Goudsche Courant, vrijdag 11 juni 1880

Zondag 13 Janl W 246Ö MAEKT A 97 NAAST HOTEL DE ZALM Hoeden Bloemen Linten Veeren ENZ ENZ ENZ OPEITIITG Zaterdag Avond 12 JTJITI 3 roote33 d orst de Co wwww Iemand die de ProTÏncie ZEELAND bereist zag zich gaarne belast met een Agentuur in TOUW Hierop reflecteerenden geUeVes zieh te adresseeren onder letter E aan het Bnrean der Middelburgtche Courant NB Soliede referentiSn staan ten dienste Mevrouw LULIÜS van GOOR vraagt tegen 1 Angostas EEU ESÏÏEENMEID en een Tweede Meid Zonder getuigen onnoodig zich aan te melden 1880 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken De Oudergeteekende verzoekt hen die GEA ACCINEERD of GEREVACCINEERD wensohen te worden hunne namen voor het einde der maand aan hem wol te willen opgeven Dr LUIJTEN Mevr CouniER dit Dubekaiit te Rotterdam VRAAGT met 1 Augustus 1880 eene Dienstbode goed kunnende KOKEN en WERKEN Loon 80 sjaara Franco brieveïi onder No 452 nau het Bureau van dit Blad MejuffiouAv BRAKEL Bleekerssingel vraagt tegen 1 Augustus eene In een Burgergezin P G zonder Kinderen bestaat dadelijk gelegeiiheid voor een of twee geschikte PERSONEN voor Kost Inwoning enz Information bjj den Uitgever dezer Courant ü Door Sterfgeval lüt de hand TE KOOP Een WOOMHUIS mot FAURIEKSZAAK WERKen BERGPLAATSEN óp een der beste standen van Gouda Brieven franco onder No 451 aan het Bureau dezer Courant Ontvangen Echte SCSIEMMBJEMES Merk Jfifjht Cap lleen verkrijgbaar bij nmm Iz VVydstraat Openbarti t erpachting TAN GRASGEWAS aan de Reeuwijksche livug ter herberg van den Heer STÜFFENS op VRIJDAG den 18 JÜNIJ 1880 des Avond ten zes ure ©e © Notarissen MONTIJN en FORTUIJN TROOGLEEVER zullen ter tijde en plaatse voormeld in het openbaar VERPACHTEN Het GRASOE WAS van ongeveer Zeventien Hectaren Land behoorendetot de Hofstede van Johannes StU ter c ouder Reeiiwijk en Zwammerdam voor eene snede In perceelen breeder bij biljetten vermeld Openbare Vrijwillige Verkooping om conUint geld ten overstaan van den Notaris G J SPRUIJT te Ouderkerk aan den IJssel op WOENSDAG den 30 JUNIJ 1880 des voormiddags ten 9 nre ten Sterf hnize van wglen de Echtelieden JAN HONKOOP en LEENTJE KOK aan de noordzijde van Benederheul in de gemeente STOL WIJK van 16MELKK0EIJEN 4 KÜISCHPINKEN 7 KALVEREjV 2 VARKENS Overloopers eene partij BOUW en MELKGEKEEDSCHAPPEN MEUBELEN HL IriR 4AD enz Alles daags vóór de verkoopiug te bezigtigen VRIJDAG 11 JUNI 1880 s avonds te 8 unr in de SocieteitiONSGENOEGEN Kolfbaan Heereu LEDEN met Dames vrjjen toegang Kom Zie en Oordeel Er worden te Amsterdam TE KOOP aangeboden m NETTE CAFE S TWEE SLIJTERIJEN Loópzaken en ook verschillende TAPPERIJEN en SLIJTERUEN en verschillende ANDERE ZAKEN Franco brieven worden ingewacht bjj den Heer A B HERFST St Jacobstraat No 13 te Amsterdam Den Ondcrgeteekenden beveelt zich beleefdelijk aan tot het VLECHTEN van ROTTING voor Stoelen en Banken en alles wat tot liet Rottingwerken behoort tevens voor REPARATIE en het leveren van HENGSELS voor Ketels aan Heeren POTTENBAKKERS en WINKELIERS G VUIJK Groeneweg wijk L No 139 te Gouda Openbare Verkooping tengevolge van een executoriaal beslag Op DINSDAG den 15 JUNI 1880 des morgens ten 9 Ure zal B H vas db WERVE Deurwaarder bjj de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam wonende te Gouda ten verzoeke van de Erfgenamen van den te Waddinxveen gewoond hebbende on aldaar overleden Heer A N MOLENAAR te LANGERUIGEWEIDE in het openbaar bg opbod a contant verkoopen voor en ia de Bouwmantwoning geteekond No 105 bewoond door MARRIüJE KOOIMAN vroeger Weduwe van CORNELIS DU JONG tjians Huisvrouw vau DIRK van HOORN Jz landbouwer de aldaar in executoriaal beslag genomen J bestaande in PAARD KOEIEN VAARSEN PINKEN KALVEREN SCHAPEN ZOG met BIGGEN KIPPEN TENTWAGEN BOERENWAGENS BOUWen MELKGEREEDÖCHAPPEN zoo van hout als koper nieuw compleet zwartgelftkt ZADELTÜIG met Hoofdstel en Lgdsels een partij BOO MEN Voorts een NETTEN INBOEDEL waaronder GOUDEN en ZILVEREN VOORWERPEN vele gemaakte en ongemaakte KLEEDINGSTDKKEN een fraai TRAPNA AIM ACH INE en hetgeen verder te voorscbgn zal worden gebracht Zegt het voort QOUDA Druk va A Brinkuan Openbare Vcrkoopingp TE GOUDA op MAANDAG 5 JULI 1880 des Toormiddags ten elf nre in het H6t l db Xkucc aidsar van eene kapitale EOUWmS ONINQ met STALLEN SCHUREN en mim MTcctaren W l en HOOIUÏÏD te Zwammerdam èn Beeuwijk Verhuurd aan den Heef J küITENBüRO de Woning verdere Betimmering en Erven töt den laatsten April 1883 en de Lsndergen tot den 24 December 1882 Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FOBTÜIJN DB006LEEVER te Gouda Advertentiën in alle Binnen en Buitentandsehe Cou ranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda W t Eén afschrift is voldoende fl Abshaubbins of Anii Rliiimatisclic Watten Zeker en onfeilbaar middel tegen alle Rhumatische aandoeningen door koude ontstaan kramp aangezichtspün verstjjving in de leden enz als ook huidziekte van ellran aard Zjj nemen dadeljjk alle scherpe deelen ait Vleesch en Bloed weg zonder eenig orgaan stoornis toe te brengen Prijs 30 cent per pakje Verkrijgbaar bg den Hoofddepothonder A BREETVELT Az te Deltt en verder bn T A fi van Deth de Wed Itoginan Ooada F W den Uil Sohoonhov A Prins Zevenbuizen M J Goudkade Boskoop ü Hoogendijk Cappelle S v d Kraats Bleisw jk C B Verhei Oudewater A Pos Berkel J vaG Dorp Zoelermeer A Kauling Alphen B Ë C Schlattman Bode raven £ Ooslctling fHnasIrechi Wed G AVilhelraus Woerden BU deze Courant behoort een Byvoeirsel KE 1SGËVL G BUEGEMEESTEE eu WETHOUDEES van Gouda brengen ter algemeeiie keunis dat op VBIJDAG den 18o JUNI aanstaande aanvangende des voormiddags ten 10 nre eene ALGEMEENE COLLECTE met open schalen aan de hniien tal geschieden tot styring van het fonds ter ouderateuning en aanmoediging van den gewapenden dienst in het Koningrijk der Nederlanden Zy vertrouwen dat een leder door het schenken van eene milde gift zal willen medewerken tot bevordering van het goeds doel Oouda den lln Juni 1880 Burgemeealer eu Wethouders voornoemd VAN BEBtiEN IJZENDOOEN De Secrelails BEOUWEE De strijd tegen het Clericalisme Toen Pins IX overleden was waren veler oogen naar Rome gericht en met belangstelling werd de keuze der Kardinalen afgewacnt Van die kenze toch hing het voor een groot deel af of de strgd onder Pius begonnen zon worden voortgezet dan wel of middelen zouden beraamd en gevonden worden om aan den strjjd tusschen Kerl en Staat een einde te maken Gaf men eerst hoopop bet eindigen dier geschillen hetgeen in de laatste jaren geschied is heeft ons geleerd dat die hoop op geen hechte grondslagen ruiitte integendeel voor net oog moge het tegenwoordig hoofd der Katholieke kerk meer toegevend zjjn inderdaad huldigt hy dezelfde beginselen als zijn voorganger alleen is bij voorzichtiger in de middelen om ze alom te doen zegevieren Hg is een politiek man wat Pius niet was en de toestand is daardoor niet beter geworden de mst h volstrekt niet hersteld In alle landen wordt thans de strijd met kracht gevoerd zonder dat het einde te voorzien is Te vergeefs heeft Bismarck heil gewacht van de zoogenaamde Meiwetten het centrum is machtiger dau ooit en hoe machtig de rykskan sher moge zgn hjj kan de hulp van dat centrum niet missen tot bereiking zijner plannen op het gebied van defensie en belastingen Van daar de poging door hem aangewend om de macht die nu nog by de wet berust op de regeering over te brengen door haar de vrjjheid te geven om eenige bepalingen der Meiwetten al of niet toe te passen Keurt d ertegenwoordiging in Pruisen de voorgestelde i itbreiding van de macht der regeering goed dan zal de tjjd daar z jn om met het centrum ernstige onderhandelingen aan te kuoopen dan toch zal de eene dienst de andere waard zjjn Of daardoor eyenwel de teestand beter zal worden is te betwyfelen door het centrum zal steeds meer worden geëischt eu de regeeriug zal moeten inwilligen als nieuwe belastingen noodig zgn om in de legerkosten te voorzien Wie had kunnen denken toen Bismarck zjjn krachtig Wjj gaan niet naar Canossa door geheel Enropa deed klinken dat loven en bieden marchandeeren en schacheren het einde der geschiedenis zou zijn Is de clerus in Duitschland op dit oogenblik aan de winnende htind minder voorspoedig gaat het in Frankrjjk nn de groote meerderheid des volks zich aan de zjjde der repubbkeinen heeft geschaard en deze zich hoofdzakelgk bezighouden om het onderwjjs van de boeien te ontslaaii die het door vorige regeeringen zijn aangelegtl Zullen spoedig ook daar de middelbare scholen voor meisjes verrjjzen door de afschafSng ran het voorrecht vroeger aan de bisschoppen gegeven om acten van bevoegdheid tot het geven van lager onderwijs nit te reiken is aan velerlei knoeiery een einde gemaakt Het getal onderwijzers m e daardoor in den eersten tjjd minder worden bj toenemende behoefte het zal een spoorsla voor de regeering zijn om alle pogingen m het werk te stdlen om zoo spoedig mogeiyk in de behoefte ie voorzien door uitbreiding van de gelegenheid tot opleiding en door verbetering der positie van de onderwijzers aan de staatsscholen Laat het in Frankrijk nog veel te wenschen over wat sedert 1870 op dit gebied verricht is is een waarborg dat men daar niet zal stilstaan Gedurende de laatste twee jaren toch ia voor het bouwen van 4747 scholen 57 millioen frs besteed nog slechte 298 gemeenten zgn zonder school welk cgfer voor een tiental jaren vrij wataanzienlgker was Gaat de regeering op dien weg voort en wordt zg in haar pogingen niet te zeer gedwarsboomd door de heethoofden die nooit tevreden naar het onmogelijke streven dan kon wel eens voor goed aan den invloed der clericalen in Frankrgk een einde gemaakt worden In België zgn deze week velen teleni gesteld Van beide zgden is daar alles gedaan om door een schitterende overwinning aan geheel Enropa kenbaar te maken welke partij daar de meerderheid beeft nn door de nieuwe schoolwet ook daar het onderwys tot achibboleth by de verkiezingen is verheven de nitelag heelt niet aan de verwachtingen v n een der partyen beantwoord Wat toch is de mst van een eukele ste m in Luxemburg behaa it Antwerpen tezen aller verwachting zijne clericals afgevaardigden doet zegevieren i Maar wat ook beteekent voor de clericalen de Antwerpsche overwinning na alle bovenmenschelyke pogingen sedert maanden aangewend om de liberale meerderheid in de wetgevende lichamen toot jaren te vernietigen De regeering is in de meerderheid gebleven eu met haar de gehate schoolwet Met beleid en voorzichtigheid kan de regeering op den ingeslagen weg voortgaan nog veel is voor haar te doen ter bestrijding van het diep ingeworteld clericalisme dat zooals nn weder is gebleken in de Vlaamsche gewesten machtiger is dan men oppervlakkig zon denken Zy zal den strijd moeten voortzetten liberaal of clericaal zal in België nog geruimeu tijd den politieken toestaud beneerscben En dit zal ook nog lang bezniden den Moer yk het geval zijn De verkiezing te Eindhoven heeft weder getoond dat moge een klein getel kiezers de liberale beginselen zijn toegedaan de groote meerderheid de bevelen der geestelijke leidslieden volgt Nn door de liberale partij wordt hier vooreerst niet op Noord Brabant gerekend voor teleurstellingen als de Antwerpensche verkiezing in België veroorzaakt heeft blijven wy gespaard Bovendien hebben wjj nog iets voor Is in België de clericale partij vooralsnog aaneengesloten hier is zjj in twee kampen verdeeld die op den dunr onmogelijk kunnen samengaan Men moge zich vereenigd hebben om hier en daar een plaats in de Provinciale Staten te bemachtigen die overeenstemming kan niet duren als de clericalen hier geroepen mochten worden hun beginselen in praktjjk te brengen Geen Katholiek wil gediend zjjn van Kuyper s universiteit evenmin als de auti revolutionair gelden zou willen beschikbaar stellen om het getal geestelijke gestichten en kloosters te vermeerderen Hier mogen de clerical partyen wedijveren in de bestrjjding der liberale beginselen zich meester maken van het bewind zullen zy niet gemakkelijk omdat zjj elkander nog meer vreezen dan de liberalen die zg schgnbaarzoo vinnig bestrijden Tracht de clericale oppositie in België zichvan het gezag meester te maken hier levertzij slechts spiegelgevechten die alleen knnneastrekken om de regeerende partg niet te doeninslapen maar een open oog te honden voor dazaken die rondom haar geschieden L BUITENLAND Uuitenlandsch Overzicht Men sohryft nIt Brussel over de verkieiiageD De verkiezingsstrijd is ten einde De aitkomatea van den dag beantwoorden niet aan de hoop der liberalen doch zijn ook voer de katholieken eene teleurstelling Zij hebben Luxembug verloren waar te Neufchatea de heer Berg en te Virion de heer Bouvier geko en zijn De liberale party Ugft in hare oude positie met An klein voordeel Zy heeft twee stemmen gewonnen maar verloor er ne te Antwerpen Daar bieren de katholieke meester met 150 stemmen niet alleen herkozen zy hanne partygenootco maar y sUagden er in den heer de Wad burgemeester van Antwerpen den voet te lichten Te Bmgge werd de aftredende clericaal de lüer Viaart herkozen en moet er herstemming plaati hebben voor de beide andere zetels De liberalen zyn herkoten te Nivelles met 4S0 stemmen meerderheid en hebben ook te Pbilippeville hunne plaatsen behouden Daarentegen bleken de kfitholieken sterk gebleven te zijn Ie Dinant Leaven e Meohelen Xe Bniasel jn de aftredende liberaUn kerkona De heer van Hnmbeeck minister voor andervijs ca voorsteller der schoolwet had de meeste stemmea SS58 De vier socialistische werklieden kregen vaa 59 tot 639 stemmen Dal loopt nog al aanmerkelijk uiteen Van 7B60 kieters slechts 600 stemmen op de socialisten en dan nog vooral wijl ly het algemeen stemrecht als verkiezingsleuze hadden aangenomen Over het geheel genomen laat de verkiezing den staat nn zaken zooals die was het Ministerie blijft in de meerderheid in plaats van met 10 ipet 12 stemmen welk getal nog met drie kan vermeerderd worden indien de herslemming Ie Namen den liberalen gunstig is Zooals reeds lang vermoed werd lal eindelijk de gezant bij het Vatioaan toch worden temggeroepen De maat was vol en ook de heer Prère heeft de noodzakelijkheid van den maatregel ingezien liet bericht dat de algeroeene amnestie in de Fraiisohe Kamer zal worden voorgesteld wordt bevestigd de minister van oinnenlandsche zaken Consluiis wist Donderdag in den Ministerraad de medewerking van ïijne ambtgenoolen voor dat plan te verwerven Omtrent de verkiezing van den heer Garfield tot cauduiaal voor het presidentschap der Unie verneemt men nog nader dat by eerst by de S4ste stemming de stemmen van Wisconsin kreeg bij de twee die hg in iedere stemming had Bg de volgende steranang kreeg hij ook die van Indiana lig stond toen onmiddellijk op om te verklaren dat hy geen onudidaluur kon aanvaarden Trouwens bij was de aanvoerder van de party die voor den heer Sherman werkzaam nas Maar niettegenstaande deze verklaring vereenigden bg üe 36ste stemming al de tegenstanders van generaal Grant zich eensklaps op den heer Garfield die nu 899 stemmen had en dus was gekozen Er ontstond rerbauude opwinding toen deze uitslag bekend was De banieren van Haasaohusetu Maine Culiroruië Vermout Michigan en andere anti Grant Staten werde i oplucht vooruilgebruchl eu schaarden zioh om dia van Ohio Da keer Garfield toch is iit dien Staat afkomstig en gekozen voor Ohio als senator Het muziekkorps speelde volksliederen die door de gansche menigte afgevaardigtleu eu toehoorders werden gezongen In ons vorig nummer is reeds medegedeeld dat de aanhangers van generaal Grant onmiddellyk voorstelden