17 getuigen werden geboord De advoeaal geneiaal mr Jolled wee op bet groot aantal vermisaingen van brieven op het Amsterdamscbe poalkaotaor Uit een door den directeur van het postkantoor overgelegden staat blgkt dat in drie maanden niet minder dau 160 brieven zgn gereclameerd Spreker vreest dat hoewel oulangs ook een hoofdbesteller is veroordeeld de zaak nog niet orde is Hij geeft de verzekering dat de politie Waakzaam zal bigveu om ia deze gewichtige aangelegenheid lot ontdekking van elk misdrgf te geraken Het groot vertrouwen dat in de post moet gesteld worden maakt dergelijke misdrijved van hoogst crnstigen aard Spreker meende deriialre dat hier een ernstige straf voor deu brief beslellft hoofddader moet volgen Hij oordeelde al de ten laste gelegde feiten beweacn en de daaraan bij de acte van beschuldiging gegeven qualifioatie juist Het requisitoir luidde tegen den briefbesteller A J B veroerdeeling tot een tucbtbuisstraf van acht jaren tegen deu briefbesteller A J M veroordeeliiig tof een cellulaire gevangenisstraf van twee jareb eu tegen de medeplichtigen J J B en J F M veroordeeling tot een cellulaire gevangenisstraf van een jaar De advocaat mr van Anrooy vestigde de aandacht op de onvoldoende inrichting van het postkantoor waar het sortecrcn der brieven aan slecht betaalde beambten was overgelaten Hij beval ziju cliënt in s hofs clementie aan op grond van zijn jeugdigen leeftijd verwaarloosde opvoeding en de groote verleiding waaraan briefbestellers op een Solaris van slechts ƒ 400 of ƒ 460 op het postkantoor zijn blootgcsleld De advocaat mr Haas nam daarentegen het postkantoor in bescherming maar trachtte aan te toonen dat het bewijs der schuld van zijn dient niet was g leverd Datzelfde werd ook betoogd door mr van Lilaar voor wat den 3en en 4en beschuldigde betreft hg bracht eenige juridieke bedenkingen tegen de ualifioj ie in bet midden Uitspraak Dinsdag 16 uui GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd een compositie lepel een grijzen öeintuur van een jongens kielije een wit balskraagje een zalQ gevuld met ledige takken een breikous met garen Laatste Berichten Berlijn 9 Juni Uit particuliere bron uit Athene wordt gemeld dat de mogendheden die op het congres te Berign vertegenwoordigd waren aan de Porte twee gelijkluidende nota s niet collectief zullen doen toekomen In de eerste zal de bgeenkomsl van de conferentie te Berlijn op 16 dezer ter regeling der quaesiie betreffende de Grieksche grenzen worden aangekondigd in de tweede tal de Forte aangemaand worden nitvoering te geven aan de besluiten vanhet congres betreffende Montenegro en Armenië Op de conferentie te Berign zullen zes voorstellen aangaande de vaststelling der Grieksche grenzen ter tafel komen namelijk de in de protocollen van het congres opgenomene algemeene grensaanwijzing twee richtingen in den loop der miderhanddiugea van Turkije s zijde voorgesteld twee lijnen van wege Griekenland voorgeslagen en eene door den gewezen Frnoscheu minister Waddiugton aan de hand gedaan De pinatselgke vaststelling der grenzen zal de conferentie opdragen aan eene uitvoerende commissie die zich ter plaatse zelve zal begeven Konst ntinopel 9 Juni Kadri pacha is beuoemd tot eersten minister en Abeddin pacha tot minister van bnitenlandsche zaken met den rang van grootvizier KonStantinopel 9 Juni Het besluit waarbij twee nieuwe ministers benoemd worden beveelt de spoedige invoering van hervormingen en de handhaving der overeenstemming met de mogendheden aan met inachtnemiug evenwel van Tnrkge s sonvereine rechten MARKTBBBICHTEM Gouda 10 Juni 1880 I Bij kleinen aanvoer was de onicet klein Polderlarwe pnike 10 60 a 11 26 Mindere 9 i ƒ 9 50 Kogge pnike ƒ 8 20 a ƒ 8 40 Mindere ƒ 7 60 ü 8 Voer ƒ 6 80 a 7 40 Gcint puike ƒ 7 26 a ƒ 7 85 Mindere ƒ 6 25ii 7 Haver zware ƒ 4 26 1 ƒ 5 26 Ligte ƒ 3 25 a ƒ 4 De veemarkt met weinig aanvoer de handel in alles traag varkens voor Londen van 22 i 26 ct per half kilo magere varkens en biggen vlug schapen en lamineren traag te verkoopen vette schapen vlug Aangevoerd 76 partijen Kaas eerste qualiteit van ƒ 30 £ i ƒ S6 tweede qunliteit van ƒ 26 a ƒ 29 Goebote r ƒ 1 40 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 10 ü ƒ 1 29 Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN 8 Jnai Maria Catharina onder P J van As en van J Triet 9 Willem Alnander G L Hammer en M J HuUandsr Hendrik Gorardas oadcr F G Tgboot en G J Snel OVERIEDENi 7 Jani T Bontenbol S m 8 E A Dtkkiniifl 8 m GBHUWDi 9 Jiiei D van Beijercn on N Scheuten C llalkcf en J HlanVer J de Werk en A M van Nuunen P Pi in en N de Jong Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 3 tot 9 Juni l 80 Moordrecht GEBOREN Alida onderi l ïora ca L tob Vianeo OVERLEDEN J na Tilburjl 2 in GEHUWD J P Ailrisensea ti G A SchooDderwoert Q Büijj ea W C Adriaenten StolwUk GEBOREN Willem onder S Koolwijk en A B Berger WiUimijntje ouden L Ba cD A v d Wal Aart oudere M Natzijl en E Benechop OVERLEDEN T Hoogendooro 79 j A KoatlUal w GEHUWD M Buihelaar met H Kool Haastrecht GEBOREN Gerrit Lamliertu oaders L WiUigenbarg en G VerlMsek Vlist GEBOREN k Neeltje oodert L I Bomgn en 0 aeHoo Roeuwijk GEBOREN Wilhtlmioa ouden A de Wit en vsa Vliet Adrianos Gerrit oudera M Scbonten en K vnn Oosttroom Maria Cornelia Jacoba ondera F H Bu a ns Brook en C J Savrg OVERLEDEN I van der I g 69 j ONDERTROUWD J Verkerk ea C van Utntwijk J Vayk en l M an Ree Waddinxveen OVERLEDEN P Figee 65 j H Klegn wed I Meiderwijk 25 j H Verboom 56 j ONDERTROUWD C Uifenbroek en H Boru K Ilondijk en C Roniijn ZeTenhuizen GEBOREN Inge Catharina onder C van der Dool H Overvliel OVERLEDEN S Sol 2 m P Groeneweg j A Laogendais 81 j ADVERTENTIËN D TAN BEUEREN Tan Alphen a d Rijn en N HOÜTEN die ook name is wederzydscbe betiekkin Bi hunnen hartelgken dank betaigen Toor de vela bewijzen van belangstelliug bj bnn finwel k ondervonden Gouda 9 Juni 1880 Getrouwd JOHANNES KOBTESOEVEE Ja BN ANGELIQÜE ALETTE tan den BERG die namens wederzijdsche familie hun dankbetuigen voor de vele bewijzen Tan belangstelling TÓór en bij gelegenheid Tan hun Hnweiyk ondervonden s Grd nltage 10 Juni 1880 j Heden overleed ten onzen huize tot diepe droefheid Tan Ons en hare Kleinkinderen in den ouderdom van ruim Een en Zestig jaren na een langdurig en geduldig Ijjden nog onverwacht onze geachte Moeder en Behuwdmoéder Mejuffrouw EMMIGJE JOSINA SPAENAAIJ in leven VS eduwe Tan den Heer PkbOT iK Herman Fz F HERMAN Fz A H HERMAN Gouda 7 Juni 1880 NotiBBissK Voor de Tele bewijzen Tan deelneming bij het OTerlfjden Tan mijn geliefden Echtgenoot onderTonden betuig ik ook namens myne Kindereu by deze myn dank Wed D KOK DE Jono Gouda 9 Juni 1880 Mevrouw MONTIJN te Gouda VERLANGT tegen 1 Augustus EENE BEKWAME teTens om Huiswerk te Terrichten Jaarloon Honderd Gvlden beneTens de helft Tan het TerTal Adres iu persoon of met franco brief aan MeTrouw MONTIJN