Goudsche Courant, woensdag 16 juni 1880

onmncht men houdt Ie Limleii in den regel weinig rek ni g mei de moeilijkheden nn andereu De nieuwi minister van buiteiitaiidsclie Ziiken Abeddin Pacha is van Alb aieescheu oorsprong hij was indertijd werkünam in Armenië e gunstig bekend door ïijn energie tu rechtvaardigheid dunroin werd zijn promotie door allerlei intriges tegengewerkt KadriPacba is raeernialen minister geweest hij is een uiet onbekwaam inau maar voor het grootvizierschap niet biTekeiid liet lot van het Pruisische kerkelijke ontwerp in de commissie doet niet veel beters verwachten in fleu LandiUg Alleen uannter het centrum zich van de stemming onthoudt zou hel met eene meerderheid van conserratievtn kunnen worden aangenomen lUar tot dusverre k in men uiet anders verwacliten dan dat het centrum in de volle vergadering handelen zal als in de commissie en dan wordt ook daar het voorstel verworpen De Kol Zeil meent dat er nog kans wezen ïon op ecue meerderheid van conservalieven en liberalen maar dan zoude regeering art i moeten doen vervallen De nationaal liberalen zoud n zich kunnen i ederleggeii bij art 1 en 5 der voordraclil maar de bepaling waardoor de bisschoppen zouden kunnen tcrngkeeien achien zij onaannemelijk voor ü in den vorm waarin zij gebracht werd door ecu voorstel van deu heer fiauchhaupt Aim de bezwaren der geestelijkheid zou kunnen orden te gemoet gekomen door de benoeming lan coadjutoren ïoor de bisdommen die thans onbeiet ziju Hetjelfde is gebeurd in 1S40 tijdens het geschil met ien aartsbisschop v Droste Vissering Verder te gaan zouden zij voor de Staal zeer bedenkelijk aciileu Bij het Kamerdebat in Luxemburg over de schuldquaestie met Nederland hebbeu van de zijde der oppositie de heereu Brassenr Metz Andii en Simons hel woord gevoerd waarna de Regelrings prceident eii de heer Eyschen de conventie hebben verdedigd De opponenten verklaarden eenstemmig da zij gaarne voor de overeenkomst zouden stemmen wanneer le2e niet door het debat in de Nederlandsche Tweede Kamer en de aldaar met toestemming des ministers aangenomen motie as verminkt en aan aan flarden gescheurd De heer Metz meende dat ie Luxemburgsche Regeeriug verstandiger zou hebben gehandeld met na dat debat de conventie in te trekken De heer Eysobeu bestreed dit denkbeeld onder opmerking dat de overeenkomst bij de Luxemburgsche Kamer was ingediend eer dat debat plaats had en dat de Kegeering ook daarna de beslissing aan de Kamer moest overlaten De Kegeering was van oordeel dat de verminkte overeenkomst toch voor Luxemburg nog merkbare voordeelen opleverde die tegen afstand der schuldvordering ten volle opwegen In liin loop dezer discussie werd door de herren de Muyser Kirpach Brinoour Jacques en de Wacqunt de volgende motie ingediend In aanmerking nemende dat de Nederlandsche Tweede Kamer door hare motie van 30 April de door de Nederlandeohe Kegeering gedane oon oessicn heeft verminderd naardien de opdracht van Luxemburgsche staatsaaugelegeoheden aan Nederjlandsohe agenten is uitgesloten in aanmerking nemende lat desniettegenstaande de zelfs zoodanig beperkte vertegenwoordiging een onbetwistbaar nut voor het groothertogdom oplevert alsook dat de zoo verminderde tusscheiikoinsl der Nederlandsche Kegeering de Nederlandsche belangen volstrekt in geen gevaar kan brengen in aanmerking nemende eindelijk dat ofschoon de vertegenwoordiging als gevolg Her conventie van 6 Januari toegezegd als niet verplichtend zijnde ten allen tijde opzegbaar wordt verklaard de Ka raer echter de overtuiging heeft dat de Kegeering des Konings door hare loyauteit en de zorg voor hare eigen waardigheid verhinderd ml worden om de beloofde bescherming zonder gewichtige redenen en voor altoos in te trekken gaat de Kamer over tot de orde van den dag De Kegeering verklaarde met dez motie in Ie stemmen De sprekers der oppositie daarentegen vonden de motie nog minder aannemelijk dan de conventie en nog meer in strijd met de waardigheid de lands Nadat alstuen was aangedrongen op sluiting van het debat werd de motie in s emming g brachl en roet 19 tcgrn 11 stemmen aangenomen Daarop werd de overeenkomst goedgekeurd met 17 tegen 10 stemmen terwgi de heer l i Fontaine lioh van stemming onthield BINNENLAND GOUDA 15 Juni 1880 Naar ons nit den Haag bericht wordt heeft de Minister gunstig beschikt op het verzoek van onzen Gemeenteraad omtrent de uitbreiding der Hoogere Burgerschool op kosten der Gemeente Binnenkort zal onze slad een monument rijk zijn daar zoonis wij rce lB inededeeldeu dal ter eere van de gebroeders Houtman 1 Juli e k zal worden onthuld Omtrent het uiterlijk daarvan het volgende Het gedenktcekeii onlworpen en uitgevoerd dooi den jeugdigen en talentvolifu Xnv Straokc wiens onlwtrp uil een zevental gtkozen werd onderscheidt zich door smu ikïolleu eenvoud Het Is vierkant opijrbouwd uit blauwe hardsteen doch loopt met zijn goed geprofileerde hoeken eenigerniate uaaldvormig toe Uit de middenvlakken van hel onderstuk dat op eeif breede trapsgewijs aangelegde voeling rust steken halverwege vier bronzen scheepjes blijkens hel go iden opschrift de Amstclredam liauritius HoUandia en Duyfkeu eene herinnering aan het eerste sinaldeel waarmee hel wakkere broederpaar zijn tochten ondernam Duyfken het zoogsnaaind ndviesjacht is iets kleiner dan de drie andere Bij gemis aan verlrouwbare historische portretten moest de beeltenis der beide Zeevaarders achterwege blijven Op de vier zwarte paneelplaten van het opzeistuk prijken onderscheidenlijk de omlauwerde jaartallen 1596 en 18 0 hel met doornen omvlochte wapen van Gouda en het opschrift Aan de gebroeders Cornells en Prederik de Houtman inboorlingen en burgers van Gouda als grondleggers vanhet verbond van Nederland met Insulindc het dankbare nageslacht Dit opzetstuk eindigt in een kroonlijst waarboven zich een tropee verheft samengesteld uit de zinnebeelden van zeevaart en handel Met het oog op de geringe fondsen welke den kunstenaar geeü kostbare behandeling veroorloofjen mag de keuze der commissie gelukkig genoemd worden In zijn geheel zal het gedenkteeken waaraan voorloopig de scheepjes ea de tropee nog ontbreken een goeden indruk maken te meer daar het op zijn gunstige standplaats tusschen lommerrijk geboomte bijzonder goed zal uitkomen Op de voorjaarsvergadering der onderwijzersvereeoiging in het 7de district van Zuid Holland welke op Zaterdag 12 Juni alhier gehouden werd waren ongeveer 40 ledeu tegenwoordig Nadat z j door den voorzitter den heerG B Lalleman van Moordrecht geopend was werd het ontwerp reglernent besproken en daarna met enkele wyzigingen vastgesteld Voor de periodieke vacatures in hel bestuur werden gekozen de heeren dr D Terpstra schoolopziener lot voorzitter O B LaHunnn van Moordrecht tot onder voorzitter en J Verboon vau Krimpen a d IJssel tot 2de storetaris Daarna werd de nieuwe schoolopziener dr Terpstra door eene oommissie bestaande uit de heeren A van Noortwgk van Ammerslol en M G Emeijs van Sluipwijk binnengeleid Na een hartelyke toespraak van den heer G B Lalleman nam daarop de schoolopziener zitting die een even hartelijke aanspraak hield bij het aanvaarden zijner nieuwe betrekking Verder werden nog besproken de bibliotheek der Vereeniging de maatregelen tot ondersteuning van onderwijzersweduwcn en weezen enz Nadat nu nog bepaald was dat de tweede of najaarsvergadering in September a s zal gehouden worden r reenigde men zich aan een gezettigen disch Naar men verneemt moet gisteren een schipper die den IJsel bevoer langs de schietbaan alhier door een verdwaalda kogel in den arm getroifeu ziju Hel schijnt weuschelijk dat maatregelen worden genomen om dergelijke ongelukken te voorkomen De Tweede Kamer der Stalen Generaal is thans tot hervatting der werkzaamheden byecngeroepeu op Dinsdag 29 Juni s namiddags ten 3 ure In eene vergadering der Vereeniging van burgemeesIers en secretarissen in de provincie Noord Holland te Haarlem gehouden is besloten een adres aan den Minister van binnenlandsche zaken Ie zenden den wenscti iuhoudende dat de Min besluiten mocht tot uitbrefding der wet van 19 Sept 1874 kinderarbeid in dien zin dat het daarin opgenomen verbod ook op huiselijke en persoonlijke diensten en op veldarbeid toepasselijk zoude zyu Te Oudewater is door den lieer Montyn bg het Terboowen van een hem toebehoorend huis achter eene dikke kalklaag eene sleciien stookplaats ontdekt waarvan de stcencn van gebakken aarde alle geor t namenteerd zijn en elk het jaartal 1602 dragen terwijl de bovenste of deksteen ook van gebakken aarde een groot halfrond vormt waarop een wapen met kwartieren waarin leeuwen burchten reigers leliën enz gesteund door 3 kolommen die weder worden beschut door 2 staande leeuwen het geheel gedekt door eene kroon waarboven 1586 Het wapen is omgestreogeld door een lint waarop de woorden plm oUra é De Commissie door het bestuur van het 22sl Inndhuishoudkuudig congres benoemd om de oprichting van een algemeenen Nederlandschen landbouwraad voor te bereiden heeft al de in Noord Brabant bestaande lanJbouwmaatsohappijen uitgenoodigd tot bijwoning cener op Maandag 14den dezer in de gemeente Oisleiwijk Ie houden vergadering in welke vergadering de grondslagen zullen worden besproken waarop naar het oordeel dier Commissie een dergeIgke Iland zou behooreit te worden gevestigd Op een adres van eenige bionensobippers op de vaart tusschen Amsterdam en Koltcrdam houdende klachten over tl oiibevaarbaarheid van den Bijo in het bebouwde gMeelfe der gemeente Alfen is door Gedep Staten namcci den Minister van Waterstaat enz geantwoord dat bedoeld gedeelte van den Bijn door de zorg van dijkgraaf en hoogheemraden van Kijnland zal warden verbeterd en dat reeds den Sn Mei jl een aanvang is gemaakt met het doen opruimen van den bagger over 160 M aan elke zijde vait de Alfeasche brug tot een diepte van 2 80 M ondu A P terwijl in bet belang der beaohoeide wallen de geul op ongeveer 3 M uit de kanten blijft ü Cl Uit s Hage meldt men dat de plechtige outbnlling van het gedenkteeken op het graf van wylen den booggesohallen directeur diir kon kapel van de grenadiers en jagers P Dunkler op Eik en Duinen zal plaats hebbeo op 25 Juni s s des namiddags ten 2 ure De commissie voor s strafwetboek komt volgens de Haagsche kroniek in de N Gr Cl in deze week met haar werk gereed De minister van Justitie die met de commissie van rapporteurs zeer geneigd is de diskussie dezen zomer te houden zal zioh beijveren het wetsontwerp vóór het uiteengaan der kamer in staat van wijzen té brengen De noordelijke leden zullen met kracht aandringen op afdoening der kanalenwet Anderen willen voor alles de iinantielile wet behandelen en zoo zal t heel wat strijd uitlokken voordat de kamer tot een besluit komt om alles te laten liggen I Want dat zul volgens deo schr het einde zijn Bij de Bijnspoorwegmaatschappij bestaat bel voornemen tot blangrgke uitbreiding barer inriohliiigen voor het goederenvervoer op haar station Ie Koltcrdam door den bouw eener nieuwe douane loods verbetering en vergrootiug van steigers aanleg van nieuwe sporen en draaischijven enz aan de Maatzgde In de zitting der Arr Bechtbank van Zaterdagmorgen stonden de volgende personen terecht G K Jz landbouwer A C v d B Cz arbeider beiden wonende Ie Zeveuhuiien D J P brander en P A S herbergier wonende te Rotterdam en C O metselaarsknecht wonende te Zevenhuizen allen appellanten van een vonnis van het Kantongerecht te Gouda waarbij zij wegens het jagen zonder vergunning op verboden jachtveld waren veroordeeld tot ƒ 40 boete ieder 2 getuigen a charge eu 3 getuigen a decharge werden gehoord De Ie get Doeleman jachtopzirner had de bikl van uit de vette bespioneerd en op 900 pas gezien dat de bekl op hel jachtveld van mej B een haas opjaag den de 2 get een rijksveldwaohter was doot den Ie get geroepen om de sporen waartenemen die in bet met sneeuw bedekte jachtveld waren gekomen Deze get wist echter niets bepaalds te verklaren hg bad wel sporeu gezien maar kou niet oonstatecreB lo of het versche of oude sporen waren en 2o van wie die sporen waren Dc Ie en 2e gel décharge arbeiders in dienst van deu landbouwer Jongeneel wiens land de bekl F gepacht had om Ie jagen verklaarden dat de Ie get Doeleman bij hen geweest was om te vragen of zij gezien hadden welken weg de beklaagden gekomen waren eu ten laatste verklaarde de 3e get a décharge dat de honden Welke de bekl bg zich hadden zich ain de poolen zoo bezeerd hadden dat zij overal bloedende sporen nalieten De Ie en 4e bekl uitstekend bekend met de ligging der verschillende jachtvelden verklaarden op geen verboden jachtgrond te zjjn geweest daar zü zelfs hun eigen jachtveld in t geheel uiet konden afloopen terwijl de 2e 3c en 5e bekl min of meer onbekend waren met de plaatselijke gesteldheid en dit overgelaten hadden aan hunne gidsen Het O M zijn requisitoir nemende geloofde dat hier een vergissing moet hebben plaats gehad van de zijde der bekl zij dachten dat zg op hun eigen jachtVj d waren en waren echter op dat van een ander z ih refereerende aan het op Ambtseed opgemaakte pijDcesverbaal en de ouder cede algelegde verklaring van den get Doeleman retjuireerde het bevestiging vBu het vonnis a quo en veroordeeling tot ƒ 40 boele voor ieder der bekli Mr Havelaar voor de bokl nis verdediger optredende belwgfelde de geloofwaardigheid van den get Doeleman deze stond gt heel alleen in ziji verklaring en tot slaving dal ZEI Gestr niet alleen in dien twijfel verkeerde verwees hij de Rechtbank naar eene missleve van 12 April 11 bij het dossier aanwezig De get Doeleman die zeer dikwijls te ver gaal in zijn verklaring had alles gezien men kan hem niets vragen of hij antwoordt bevestigend niettegonsiaande hij elfs niet eens wist aan wien de jachtgronden toebehoorde ja hij heeft zelfs op 900 pas een haas zien opjagen en de bekl bewegingen daarvoor zien maken Dit moet pleiter zeer zeker betwijfeleu wartt 900 pas is de dubbele lengte van de Maasbrug o op dien afstand een haas Ie zien opjagen dit is een volslagen unmogelijkheid Aan welke kans vraagt pleiter kan hier de vergissing schuilen door het O M geopperd aan de zijde der bekl waarvan 2 pertinent verklaren iedere plek gronds goed te kennen terwijl de anderen geheel ter goeder trouw hun onbekendheid met het terrein mededeelen of aan de zijde van den jachtopziener die niet eens wist aan wie de gronden toebehoorden en welke heeft moeten informceren van wie de jachtvelden waren waarop hij de bokl heeft doende gezien Dan is zeker bier de vergissing aan de zijde van den jachtopziener Ook de verklaringen der 2 getuigen ti décharge bij wien hij onderzoek gedaan had omdat hij uiet zeker was van zijn zaak antwoordt hg dat hij strikvragen gedaan bad om Ie weten of zg er iels van wisten ten einde hen als getuigen te doen hooren maar dan waren er geen strikvragen te doen dan had men doodeenvoudig te iuformecren Waarom i de Ie gel uiet direct naar de overtreders gegaan om hen te bekeuren in plaats vaa maar voortdurend versoholen te blgven Hg antwoordt eenvoudig dat hg bang was voor een ruw antwoord Pleiter betwijfelt dit bij ons te lande zyu de rijksveldwachters niet gemaakt van dat hout dat zij bang zijn voor ruwe antwoorden Dat de get niet direct zyn bekeuring gedaan beeft maar eerst 4 uur later dat vindt pi een groot bewgs tegiu deze get Indien hg de bekl terstond opmerkzaam gemaakt had op bun overtreding en de gevolgen aangezegd dan bad hjj zeer zeker recht in zijn schoenen gestaan than verdient die veldwachter geen onbepaald vertrouwen Nog een bewgs Ie meer dat de bekl niet op verboden grond geweest ziju is volgens pleiter dat er by die geconstateerde sporen van de handen te zien waren deze bloedden volgens een getuige welke zeer pertinent was zoodanig dat zij sporen nalieten en op de sneeuw was niets te bespeuren PI gelooft dos zeer zeker dat bier de rijksveld wachter misgezien had Wat hadden de bekl ook voor retien om te gaan stroopeu op een anders jachtveld zij badden eelven mik eeue groote uitgestrektheid ruim 1400 buuders zoadat zij het toch niet kouden afjagen Hadden de bekl onrecht ilan zouden zg zeker de boele van ƒ 40 van het Kantongerecht te Gouda hebben betaald maar juist omdat zij hier volkomen in hun recht zijn zetten zij de zaak door en pleiter concludeerde dus roet vol verlroawea op voorgaande gronden tot vrqspraak van de bekl en vernietiging van het vonnis a quo Na re en dupliek bepaalde de Rechtbank de uitspraak op Zaterdag 19 Juni De Regeering heeft een wetsontwerp ingediend tot bepaling eener vnsie tndisobe bijdrage van jaarlijks 2 millioeu plus de helft van het voordeelig saldo van elkeu dienst tot een miuimitm van 8 millioen Aap het ontwerp van wet houdende bepalingen tot beteugeling van het misbruik van sterken drank ontleenen wg het volgende Hg die sterken drank in het klein verknopen wil vraagt daartoe vooraf vergunning aan burgemeester en wethouders der gemeenten binnen welke hg dat bedrgf wenscht uit te oefenen Onder verkoop in het klein wordt verstaan verkoop van hoeveelheden van minder dan vijf liter Het verzoekschrift om vergunning bevat eeue nauwkeurige opgave van de localileit waar men sterken drank wenscht Ie verknopen en v u de namen voornamen ambten beroepen en bedrgven zoowel vau den verzoeker als van zijne huisgenooten boven de lecftgd van zestien jaren Bij plaatselijke verordening kan de gemeenteraad lo wijken buurten of straten aanwgzen waar verkoop van sterken drank in het klein niet mag worden vergund 2o een maximum vaststellen van de binnen de gemeente te verleenen vergunningen Dit maximum mag niet lager worden gesteld dan in gemeenten met meer dan 50 000 zielen 1 op 500 inwonera in gemeenten met meer dan 20 000 enten hoogste 50 000 zielen 1 op de 400 inwoners in gemeenten met meer dan 10 000 en teï hoogste 20 000 zielen 1 op 300 inwoners in de overige gemeenten 1 op 260 inwoners Het maximum raag niet lager gesteld worden dan het bg een kleiner bevolkingscijfer zou mogen worden gesteld eu niet lager dan op twee De in dit artikel bedoelde plaatselijke vero rdeningen gelden voor een bepaalden tgd die tien jaren niet mag Ie boven gaan De vergunning wordt door burgemeester en wethouders ingetrokken lo wanneer omstandigheden zioh voordoen op grond waarvan waren ze vroeger aanwezig of bekend geweest zij krachtens art 3 nos 3 7 zou ziju geweigerd 2o wanneer blijkens strafbare feilen herhaaldelijk door beioekers gepleegd hetzij in de localileit zelve hetzij elders doch als onmiddelijk gevolg van een twist in de localileit ontstaan de voortduring der vergunning een gevaar zou opleveren voor de openbare orde of veiligheid De vergunning kan mede worden ingetrokken wanneer omstandigheden zich voord jen op grond waarvan waren ze vroeger aanwezig of bekend geweest zg krachtens art 4 no 1 zou kunnen aijn geweigerd Afwijzende beschikking op het verzoek alsmede intrekking der vergunning ia met redenen omkleed Tegen de weigering of intrekking der vergunning kan de belanghebbende en tegen het verleenen der vergunning de burgemeester in hooger beroep komen bg iedepuleerde Staten binnen veertien dagen nadat de beschikking van burgemeester en wethouders ter kennis is gebracht van den belanghebbende en voor zooveel den burgemeester betreft binnen veertien dagen na dagteekening dier beschikking De beslissing van Gedeputeerde Staten wordt genomen bij een met redenen omkleed besluit binnen drie maanden nadat het beroep is ingesteld ten ware zij vooraf bg afzonderlijk besluit mocht verdaagd ziju Hangende de termijnen tot en de behandeling van hel hooger beroep blijft de vergunning of hare intrekking builen werkilifr Wordt bet besluit van Gedeputeerde Staten dpor Ons vernietigd dan hebben deze opnieuw over de zaak uitspraak te doen met inachtneming van Onze beslissing Slra iepaliiigen Onverminderd de straifen wegens overtreding der wetten op het patent of wegens het houden van een huis van hazardspelen wordt met gevangenisstraf van écn tot een en twinlig dagen of geldboete van één tot honderd gulden gestraft lo hij die zonder de vereischie vergunning sterken drank in het klein verkoopt te koop aanbiedt of in voorraad heeft 2o hg die en eene localileit waar sterke drank in hel klein verkocht wordt op eeuig rlei wijze aan koop van sterken drank eene kans op vinst verbindt 3o hg die eene der handelingen in di beide voiige nommers omschreven in zgne woning uestaat Met gevangenisstraf van én tot een cn twiu ig dagen of geldboete van één tot honderd gulden wordt gestraft lo de verkooper van eterken drank in het klein of zgn vervanger die ia de uitoefening van bet beroep hetzy aan een kind beneden den leeftijd vau zestien jaren hetzg aan verpleegden in weeshuizen aan hunne kleeding kenbaar sterken drank toedienl 2o de verkooper van welke waren of goederen ook of zijn vervanger die den kooper Ier gelegenheid of in het vooruitzicht van eeu inkoop om niet sterken drank toedient De in arit 14 en 15 bedreigde gevangenissiralfen kunnen met eenderde worden verhoogd indien tijdens het plegen van het feil nog geene twee jnren verloopen zijn sedert de schuldige wegens een der in die artikelen omschreven feiten of wegens die voorzien bg art 17 bü eindgewijsde is veroordeeld Met gevangenisstraf van één dag tol negen maanden of geldboete van één tot drie Jtonderd gulden wordt gestraft lo hg die aan iemand die in kennelgken staat van dronkenschap verkeert sterken drank toedient 2a hij die eeu kind beneden den leeftijd van zestien jaren opzetlelgk dronken maakt 3o hg die iemand door geweld of bedreiging dwingt tot het gebruik van sterken drank Indien een dezer feiten eene ziekte ten gevolge heeft wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van één dag lot vgf jaren Indien de dood het gevolg i wordt hjj gestraft met tuchthuisstraf van vjjf tot tien jaren Op grond van gewoonte van dronkenschap kan de meerderjarige ondv curatele gesteld worden Alle bepalingen betreffende de curatele op grond van verkwisting en hare gevolgen zgn daarbij van toepassing Gewoonte van dronkenschap wordt beschouwd als een grond waarop scheiding van tafel en bed kan worden gevorderd Het lil wgst op de intrekking der aanschrijving in 1873 door den toenmnligen minister van oorlog generaal Weilzel uitgevaardigd om slechte sujetten zooveel mogelgk uil het leger Ie verwijderen IJet blad oordeelt dat een verontrustend verschijnsel De oude voorschriften van 10 a 12 jaar geleden die nu weder in kracht zijn getreden ademen over het algemeen een zoo buitengewoon weiwillenden geest alsof men wilde gelasten tusschen de regels te lezen pas de gemaakte bepalingen maar zoo min mogelijk toe anders benadeelt gij de soldalea in hun verdere loopbaan Idus opgevat schrijft het Hil ontaardt humaoiteil in ziekelg k filantropie wordt ons militiestelsel een instelling ter beroordeeliog van zekere rempla nlen leveranciers die meer invloed weten Ie oefenen dan iaea zou meenen Daarom achten wij die intre kiug der aanschrgving een hoogst verontrustend verschijnsel waarvan de bedoeling ons onverklaarbaar is Is de minister dao niet alleen voorstander van de plaatsvervanging maar tevens tegensladders van de middelen welke kunnen strekken om tegen de aanwerving van minder goede sujetten te waken Wie kan dat gelooven Maar wal mag dan de reden zijn van dezen oogeuBchijnlijk onbeduidenden maar werkelgk belangrijken maatregelP Zullen er andere middelen worden toegepast om den geest en het gehalte vau ons leger Ie verheffen Waarom ze dan nog altijd teruggehouden De verwachtingen op militair gebied worden inderdaad al zeer gering nu deze bewindsman na de bedenkelijke reorganisatie van zijn departement een tweeden stap doet die maar al te zeer getuigt van de znchl om tot vroegere te recht veroordeelde toestanden terug te keeren Van den Kerkeraad der Hervormde gemeente te Sneek heeft dr M Niemyer vijf ouderlingen aangeklaagd bij het claasicaal bestunr omdat zij geweigerd hebben bij de aanneming tot lidmaten tegenwoordig Ie zijn indien deze geschi dde volgens de tegenwoordige redactie van art 38 Kegl op het godsdieiutonderwgs d i indien zij geen recht hadden om te oordeelen over de geloofsovertuiging der leerlingen Het classicaal bestunr heeft de onwettige handelwijze der onderlingen goedgekeurd op grond dat art 38 voorn in strijd is met art 11 van het Algemeen reglement waar den kerkeraden opgelegd wordt de handhaving der leer van de Nederlandsche hervormde kerk Het ii nu de vraag wat het p vinciaal kerbeslunr van Friesland dat volgens art 51 Jovao het Algemeen reglement geroepen is toezicht ie houden op de handhaving der kerkelijke reglementen en verordeningen in dezen doen zal ten opzichte van het classicaal bestuur van Sneek Aan den Franschen natnuronderzoeker Fiorent Frevost die jaren achtereen den inbond van de magen vau verscheiden insekten etende vogels heeft onderzocht zijn de navolgende opgaven Ie dankeu Hij onderzocht met de grootste zorg den inhoud der magen van 18 muurzwaluwen die hij op versohillende tijden des jaara van April tot Augustus te dien einde had gevangen H vond in de maag van een dier vogels 742 insekten Zoo trof hij als totaal in de magen van 18 der genoemde zwaluwen 8390 insekten of gemiddeld per dag en per vogel 406 Voegt meti daarbij dat onder al deze verscliillejide overblijfsels van insekten zich geen korreltje graan of het kleinste stukje fruit bevond noch iu het algemeen eenig overblijfsel van planten dan kan men zich een denkbeeld vormen van welk oneindig nut deze diertjes voor landen tuinbouw zijn Als een staaltje hoe onverschillig de Madoereezen met hunne dooden omspringen kan het volgeode dienen Eenigen tijd geleden overleed te Soemanap de inlander Arsat die slechts een dag gesukkeld had aan duizeligheid en koorts NauwlijlcB stierf de man of met den inlander in zulke gevallen eigen spoed werd hij gereinigd en begraven In de nacht van Zondag op Maandag hoorde iemand die in de nabijheid van het kerkhof woont een gestommel en gekraak in de richting van het versch gedolven graf Zijne buren hetzelfde geluid vernemende sija toen met hem tot dicht bij hel graf gekomen om zioh te overtuigen of het geluid wel degelijk nit het graf kwam zij hoorden duidelijk hoe de in het graf liggende Iracblle de bamboezen dwarslaltcn die hem van de boven hem liggende aarde scheidden te verbreken Het gerucht hield aan van s avonds tien uren tof s morgens vijf Toen werd alles weer stil en keerden de luidjes huiswaarts zonder een vinger te hebben verroerd Eenige uren later kwam de familie van den doode om het graf met bloemen te bestrooien dadelijk werd zij gewaarschuwd voor hetgeen den afgeloopen nacht had plaats gevonden doch ongeloovig haalde men de schouders op en zeide den volgenden nacht bg het graf te zullen waken om zich te overtuigen of de doode nogmaals teekenen van leven zou geven Dat zulks geen plaats meer had Iaat zich naluurlgk begrijpen Wie weet hoe menig schijndoode door die verschrikkelijke onverschilligheid van den inlander is vermoord want d it reeds menig scbgndoode door deu inlander grafwaarts is gedragen