Goudsche Courant, woensdag 16 juni 1880

N 2466 1880 m ti S m Woensdag 16 Juni GOUDSCHE COURAMT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda eu Omstreken ê f U t EEI COLLECTE Eens per jaar komt in menig gezin in ons land de dienstbode de huiskamer binnen met de boodschap collecte gewapende dienste Schier niemand weet recht waarvoor geld gevraagd wordt en de meesten maken zich met een dubbeltje ofeenpaar centen of een weigering vnn de vraag om bijstand af Dit is eenigszins de schuld van den vreemden naam van bet fonds waarvoor geld gevraagd wordt Fonds ter aanmoediging en ondeisteuuing van den gewapendeu dipustï duidt in zijn toch vrij langen naam volstrekt zijn doel liiet aan Het is een fonds voor invaliden die gebrekkig of verminkt zijn geworden bij de verdediging van ons land of bij de handhaving van ons ge tag in onze overzeosche gewesten Men weet boezeer de oorlog van Aljeh het aantal vergroot heeft van hen die ons volk het zich tot plicht en eer moet rekenen te ondersteunen Vrijdag a s zal hier de jaa rlijksche collecte gehouden worden en we hopen zeer dat men den militairen die hun bloed voor het vaderland gestort hebben geen bijstand onthouden zal De oprichting van dit fonds d igteekent van April 1815 Eenige ingezetenen van Amsterdam kwamen toen op het denkbeeld om uit vrijwillig door de natie bjjeen te brengen gelden den krijgsman die gewond of verminkt uit den toen gevieesden strijd mocht terugkeeren te ondcr steunen en de nagelaten betrekkingen der gesneuvelden te helpen verzorgen ten cinJe de vrijwillige dienstneming aan te moedigen en den moed van den krijgsman aan te vuren Later heeft zich het doel van het fonds ook uitgestrekt tot de strjjders tegen België en tot eeii aantal in en door den dienst ongelukkig geworden militairen zoowel van het Nederlandsclie als van bet Indische leger De ondersteuning wordt verstrekt als gratificatie omtrent wier al of niet voortduring men jaarlijks beslist Daartoe gebruikt mende renten vau het kapitaal van het fonds en de opbrengst der collecte krachtens koninklijk besluit van 10 Nov 1820 No 81 jaarlijks gehouden Het bestuur is opgedragen aan eene algemeene vergadering een hoofd bestuur districtscommis siëii en plaatselijke commissiën De algemeene vergadering wordt gewoonljjk éénmaal sjaars gehouden Het hoofd bestnnr heeft zjjn zetel te Amsterdam terwjjl ook te Batavia en op Curacao commission werkzaam zijn Plaatselijke coiiimissiën worden in vele gemeenten van ons vaderland gevonden In onze geiÉeente bestaat zij uit de heeren D Lulius van Goor C C H Prince en J A Koest van Limburg In 1878 werden 2252 gratificatiën aan even zooveel deelgerechtigden uitgereikt gezamenlijk ten bedrage van lll y69 94Va Behalve de hulp welke uit dit fonds verstrekt wordt kan een beperkt aantal invaliden opgenomen worden in het Koloniaal Militair Invalideuhuis op het landgoed Bronbeek Wi Bij koninklijk besluit van 31 October 1802 No 80 zjjn do gebouwen op het landgoed Broubeek nabij Arnhem verklaard te zijn bestemd tot Koloniaal Militair Invahdeiihuis Daarin worden blijkens het reglement medegedeeld in de Staat3 Courant vnn 4 November 1802 zooveel de ruimte toelaat opgenomen gegageerden van de koloniale landmacht aan wie gagenient is toegekend ter zake vau 1 verwonding of verminking in den strijd bekomen of veroorzaakt door gevorderde of bevolen diensten 2 langdurigen dat is 40 jiirigeu dienst mita in dat geval de gegagecrde den leeftijd van 55 jaren hebbe bereikt Gegageerden ter zake van laogdnrigeii dienst worden ook op jongeren leeftijd opgenomen wanneer door een militair geneeskundig onderzoek blykt dat zij ter zake van Ziels of lichaamsgebreken met geschikt zijn om door handenarbeid in eigen onderhoud te votwzien In het gesticht kunnen ook worden opgenomen 1 gegageerden van de koloniale landmacht aan wie het gagement is toegekend ter j ke van a ziels of lichaamsgebreken veroo aakt door gevorderde of bevolen diensten b virwonding verminking ziels of lichaamsgebrete i noch veroorzaakt door gevorderde of bevolen diensten noch ontstaan in den strijd c lajngdurigen dienst al is ook de leeftijd van 55 jaren nog niet volbracht 2 de invaliden die thsns voor rekening van den lande in het militairluvalideuhuis te Leiden dat grootcndeels door hcBl onds wordt bekostigd worden verpleegd 3 dé gegageerden ten laste van den staat die na hmine terugkomst nit de koloniën niet meer bjj Jpet leger in Nederland hebben gediend 4 de gèpensinneeiden van do voormalige koloniale marine 5 ettelijke gegageerden of gepensioneerden det Kon Nederl marine en van het korps maj niers voor zoover zij voor de verdere waarneming van den dienst ougescliikt zijn geworda i door of ten gevolge van den strjjd met AtjoB Men ziet hieruit dat het fonds voor den gewapenden dienst waarToor bijdragen gevraagd worden de groote en moeielijke taak te vervullen heeft om hulp tejferleenen aan de ve e invaliden die niet m Bronbeek een tehuis kunnen vinden en wier gi tnl steeds toeneemt In 1K78 bedroegen de uitgaven ruim 130U0 meer dan de ontvangsten zoodat een gedeelte van het Kapitaal moest worden te gelde gemaakt De Plaatselijke Commissie hoopt op een ruime opbrengst der a s Vrijdag t houden collecte alleen daardoor is het mogelijk veler nood te lenigen BUITENLAND DuUeiiliiiiilscli Ovcrili lit De politieke erelil Ie Londen was in spanning Donderdag avond en zoowel de banken der leden van het Lagerhuis als de tribunes waren slampiol De heer Gladstone lOH eene millioencnspeeeli houden en niet groote bcl uigsttlling werd uilgfzien naar do plannen vau den premier wien zilfs zijne grootste vijanden den lof niet ontzeggen van Êngdands eersle financier Ie ziju Na veel tijdverlies nau weinig belangrijke zaken en intcrpellaliis kiiam de minister aan het woord Hij sprak nagenoeg l ee uren lang en hoezeer zijae stem zivak ins jeluigt ecu toehoorder dat er in geen tien j ireii in hel pailpiniiit rcne redevoering is gehouden waarbij am doodc cijfers zulk een leven werd ingebl izen Met hi t oog op de vernieuwing van de handelstritotaten vooral van dat met Frunkrgk en de wenschcn van Frankrijk Spanje en l orlugal achtte hij het wenschtlijk het inkomend itcht op wijnen te verlagen tappen zal orden geheven ƒ 60 in huizen die be uedeii ƒ 120 huurwaarde hebbeo met eene verhooging vau telkens ƒ 36 volgens de meerdere huurwaarde naar eene vaste ophaal Eindelijk strekken de regecringsvoorslellen tot eene vermeerdering van de inkoiDslenbelastiug met ccn penny in het pond 0 416 perccul Na ecue langdurige discussie gaf hel parlement in eerste lezing zijue goedkeuring aan deze voorstellen Uit de medcdeelingen van den beer Gladstone blijkt dat de kanten voor hernieuwing van het handelsverdrag tusschen Frankrijk en Engeland gunstiger 8t aan dan mei eerst heeft gedacht Dat de heer Say nog eenige dagen in Londen bleef staal met dl ze onderhandelingen denkelijk iu veibandeu Frankrijk zal dnu van zijn kortstondig gezantschap toch wil hebben gehad Men schijnt het tens te zija geworden over de volgende grondslagen lo verlaging van de rechten op den wijn to vee en lanilbonwproduclen uit te sluiten van het tractaat 3o middelen te beramen om meer dac tot beden valeche aangifte te voorkomen 4o in hel algemeen verbetering van het status quo en bevordering van het haudelsveikecr Algemeen wordt hulde gebracht aan b t doorzicht waarvan de heer Gladstone bij de ontwikkeling zijner fiuancieele voorstellen in bet Lagerhuis blijk heeft gegeven Die voorstellen vinden over bet algemeen een goed onthaal eu hebben de oppositie uit bet I veld geslagen Wel roerken de tories spottende op dat de heer Gladstone zijne beginselen verzaakt daar I hij in 1S74 de afschaffiug der incometax vroeg en thans zija terugkeer tot bet gezag kenmerkt door I de verhooging dierzelfde belasting te vragen Zij I verwijten den Premier zijne populariteit te willen t bevonlereu door lot eiken prys een overschot op de I begrooling te verkrijgen ten koste van dt gegoede I kl isse Doch de billijkheid eischt te erkennen dat I de heer Gladstone ich hier in een bijzonder geval bevindt en hij er de voorkeur aan geeft om lijdelijk het inkomen Ie treffen ten einde aan de productie ea het handelsverkeer gelegenheid te geven zich te onlwikkelen waartoe de gedane voorstellen op haiidfisgebied moeten dienen De afschaffiug der moutbelasting zal der regeering den steun verzekeren der pachters en landbouwers die buitendien door de beperkende bepalingen op de jacbtvvet reedn gunstig gestemd zijn Bij besluit van den president der Fransche HepiibUek IS de heer Cballemel Lacour lid van den Senaat thans gezant bij de Zwitsersohe Bepubliek benoemd tot ambassadeur Ie Londen ter vervanging van den heer Le on Say wiens ontslag is aangenomen De heer Emanuel Arago lid van den Senaat is benoemd tot Frauscli gezaut bij de Zwitsersohe Republiek ter vervanging van den hfer Chalkmel Lacouf De Fransche Kamer heeft met groote meerderheid veilof gegeven om een harer leden den hertog de Padüiie te vervolgeji wijl bij binnen een jaar in twee verschillende districten van ziju kiesrecht heeft gebruik gemaakt Zulk een bedrog is wel wat erg voor een volksvertegenwoordiger I c quaestie der amnestie dringt voor het oogenbltk alle amlere vraagstukken in Frankrijk op den achtergrond doch zonder de gemoederen zoodanig op Ie uindcii als dit vroeger bet geval was Het kabinet beeft er in twee zittingen over bcraadsLiagd ïot een besluit is bet niet gekomen eenige der ministers illcn zich tot kwijtschelding van siraf aan zeker aantal veroordeelden bepalen docli de meel derheid söhijnt de amnestie Ie willen voltoüien Deze mededeelingen hebben echter slechts eene betrekkelijke waarde want het geheim der beraadslagingen wordt streng bewaard Zooveel allctn scbijut met eenige zekerheid te kunnen geincld worden dat de president der Jlepubliek gunsiiirir vpor de amnestie is gestemd maar dat er twijfil Oc veiniideriiig van Ministerie te Konslanlinopel woidt bischouwd als de eerste vrucht van ioschcns zending of men echter daarmee zooveel verder zal koinin moet de lijd leeren men vergeet in het ffisten te veel dat het niet invocrcu der hervormiiigcB niet zoozeer hel gevolg is van onwil als wel van