Goudsche Courant, zondag 13 juni 1880

Zondag 15 Juni 1880 ST001QO0T ONMEMS CONC0mA ABNM Wegens de Sluiting der Schutsluixen van af MAANDAG 14 tot WOENSDAG 30 JüNI e k knnnen de geannonceerde diensten VAN eti NAAB GOUDA op 14 15 21 22 28 en 29 JUNI NIET PLAATS HEBBEN MAANDAG 5 JOLI hervatting der gewone dienst Nadere Informatiën en Dienstregelings Biljetten zyn verkrijgbaar by den CommissarisN WIESBB De Directeur R H HAENTJENS mm BOMÜZ EN ANDERE WIJNEN Alle Isoorten vaa B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M FEETERS Jz te Gouda Bisonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEAUXWIJN van f 26 per Anker met aocUns Steeds belegen voorradig Ook bij proeffleasohen kwart en half anken PriJsoooraDtea worden gratis en firanko verzonden Alles wordt franko t huis geleverd Geironwd JOHANNES KORTENOEVER Jk ANGÉLIQÜE ALETTE van den BERG die namens wederzgdscbe familie hun dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling vóór en j gelegenheid van huu Huweiyk ondervonden 6ravenhage 10 Juni 1880 Heden ontving ik de treurige tjjding vail het overladen te Breda van mijne geliefde Dochter H C LAMBRECHT Weduwe van den WelEdel Gestrengen Heer C Eeg H F LAMBRECHT Gouda 11 Juni 1880 JSenige en algemeene kennisgevinff Voor de menigvuldige blijken van belangstelling ondervonden bij gelegenheid van onie 25 JARIGB ECHTVEREENIGING betuigen de ondergeteekeuden hunnen hartelijken dank A KWINKELENBERG A M KWINKELENBERGOovuia 12 Juni 1880 Kkdisheeb BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Boskoop doen te weten dat met het oog op voorkomende gevallen van pokziekte in Nederland de KERMIS dit jaar geen voortgang zal hebben Boskoop 12 Juni 1880 Burgemeester ea Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester N J SCHGOREL D BAKKER GBVBAAGOi 2 7EIIWERSENECBTS bij M BINWEI DIJK Openbare Verpachtingp van GRASGEWAS van 3 perceelen WEILAND tezamen groot 3 Hectaren 11 Aren kggeude in de Oude Gouwe te Gouda op DONDERDAG 17 JUNIJ 1880 desvoonniddags te half 12 ure in het Logement DE Paauw aan de Maikt aldaar tenoverstaan van den Notaris W J FORTÜIJN DROOG LEEVER te Gouda HOUTVEILING TE ROTTERDAM vtn Vuren en Orenen Petersburger Croonitadtsc e Zweedsche Memelsche en W jburger DELEN EN FUTEN Copw Vuren DELEN SIBBEN SCHBOOTEN Amenkaansche Grenen DELEN SP Alt BEN SP AB HOUTEN Eiken JSJBüJiW geschaafde en geploegde DELEN JUFFERS KOLDEBS enz op WOENSDAG 16 JUNI 1880 des middags ten 12 ure inhet Vbrkooplokaal OostSingel ten overstaan van den Deurwaarder J C LACH bfl wien op aanvrage Notitiënte bekomen zgn J H KIEBERT IABKT GOUDA maakt bekend dat z jn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 3 unr tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albun en EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VEBQROOÏlNGEN naar de laatste vinding Sociëteit 0 S GEXOEGEi Zaal KUNSTMIN Dinsdag en W oensdagf 15 en 16 Juni 1880 Buitengewone Voorstellingen VAN DEN werkelijk echten origineelen JAPANEEZENTROEP GODAYOÏÏ UIT Jedeo Gyninastiarden Acrobaten Jong leuren en Goochelaars met medewerking van Herr UEBMAN Eerste Komiker van het Grand Theater van A van Libb te Amsterdam Frl KLAG EB eerete Soubrette van het Theater van Lieh te Amsterdam Herr LINKE Komiker Schouwspieler van Coburg Aanvang ten 8 ureEntree voor HH Leden en hunne Dames 0 49 Mevrouw LULIÜS van GOOR vraagt tegen 1 Augustus EEN ZEÏÏEENMEID en een Tweede Meid Zonder getuigen onnoo lig zich aan te melden DIJKGRAAF en HEEMRADEN van Blpemendaal zgn voorttw eps op ZATURDAG den 19 JUNIJ 1880 des voormiddags ten Elf ure in het KofSjhnis 0 £ Roukin te Gouda b enkele inschröving MN TE BESTEDEN Het verrichten vin eenige herstellingen aan de Folderwerken en het Stoomgemaal Waarvan het bestek en de voorwaarden ter lezing zullen liggen in het Koffijhuis de Romein te Gouda Aanwijzing in loco zal plaats hebben op DONDERDAG den 17 JÜNJJ 1880 des voormiddags ten acht ure te beginnen aan de Waddinxveensche Brug Openbare Vrijwiliige Verkooping TE STOL WIJK ten hnize van den Kastelein G van DAM op WOENSDAG den 23 JUNIJ 1880 des voormiddags ten 10 ure van eeue BODWHANSWONING met SCHUREN en verder aanbehooren benevens eene partij WEI HOOI BOUW en GRIENDLAND alles staande en gelegen in de gemeente Stolw grootendeels in Benederheul doch gedeeltelgk ook in Benederkerk te zameu groot ruim 21 Bunders bjj biljetten breeder omschreven Alles te aanvaarden den 5 Juljj 1880 met uitzondering alleen van de verhuurde perceeltjes Bouwland Betaling der Kooppenningen den 16 September 1880 Nadere information zijn te bekomen ten Kantor van den Notaris G J SPRUIJT te Ou difkerk aan den IJssel QouDA Dbck van A Bkinkhan Door Sterfgeval uit de hand TE KOOP Een WOONHUIS met FABBIEKSZAAK WEBKen BERGPLAATSEN op een der beste standen van Gouda Brieven franco onder No 451 aan het Bureau dezer Courant Openbare Verkoopinf om contant geld TB REEUWIJK op WOENSDAG 16 JUNIJ 1880 voonniddags ten negen ure ten Sterfhuize van PETRUS VAN DKR POÜW onderOud iJ ii i C No 14 ten overstaan van Notaris Mr KI T te Gouda van 17 MELKKOEIJËIV 2 PINKEN 6 KALVEREN een bruin merrie FJLJLRID TEfliTWA6Ëi SPËELWA6EN Tuigen BOUW KN MELEGEEEEDSCHAP Meubelen en Hnisraai Openbare Vrijwillige Verkooping TE ïiieuwerkerk a 1 IJssel op WOENSDAG den 10 JUNI 1880 des voormiddags ten 11 ure ten koSSebuize van den Heer G van REEU lfIJK van een voor weinige jaren gebouwd hecht en sterk Woonhuis c a benevens eene partjj zoo beteeld TÜINVELD WEI als BOUWLAND met elkander staande en gelegen in den polder Prins Alexander binnen Zevenhuizen afin de Huismanskade ter gezamentlyke grootte van 4 22 40 Hectaren Betaling bg de aanvaarding op 15 JULI 1880 Breeder bü billetten Nadere Informatiën geeft Notaris Mr ISAAC MOLENAAR te Waddinxwen ONTVANG EN BETAALKANTOOR L Droog lcever Forluijn Rotterdam Bent e d péposito Opvraagbaar na drie dagen 3 n maand 3 twee drie ze twaalf 3 U Vo Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vo yruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tOBschedkomst van den heer Ma J PORTÜUN DROOGLEEVER Advocaat te Gouda Depoi van THEE DIT HET Magazijn van Af Ravenswaay Zonen OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijj twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prjjs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende j BREEBAART LZ Botcrmi rkt te Gouda Advertentiên Eene Eulponderwïjzeres beveelt zich beleefd aan voor LESSEN AAN KINDEREN die door een zwakke gezondheid of om andere redenen verhinderd zgn de school te bezoeken Adres onder de letters H N N aan den Boekhandelaar J W KNIP8CHEER Ja alhier T TJ I IP Door de MAATSCHAPPIJ VAN LANDBEZIT te Mijdrecht wordt de NIEUWE alEEKTURF afgeleverd a 1 perduizend scheepsboord volgens usance Mijdrecht i De Administn tenr 4 Juni 1880 R F REUTER EEN SOLIDE BEGBAFEHS FOIfDS VRAAGT voor Gouda m Qmstreke nog EENIQE LEOEN Voordeelen daaraan verbonden zgn beperkte tgd van betaling het mededeelen in de winst enz Inlichtingen onder motto Fonds by den Boekbandelaar H C EDAUW Ju alhier Openbare Verhuring TE REEUWIJK op DINGSDAG 15 JUNU 1880 des avondsten les ure in de Herberg van den Heer 8TUFFEN8 aan de Reeuwijksche Brug ten overstaan van NoUris Mr KIST te Gouda van 1 Zes perceelen MOOILAND waarvan 2 onder Reeuwijk en 4 onder Zwammerdam ie zamen groot ongeveer 7 Hectares Om ééns te fnaaljen 2 Vp perceelen WEILAND waarvan 4 onder Heeuwijk en 1 onder Zaammerdam i6 zamen groot ruim 8 Hectares Om t beweiden tot 1 October 1880 Alles liggende by de Woning C a 14 onder Oud lieeuuiijk en daarover in Zwammerdam Enkele Dc ceelen znllen ook worden gecombineerd Dag van B arbetaling2 SEPTEMBER 1880 Openbare Verpachting TAN ORASGEWAS san de ffeeuwijksehe Brug ter herberg van den Heer STUFFENS op VRIJDAG den 18 JUNIJ 1880 des Avonds ten zes ure De Notarissen MONTIJN en FORTÜIJN DROOGLEEVER znllen ter tyde en plaatse voormeld in hflt openbaar VERPACHTEN Het GBASOEWASnnongfsyeerZeventien Hectaren Land behoorendetot de Hofstede van Johannes Stigter o s onder Reeuwijk en Zwammerdam voor eene snede In perceelen breeder by biljetten vermeld J de JONG Az Mr TIMMERMAN INSTRUMENTEELE ZUIVERAAR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MBÜBLEMENT Kuipersteeg K 227 r Heeren BMeeüng Magaaijn l£ABErA 54 Ontvangen de Nieuwste I Demi saisonenZomerstoffen Alfc De van onds gerenommeerde THEEËN uit den Koninklgken Kederlandschen Wurtem bergschen THEEHANDEL van P W TaOÜSSELOT ZOON De K K Hoftandarts Dr POPP s Anatherin TANO es MONDWATER voorkomt baar steeds verdryft tandsteen maakt schitterend witste tanden versterkt ziek tand ® vleesch losse tanden voorkomt bederfin het bloed en 0 het iandvleesch en neemt 95 T Vterstond kwalyk rie kenden ademweg In flesschen ik XOoCent 1 20 en 1 75 Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wurtemberg te Rotterdam steeds verkr gbaar te Gouda by J J v n SANDEN Botermarkt POPP S Tandpoeder en Tandxeeii O beproefde reinigini middelen voortanden Poeder 80 cent Zeep doozen V ƒ 1 20 4r W tische Tandxeep schitterend witte tanden 40 ct Tandploinbeersti om holle kiezen te vullen p d 2 60 yLeA Kruidenxeepii c verfraaiing van de tint ea tegen alleonreiob d huid 36 c Depots tin itlleeD eobte AntthertD Prrptraten zgn gevestigd en te verlcrijgea te Qouda b j L Sobenic winkelier op de Uoogstraat A 123 te Botterdain by F Ë van Santen Kollf apoth en A Sohippereyn Co blauwe porceeinvinkel te s Hage by J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Rjjn ea 1 £ Kauwenhoren te Sohiedam by C Malta Ot4 teXeiden bg E NoordqVe te Utrecht by F Alteoa en Kraan te Amaterdam bg F V Wiudheim Co en H H Uloth Ct apotheek te Oudewater bü T J vsD Yreumingeu te Scaoonhoven ky A Wolft Nederlandsche Rbijospoorweg ZOMERDIENST 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTEaOAM ARNHEM eg UTRECHT naar ROTTERDAM t HAGE en 8CHEVENINGEN Van AvsnonAX 6 30 8 10 8 30 11 26 12 50 3 6 8 50 55 AaxHiic 8 55 8 50 10 3S 1 30 1 50 5 25 7 15 Utbxcht iJ 8 26 10 17 11 40 1 15 2 88 3 35 1U 09 1 630 9 10 10 15 Harmelen 7 22 8 46 12 3 1 35 3 55 9 35 10 35 Woerden 7 28 1 44 3 38 4 1 9 43 Ondewater 7 36 1 55 4 8 9 53 Aankonut 7 50 9 10 10 48 1S Ï8 2 15 3 1 4 25 7 10 6 10 58 Xaas Moordredit 7 63 2 18 10 12 Kitnwerkerk 7 53 2 18 4 28 10 12 Capelle 7 53 2 19 10 12 BOTTIRDAM 7 63 9 16 10 30 12 31 2 18 4 5 4 28 5 67 10 12 11 4 ZevenkuizenMoeroapelle 7 56 2 21 4 31 10 9 ZoetermnrZegiraard 7 56 2 21 4 31 10 9 Voorburg 7 56 9 13 12 34 2 21 4 81 6 10 9 s OoAVKNUAOE 7 66 9 13 10 52 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 U l Sohcveningea 7 56 9 13 10 62 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 Van ROTTERDAM SCHEVENINGENen HAGE naar AMSTERDAM UTRECHT en ARNHEM Van UOTTE DAM 6 30 7 40 8 10 8 50 10 30 10 40 11 60 2 3 20 4 30 6 60 8 30 9 30 Capelle 6 41 10 50 2 9 7 Nieuwerkfrk 6 49 10 57 2 16 7 8 8 4S Moordreoht 6 57 11 4 2 23 7 16 Aankomst 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 15 12 9 2 35 3 40 4 52 7 28 8 65 9 53 Soheveningen 7 7 30 8 5 9 40 10 11 16 1 20 2 36 3 45 6 6 7 46 9 Gbavenhaoe 6 25 7 30 8 8 35 10 10 10 30 11 45 1 50 3 6 4 15 6 36 8 15 9 30 Voorburg 6 S2 10 37 1 67 4 21 6 42 8 23 ZoetermeerZegwaard 6 45 10 60 2 10 6 56 8 38 ZerenhuicenMoercspelle 6 66 11 2 20 7 7 Aankomst 7 13 7 69 8 27 9 6 10 43 11 18 12 12 2 38 3 37 4 49 7 26 8 68 9 57 Naab Ondewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 Harmelen 7 16 8 5 8 31 10 52 11 21 2 41 S 43 4 55 7 31 9 1 10 Amsterdam 7 16 8 31 10 52 12 16 2 41 3 43 4 55 9 1 10 Utxxcbt 7 16 8 5 9 11 10 52 11 21 2 41 3 43 4 J 7 31 10 AsMHTit 7 16 11 10 52 11 21 3 43 455 7 31 Qouda Dbuk van A Bkinkhan 1