Goudsche Courant, vrijdag 18 juni 1880

mimmi mEnmm immmi SPECIAAL rOOJi lIOLENAAJiS Verzekerd Kapilaal ruim zeven miUioen Gulden De DIRECTIE heeft de eer mede te deelen dat do Rekening over het 7e Doekjaar onder daiikzeggiiiiT voor de wijze waarop de administratie wordt gevoerd door het Oppettoezicht is goedgekeurd Informatiëu zijn te bekomen 1 Ten Kantore der DIRECTIE te ütreck 2 Bij de HH Commissarissen van het Dagelijksch Bestuur C VAN DOMPSELAAR Hilversum B A UOOGLÜGT Amersfoort C VAN DEU HEIJDEN Vlijmen W VERHAGEN Rijswijk Z Bjj de Districts comniissarissen voor Rotterdam de HH S IN TVELD te Schoonhoven V VAN DF ii PLAS te de Lier Vrijdag 18 Juni N 2467 1880 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken H N BAX Dordrecht A J VAN BUÜREN Bi rd en P VAN DOMPSELAAR Utrecht en en eerst iu hetRrafeen rersclirilkclijken ongekcndcn dood lieefl gevoudeu sul eeu ieder kunnen begrypen die gizifu htefl met tik een overhaastiug de iulauders de lijktu begraven INGEZONDEN De inrichting voor miuderjaiige idioten te s Graïenhnge ierde den U Mei 11 haar 25jarig besta in Be A R Ct ï in 18 Mti 11 bevat van acze feistviering eeu nauwkeurig veri l ig en vermeldt iu hoofdtrekken de rede door deu edileu stichter dier iuriohling dr C E van Koest eld bij die gelegenheid uitge proken De waarachtige mcnschenliefde die hem en lijne medeoprichters beïielde en die voortgaat om de reddende h nd naar lODvele ongelukkigeii uit te trekken rekent op de medewerking en hulpe van mensclienvrlenden om in dit edel werk gesteund te worden eu om door geldelijke bijdr igen in staat 4e orden gesteld datgene te doen wal de milddadige hand eu een iiart vol liefde alken vermogen Een betoek aq deze inrichting zal den btlnugslellenden overtuigen dat hier noch moeite noch kosten gespaard worden oih de verstompte vermogens te ontwikkelen en den idioot te vormen Maar ook dat bc70ik zal de overtuiging schenken dat hier veel fiiianticele kuip noodig is om deze inrichting aan haar doel te doen beantwoorden Door hefdailighcid opgericht en gesleund door Ie opname tan kinderen die slechts gedeeltelijk de kosten der De oudergeteekende Correspondent voor Gouda AVoerden en Omstreken neemt bele fd de vrijheid deze schoone inrichting in uwe liefd idighcid aan te bevelen Hij heeft da irloe eiiie lijst der intcekening t zij voor giften ineens of wel voor jaarl jk che contributies bij deu Uitgever dezer Courant gedeponeerd met bijvoeging van verslagen en broeliures die mede ter inzige liggen of wel gratis Ie verkrijgen zijn terwijl hij tevens gaarne bereid is I die inlichtingen te geven die men ter opname van kinderen in deze inrichting verlangen mocht Met aanarang en vertrouwen roept hij minzaam voor dit werk der waarachtige raeiischculiefde aller hulpe eu belangstelling iu J B CROMJONGH boerden 4 Juni 1880 Laatste Berichten Berlijn U Juni De Bondsraad heeft het besluit betieffcnde de inlijving der benedeu Elbe bij het Tolgebied bij tweede lezing vastgesteld Weenen l i Juni De PoUl Corretp meldt uil Berlijn onder dagteekening van heden dat er tusschen Duitschland en Frankrijk eeoe overeenitemming schijnt te zijn tol stand gekomen in de quaestie over Janma welke overeens eramiug ook op de conferentie zal blijkeu uit het sameugaau der beide mogendheden Parijs 14 Juni Bij den Senaat is ingekomen bet rapport op de verzoekschriften legen de decreten van 29 Maart Het co icludeert tot af ijzende beschikking De discussie is bepaald op 24 dezer Burgerlijke Stand REiSORENi 12 Joni idrinniis Mijnclerl oodtrs C vsn deo Broek en J M vsn der Pool W illem Frednk ouders W F Blok en N Kramer Dammes oAiders A Verbeek en J Louivcrier Gerardas ouders J Jorjgiiieel en VI C van Wal Cornells Jozepb Mane ouders J G Kropman en J W C Tdok 13 AUtta Lhrislina Johanua ouders C Kaboav en i bcheepboower Agatha ouders II Goodbcen ea J Dobbel Maria Henrica Antooia ouders C de Joog en C de Graaf Arie Franciscua ouders 3 Bomer en E van Maaren Maria Johanna ouders V J van dtr Kleijo en U M Hurnis 14 Calharina Lucia ouders M A HoUhQij£co en C L Sonsbeek Gtertrui ouders V Zandijk en G de Graat 15 Ueodert oudcra L Schenkel en M van r Kint OVERI KUE N 11 Juni E V van Fs 6 w J ie Hoop 3 w W J Slrecflind 6 m 12 A Tempelman 3 m A Mak 57 1 W van l eeu en wed F Fortogn eej N dcMuuij 2 j 5m 14 G Bg oel 05 J ADVERTENTIËM In de WERKINRICHTING te Gouda GEVRAAGD tegen half JULI een Flinke f tevens behnlpzaam in de KEUKEN Loon 80 Oud 25 a 30 jaar Adres franco of in persoon bij den Directenr der Inrichting Qo DA DiiuK VA A Brinkman EEN mmi m JONG KRAAMS is te bekomen door tusschenkomst van Mej A LOEP verloskundige Crabetlistraat Gouda ook is zij genegen een zuigeling te verzorgen Oosthaven B n 14 Pour portraits paysages pt reproductionj Artisttques en noir et en couleur Les portraits sont garautis absolument inal térables F fIAUTI G Gou la OPENBARE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op DONDERDAG den 24 JUNIJ 1880 des namiddags ten 1 ure in het RAADHUIS aldaar bij inschrijving AAN TE BESTEDEN De Leverantie van 60 000 Usselmetselplavij 10 000 IJsselklinkers 80 000 vlakke grijze Vechtsche klinkers gewone vorm en 4 450 kubieke Meters zand voor de Algemeene Begraafplaats De Monsters zijn aan de Stads Timmerwerf te bezichtigen De Bestekken en Voorwaarden liggen dagelijks de Zondig uitgezonderd des voorraiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Secretarie der Gemeente en aan de Stads Tiinmerwerfter inzage De Inschrijvings Biljetteu op zegel geschreven geteekend en gesloten moeten den 23 Junij 18a0 uiterlijk des namiddags ten 5 ure op gezegde Secretarie ingeleverd zijn Openbare Verpachting van GRASGEWAS van 3 peroeelen WEILAND te zamon groot 3 Hectaren 11 Aren liggendein de Oude Gouwe te Gouda op DONDERDAG 17 JUNIJ 1880 des voorraiddags te half 12 ure in het Logement DE Paaüw aan de Matkt aldaar ten overstaan van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVEB te Gouda E J VAN SPANKEREN te Rlmn en G VAN VLIET te Sliedrecht Namens de Directie De Directeur C MOESxMAN In een Biirgergezin P G zonder Kinderen bestaat dadelijk gelegenheid voor een of twee geschikte PERSONEN voor Kost Inwoning enz Information bij den Uitgever dezer Courant BERGMANN ZOMEESPEOSTEIT ZEEP Tot volkomene verwijdering der ZOMEItSPRüETEN alleen veikrjjgbaar per stuk a45 Cents bü L SCHENK Hoogstraat Door de MAATSCHAPPIJ VAN LANDBEZIT te MijdreclU wordt de NIEUWE STEEKIUIiE afgeleverd a ƒ I per duizend scheepsboord volgens usance MijdreclU De Administrateur 4 Juni 1880 R p REUTER Openbare i erpachling VAN GRASGEWAS aan de Iteeutvijl sche Brug ter herberg van den Heer STUFPENS op VRIJDAG den 18 JUNIJ 1880 des Avonds ten zes ure De Notarissen MONTIJN en FÜRTÜIJN DROOGLEEVER zullen ter tijde en plaatse voormeld in het openbaar VERPACHTEN Het GHASGEWASYan ongeveerZevetitien Hectaren Land behoorende tot de Hofstede van Johannes êtlt ter c ondet Reeuwijk eu Zwaminerdam voor eeiie snede In perceelen breeder bjj biljetten vermeld Advertentiën in alle Jiiiinen eu BiUtenlamUvhc Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Eén afschrift is voldoende auiXA LAIlOCIIi en YscfJiotulemle QUINA LA ROCHE van KR iEI EUi N eu mm Apoth te Ztid OpvteKkoiid Vcivsf erkend Koortsvenlrijvciid verkrijgbaar in flesschen van 1 en 1 90 te Gouda bij den Heer C TMm Apot verder door het geheele Rijk in de bekende depots ledere flesch is met de handteekeninf KRAEPELIEN HOLM voorzien LOTiisra VOOB DE S C H ïï T T E E U AFKONDIGING BÜEGEMEESTEaenWCTHOUDERS an Gouda Kezieu Art 10 der Wet rtiu II April Staatablud Nd 17 bréugeu ter Iceonis vau de Ijtlaiigliebtjendeii dat de Loting voor de Schutterij zal pinata hebben iu hM Riiadhuia dezer Gemeeute op M iaudug deu 23 Juni nanataande dea roormiddaga teu tieu ure foor de iugetchrereucn van dezen jare oj geboren iu 185J en ten elf ure voor de ingeacbroeiieu Vdu vorige jaren of geboren in 1846 tot eu met 1854 ingealoteu wordcude ig In huu belang aaugemaand on op de hierboven gemelde plaata eu op den bepaalden tyd iu peraooii tegenwoordig te zy ol ingeval zij door ziekte of eeuig ander wettig beictael liieriu verhiudeid worden eeu ander met hunne bclaagen of oiuetaudighcden bekeud iu huuue plaata te doeu verachyiieu Voorta wurdeu de iDgetcbrevenen vcrwitijgd dat de Alphabeliwhe Naomlijat voor hen ter inzage ligt up de Plaalarlyke Secretarie van Dlnadng deu 21 tot eu met Ztlerdag den 26 Juni 1880 dea roormiddaga van tiea lol twaalf ure teu einde een ieder in ataal zoude tyii om iu geval dat hem op de gezegde Igat eeuige peraonen of omatandighcden mochten voockoiB a di daarop nog zonden bebooren te rardas wugeiierkend of daarvan moeten worden eggcléttn lulka bg de Loting kenbaar te maken Gouda deu 14u Juni 1880 Baigemeeater eu Wethoudera voornoemd IJ ËNUÜOKN De S retari BBÜUWER KENNISGEVING BUBGEMEE8TER en WETHOUDERS der gemeente Oouda brengen ter kenuia van alle Patentpliehiige iugtzeteuen wier namen voorkomen op de auppletoire legiatera voor het dieoaljaar 1879 80 dat de Pat Htbladeu iu geretdhiid en op de Si cretarie dezer Oemienle ïurkrij baar gu wanneer zij zich d uiitue peraoiiulijk uaumtldeii vau deu 21 Jani tot eu luet di ii 3 Juli da iraauvolgeude d a voormiddaga vau 10 tot dea iiamiddaga 1 ure de Zondag uitgezuudenl zullende overeeukoinatig Z M btaluit van 17 Ootober 1820 de binnen dieu Igd door de bclangbebbeudeii uiet afgeha dde Patenten door deu Deurwaarder der Dircoie belaalliigeo aan huune huizen tege i betidiüg van tien oeineu worden uitgereikt terngl de naliitigen vervallen in eene boete van vgfiieu guldeu bgaldien zij aangevraagd wordende huu Patent of eeu afachrift van hetzelve niet kunnen vertoonen amuh den ISn Jani 1880 Burgemeester eu Wethoudera voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Srcretaria BROUWER INRICHTINGEN WELKE OEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN flUKGEMEïBTEE en WETHOUDEKSvan Gouda Gelet op arit 6 eu 7 der wet vau den 2n Juni 187S SlauUblad no 95 Brengen ter algemeene kcunia dal op de Secretarie ter viaie ia gelegd ten Ie eeu verzoek met bijlagen van C Nichling om rergiinoiug tot het plaatacn vnn ren atoomwrrktulg in het perceel gelegen aan di n Kluweelenaiugel wgk K 00 603 kadaater Sectie A no 2050 ten 2e eeu verzoek met bgiagen vau C A Verzgl om verguuuing tot het oprichten eener aliichterg iu het perceel gelegen aan de Kiizeratraat wgk K no 103 kadaster Sectie D no 373 Dat op Woenadag deu 30 Juui 1880 dea namiddags ten 1 ure op het BaadhuU gelegenheid is offl bezwaren tegen de gevraagde vergunningen in te brengen en dat gedurende drie dagen i6ót dien dag op de Secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 16n Juni ISSO Burgemeester en Wethonders voornoemd VAN BEHGEN IJZENDOORN ïSt Secretaris VON 8TERNBACH I S BUITENLAND Bultenlandsch Overzicht De Frauiclie dagbladen igu over het algemeen zeer ingenomen raet de benoeming van den heer Challemel Laooui tot ambajwdear te Lacdcs Wel heeft hg geen gezette studie gemaakt van ataathuiahoudknudige vraugpniiten welke de beaprekiiigen van het uleawe fnndcisverdrag zal doen ontstaan doch bg de behandeling van Hle staatkundige qaarstien gaf hg bigk van evenirtel kennis als doorlicht Iu de Rttue de deux Mttida leverde hij indertgd eene reeks zeer gewaardearde opstellen over de Eugelsche staatslieden en tó ule daarbij goed op de hoogte te zijn van de B sche toestanden Hij is ook iu Ëngelanl zelf Ma eene zeer gotistige zijde bekend en ten bewiJK daarvan kan strekken dat de Engelsebe pers eenparig de aanvallen afkeurt door een Iers hd an het Lagerhuis O DounrIl tegen hem gericht Zgn opvolger de heer Say heeft Maandag voor bet eerst den senaat gcpRsideerd In eene korte rede weei hij op de nooOMkelijkheid dat er aamenwerkiiig brers h luasiipt de groote lisbamen i den atast zander dat zulk erae samenwerking er toe behoeft te leiden dut eeu vau beide kamer of aeuast ieU van zgue rechten prgsgeve Zg beataat deze samenwerking zeide hg eu wellicht glimlachte meuigeen onder zgu gehoor die dacht aan artikel zeven en die wiat dal de gansche rechterzgde met eeuige proteotionisteu van de linkerzijde iu deu senaat reeda nu een veldtocht op t getouw zet tegen de groudslageu van het EransohEugelsche haitdelairactuat waarmede de kamer zich wel zal kuuneu vereeuigen Daarenboven de uitvoeriug der dtoreteu vau 29 Maart nadert met auelle schreden eu de aeuaat zal er naar aaultiding van verzockachriflen of interpellaties wel zgn oordeel over zeggen Hoe zal dat luideu over eeu maatregel die door de toepusaiug a aedert lang slapeude wetten vrg at scherper ia dan het verworpen artikel zcveu i Eu dan de ainneatie De kamer zal haar aannemen zoodra ecu voorstel wordt gedaan maar zal de senaat er lich iu schikken P De FrauBche niiniaterraad verklaarde zich uit vrees voor deu Senaat legen de algemeene aniueatic Conslans Cazot en Tirard rerdedigdeu haar terwijl Freycinet eu Ferry haar bestreden er werd allien besloten op nieuw aan eeu aautal communards gralte te verleeuen De Vnion RepulUcaine eu de uiterste linkerzijde zullen nn eeu wetsontwerp iudlcuiu vuor algemeene amnestie eu de urgente vragen De heer Emauuel Arago tot gezant te Bern benoemd is geen vreemdeling op de diplomatieke loopbaan o a werd hg in 1848 als gevolmachtigd minisier naar Berlgn gezonden Aan de Uberale zaak bewees hij steeds uitaiekeude dienstea Twee belaugwekkenile redevoeringen7gu dezer dagen door Frausche ministers geboude i De heer Tirard minister van koophandel eu landbouw heeft iu de jaarlgksclie De andere reden is die vau generaal Farre mi nister van oorlog die de troepen in Le Mans hwft geïnspecteerd Öp een feestmaal hem bij deze gelegenheid door het gemeentebeatiiur aangeboden wees hij op de krachtige ontwikkeling van Frankryk 100 kort na de geleden rampen en op het atellige vooruitzicht dat de vrede zou gehandhaafd worden De inlijving der beneden Elbe in het Dnitsohe tolgebied is door den Duitschen bondsraad in tweede lezing aangenomen De hierdoor voor Hamburg dal niet ingelijfd is geschapen positie wordt eene question brülante in Duitscfalaiids binnenlandsehe politiek Thans echter wordt zij nog verdrongen door de kerkelijke wetgeving Ten aanzien van deze doen zich eeuige meer gunstige leekenen oor liet gerucht begint vekl te winnen dat de regeering artikel vier zou laten vallen Dan zouden da bisschoppen veroordeeld blijven en de natiouaalliberstiB tevreden zgn De Nordd Jlg Zetting zegt gemachtigd te t ja tot de verklaring dat de Kegeering niet ooioemens is art 4 van hit kerkelijk ontwerp in te trekken noch iu eene belangrijke wgaigicg van irt t te bewilligen In deze verklaring van Prins Btsr marok uitgaande ligt de betcekeuis dat de verwerping au het ontwerp door hel centrum nog uict als afdoende wordt beschouwd Wordt het voorstel echter in zijn oorapronkelgka redaetie door de Begeering gihaudhaafd dan zou in de verhouding der nationaal liberalen tot dit ontwerp geeue verandering komen Eene meerderheid dodr conaervatievcn eu vrge oanserralieren gevormd zdu aleohls dan kunnen verkregen worden wanneer Ut centrum zich van atemming onthield wat in elk geval twijfelachtig is Uit de verklaring van piji s Bismarck schijut overigens te blijken dat de r eifiu fau bel ooistel aodi eene ontbittdtBg aóch zijne aftreding ten gevoli e zal hebbeu Dit komt ook met de algemeene verwachting overeen De Belgische liberalen hebben geeu reden van klagen over de herstemmingen zij wonnen nog tsree sleiniuen zoodal de verhoudiug in de Kamer bb is 74 en 58 i Nu de repablikeinen in de Vereenigde Staten huu oandidaat voor het presiJcntscbap hebben gekozen nemen de democratische prograouM s meer vasten vorm aau Bnukiiirichtiugen en nlle mouopdiis van het vereeuigd kapitaal worden rourdeeld De staatsschuld moit loo spoedig mof 4 l k wordeu afj tilauii init Grctubach in plaats van met de duor wa irde gedikte bauknoteiu D invoer au Chineesche koelies moet verboden worden en bij de wet moet de dugi lijUclie arbeid op acht uren gebracht worden Verdir moet ecu iukomsttóbelastiug als eeuige belasting worden ingevoerd en het stemncht aan vrouwen woideu toegekend Dit ijn ongeveer de eiachen hoewel het programma nog niet giheel is vastgesteld Du bekende Caltfornische agitaUir D uuis Kearney verlette zich is eeue kie vergailering tegen het blenirichl der vroawen doch men bi hield dit beginsel met overgroote meerderbeid Dal geift deu democraten kans als zg trachten de vrouw op hunne hand te krijgen die iu do Vireeuigde Si iteu wel uict minder invloed z d uitoef neii dan elders BINNENLAND GOUDA 17 Juni 1880 Het volgende billet fmel de daariu vermelde taalfouten wordt in sommige wijken vau onze gemeente eu vermoedelijk ook iu andrre plaatsen verspreid O VOLK VAN NEDERLAND 1 De listen van de macht der duialemia vervallen Nicrlaodsch steden dorpen en atraten juiat op het oogeiiblik dal de rod van leven eu doodmelcijne oordeelen in aantocht is DE POKKEN NADEREN Zoo las ik in een rondgesirooit blad dat van lü Ncderl Vereenigiug lot bevordering der koepokinenting Hordt verspreidt Twee middelen orden aangegeven in dat bUd le De onmiddelgke inenting van alle kinderen en van de nog niet ingee ite personen f