Goudsche Courant, vrijdag 18 juni 1880

1 2o Vile overige personen ook die welke vroeger aan pokken hebben geleden zich op nieuw te doen inenlm Voorbthoedmiddelen dus in strijd met Gods eeuwig getuigenis om de oordeeleu Gods in Nederland met kracht Ie kei ren in dat door mcnschelijk vernuft en wel door eeue 2 rak welke in t kurl n g door bikvvnnie doctoren verklaart is iii strijd te zijn met de natuurlijke gezondheid vai den mensch Wat zult gij luen volk v iii Nedeilaud ZuU ge uwen God tarten met zijne oordcelen Zult ge lat welk uit de duisterAis te baat nemen oni u voor Gods alziend oog te verbeiden Cliri leiivülk die ten lebenden God belijdt die nllis duet iiuar Zijii welbtluigtii doe liet niet U erp u 111 ooiuiüed voor Guds geuiuletroon neder mot Ie belijdenis uwer en on aller schuld en smeekt üem iiic iiiaclilig is te duudeu maar oök levend te iiidkeii oin wtiidiiig Zijiis oordtels O volk als ge dit niet doet en gg de stem les veizets Iigiu Gods oordeeleu met uzelven te ftddcn gehuur geeft vreeselijk zal het dan zijn te vallen in dchaiidLii van den levenden God Laat u dus onder het h ichelijk t tijdstip niet inenten noch uwe kinderen nuiar zoekt bij den jod vuil Israel bij den tïod van Nederland uvve redding U toegeroepen door leii Evangelitdieiiuar die niet zwijgen mag Gouda Siielpersdrukktry itë t Geuzengeslidit te Brielle Deze ffEvai geliedienaar die niet zwygen inog behaUe over zijn naam is v aiir8chijiilijk Ê o 4t ken de van den prediker dij ecfmiigcn tijd de gemoederen van ahaltsdeiikëndeu door zijn heftige fcu oubiHyke laai zoodanig in beweging bracht dat de politie liem in bescherming moest ueineu We voegen dit er bij opdat zij op wie dit cbandelijk billet nog inuruk mocht maken weten Joegen van welke zydo het vermoedelijk komt en daarin reeds grond mogen vinden om den gegeven raad niet op te vglgcn Met is volstrekt niet noodig oin angst of vrees te varwekkcn j gevallen van pokken zijn lot nog itoc in biis vaderland zeer schaars Zelfs te lloosendaai ia Noord BrabanV waar de ziekte epidemisch is verklaard kwamen ïleohls enkele gevallen voorj danrenbüï zijn angst en vrees zeer slechte voorbehoedmiddelen Wij althans hebbeu meer vertrouwen in inenting eu we zouden wenschen dat nu aan iet j ïolk van Nederland den verkeerden raad om zich niet ie laten inenten gegeven is althans vi an de inwoners van Gouda b v door een onzer geneeshaeren een op betere gronden sleuneude tegenovergestelde ra jd iritlea ueiiien i Door het fAaatselijk Comitc alhier voor de Noorde lijke IJszeeviiart is 7 öl voor de derde ttoht vanden ff iUem Barehlè ontvangen eu aan het Uoofdcomilé afgedragen Door de afdceling Gouda eu omstreken der Hollandsche Maatschappij van Landbouw is besloten in baie vergadering van gisteren a onil ƒ 50 af Ie staan voor eeu waardige vertegenwoordiging opdeteutoonaldling te Londen Nog is besloten dat men inleekenlijsten zal laten cirouleeren voor de harddraverij prijzen De féstauratie van de sluis der opgeheven ver veening lu de Krirapenerwaai d onder de gemeente Krimpen a d Lek is opgcdfagcn volgens gewijzigd bestek aan de hecren H J Nederiiorst en G ïoorn tliet alhier voor eciie som van ƒ B6500 Het Bestuur der kweekschool voor zeevaart te Leiden heeft bericht dat op Maandag 28 funi 1880 in voornoemde inrichtiiïg ecne keuring zal phiats hebbeu Tan jongens tussohen li l e l jaar die eene verbintenis in s Kijks zecdieiigl wenschen aan te gaan Onbevaren personen boven de 16 jaar worden voorloopig niet meer aangenoim n De Gemeenteraad van Alfeu a d Kijn juist vergaderende den dag waarop het ingediende wetsontwerp houdende wettelijke bepalingen tot beteugeling Tan misbruik van sterken drank door de dagbladen openbaar werd gemaakt heeft bg acclamatie besloten in een adres aan de Tweede Kamer der StatenGeneraal onder betuiging van zijne groote ingenomenheid met de oegiuselen waannn dat wetsontwerp uitgaat den wensóh uit te spreken dat het met bekwamen spoed tot wet moge worden verheven Ook verleende de Raad met nlgemeene stemmen aan Burg en Weth het gevraagd krediet tot voorziening in de voor maandelijksohe koslelooze inenting en herinenling benoodigde koepokstof dpor middel vau opzettelijk daartoe te huren kalveren Den 12den Jani 1 S0 heeft Ie Luxemburg deuitwisseling plaats gehad van de akten van bekrachtiging der ovei eenhjuist tusschen Nederland en Luxemburg tot regeling der ederzijdsche schuldvorderingen den 7deu Januari ItiSt te s Gravtnli ige gesloten St Cl Bij het epidc misch heerschen van de pokken te Roozeud ial heeft de Minister tan oorlog het noodig geacht de militaire autoriteiten aan ie bevelen de uitgevaardigde voorschriften omtrent epidemische ziekten voarkonlende in het Repueil militaire van lS7 t met de meest mogelijke zorgvuldigheid na te komen Naar de hrarUel verneemt wordt er door de regeeriiig aan gedacht om de rijkstoelagen aan de geestelijke hooiden der IsMcl kerk meer in overeensteniming te brengen met de tijdsomstandigheden en de fiuaucieele krachten Door eeiiige Baadsleden van Rotterdam is voorgesteld de kermis aldaar tot écne week te beperken l e fiuanlièele uitkomsten der uitgaven voor het huldeblijk hetwelk door liet leger aan HH MM den koning en de koningin is aangeboden zijn ondanks den omvang van het geschenk zoo gunstig uitgevallen dat van de overgescholcn gelden eeue gift van 350 is kunnen worden geschonken aan het militair invalideiihuis te Lcidei waardoor de liuldf door het leger aan UU M I gebracht ongetivi fild geheel in den gees der beide vorstelijke p ersoiiéiiP BDlt tevfius ha jt bijgedragen tot steun van eene hoogst verdienstelijlte instelling voor oudmili tiiireu Uct gerechtshof te Amsterdam heeft Dinsdag uitspruak gedaan in de meervermelde strafzaak wegens verduistering van brieven aan het Amsterdamsche postkantoor Uet heeft daarbij den brievenbesteller A J B scbuldig verklaard aan het als agent CT Itooge Uegeering driemaal plegen van verduistering vnii geldswaardcn of bescheiden hem in zijn post overgegeven en aan poging tot bovenomschreven misdaad zesmaal gepleegd en hem ter dier zake veroordeeld tot een tuohtliuisstraf van vijf jaar Uet Hof heeft voorts uit verschillende omstandigheden afgeleid dal de brievenbesteller J N M de meubelmaker J B eu de meubelinnkerikuecht J V M die behulpzaam z n geweest ter inwisseling vun twee halve muntbilittteu van f 10 de wetenschap hebhen gehad van de bedrieglyke herkomst Zij zijn onder aanneming van verzachtende omstandigheden schuldig verklaard aan medeplichtigheid aan dat feil en respecticlijk veroordeeld tot een cellulaire gevangenisstraf vau een jaar van vieren van drie maanden De inspecteur van het geneeskundig staatstai zicht dr D Lubaeh heeft aan het gemeentebedluur te Zwolle in overweging gegeven met het oog op een mogelgke pokkenepidemie de kermis daar ter slede dit jaar niet te doen plaats hebben B j de vele spoorwegen welke in Duitschland naar het zelfde doel voeren is het voor menig reiziger die niet veel gereisd heeft dikwijls moeielijk den koristen en goedkoopslen weg te kiezen Daarom heeft de Ned Rhijnspoorweg Miiatschappij vói5r een paar jaren een bureau ingericht dat uitsluitend be stemd is voor het geven van infurinalie aan reizigers die daartoe franco aanvraag doen D it deze maatregel in den geest van het rii cnd publiek in ons land valt blijkt wel het bist hieruit dat naar men verneemt dit bureau dezer dagen eeu uitbreiding heeft moeten ouifergaan Naar men aan het N v d D mededeelt worden te Vlissingen door Engelsche kapitalisten pogingen gedaan om aldaar noch eene stoombootmaatschappij op te richten voor de vaart lusschen Vlissingen eu Louden De booten dezer nieuwe maatschappg zouden dan tot eeu half uur afstand van Londen ops toornen Volgens het V ad heeft dr J MoU Jz bij gelegenheid van zgn jubilé van zijne gemeente eene gift van ruim elf duizend gulden gekregen als grondslag van een fonds voor eene 4e Christelijke gemeenteschool die den naam van Jacob Moll school zal dragen De N GoesoAe Cl spreekt der wensoh uit tot wijziging van het stelsel van werkverschaffing aan gevangenen In den regel verrichten dezen werkzaamheden die spoedig geheel werktuigelijk geschieden als matten vlechten touwwerk uitpluizen erwten uitzoeken eu dergelgken arbeid die hen niet vermoeit maar integendeel vadsig maakt en hen nooit uit vermoeidheid naar een verkwikkenden slaap zal doen verlangen Uoe geheel anders zou dit alles zgn indien de gevangenen in de frissohe open lucht degtUjken handenarbeid konden verrichten Welk een pr ictisch nul zou het ten gevolge hebben als jaarlgks eenige honderden gevangenen b ï gebezigd werden m heide te beplanten of wilUchl aan openbare HV gebezigd konden worden Wdk een grootlHBêlte van ons land ligt nog woest en onbebouwtF Allengs ou dat waarde krijgen en zijne vruchten afwerpen ten batq vau hel algemeen Ofschoon geen lioufilzaiik zou dit Ifjch ook een hoogst gewichtig gevolg ijn De hoofdziiak echter zou vooral zijn dat de gevangenen door dergelijke handenarbeid in Je open lucht in een veel gunstiger loesluiid zouden komen van vatbaarheid voor zedelijke verbetering De N O Cl beseft ten volle dat eene te nemen proef bezwaren zou hebben maar dit zou geen afdoende hinderpaal behoeven t zijn want nu worden ook jaarlijks tonnen gouds besteedt die blijken geen vruchten te dragen In ieder geval is het wenscheiijk dat het denkbeeld bij de behandeliug van bet strafwetboek besproken wordt De Kamer van Koophandel te Bergen op Zoom heeft zich bij adres tot den minister van waterstaat handel en nijverheid gewend met verzoek dat door tusschenkomst der regeeriug door de besturen der verschillende spoorweg maatschappijen in het rijk den stationschef het drijven van handel in steenkolen word verboden De Kamer verklaart verder zich geheel te vereenigen met het gfvoelen der Kamer te Ams erdam dat namelijk het handel drijven als hier bedoeld door de stationschels een door die beambten bevoorrechte mededinging iloet ontslaan ten nadeele van de ateenkolenhandelaars in het algemeen lp een afzondertijk bijioegsel bij de Slaali Couraiil van gisteren wordt medegedeeld een tabel bevattende de statistiek der geboorten en der sterfte naar den Ictfiijd en de oorzaken van den dood in Nederland over Jan 1880 De Staat Cl van Dinsilag bevat een slaat van militaire nalatenschappen afkomstig v in oliicieren oiulerolliciereu en verdere mansehiippeu in Xederlandsch Indië onder beheer der VVicskamer daar te lande gekomen tn die zuiver bedragen ƒ 250 of minder en opgevraagd en ontvangen kunnen worden bij het Ministerie van koloniën in Nederland Naar dien slaat die 11 pagina s bevat enwaarop eeu kleine 700 mannen voorkomen verwijzen wij belanghebbenden In een brief uit de hofstad in de Arnh Cl wordt sprekende over de begrafenis van Cremer o a bet volgende gezegd Eene andere hegle trof mg echter bij deze teraardebestelling die niet had bihouren opgemerkt te zijn mij dunkt bij Cremers graf had eene deputatie bchooren te staan van een der vele arbeidersvereenigiiigen om hulde te biengen san i en mauj die door zijn Fabriekskinderen de conscieiitie der natie en der wetgeving heeft wakker gemaakt voor de ongelukkige hutpelooze slachlotfers eeiier onverbiddelijke industrie aau de eene en van een inhaligen exploitalicgeest der ouders aan de andere zgde Ueze vereenigingen maken zooveel misbaar over allerlei wezenlgke en denkbeeldige sociale en politieke grieven dat zij deze gelegenheid oin haar goeden naam door crue daad van erkentelijkheid en hulde terug Ie koopen in haar eigen belang niet hadden moeten verzuimen Nu de plannen tot oprichting der Vrije Universiteit reeds Ver gevorderd zgn begint nen uil de lierk zelve de aandacht te vestigen op het karilkter dier school De heer van Gispen predikant te Zwolle wijst er op dat de mannen dier universiteit slechts kunnen worden beschouwd als private personen en dat de diplomas dier Universiteit noch door den Staat noch door de Kerk worden erkend Zeer tereobt De jongelui die aau de VrgeUnlversiteit studeeren moeten al hunne examens afleggen bij de facniteiten der Ilijks unjversileiten of yan de Universiteit te Amsterdam Examens aan de Vrije Universiteit afgelegd zijn noch voor een Staatsambt noch voor een kerkelijke betrekking van kracht Bott NieuwaU Dezer dagen gelukte het de politie te Bijseel een 26 jarigen man Ie arresteeren die beschuldigd werd van diefstal van 50 000 francs met geweldpleging Een brigadier en een gendarme werden belast met de overbrenging van den arrestant naar Varijs waar zij eergisteren aankwamen Op verzoek van den gearresteerde gingen zij alvorens zich naar de prefectuur te beheven een herberg op den boultvart Rochechbuard binnen om iets te eten en te drinken de mannen van de politie sneden het brood voor hun arrestant want zg ontdeden hem zekerheidshalve niet van zijn boeien Plotseling werd de gevangene echter ongesteld zij braohteu hem naar eeu kabiilet en wiJen toen wel overtuigd di t er geen kwaad g a naar de gelagkaiiier terug Zij h idileii Zh echter bedrogen Ue gevangene scheen goed jjt de localiteit bekend te zijn en wist door eene ehcime deur te ontkomen Vermoedelijk hail hein iemand hulp verleend om hem van zijn boden te Mitdoen Men verneemt meldt do Cl dat bij de bellaren der algemeene verceniging voor bloemboHencoltuur en van de bloemisten vereenigiug hel bericht is ingekomen dat met het oog op de belanden van den Nederlanilsohen tuinbouw en boomteeil door de Kegeering bij de mogendheden die Ie Berner conventie hebben onderlcekend stappen zijn gedaan om eeue intrekking of mildere toepassing der bepaling in Art 3 dier conventie zooveel mogelijk te bevordertii Men zal zich herinneren dat dit artikel der gemelde conventie tot wering van de druifluis zulke bezwarende bepalingen bevatte dat daardoor de invoer van vele boomeii beesten plantgewassen in de landen die tot de conventie zijn toegetreden zo goed als onmogelijk werd gemaakt Onlange werd medegedeeld dat te Balk een snoepwiukellje beslaat waar men aan kinderen voor een cent per lepel jenevei verkoopt Naar men uu aan de H C meldt moeten de besie klanleu voor die zaak gezoeht worden onder de jeugdige Iceuscliillors die in het boïoh geleerd hebben jenever lekker te vinden In de laatst verloopen acht dagen zijn minstens drie jongens in de gemeente Ja isterland in beschonken toestand op een kruiwagen tehuisgcbracht Uet gaat de Duitsche vereenigiug van vcgetarianen niet naar wensoh Blgkeus bet jaarverslag in hare algeineene vergadering te Berlijn is het aantal leden lol op HO gedaald terwijl het totaal der ontvangsten 3B0 mark bedroeg Voorts werd nog medegeiiecid dat het bestuur zich tot den Hgkskanselier had gewend met verzoek om eene wet waarin voor het geheele Rijk bel eten vau vleesch wordt verboden Blijkens den inbond was het verzoek inderdaad ernstig gemeend Dit neemt echter niet weg dat bet adres bij de regeying is ter zijde gelegd Na afloop der vergadering vereenigden zich de leden aan een diner voor hetwelk de kok uiterst strenge voorschriften had ontvangen opdat er bij de bereiding der spjjzen toch niets gebruikt zou worden wat vau vleesch afkomstig was Ook melk was verboden In plaats van wijn of bier kreeg men er water naar verkiezing met of zonder suiker of met een weinig liinoiisile Nu het diner werden er natuurlijk ook geen sigaren gepresenteerd want de hecren vegetariauen baten den tabak als de pest Gevaarlijke petroleam Dat er een groot verschil is tussohen goede voorschriften op papier en de goede uitvoering er van blijkt eder uit den uitvoer uil N Ameka van zeer brandende pclrolcura In den ücwerbeverein te Essen hield de heer Schulls dezer dsgcn een vooidracht daarover waarbij bü mededeeling de d van de resullalen van zijn oudi rtoek betreffende te Kse u Bochum lluhrort en Iserlohn in wink s gekochte petroleum Reeds bij een temperatuur Ï 111 ii C ontwikkelde de olie brandende dampen hit beste died hel bij 28 C Toch verbiedt en wet in Ami rika den uitvoer van petroleum die bij 38 C zulke dampen ontwikkelt Zoodoende behoeft men zich niet to verwonderen over de ongelukken door het ontploffen van petroleumlampen ontstaan waarvan schier dag aan dag de dagbladen gewagen Zou t niet noodig zgn een streng toezicht in het laven te roepen op de qualiieit van petroleupi i Uet verbeteren van de lampen is gewis niet voldoende of afdoei dc om het gevaar genoegzaam te voorkomen De nu overleden Keizerin van Rusland die zich veel aan hel vrouwen onderwijs liet gelegen liggen was tegen de volstrekte nfzoniltring waarin de jonge meisjes b v in het Keizerlijk opvoedingsgesticht Snininoje gehouden werden De directrice van dit geslicht echter de vrouw van generaal Leontjew was eene dame die lerk aan de oude Iradiiicu gehecht was Bij een examen nu deed de Keizerin in tegenwoordigheid der directrice aan een der leerlingen de eenigszins zonderlinge vraag Wat is liefde Uct ipeisje bloosde en bleef het antwoord schuldig Nu trad de directrice in groote verlegenheid naar voren en deed de Keizerin opmerken dal zoo iets niet geleerd werd en dat het inei je waarschijnlgk het woord niet verstaan had Tamelgk streng antwoordde toen de Keizerin Dat is zeer ic betreuien omdat het leven van eene vrouw slechts uit liefde beslaat eerst liefde voor hare ouders dan liefde voor haar man en eindelijk liefde voor haar kinderen Als de meisjes geen juist begrip van liefde hebben zijn zij sleoUt voer haar volgend leven voorberejd Uet bleef nift bij deze berisping want zeer spoedig daarop kreeg de direclric haar ontslag De Fii aro vertelt jdat op èep Zondag in het Strand te Linden een lersche vrouw bezig was de straal Ie vegfen een oude dame naderde haar en vroeg oï zij de mis had bijgewoond Neen antwoordde de vrouw want de kleintjes moesten te eten hebben jeef mij de bezem zeide de dame ga naar dekerk in dien tijd z il ik voor u werken Na de mis kunt ge uw bezem terugkrijgen en alles wat ik verdiend heb De arme vrouw deed zooals haar gelast was toen zij uit de kerk kwam gaf de dame haar hetgeen zij met vegen had verdiend en onder het kopergeld schitterde eeu goudstuk De dame behoort lot den oudste Katholieken van Engeland eu is bekend om hfiar excentriciteit Onder den titel De oprichting van een pensioenfonds voor gemeente ambtenaren eu hijnne weduwen en weezen heeft de heer C Jansen ilïl derbekeude Commissie voor de oprichting van dergelijk fonds bij den uitgever J Ode te Schiedam een brochure in hel licht gtgeven waarin hij zich ten doel stelt iiilichlliigeu Ie geven op de vraag wat er van de zaak oprichting van een Pensioenfonds mag worileu verwacht en levens enkele zijner persoonlijke gevoelens en denkbeelden over deze aangelegenheid mededeelt Uit het geschrift blijkt dat hoewel vele gemeentebestureu nog steeds niet geantwoord hebben op de circulaire door de Commissie lot hen gericht deze toch van een zeer belangrijk aantal de beantwoording ontvangen mocht en wanneer ze op den aard en den inhoud der ingekomeu antwoorden lel reden tol tevredenheid heeft Immers wanneer zij die antwoorden in drie categorieën verdeelt dan verkrijgt ze er 5 die de circulaire in ontkennegdeu zin 2 die haar in bevtstigenden zia beantwoorden en 1 waarvan het antwoord twijfelachtig is Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij belanghebbenden naar de brochure van de heer Jansen In Arai rika wordt de Mackiaï4ou pcn veel gebruikt en bijzonder aanbevolen Uet is een pen met inktrtservoir die dus niet telkens ingedoopt behoeft tê worden maar waarmede men eenige pagina s kan volschryven zonder zich met den inktkoker Ie bemoeien Er lijn reeds veel tan dergelijke pennen gemaakt doch deze kan beter voldoen dan een barer voorgangsters omdat de punt bestaat uit een stukje iridium waardoor spoedig slijten en bijgevolg slecht schrijven wordt voorkomen 7 De bekende biefstuk hamers ijn in Amerika vcrbeterO De houten hamer mei punten is vervangen door een gieren die in plaals van punten van mesjes voorzien is waardoor het vleesch duizenden openingen krijgt bij het kloppen Volgens ontvangen medcdeeling wordt de biefstuk er veel malscher door en is zij tevens beter te verteren Ui een hygiënisch oogpunt wordt deze nieijwe hamer aanbevolen Een HoUandsohe landverhuizer Lainbertus Zegerls beklaagt zieh over oplichtingen waarvan hij hel slacholfer geworden i terwijl hij te New Vork een paar dagen moest wachten op l vertrek van de boot die hem naar zijne bestemming Richmond in Virgiiiie zou vervoeren Uet relaas van zijne klachten kan voor emigr iiiten naar Amerika nuttig zgn en hun ecu aansporing zijn om goed op hunne lellen te passen Onze vriend begon met lereolit te komen in een ander emigranlenhuis dan hein was aanbevolen Toen hij aan wal slapte werd hij in den arm genomen door een man die hem verzekerde hem naar RolIF te zullen brengen maar hem bracht naar de woning van een Duiischer waar hg toen maar bleef omdat hij het einigranlenhnis van Rolfl toch niet alleen zou kunnen vinden Den volgenden mopgeh voor het huis wandelend werd hij aangesproken door een heer eerst in t Zwecdsoh en later in gebroken llnilaudsch die aanbood hem naar een ouden kennis die te Nieuw York het beroep van barbier uitoefende te brengen Met 10 dollars op zak begaf hij zich met zijn gids daarheen op weg Terwijl hg zgu vriend een bezoek bracht bleef de gids in een herberg wachten woar bij in een uur lijds tien glazen bier verteerde die 50 cent koslen Zegerls gaf een biljet van 2 dollars in betaling doch ontving daarvan slechts 60 cent terug in zijne reclames werden kortweg afgesneden door bedreiging dat hg de deur zou worden uitgegooid als hg nog een woord meer zeide De gids verliet hem op eenige minuten afstauds van zijn logement na hem 1 dollar Ie hebben afgevraagd voor zijne diensten Nauwelijks was hij weg of een schamel gfkleed individu bood onzen landverhuizer aan hem dien avond 100 dollars te laten verdienen Toen op dat aanbod niet werd ingegaan was hij roo vriendelijk des landverhuizers zak lo vetUcUteu va i de poncfcuilk met de 7 dollars die deze nog over had van het s morgens medegenomen geld en verdween in eeu zijstraat onder t gewoel der menigte Een klacht tegen een nabijstaanden politie agent over t gebeurde werd door dezen afgewezen met de opmerking dal onze vriend zeker dronken was Toen hij in zijn logement zich beklaagde werd hij nog op den koop uitgelachen Den volgenden morgen betaalde hij zijn rekening die hem volstrekt niet meeviel en liet zich door een politie agent brengen naar de boot blij Nieuw York den rug te kunnen toekeeren Een zonderlinge zwemwedstrijd heeft dezer dagen op de Theems te Londen plaats gehad tussohen een man en een hond Na een kwartier was de laatste zijn mededinger 10 meter voor en na 50 minuten was de partij verloren De hond bleef ook nadat de man zich bad gewonnen gegeven voortzwemmen en eerst na twee uren toen hij zijn 10 Ëngelsche mijlen had afgelegd kwam hij op t droge en had 60 pond sterling verdient voor zijn meester i=osTER ia Eii r LUST VAN BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand Mei 1880 uit Gouda verzonden en door tusschenkomst van bet Postkantoor aldaar terug te bekomen J de Jong Amraerstol I Saelen Arasterdain II ïielle en Mej A O van Doorn s Gravenhage W Klaassen U iarlem A den Oude Waddinxveen BRIEFKAARTEN J C Reuser Rotterdam Gouda 16 Jnni 1880 De Directeur vau het Pbslkanloor te Gouda Iiaatste Bferichten Berlijn löJuni ïle conferentie heeft tot harea Aan het diner bij Bismarck namen b dea de gevohnachtigdeu de secrelarissen eu eerste gwlc egeerdcn deel Morgen is er diner bij den Keizer ffïuraan de gevolmachtigden de secrelarisseu en al de gedelegeerden deelnemen Parijs 16 Juni De groep der Union republicaine van den Senaat heeft met eenparige stemmen zich voor de amucsüe verklaard De Oaudta rcpuhlkaitie van de Kamer van Afgevaardigdfn beruatialaagde over de vraag of zij Sich met de quacstie der aniLcslie zou bezig houdtfu dan of zij heï iuitwiiief van de regeering zou afwachten ti i leden verklaardeii zich ia eeratgenoemden 2iu en bij gevolg voor de amnestie 15 stemden tegen De dis iid inten verlieten hierna de zaal Londen 16 Juni De commissie van het Iisgerliuis heeft geconcludeerd tegen het afleggen van een eed doo Bradlaugh maar 2ij wil dat het hem vergnud zij eene verklaring af te leggen in plaats vau een eed M A K T E RICHTEN Gouda 17 Juni ISSO Bij kleinen omzet was de stemming flauw l ulderlarwe puike ƒ 10 50 a 11 Mindere 9 50 ïi ƒ 10 25 Rogge puike ƒ 8 25 a 8 40 Mindere f 7 50 a ƒ S Voer ƒ 6 75 a ƒ 7 40 Gerst puike ƒ 7 25 ü ƒ 7 80 Mindere ƒ 6 25 i ƒ 7 Havir zware ƒ 4 25 a ƒ 5 25 Ligte ƒ 3 25 a ƒ 4 De veemarkt met weinig aanvoer de handel traag varkens voor Londen van 24 a 27 cl per half kilo magere varkens en biggen vlug verkocht schapen en lammeren traag te verkoopen Aangevoerd 81 partijen Kaas eerste qualitett vaU ƒ 33 a ƒ 36 tweede qualiteit van ƒ 29 il ƒ 32 Goeboter ƒ 1 45 a ƒ 1 60 Weiboler ƒ 1 15 a ƒ 1 25 Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN 15 Jutii Johatnies Antouius ouders A ibq llalKii i vM lier W ir