Goudsche Courant, zondag 20 juni 1880

1880 Zondag 20 Juni jgP gg GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad Hor Gouda en Omstrelien G£HL VD lli Juni G j u drc Ln t en K A Hri liuiin K üuii biuLlt tü J Ituta J KoolijQtiis eu P inV ijugHurdei Burgerlyke Slaad v tn onderstaande gcqieenteii vaa iU tut 17 Juni 1880 Moordrecht GKBORFN Mar iarrthi uuilcri J Koere on A de Vo OVhULÜUKN V JiiJxxiJ 8 in J U iifiiis 3 in Oi Ut KIKOLV 0 G Gouderak GGBOHEN Aart uu Krs VI liuij rlaud en W t Mart Stolwijk GBHOHBN Kornt lia uudns J Vlolenaar ea H van Dam 0 K l tlll N M Verbuig 3ïl j ü m Haastrecht RP hOUFN Maiu Ëhsabelh ouderii II Kiioers en L C va liieiintu VVilhi liiiiiia U ndnka uudLia K tluolt en M F Ku l JiiLobub oudtis A Giuenevtld tu E Viinaal Reeuwijk GËBÜHIS V Dirkje Clii laLlnn uiideri F un rn A Si huuteo Aalt oudeia T Hoo tudijk eu U K i iU iii O ËKI LÜEN F van Lmu ii 3j u dt Jonjc 7 ui O llülliiuiii 13 j WaddinxVeen GKI OIiE V Mina ouders H lau Dl lelru en 1 vuu dir lOlf bLULWl J de Hoi r en C Urooj Zevenhuizen GEBORKN Huidrlua und is J lirHui t en II r d Williger Gnitje oiiileit J Vtriioef en I Seliioldt 2r2 oe rB ïra 12 ADV£RT£NTIEia Den 2I i = Junij e k hopen ANDIUKö VAN DEN BEKG AOUIAANTJE dk BOOI den dag hunner 50 JAHIUE Et HÏ f VEEEENIGING te herdenlien S Numens hunne dankbare Kinde iju xen Behuvrd en Kleinkinderen gju Langerah b z de Lek aja m Ten huize van Doctor vas ITERSÜN wordt gen 1 AUGUSTUS eene KËLKEiXJIlEID GEVRAAGD Mejuffrouw 8PIERIP GS Kfttteusingel VRAAGT EENE DIEINSTBODE TERSTOND TE HUUR op een der netste Standen een geschikt voor EEN of TWEE DAMES zonder vaste Dienstboden Brieven franco onder letter H aan de Boekhandelaars J van BENTUM ZOON alhier UEBAHÏÏS PILLEIT bereid volgens het echte recept van DE Web KUEJVEN ZOON zgn zeer nuttig tegen ongesteUlheden der maag heil aam voor de spijtverteerlny uitmuntend tegen de gal scherpte in t bloed en hulduUxlng zacht laxerend easlljniafdrljvend 37 3 Ct de Doos verkrijgbaar te G011D4 alleen bij L SCOEl K Moordrecht G H Post Oitdewater Fr Vree boerden V W SweermtQ Zevenhutzen A PriDit Benikuuen W il B iuw Blefwiji S ran der Kraals Bodegraven P Versloot Haoatrecht K Oosterhug n ia de belteode depóia in audere plautseo Men wachte zich voor namaaksels 11 i i File f wK t x i getakt f f fiftempeld mat Ai handteekeniHtf v n de eT nid htrT WtD KUEiNEN ZOÜN Chemisten Leidsche Stoombootmaatschappy VOLHARDING Bij gelegenheid der Manherade op DINSDAG 22 JUNI a 8 zal er eene extra Boot varen van GOUDA naar LEIÜBS v v Van GOUDA s voormiddaga te 8 uren Van IiElDISN s nachts te 12 uren terwyl de Boot van Leiden naar Anmterdam in plaats van s namiddags 2 30 voor die gelegenheid s nachts te 12 uren zal vertrekken DE DIRECTIE Voordeelig te Koop een partij EIKENBERGROEDUNyaa 30 tot 50 voet lang en van 9 tot 12 duim dik Geheel of bij gedeelten Adres hij den Uitgever dezes 9 m 1 Een gevestigde HTÜOM MEELFABRIEK verlangt voor Gouda en Oinalreken een ijverig en Soiled AGENT die goede relatiën onder de Bakkers heeft en uitsluitend voor deze Meelfabriek kan werkzaatn zijn Adres met franco brieven onder lett KAK aan het algemeenAdvertentie Bureau van NIJGU VAN DITMAR Rotterdam üpcnbarc Vrij willige Verkoop iqg TE STOLWIJK ten huize van den Kastelein G van DAM op WÜEJNSDAG den 23 JUNIJ 1880 des voorraiddags ten 10 ure van eene B0UWHANSW0NIN6 met SCHUREN en verder aanbehooren benevens eene party WEI HOOI BOUW en GRIENDLAND lies staande en gelegen in de gemeente Stolfcijk grootende la in Benederheul doch gedeeltelgk ook in Benederkerk te zamen groot ruyn 21 Bunders bij biljetten breeder omschrevsen Alles te aanv arden den 5 Juljj 1880 met uitzondering alleen van de verhuurde perceeltjes Bouwland Betaling der Kooppenningen den 16 September 1880 Nadere informatiën zijn te bokomen ten Kantore van den Notaris G J SPRUUT te Ouderkerk aan den IJtael Zeker middel TKOKN ALLE Uliiiiualisclie Aaiidoeningcii door koude ontstaan Kramp Aangezigtspjjn Kiespijn Verstuving in deleden Huidziekte enz verkrijgbaar te t I Oouda Wed Bosman Alphen L Vabossiad Zn Bodegraven P Vebsi oot Boskoop J GoüDKADE P Logman Harmeien W G Kubvers Hazerswoude J Gaarkeuken Monlfoort J A Jacobi Noorden D W Bom Oudewater J Lieixand Schoonhoven edi Wolpp Z Waarder Bouihoobn Woerden Gebr Pfenning Woubrugge A db Wilde Zegwaard A Hekker AANDOENIN EN ggfr gelieve attent te te zjjn dat de W aid wolar tik el e u van een bruine kleur zjjn als z jnde bereid r nit de vezelen der Den I Baalden Aanvraag om Dépót bjj M J C HAM te Utrecht T £ sooF mmmi Wegens onvoorziene omstandigheden yrordt te Hage op het drukst gedeelte der stad TE KOOP aangeboden een TAPPERIJ en SLIJTEltU welke een ruim bestaan oplevert met inbegrip van Opstand an verdere Inventaris daarbij behoorende zgude in het huis 4 Kamers waarvan 2 Gemeubileerde boven die voor een goeden prijs verhuurd zjjn Inlichting en franco brieven te zenden aan den Heer P C DOESBURG Lage Westeinde No 363 den Haag Openbare Vry willige Verkooping om contant geld ten overstaan van den Notaris G J SPRUUT te Ouderkerk aan den IJêsel op WOENSDAG den 30 JUNIJ 1880 des voorraiddags ten 9 nre ten Sterf huize van wjjlen de Echtelieden JAN HON KOOP en LEENTJE KOK aan de noordzijde van Benederheul in de gemeente STOLWIJK van 16MELKK0EIJBN 4 KÜISCHPINKEN 7 KALVEREN 2 VARKENS Overloopers eene partij BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN MEUBELEN HUISRAAD enz Alles daags vóór de verkooping te bezigtigen Kederlandsche lUiiJnspoorweg ZOMERDIEJVST 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTKRDAM AHNHEM fu UTHECHT uw ItO lTKUDAM HAOK eu SCHKVKNINtiKN Van Ahstebdam 8 30 8 10 9 30 11 Ï5 12 60 S B 8 50 Hf ABjiHEM 6 6B 8 60 10 36 1 30 l BO 6 26 7 15 9 Uteecht 7 8 26 10 17 11 40 1 16 2 28 3 S6 6 30 9 1U 10 1a Harmclen 7 22 8 46 12 3 l S i 3 56 9 36 10 35 Woerden 7 28 1 44 3 38 4 1 9 43 Oudewater 7 36 1 66 4 8 9 62 Aaiikomat 7 60 9 10 10 48 12 28 2 15 8 3 69 4 25 7 1U 6 10 68 NaAB Moordrecht 7 53 2 18 10 12 Nieuwerkerk 7 63 2 18 4 28 10 12 Capelle 7 53 2 18 10 12 llOTTEBDAM 7 53 9 16 10 30 12 31 2 18 4 6 4 2i 5 57 10 12 11 4 ZefruhuizenMoeroapclle 7 66 2 21 4 31 10 9 ZoelermeerZegwaard 7 66 2 21 4 31 10 Voorburjf 7 66 9 13 12 34 2 21 4 31 6 10 Gbavenhage 7 66 9 13 10 62 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 U l Soheveuiugen 7 56 9 13 10 62 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 8 7 4 10 9 Vau KOri EEDAM SCHEVENINöEN eo HAGE naar AMSTERDAM UTRECHT eo aSNHEM Van RoTTEBDAM 6 30 7 40 8 10 8 60 10 30 10 411 11 50 2 8 20 4 3U 6 60 8 30 9 30 Capelle 6 41 10 50 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 67 2 16 7 8 8 43 Moordrecht 6 67 11 4 2 23 7 16 Aankomst 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 15 12 2 36 3 40 4 52 7 28 8 66 9 68 Scheveningen 7 7 30 8 6 9 40 10 11 16 1 20 2 36 3 45 6 5 7 45 9 b Gbavenhaoe 26 7 80 8 8 35 10 10 10 30 11 46 1 50 3 6 4 16 35 8 16 9 30 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 42 8 23 ZoeterraeerZegwaard 6 45 10 50 2 10 6 56 8 8 ZevenhnizenMoercopelle 6 66 11 2 20 7 7 Aankomst 7 13 7 69 8 27 9 6 10 43 11 18 12 12 2 38 3 37 4 49 7 2B 8 58 9 57 NaAB Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 Harmeien 7 16 8 5 8 31 10 62 11 21 2 41 S 4S 4 56 7 31 9 1 10 Amstebdam 7 6 8 31 10 52 12 15 2 41 3 43 4 56 9 1 10 Utïecht 7 16 8 5 9 11 10 52 11 21 2 41 3 4 4 55 7 31 10 Abnhfm 7 16 9 11 10 52 11 21 3 43 4 66 7 31 Gouda Dbvk van A Bbinkmah BU deze Counuit keboort een Byvoefcs l Een belangrijk wets ontwerp Twee hoogst belangrjjke wets ontwerpen zgn dezer dagen door de regeering bg de twee ie kamer ingediend waarvan het eene met recht een volksbelang betreft tteeds is het 25 jaren geleden dat de heer Rochussen regeering en vertegenwoordiging ernstig wees op het steeds toenemend drankmisbruik ea sedert dien tyd is dit misbruik zeker niet verminderd in weerwil der pogingen door particulieren in het werk gesteld om tegen die volkszonde te waarschuwen de vereenigiug tot afschaffing van het gebruik van sterke dranken heoft door vergaderingen en brochures het kwaad pogen te bestrjjden alle inspanning is vruchteloos gebleken de Multapatiorsbond is opgericht en het drankverbruik is niet ver minderd gemeenteverordeningen hebbeu straften bepaald tegen overtreders men laat zich ver ordeelen en gaat voort met drinken Eindelijk werd bg de opening van dit zittingjaar aaH de wetgevende macht een wets ontwerp toegezegd ter beteugeling van het drankmisbruik en de regeering heeft thans dit ontjr rp ingediend De staat zal zich dus we r j óp zedelgk gebied begeven de klachten over staatsalvermogen kunnen op nieuw aangeheven worden In de memorie van toelicbting wordt op afdoende wjjze in bet licht gesteld dat de gt at rerplieiit ra tgn aandacht te wijden WO deze zaak Uitgaande van het beginsel dat vermindering der gelegenheid om het te verkrijgen ook vermindering van drankverbruik zal tengevolge liïbben wordt het maximum van tappergen en herbergen in evenredigheid met de bevolking bepaald een tspperg voor 250 inwoners in kleine gemeenten is waarlijk nog niet te gering an het gemeente bestuur blijft de zorg overgelaten um het verlof tot het houden eener tapperij ui of niet toe te staan Van zelf komen daardoor de tap ers ouder streng politie toezicht om lat de vergunning te allen tgde kan ingetrokken worden Aan beschonken personen en aan kinderen mag niet getept worden Die bepaling zal zeker de schandalen langs den openbaren Weg beter doen ophouden dan de veroordeelingen van beschonken lieden tot een geringe geldboete Een goede bepaUng is ook dat gedurig misbruik van aterken drank echtscheiding kan ten gevolge hebben De vronw zal dan niet meer genoodzaakt zgn een dronkaard bg zich te dulden die zonder zelf iets bg te dragen voor de behoeften des gezins bovendien de verdiensten van vronw en kinderen nog verkwist Maar waartoe verder de verschillende bepalingen van het ontwerp nagegaan Zeer zeker zal de tweede kamer bet ontwerp zoo spoedig mogelgk onderzoeken om de regeering in staat te stellen gevolg te geven aan haar voornemen om de wet met 1 Januari a s in te voeren Door deze regeling moge niet alles verkregen worden wat geheele onthouders wensche Qk en noodig oordeelen er moet met zooveel omttandigheden rekening gehouden worden dat zeker reeds veel zal gewonnen zjjn als het getal kroegen en tappergen aanmerkelijk minder wordt en het beroep van tapper niet met dat van winkelier vereenigbaar is Bjj de invoering der wet staat het vooral aan de gemeentebesturen om meer afdoende maatregelen te nemen dan de rjjks wetgever nu reeds kan voorstellen Staan zij tot nu toe weerloos deze wet geett hun krachtige wapenen om de gevaren te bestrijden die door drankmisbruik veroorzaakt worden Nog een ander ontwel is zeker mei niet minder belangstelling ontinuigen door hen die een regeling van de kotoÉóale finantiën dringend noodig achten ook 41 is het tijdvak der batige sloten gesloten e grootste tegenstanders dier batige stote erkennen dat Indië ook geldelijke verplichtingBB aan het moederland heeft di e niet precies in eofers zgn te brengen Onze vloot strekt gedoalteiyk ten bate van Indië onze diplomatie hebben wij noodig als koloniale mogendheid wg betalen de opleiding van Indische ambtenaren onze waterstaat is ter beschikking der koloniën en zoo zgn er meer takken van dienst die meer bescheiden konden ingericht zgn indien wg ook niet voor de behoeften der koloniëa moesten zorgen Zoolang de batige gieten onze schatkist vulden vergoedde Indië ruimschoots die uitgaven nu die zijn opgehouden en onze schatkist zich bovendien niet is overvloed mag verheugen werd van verschillende zijden op regeling aangedrongen niet het j inste ook door hen die het zouden betreurei dat bij verbeterden toestand de vroegere batige sloten onze tekorten weder zouden dekken Om daarin te voorzien heeft de minister eenwetsontwerp ingediend waarin de jaariijkscheopbrengst van Indië aan Nederland op tweemillioen gulden wordt vastgesteld terwijl bovendien de helft van het orerschot op den Indi ebeii dienst tot tik mÊ0mtm xut 6 laiUioengulden ten bate vaa het nloederUml alkomenHet hoogste cjjfer kan dus achl iiwi zijn en al moge dat nu niet te veel schgnen vergeleken met de batige saldo s van verschillendejaren het zou altgd nog een zeer aardigetegemoetkoming zgn Of men evenwel inIndië met dat voorstel tevreden zal zijn valtte betwjjlelen en zeker zal het meer bestrijdinguitlokken dan dat tot beteugeling van hetdrankmisbruik L buitenlandT Bnltenlaadsch Overzicht Dinsdag heeft de lieer Richard de onverraoeide strijder voor den algemeeueu vrede bij de regeeriiig aangedrongen om slappen Ie doen tot bel verkriji ea eener algemeene ontwapeuing Dit gaf den beer Uladstoae de gelegenheid om eenigc gedachten over den oorlog mede t deelen Volgens hem badden de in de laatste dertig jaren in Europa gevoerde oorlogen bet doel om ten bate der menschheid tol een duurzamea vrede te geraken üe Ilali iansclie eenheid de oprichting van het Duitsche rijk en uu oulungs de bevrijding der Slaven hadden niet zonder oorlog kunnen verkregen worden Deze bevrijdingsoorlogen verdedigde de premier tegenover onnoodige en onrechtvaardige oorlogen Het zou wenschelgk cya een meer redelyk eu minder ituur middel Ie vinden om groote doeleinden te bereiken maar daarvoor moet men zyn tijd afw tcbten liet sohyrit uit deie woorden op Ie maken dat eeu volgende sloopingsoorlog tegen Turkge des heeren Gladstone s woerzin niet zou wekken De Berlijusche na conferentie is plechtig geopend de eerste zitting was gewijd aan de gev one formaliteiten en hel vasttlellen vun de orde van behandeling Het loven wordt in de Duitsche hoofdstad den heeren zoo aangenaam mogelijk gemaakt eergisteren dineerden zy U Biamarck gisteren by üfiü Keizer Morgeu wordt er weer zitting gehouden druk hebben de heeren t dus niet Wal zij besluiten zullen is reedg zoo goed als bekend al hebben de gevolmachtigden geheimhouding besloten Griekenland krijgt zijn zin Wie in dal opzicht nog twyfelcn mocht leze de berichten over de bewierooking van den Griukscbcn Koning te Londen Gladstone wil van de Grieken een groote natie maken In dat opzicht dnjft de Engelsche premier antiKussisohe poliüek Waarschijnlijk lal men echter om ook Rusland wat te geven aan Montenegro de haven vaa Dulcigno afstaan toi ergernis van Oostenrijk dat weer bang is dat Rusland daardoor eeu zeestation in de Adriatisehe zee sal krijgen Wat in den laalsten tijd over Afghanistan is bekend geworden bevestigt de reeds vroeger opgevatte meening dat Abderr hman niet de man is wiea door de Engelsche regeering de waardigheid van emir kan opgedragen worden Men verzekert althans dat brieven zy n onderschept welke het vermoeden versterken dat onderwerping aan de hem door Engeland gestelde voorwaarden even ver van zjju bedoeling ligl als het oprechte verlangen om met Engeland in vrede te leven Hij talmt zoekt uitvluchten s aat in verbinding met Mahomed Jan zendt heimelijk boodschappers en geschenken aan de hoofden der vijandelyke stammen zet daarbij de onderhandelingen voort en versterkt dagelijks voorzichtig lijn aanhang Daar loid Ripon die middelerwijl te Simla met de gebruikelijke plechtigheden zijn hoogen post heeft aanvaard de toekomst van Afghanistan en de betrekking van dat land tot de Indische regeering kwalijk aan een zoo verdaijht persoon k in toevertrouwen is er sprake van om den als gevangene medegevoerden Yakoeb Khan weder tot vorst in Kaboel te benoemen Ook dit werd r eds vóór eenigentijd gemeld en tevens zijn toen bezwaren tegen zulk een keus ingebracht Daar echter opnieuw de naam van Yakoek Khan op den voorgrond treedt heeft het allen schijn alsof de regwring ernslig aan hem dacht en geen betere keus denkt te kunnen doen In Engeland zou dit stellig eini b ral vmttni Sen man wiens weifclmoediKbeid no i idelylc is gebleken zou wel de laatste lijn aan wien de Uegeering de heerschappij in Kaboel zon kunnen opdragen ora een duurzamen vrede l verzikinn vooral wanneer het in hare bedoeling ligt ora de bezelliugstroepeii spoedig te doen aftrekken Dit laatste zal wel niet geschieden vóórdat Engeland een geschikten opvolger op den troon van Afhgsaistan gevuiiden heeft doch die keus blijkt in elk geval zeer moeilijk te zijn Hoewel bet vraagstuk der amnestie in Frankrijk veel van zijn gewicht heeft verloren blijft het toch de aanilacht trekken en opmerkehjk i de verdeeldheid welke over dit onderwerp onder de verschillende republikeinsche fractièn der wetgevende macht bestaat Dezer dagen mankten wij melding van eene vijandige manifestatie in bel liukercentrnm vanden Senaat Woensdag heeft de Republikeinsche Unie van dezelfde vergadering zich in tegenovergestelden zin uilgelaten Dit werd min of meer voorzien Doch belangrijker is de oneenigheid welke Woensd tg over dit vraagstuk is ontslaan in eene bijeenkomst der republikeinsche linkerzijde van de Kamer der nfgevaardiflrden Het ware te wenschen dat dit vraagstuk eindelijk wierrt afgedaan en voor andere meer ernstige en belangwekkende onderwerpen plaats maokte De Kegeering schijnt daartoe het hare te willen bijdragen althans een telegram meldt dat in den ministerraad tot de amnestie besloten is BINNENLAND GOUDA 19 Juni 1880 Bij de Donderdag gehouden prysuitdeeling van de Iiiternaliouale Visscherijlentoonslelling te Berlijn heeft Nederland eeu gouden medaille ontvangen de consul Maas den zevenden eereprijs en de heer SlorIcnbeeker te Batavia den negenden eereprijs In de tweede klasse ontvingen een zilveren medaille de heeren Dirkzwager te Moordiecht en van Galeu te Goud en een bronzen medaille de bh Bouwman te Moordrecht en vnn Cats te Gouda De collecte voor den ngewapenden dienst heeft alhier opgtbracht ƒ 133 7BV8 Door de inwon ra en het garnizoen alhier is de niet onaauiienlijkc som van 128 bygedragen voor