Goudsche Courant, zondag 13 juni 1880

de verkieiing eeapftiig te maken Dit meer dan cene formaliteit Alle afdeeliugen der republikeiusohe partij tullen ongelwyteld lich op Uarfield vereeuigeueo sijne positie wordt dns zeer krachtig g De verrosMode wending ter gunste van de Beer Qarfield op de conventie van Chicago blijkt te squ verkregen door overleg van de heeren Sheraian en Blaiue Zij begonnen te vreezen dat hunne voorslanders uit de Zuidelijke Stalen ten slotte hunne stemmen zouden geven aan generaal Grmit en seinden uit Wasthiiigton dut mea nu maar zich moest zien te vereenigen Op den heer Garfield Onmiddellijk na zgne benoeming zonden zij hem telegrammen van gelukwLUScliing Ouk van president Hityes ontving d faeêr Garfield zulk een ielegram Generaal Gartitld is 49 jaar oud hij was eerst eepveu ii daglooiier later sohipper maar in 1S4S zegt de Fraude legde hq examen af en iu l i56 vindt men hem als tnalonderwijzer werkzaam aan en instituut iu Ohio wnarvnu hij directeur werd In 1869 werd Garfield gekozen tot lid van den Sénnat van Ohio en inmiddels had hij zich by de balie als advocaat doeq inschrijveu Iu 1861 werd h j kolonel der vrijwilligers in het bondsleger iu den oorlog onderscheidde hij zich zeer in 18 3 trad hij uit het leger Iu 1862 door Ohio tot vertegenwoordiger op het Congres gekozen werd hij in 1879 door denzelfdeu staat als Senator naar Alt d nog dezelfde verwarring over de nieuwe I ruisvsche Meiwei Uit Kome erd Woensdag liericht dat aau deu Fauselijkeii nuntius te Weenen t 8t was gegeven om de onderhandelingen met Inruilen te hervatten uit Berlijn dat de intrekkiug Van t wetsontwerp door de Hegeeriug volstrekt oi t onmogelijk was Doudeidag had de tweede lezing plaats van het wetsontwerp door de commissie Het werd niet 13 t en 8 stemmen verworpen De tweede lezing in Öcu XjAoddng wordt eerst 18 dezer verwacht De snelle beedissing ia den Duilschen Bondsraad AIR de Slbe toUinie heeft te Hamburg en Bremcu de verbittering tegen Bismarck nog doen toenemen n eu geeft toe dat de vrijhavens moesten worden prijsgegevea wanaeer het blijkt dat het behoud Badèéïig is voor het Bgk maar de Hanse stedeu hadden in elk geval een andereu minder stuitenden vorm van behandeling geweuscbt De gevolmachtigde van Hamburg verzocht iu den Bondsraad dat er eerst een nader ondenocic van de zaak zou plaats hebben eenige kleine Staten ondersteunden dat voor lel maar de Pruisische gevolmachtigden waren gereed met ée bewering dat bet hier alleen gold de uitroering van een bepaling der grondwet De Deensohe commissie voor de legerwet heeft baar verslag bij het Luiidslhing ingedieud De pieerderheid 13 van de 15 leden verklaarde zich bij de besluiten van het Folkething zooveel mogelijk te willen aansluiten opdat eene overeenstemming tusschen de beide Kamers en de Regeering bereikt n ket leger eindelijk uit den staat van onzekerheid waarin het door de beraadslagingen over dit ontwerp reeds zoovele jaren verkeerde verlost mocht warden De wijzigingen door de meerderheid voorgesteld zullen in de Tweede Kamer in de eerste plaats uit hel oogpunt der kosten beoordeeld worden en in dit opzicht is eene wederzijdsche toenadering der Kamers niet onwaarschijnlijk aangezien de door bet Folkething op ongeveer 8 millioeu vastgestelde jaarlijkiohe uitgaven door het Landsthing op ruim 8 j millioen kronen ziju bepaald zoodat het verschil tusschen beide slechts 542 000 kronen bedraagt De raming van het Laudslhiiig is nog 1 056 080 kranen onder die der regeericg Doch het is nauwelijks aan twyfel onderhevig dat de minister zich lal neerleggen bg hetgeen de beide Kamera besluiten want het is hem nu vooral er om te doen dat dit ontwerp eindelijk afgedaan worde ten einde de vestiugwet aau de orde te kunnen stellen In Konstantinopel wordt weder eene nieuwe vertooning op het getouw gezel Er is veranderingvan Ministerie en het daartoe betrekkelijk besluitgelast dal de hervormingen ten snelste moetenwarden ingevoerd Zoo deukt men wel de mogendheden vóór te zijn Wat wilt gij toch zal menvragen wij doen immers alles wal gij begeert Endan ui men weer des te beter kunnen eindigen metniets te doen BINNENLAND GOUDA 12 Juni 188U Vermits de Minister van binnenlandsohe zaken in de StaaUcourant ter algemeene kennis heeft gebracht dat te Koozeudaal de pokken epidemisch zijn verbreid treedt thans in werking bet voorschrift van art 17 der wel van 4 December 1872 Stil no 134 houdende voorzieninzen tegen besmettelijke ziekten waarby is be aald dal als in eenig deel van het ryk de pokkeu epidemisch zijn verbreid minstens eenmaal s maands in elke gemeente door de zorg van het geinecutebestuur geligenheid moet worden gegeven tot kustclooze inenting In gewone omstandigheden moet die gelegenheid gegeven worden ininsleiis eenmaal in elke drie iniiaiiden terwijl in de geineeiiien waar de pokken voorkomen minstens eenmaal s weeks dezelfde gelegenheid moet beslaan Morgen Zonilag zal van half een tot twee uur op de Uroote JUrkt alhier eene muziekuitvoering plaats hebben door het muziekcorps der dd schutterij In de zitting der Rolterdamscbe Arr Rechtbank van Donderdag werd o a veroordeeld J A D arbeider wonende te iouda bekl van diefstal vau geld ten nodeele van zekeren S aldaar tot 1 maand gev cell K V E oud 26 j hofmeester op de Goudschc stoomboot en commissionuir wonende te Gouda bekl van misbruik van vertrouwen door op 21 Mei van den gemeenteontvanger te Gouda A Smin te ontvangen een som van ƒ 692 60 a ten einde deze soin bij deu Byksbetaalmeester te Rotterdam tè storten tegen quitautie Hieraan was door bekl niet voldaan hij had een gedeelte ƒ 364 03 aau hare bestemming onttrokken en uitgegeven deels te Gouda deels te Rotterdam Bij aanhouding was op den bekl bevonden ƒ 228 63 2 getuigen werden in deze zaak gehoord Het O M requirecrde veroordeeling tot j jaar gev cell en ƒ 12 50 boete of 1 dag gev cell De bekl bracht tol zijne verontschuldiging bij dat hij door diverse omstandiglieden in zulke benarde toestanden geraakt was en door zijne crediteuren zoo dringend tot voldoening zijner schulden was aangemaand dat hij daarom tijdelijk gebruik gemaakt had van de hem toevertrouwde gelden vertrouwende op toegezegde hulp Over 8 dagen uitspraak In alle opzichten mag de vierdaagsche schielwedslrijd van de Leidsche studenleuvereeuiging Pro Palria welke Donderdag eindigde geslaagd heeten Op het oogenblik dat de echo van de laatste schoten weerklonk werden bestuur en regeliagscommiasie vooral de ijverige voorkomende president de heer van Ciiters van alle zijde gecoropliinenteerd en gelukgewenscht met deu gunstigeu uiulag van het feest Vooral deze laatste dag werd er warm gestreden door hen die nog een plaatsje op de lijst der prgzen wenschten te veroveztp Onder ben die een prgs behaalden bg de personeele wedstrijd aangeboden san de officieren aan de ou lerofGcteren der dd schutterijen aan alle onderofficieren en de minderen die aan de korpswedstrijden hebben deelgenomen en aan al de leden der uitgenoodigde scherpschutlerskorpsen e weerbaarheidsvereenigiiisen komt voor de heer G H G de Lange komm weerbaarheid BarijerpUcU alhier Door de aandacht te vestigen op de voorstelling welke volgens achterstaande advertentie het Japansche Acrobatengezelschap Dinsdag en VVoeusdag in de Sociëteit Ons ienoegen zal geven bedoelen wg tevens een woord van aanbeveling voor deze voorstelling to zeggen Gedurende eeue gansche maand heeft dit gezelschap in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam gewerkt en zich daarmede een goeileii naam verworven Wij twijfelen er das niet aan of ook Gouda s ingezetenen zullen met genoegen gebruik maken vau de gelegenheid om met dit gezelschap kennis te maken en hunne kunstverrichtiugen te bewonderen Tot hoofdonderwgzer aan de school voor meer uitgel reid lager onderwijs te Vlaardingen is benoemd de heer i Hanuik van Lekkerkerk liet wetsontwerp houdende wettelijke bepalingen tot beteugeling van het misbruik van sterken drank is volgens het Dagblad bij de Tweede Kamer der StatenGeneraal ingekomen s Lands middelen over de vijf eerste maanden dezes jaars hebben opgebracht ƒ 39 128 OO j zijnde ƒ 274 816 77Vj meer dan in hetzelfde tijdvak van 1879 6 12 der raming bedroeg 40 969 210 30 Door de Luxémburgsche kamer is de overeenkomst met Nederland betreffende de Luxcmbursche schuld met 17 tegen 10 stemmen aangenomen Met gelijke meerderheid werd beslist dat een tweede lezing niet noodig was De toestand der landerijen in den Prins Alexander polder ia verre van gunstig Van al het gezaaide zal weinig of niets terecht komen Zelfs de regen van de laatste dagen kon weinig goeds uitwerken op de uitgedroogde akkers In de Zuidpias en in de andere oude polders van Zevenhuizen kan de landman met meer hoop de toekomst te gemoet gaan Ofschoon er nog weinig gras is en de rogge en het koolzaad maai een matig beschot zullen op leveren staan tarwe haver zomcrgerst boonen en erwten gunstig zoodat van die veldvruchten een goede verwachting kan gekoesterd worden Men schrijft aan de Leid Ct Rijnland heeft in weerwil van eene langdurige droogte ten gevolge waarvan door sterke verdamping en het openen der pohlerduikers om de stooten te voeden de boezem bedreigd werd met lageu stand hierin op den duur voorzien door het inlaten van water uit den IJssel zoodat niet alleen de boezemsland voldoende is gebleven maiir ook nergens in grachten of kanalen schgn van bedorven water is waargenomen dan op plaatsen waar de afvloeiing gebrekkig b Doch ook A it is het water in den winter onzuiver Van verschillende zijden wordt thans bevestigd het bericht dat de Tweede Kamer Dinsdag 29 dezer haar werkzaamheden zal hervatten De bijeenkomst zal naar men meent slechts renige weken duren en daarin zal o a de verhooging van hoofdstuk V tot uitvoering van de onderwijs wet behandeld worden De memorie van antwoord van den Minister vau Financien omtrent de reutewet wordt in de tweede helft dezer maand verwacht Te Amsterdam heeft zich op een concert laten hooren de heer Unthan die zonder armen is gebaren en verdienstelijk viool speelt met de voeten Hij opende het vioolkislje stemde bet instruraeut voorzag den strijkstok vau ban en speelde een thema uit Lombariii en een Meditation van Gounod op een prelude van Bach tot groote verbazing van het publiek dat hem luide toejuichte Maar de verbazing steeg ten top toen de heer Unlban inet de teeneu een cornet i pitton opnam en een polia blies Door de Kiosken onderneming te Amsterdam is met het oog op eene eerlang aldaar op te richten Telephoumaatschappij eene uitbreiding van standplaatsen aangevraagd Het voornemen beslaat om de kiosken alsdsn met het hoofdkantoor in verbinding te stellen en tegen een billijke vergoeding booilschappen aanvragen en mededrelingen over te brengen Ken der bedoelingen bij de oprichting der kiosken om namelijk eene goede gemeenschap te helpen bevorderen tusschen de verschillende gedeelten der stad zou dan verwezenlijkt worden De trein die om 11 48 uit Roosendaal naar Breda vertrekt geraakte gisteren achtend aan het eerste wachthuis van de gewone ruute op een draaischijf waarvan de Ign op enkele passen eindigt De locomotief en de tender stortten omlaag de machinist Schellekens werd gedood eeue dame ondervond liohle kneuzingen Wat tot heden te Scheveningen te vergeefs wasbeproefd nl het omhoog brengen van schuitenzonder hulp vau paarden is Donderdag door hrtnieuw uigevouden werktuig van den beer M Vierling te Schereniugcn volbracht Door de ireuil cabetlan die op bet dek vuu het vaartuig door 4 man in beweging werd gebracht bewoog de schuitzich over de rollen wel langzaam maar meii weel dat de besparing van kracht verlies van Igd geeft De schuit is echter bonder dat een aantal paardenafgebeuld behoefden te worden op de bestemde plaats gebracht O Niemand zal ontkennen dat de verwarming onzer huizen en openbare gebouwen in den winter nog veel te weuschen overlaat In vele opzichten is zij onvoldoende ondoelmatig en kostbaar In sommige plaatsen in Amerika als Lockpost Detroit Sprinfield Milwaukee en Auburn heeft msn met goed gevolg een nieuw stelsel ter verwarming toegepast loor middel van stoom uit een oentraalpunt en weldra zal ia andere groote steden aldaar dit voorbeeld worden nagevolgd De heereii Charles Remy en Bienfait civiel ingenieurs te Rotterdam zijn voornemens te trachten een maatschappij te stichten om ook hier te lande een zoodanige wgze van verwarming in te voeren Het stelsel bestaat in het voortbrengen van stoom in gewone stoomketels en het voeren van dezen stoom door een buizennet in de straten van waar de stoom in de gebouwen geleverd wordt even als het gas Genoemde beeren stellen zich voor dat door hun plan in een bestaande behoefte zal worden voorzien namelijk om op goedkoope en doelmatige wijze een groot aantal kerken scholen schouwburgen enz die tot nog toe of geheel van verwarming verstoken waren of wel op onvolledige wgze daarmede waren voorzien te kunnen verwarmen Waar het voreischt wordt zijn zg ook bereid de verwarming met een rationeele ventilatie te verbinden alsmede stoom voor particulier gebruik te leveren zoowel voor verwarming als voor het koken der spijzen en als beweegkraoht voor de kleine industrie De ingenieur Anpelin heeft eeue nieuwe manier ingevoerd ora spoorwegrijluigen te verwarmen elke in toepassing is gebracht op den sneltrein die ten 7 15 uit Parijs naar Lyon gaat De nieuwe inrichting is zeer eenvoudig want de gewone waterstoven worden met azijnzure soda gevuld eu verder blgft de inrichting als gewoonlijk De gebonden warmte van dit zout is zuu groot dat na verloop van 15 uren de stoven nog warm ziju Door ouratoren van Bethesda te Laag Soeren is eeu plan ontwoipen van deelneming in aanileeleii eu bijdragen ten behoeve van minvermogenden in genoemde naluurgeneeskuudjgB inrichting Het aantal van hen die kosteloos of legen verminderd tarief daar verpleegd werden was geringer dan wensohelgk was ten gevolge van den geldehjken toestand Thans wordt op deze wijze gelegenheid geboden aan bemiddelden om hetzij gifirn in eens of jaarlijksche bgdragen voor dat doel te bestemmen l e aaudeelen ziju vun ƒ 30 en hiervoor kan men eeu onvermogende eene maand lung doen verplegen Men schrijft aan de N IJtielb uit Ootraarsum Te Denekamp zou een welgesteld landbouwer vau ruim 60 jaren zich in het huwelgksbootje b geveu met een jpuge schoone van ruim twintig j iren Toen hij de daarvoor noodigc geboorteakte muest hebbeu bleek bet dat hg door eeue voor ham treurige vergissing onder een anderen naaiu was aangegeven en om dat te herstellen moest de rechtbank tusschen beide komen een koste zoo hij meende van ongeveer ƒ 25 Wat was het gevolg De hartelijke bruidegom zeide dat hee dan liever vau de heele truuwerieje ofzag want t kosten toch nl zoo vuile en zol der dat iioe uog bie kommen dan dee je der niks lui er an De bruid moest dus maar op eeu meer hartelijk bruigom wachten Men schrijft aan de Leidtche Cl Ouder Wassenaar Valkenburg Rijnsburg Katwijk langs deu Rijukant eu overal waar eenig hooggelegen weiland voorkomt zag hel er kwaad uit met de droogte De boer moest van deu nood eene deugd maken door het vee dat het gros verbruikte en te kort kwam in het voor hooi bestemde Inud te brengen Maar ook iu laag gelegen streken kon zulk land niet worden ontzien dezelfde maatregel wordt genomen Ofschoon de toeitand niet overal dezelfde was hebben eigenlijk gezeg l de boeren nog nergens eenig vooruitzicht op hooibouw en nu de lang geweiischte re ren gevallen is moeten zij van ineet af aan beginnen Dat maakt echter weinig bezwaar daur de hooibouw uog best kan terecht komen Liever een late hooi oouw die goed uitvalt dan eeu vroege die verdrinkt zooals het vorige jaar dat maar bedorven voeder bij langdurigcn arbeid opleierde Daarom is het altoos heel wat lauger uit te houden met droogte dan met nattigheid Hel land begint nu al mooi op te groenen en als hel weer nu maar wat malsCh wil worden hetgeen toch in het geheel nog niet blgkt te kunneu gelukken want het doet nog zoo vaak aan herfst denken loopen de koeien spoedig dik in het gras en dan zullen de tuiugroenten ook wel aankomen Had de boer reden tot kingen de tuinier niet minder die te vergeefs giug poten en taaien in deu muilen grond en op vruchtbaarheid wachtte Nu is het een lust om te zien hoe de aardappelen en andere gewassen bekomen zijn na den regen Het Westland zendt al meer en meer aardappelen af en over eeue maand kunnen best de oude algemeen vergeten zijn De verpachtingen van kersen in ile Geldersche streken zgn in vollen gjiug Trots de verliezen door de koopers hei vorige jaar geleden worden zeer hooge prijzen besteed te hoog zelfs als de weersgesteldheid voor aanrijpen of de vraag voor Kngeland slechts iets te weuschen overlaat De ondervinding toonde sind jaren dat t liiatste al zeer grillig is in vraag en prijibesteding Dij eenigszins gu istig weder kan men de eerste verzendingen in t begin der volgende eek tegemoet zien Te Parijs is thans ook bet opkoopeu van schouwburgbiljetten ter sprake gekomen Het is namelgk aan de opkoopers aldaar verboden om op straat hun voorraad aan deu man te brengen en dit verbod dat uog al eens overtreden wordt is dezer dagen door den prefect van politie in heriiiiieriiig gebracht met bevel van strenge handhaving De zaak is daar echter van anderen anid dnn de opkooperij waarover hier te lande wel eens geklaagd wordt De opkoopers staan de biljetion voor minderen prijs af dan aan het bureel gevorderd wordt tot groote ergernis van de directies Hoe komen zij aan die knnrieo P Zij krijgen ze van de fooneelschrijvers Deze toch plegen eiken avond dat een stuk van hen wordt opgevoerd een zeker getal kaarten te ootvnugen als deel van hun belooning zij trachten die natuurlijk zoo voordeelig mogelijk van de hand te zetteu en zoo komenze aan de opkoopers die er de helft ongeveer voorbetalen en ze dan met de winst die zij krijgen kunnen trachten te pl iutsen Eenige directeurs hebben reeds den ecnigen weg ingeslagen die aan dit gebruik een einde kaï maken namelijk door zelf dekaartjes van de acteurs af te koopen De paalvorm die zulke vreesselijke verwoestingen nanrigt heeft ook te Scheveningen nan de vissohersvloot erg gckna igd Dit kan men ontwaren als men een wandeling aan het strand doet en daar aoinmige schuiten ziet Ër zijn er waarvan 3 a 4 huidplanken plus gedeeltelijk de bodem van het vaartuig door den worm zijn opgevreten Wel Worden maatregelen genomen door eigenaren om dien worm te weren doch niets schijnt een bepaald afdoend middel te zijn Zoo lijn sommige schepen uitgebrand dubbel geteerd enz andere worden geteerd met groene of bruine verw doch ook dit baat niet De worm schijnt klein of bij geboorte aan de huid te komen althans van buiten gezien zijn de gaatjes niet grooter dan dat men er een stopnaald kan insteken doch aan de binnenzijile zit de worm Het beest is geel van kleur eu in het fatsoen eener rups de kop is even ols een horentje schulpacbtig De worm heeft de lengte vun 3 a 4 centimeters schijnt steeds ziju verwoestingen aan te rigten van beneden naar boven gelijk ui te ligging der gaten is op te maken Voor deskundigen die bij de scheepvaart belang hebben loont meenen wij een kijkje te Scheveningen wel de moeite en misschien kan dit tot ontdekking van een afdoend hulpmiddel leiden Yergaderins van dea Gemeeateraad VRIJDAG U JUNI Tegenwoordig de hh vto tiergeo Uiendoore voorz Remij Pniice Kilt Kraaeobarg Nootboven vaa Goor Oudijk Soel Korlnijn üroogleeier lao Striatea Post Drost Semaom Slraver de Rotte en van ItcrsoD De voorzitter deelt mede dat de heer Laijteo heeft kennis gegeven verbinderd te zijn de vergadering bij te wonen en dat van den lieer Muiter een gelijlt berieht is iugekomeo wegens ambtsbezigheden Ue notulea der vorige vergadering worden gelezen en gearresteerd Üe voorzitter deelt mede dat door bh Gedeputeerde Statenis goedgekeard het raadsbesluit tot aitkeering vaa f 100 asn de vereeniging yVutksoiiderwijs tot onderwijs in den handenarbeid lan kiuderea uit den miavermogendea stand alsmede tot goedkeuring van het Kubier der pi dir belasting Notificatie Nog wordt mejegedeeld dat bet hais san de Zeogstraitt isverkocbt voor tóOO Notif Ingekomen ia eene inissive all de Comioissie voor bet Houtnuns Monument verzoekende de mnziekteot opdc Markt te plaatsen tegen 1 Joll voor fCD volks coocert Om den spoedvereiacbenJcn tyd wordt dit verzoek dadelijk in befiandiling genomen en met de kosten van herstel enz begroot op ƒ 60 algemeen goedgekeurd tiet rapport der commissie in wier handen was gesteld de rekening der dd Schutterij over 1879 wensebt inlichting over vroegere saldo s waarna zij tM de goedkeariitg adviseert ter visie Het rapport der commissie in wier handen waren gesteld de rekeningen der gesubsidieerde instellingen van weld digbetd over 1879 luidt tot goidkeuring onder dnnkzegging aan de verschillende besturen loor de werkzaambeden daarnaa verbonden ter visie De voorzitter deelt mede dat de minste inschrijver voor het onderhoud der ksaimureu w a de beer H J Nederhorst voor ƒ 6069 dat dit bedrag veel meer dan d begrooting beliep en ditarum eene berbcsteding beeft plaats gebdd w wrbij de beer W Bokhoven met 3760 de minste inichryver was en deze som nog ongeveer 00 meer bedraagt dun de begrooling daarvoor aanwijsl zoodat B eu W in overweging geven dit jaar het onderhoud lu eigea beheer te houden hetgeen algemeen wordt goedgekeurd i en V dienen in overleg met den Schoolopziener en de betrokken Hootdoaderwijzers eene voordracht tut bulponderwijzer aan de eerste Burgerschool voor jongens waarop geplaatst zijn de hh J Kreikeo te Breda eu G van Biji te s iiage en tut hulponderwijzeres aan de tweede Armenschool inej J Kdinspek te Gouds M ë van Hoek te Arnhem en M C FabriËi te Schiedam ter visie en benoeming 10 eene volgende vergadering De voorzitter deelt mede dat ontvangen is een brief van den heer R A Meijer te London die lu het engelseh over etiiB waterleiding schrijft en dat verzocht hem is die lu het bullundsch in Ie dienen de brief wcrdt ter visie gelegd eene missive van demea Regentessen der bcitlu Gasthuizen inzeudeude eene aanbeveling lu de vacature door het ovcilgden van meviouw Hoest van liimburg ontstaan wSurop geplaatst zijn mevrouw vnn ilergen iJzendoorn Evekiuk Busgers en mevrouw Temuiinck Heule ter visie en benoemiiig in eene volgeude vergadering eene missive van da pi Schoolcommissie aanbiedende eene voordi icht lu de vacature door bet vertrek van den heer mr J C du Pui veroorzaakt waarop geplaatst zijn de bb mr W lleiusing en mr D N Brouwer ter visie en benoeming in eene volgende vergadering een adres van A V van den Briel Commissaris van het Stoombootenveer van Utrecht op Rotterdam verzoekende aan hen die dit weuschen eenig gelag te mogen luediunen nitge zoiiderd op Zondag wordt gesteld iu banden van B en VV I om berieht en raed een udies vnii hh Libryemeesters berichtende dat er op liet Museum van Oudheden een manuscript is van Fnd Houtman hetwelk zij in druk weuschen ait te geven wordt duililijk in behandcling genomen en daartoe besloteu een udres van mej C C vau Meertcn verzoekende ontslag als hulponderwijzerea aaa de eerste Burgerschool voor mcïsjea tegeo 1 Augustus dit wordt eervol verleend i een adres vsn P W J van Lncnen en C J Koot nededcelende dat aan hen rooiing is verleend om te boowew 6p een afstand van 8 Meter van den openbaren weg dat tg meenen omdat aan den anderen kant geen huizen staan dat dit op 5 Meter kon bepaald en daartoe machtiging verzoeken het wordt gesteld in banden van B eo W ten fine vaa bericht en raad een adres van J de Jong Az C van Veen en A W Janknegt verzoekende dat van gemeeotewege e D sloot worde gedempt in de Korte Akkeren ter vilie Aau de orde is de rekening der Stedelijke Librae dienst lS7tl die wordt goedgekeurd Het adres van J J van Wijngaarden houdende verzoek om eenig boowlerreia in bet zoogenaamde ot Astbonie Klooster het rapport van B en W luidt om 9 meters af te stoaa tegen 6 de meter dit wordt goedgekeurd De sdressea van 6 O v D der Woat en A Grendel houdende verzoek om een stuk gerioleerde grond te mogen koopen of huren bet rapport van B en W luidt MB aaa eersigenoemdeo adressant ruim 7 centiaren en aan dea tweede 3 78 centiaren af te staan tegen 10 eents de ecntiarv ooder de gewone voorwoardeo de heer tao Straeten vraagt inlielitiBg die door den voorz wordt gegercD waarna bet vooratel wordt goedgekeurd Het adres van D Huarraan den afatsnd verzookeadt van een gedeelte water en muur aan de Bogen B en W raden aan dit kosteloos af te stuan onder zekere bepoliogCD de bh Oudijk vau Straaten Iterson Kist en de Voorzitter voeren hierover het woord waarna het in steramiBg gebracht en met algemeeoe steramen goedgekeurd wordt Het adrea van C J de Gidts houdende verzoek tot demping van een gedeelte sloot in de Derde Kade B en V leggea dat in bedoeld adres een onjniate zinsnede ii dat JMt venaak echter voor iowitligiag vatbaar is en de kostai op 60Q geraamd wordea bet wordt slgemeeo goedgekeurd Het adrea van C A Schouten lietrekkeigk eene wgsigiag der Verordening op bet bouwen enz de Conmioaie over de Bouwverordening stelt voor art 33 te wgzigen de tweede ziusnede daarvan te doeu vervallen en bet dan verder oaa da goedkeuring van B en W o er te latea hiertoe wordt bcotatea Het verzoek van den Oemeente Bouwnieeeter om velganning tot het verrichten van eenig particulier werk de lik Samsom van Straaten eu Oudijk verklaren zieb kiertagaa iu rondvraag gebracht wordt het verzoek toegestaau mn legen 6 stemmen die ven de heeren Saroson van Stmtea Oudijk Kranenburg Straver en de Rotte De heer Fortuijo Droogleever doet een voorstel om door de vrees voor pukken epideiaie de kermis in dit jur nit t stellen de keer van Iterson ondersteunt dit bet vindt eebter geene verdere ondersteuning en ksn dgs geen pnnt vaa baroadslaging uitmaken Na machtiging Dra aan de genomen besluiten nitveering ta geven zonder reaumptie eindigt de vergadering Kantongerecht te Gouda Terechtzitting vau VVoensd 9 Juni 1880 Kantonrechter Mr J H TAN MIEBOP Ambtenaar van bet Openbaar Ministens Mr W C A SCHOLTEN te Eotterdua VEKOORDEELD J D koopman in visch te Oouda tpt eene boete van ƒ 3 of gevangenisstraf van 1 dag wegens Ie koop aanbieden vau ongekeurde bokking aan de Punt te Gouda J de V koopman in visch te Ammerstol tot eene boete van ƒ 3 of gev van 1 dag wegens verkoopen van ongekeurde elft op den Fluweeleu singel te Goeda P L koopman in visch Ie Berg Ambacht tot eene bDcte van ƒ 1 af gev van 1 dag wegens rijden over de klinkerstraat op het Veerstal te Gonda mei een kruiwagen beladen met elft J B landbouwer te Gouda tot eene boete van f 3 of gevang van 1 dag wegens als geleider van een kar bespannen met een hond zitten op die kar iu de Hanepraai te Gonda J Z voerman te Gouda tot eene boete van 3 of gev vau 1 dag Wegens op de Wetthaven te Gouda bij het Postkantoor geheel zonder toezicht laten staan van de door hem bestuonie poatw en Gouda Schoouhoven bespannen met twee paarden A C K bouwman te Nieuwerkerk a d IJsel tot eene boete van ƒ 3 of ge van 1 ilag wegens in den nacht door gebrek aan voorzorg Uten grazen van twaalf bem toebehoorende paarden op eens anders grasgewas op den openbaren weg in den Prins Alexander Folder onder Nieuwerkerk a d Usei Burgerlijke Stand GEBOREN 9 Juni Fredrtk Alexander ouders W vbn Etiinger en J Teenw Cornells oudere M de Mink en C Peutc 11 Niculaes Cornelia ondera T N M Kroaur en A M van deu Herg OVERLEDEN 10 Jam D Fnrrer S m 11 C Labü 4n ONDERTKOUWDi 11 Juni A Schouten 88 j en J A Vermeulen 39 j A tan Oostenrijk 4d j en W S de Beun 41 j ADVERTENTIÊN i i Ondertrouwd p ADEIANÜS SCHOUTEN JOHANNA ADRIANA VERMBULEN j Oouda 11 Juni 1880