Goudsche Courant, zondag 20 juni 1880

iHf 8 het saliouaal hukleblijk aan deu geooraal au der Hfyden In de zitting der Rotlerdamsohe Arr Rechtbank van Donderdag werd o a veroordeeld W V E wonende te Gouda hofmeester en commissionair bekl van misbruik vau vcrlrouwiii tot Vs ja r gev oell eu ƒ 12 60 boele of l d ig gev jceU Er ign hier te lande vrle concert en operelleuje telachsppen waaronder echter niet weinigen die een beschsafd publiek volstrekt niet waard rgn en wier uitvoeringen dan ook slechts bij gebreke van iets beters met een bezoek worden vereerd Het gezelschap dat morgen in Ons Genoegen optreedt veroverde echter een zier gnnstigen naam en het onderscheidt zich op zeer eervolle wijze van de meeste overige en wij fiarzclen daarom niet aller Kiindacht op de uitvoering van Pflaging s gezelschap t vestigea De in ons vorig nomraer vermelde brochure van den heer Jansen betreffende een op te richten pensioenfonds voor gemeente ambtenaren deelt mede dat wanneer men de aul oorden der gemeentebesturen iu drie oategorien verdeelt er 6 in litKitigenden zin hebben geantwoord op de gezonde oirculaire 2 iu onlkermendtn zin eu 1 waarvan het antwoord twijfelachtig is In de gemeente Berg Ambacht heeft het maaien Tan het voor hooi een aanvang genomen zoowel ie kwaliteit als de kwantiteit beloven zeer bevredigend te tullen zijn Men schrift ons uit Oudewater Onder directie van den heer Hanau gaf de Utreohtsche OrchestVereeniginj ApoUo Woensdag avond alhier eei e uitvoering in hel lokaal Rozenburg Tan den heer Konings Daar de opbrengst na aftrek der onvermijdelijke onkosten ten voordeele der algemeene armen zou trekken was het publiek met deze uitvoering hoogeiyk ingenomen Niet alleen bleek dil uit de zeer talrijke opkomst maar ook en wel niet het minst uit de veelvuldige en naar wg meenen alleszins vereende toejuidhingeu Met een geanimeerd bal werd het feest besloten De leening voor den Lekdijk Bovendams a 4 pet i vastgesteld op ƒ 300 000 en il pari toegewezen De StaatscoursHt ijchelst het kon besluit van den 9n Juni 18S0 tol nadi re regeling van de iiiricb ng der krggasohool De Minister van binnenlandsohe zaken beeft aan4 Commissarissen des Kouiugs del volgende aanschrijving gericht j Tgdelgkd scha irschte aan slachivee geeft aanleiding tot verzoeken vau verguuuiog tol invoer van dal tree uit Duitsehland voor Amsterdam en s Gravcnhiigfl Weigering van die verzoeken fverd door ecu der dressaBteu beantwoord met verwgziug naar dergelijke vergunning door uw ambtgenoot in Overgsel gegeven Ik a bt het onder deze omstandigheden raadzaam f e machtiging aan u verleend door mijn ambtsvoorganger bij circulaire van iÜ Mei 1877 no al tot het geven van vergunning tot invoer van slachtvee in te trekken en u Ie verzoeken de reeds verleende fergunniageu op te zeggen fm opzichte van invoer uil België is dil zooals R bekend is reeds vroeger geschied wegeos misbruiken die iu Limburg hebben plaats jgehad ten gevolge aarvan groot gevaar voor besmettiog door longziekte iroa onttaan Oistenn ds geboortedag van wijlen II M Koningin Sophia werd te Scheveuingen de SophiaItiohling ingewijd Het is geheel in den geest van de edele Vorstin aene inriohting ten behoeve van kinderen die behoefte hebben aan zeebaden of ds teelnoht Deze inwyding geaohiedde op de meest eenToudige wyze Zij werd bijgewoond door eereleden door leden der hoofd commissie tol oprichting van het gedenkteeken door afgevaardigden dersub oommissicn en door eenige weinige genoodigdcn waaronder de leden der Hofhouding van de aardige overledene In de Dontlerdag gehouden zitting vau den gemeenteraad vau Rotterdam Is omtrent het voorstel en de adressen betreffende de inkrimping der kermis besloten deze eerst in de maand September in behandeling te nemen en ze alzoo nici van invloed te doen zijn op de kermis vau dit jaar welke iu Augustus plaats vindt De eerste haringjafer is te Vlaardingen binuen S ekomen De gebruikelijke gescheuken zijn terstond e koninklijke famili aangebo len De redactie var it Vox Sliidiosorum het bekend sluilentfu iijdschrift koudigt aan dat zij Maandag aanst den dag voty de ni iskerade een feestnummer zal uitgeven etu nkademische Paris Murcie uitsluitend düor oudsludeuten samoiigestcld Hi t beslaat zegt de red tülie 13 bladzijden waarvan ó bladzijden zijn ingenomen door teekeiiiiigen van jhr mr Victor de Sluers en jhr mr C X Storm van a üravesaiide Wanneer wij vorder zeggen dat gedicltten van prof Beets dr llavorsmidi of lievt r Piel Paaltjes eu den heer J Kiioppolliuui eeiie vooruaine pl iats innemen dat mr klWf Uni Modderman en mr Kappeyne de sta pde prof Goudsmit Fruiii Cobet enz de geï rdheid vertegenwoordigen dan meenen wij te mogen verklaren dat ons feestnummer ook buiten onze kleine ranalschappij op zekere balangstelling aanspraak mag maken Daar de kosten van uitvoering echter groot zijn kunnen wij onzen abouués dit nummer niet gratis toezenden eu zullen het voor den geringen prijs van 50 cents voor een ieder verkrijgbaar stellen B ïh Ie G die Donderdag 10 Juni roor het Oereohtshof Kamer van Grim Zaken te s Hage terecht stond beschuldigd van diefstal d3or meer dan één persoon in een bewoond huis met behulp van buileiibraak binneubraak en inklimming ten nadeele van den kasluïuder van gouden en zilveren voorwerpen van Loon te Rotterdam werd eergisteren aan de bem bij dagvaarding ten laste gelegde feiten schuldig verklaard en lol 8 jaar tuchthuisstraf veroordeeld ziju voortvluchtige medeplichtige J H M werd wederspannig aan de wel verklaard Naar wij vernemen hebben de leden der Araslerdamsche subcommissie voor de kweekschool van zeevaart te Leiden hun ontslag genomen Sedert degelegenheid te Amsterdam is geopend lot dienstneming op een opleidiugschip van het rijk en de genoemde kweekschool onJiangs eene schier uitsluitend militaire rijkeiurichting is geworden met bemoeielijking dor cischen van indiensttreding is volgensliet oordeel der commissieleden de oorspronkelijkphilanlhropische werkkring der Amslerdam che subcommissie zoo belangrijk gewijzigd dal de redenvan haar verder bestaan geheel beeft opgehouden Zijn wij goed ingelicht dnn staat echtereen uieuwesubooinmissie gereed om de afgetietienen te vervangen fJil In een verleden Maandag door de afdeeling vVslaanvsu omsta s l der Holl Maatschappij van Landbo uw te Jleverirlik gehouden vergadering zijn vier tf 0ÊGlet in September 187 ia bussen ingelegd en onder afwisselende temperatuur van zoer groote hitte en strenge koude door den voorzitter der afdi bewaard tentoongesteld en bcoordcdil waarvan de conclusie was dat no 2 3 en 4 evonveel stemmou bekwamen eu bij het lot de heer Jak Brakenhoff te Castricum werd bekrooiitl Dtze drie soorten boter waren na hot ondergaan dier zware kuur uitstekend lekker met een frisschen maak Aon de rnh Cl wordt gemeld dat de voorschriften omtrent den bouw en de inriclitiiig vun scboollokalen waarbij iu menig opziclil van het lijvig rapport dor heereu Salverda e s is afgeweken waarsehijnlijk voor deu In Juli aanstaande vastgesteld zuUeu worden Voor de 18 vacante beurzen aan de rijkskweekschool voor ouderwgzers te Groningen hebbeu zich 133 adspiranlen aaugemeld Uit goede brou wordt gemeld dat het berichtals zouden zich Ie Hoorn onderscheidene gevallenvan typheuse koortsen waarvan enkele met doodelijken atloop hebbeu voorgedaan en zulks waarschijnlijk ten gevolge van slecht drinkwater geheelzonder grond is Noch van het ü n noch van hetander is bij het bestuur der gemeente iets bekend wat bij gegrondheid van hel bericht bepaaldelijkbet geval zou moeten lijn UU Ten huize van zekeren H te Kraliugen zijn terwijl hij op ziju werk en zijne vrouw om een boodschap afwezig was uit de bovenlade ecner linnenkast ontvreemd twee gouden horloges waarvan het één door hem ten geschenke was invangen als belooning voor 25jarigen trouwen dieusl en een gouden ketting met medaillon Van dezen diefstal wordt verdacht zekere B die met zijne vrouw door U 1 en oude kennis yoor ecu paar dagen in den buréelijken kring was opgenomen omdat zij geet onderkomen hadden Toen de vrouw van H von hare boodschap terug waa gekomen verklaarden die goede bekenden dat zij even naar Rotterdam gingen ten einde te zien op een kantoor aldaar te komen des middags zouden zij bij den maaltijd present zijn Zij hebben zich echter niet meer ia de wooing raii H vertoond maar zijn met het geld van de beleende voorivcrpen verkregeu naar hel buitenlaud vertrokken Dezer dagen had te J uis in Groningen hetvolgende ongeval plaats Ifi den boden grintgrond vinilt meu veel keien wiurondtr van verbazendegrootte De groote keien llaat men door buskruidvaneen springen Daartoe wordt eerst een gat geboord dal het buskruid moet bevatten Ook nuwaa de voerman 11 J V ijaarraede bizig ïucu httgat in de kei eu hel kruidi in de openijig was oüldckte hij dat hy wat ruimer bad motten borenom fene krachtiger uitwerking te verkrijgen Onbekend met de wrijving die daardoor ontslaan moest eu met de deelcu vuursteea die zich in grooterekeien bevindeu boorde Bij in de met buskruidgevulde opening plotseling vatte het kruid vuuren vloog de boor uit zijne handen en nam eenzijner vingers mede terwijl zijne hand doorboordwerd Op de Berlijusche visscherij tentaonstclling werden in de laatste dagen drie zoiiderlinge diefstallen gepleegd Er zijn namelijk uit de Zn eedsche afdielingen zes en uit de Italiaansche afdeeling drie glazen icsschen met zeldzame spir tuspreparaten gestolen terwijl iu de Zwilsersche afd cling een aantal afbeeldingen van visschen uit een jboek ziju gescheurd Het Hoofdbestuur van hel genootschap voor landbouw en kruidkunde in de provincie Ulrecht heeft ƒ 200 beschikbaar gesteld foor de inzeuding van vee en zuivel naar de interuatfcnale tentoonstelling Ie Londen Bijna ƒ 7000 6964 80 is nu bijeen Vrijdag a s zal het coraiié te Wageningen iu eeu vergadering waarop de Friesche landbouwvereeniging zich door een deputatie zal doen vertegenwoordigen de belangen der zaak nader bespiekeu Meu meldt uit ïessel dal de verzending vnnlammsren nagenoeg geëindigd is Gedurende dit voorjaar werden ruim 19Ü0ÜJ himmere naar verschillende streken verscheept Hol intereiidoel gingnaar de Lcidsche markt Ovtr hel geheel werdenlage prijzen gemaakt De toestand der weiden is jen gevolge der laatsteregel op dit eiland veel verbeterd Ook de hooilandeu zijn flink bezet en doen lieu voordeeligcn hooioogst verwachten Tarwe rotgo erwleu en andereIe veld slaande gewassen ziei er welig uit Ier ijlvan de aardappelen ♦ rij zekerleen goed bcsohol magverwacht worden Volgens eene matige berekAing bedraagt het aantal eieren dal jaarlijks van ïJiel wordt verzonden ruim 300 000 De uitvoer viL dil schgnbaar onbeduidend handelsartikel levert jaaJiijks minstens f 10 000 op In een onzer gnrnizoeoeu wprd dezer dogen door een milicien der jongste lichlii g ingedeeld bij de artillerie eeu briefkaart verzeilden aan zgn ouders waarbij hij verzocht hem een itevige kist mei eon gotd slot toe Ie zenden Wani was er bijgevoegd alles Hordl hier weggokaapl De sorgeant facteur achtte bet ongeraden die briefkaart te verzenden maar vond het beier zgne waaizaainheid Ic tooncn ilüor dit stuk in handen te stillen van den CJiii aar bet schijul ook mandeerendcn officier Deze zeer verontwaardigd gelastte dal de schrijver iu hechtenis zou worden genoiiion met bopiding dat hij eerst dau uil de politiekamer zou ontslagen worden wanneer hij oen betere briefkaarl geschreven had Onze milicien bedacht zich niet tang maar schreef onmiddelijk op een andere briefkaart Waardeouders wees zoo goed mij spoedig een stevige kistmet een goed slot toe te zenden er wordt hierniets weggeksapl Arnh Ct In Douinwerslal geven sommige landbouwers aan hunne dienstbaren of kinderen die geheel of gedeeltelijk belast zijn met de bolerbereiding voor elk val boter eerste keur dat afgeleverd wordt coiic extra bclooning Enkele dienstbaren die zich als botermaakstcr verhuren bedingen 25 elf per vat Ic keur boven het gewone loon Voor cenigen lijd heeft de heer V P C Hoek to Leiden in het Aafdrijhskundig ff eekUad medegedeeld wat hem bekend was omtrent de plannen die men koesterde voor de bekendmaking van de zoölogische uitkomsteu verkregen met de beide tochten der tyUlim Sareith Daorbij werd het comité voor de Llszcevaart eenigsziiis aansprakelijk gesteld voor de vertragiug dier bekendmaking Thans deelt de heer Hoek mede dat hem gebleken is dal hij ten onrcchie het comité voor de vertraging aansprakelijk had gesteld en dal thans dank de stappen voor liet comité gedaan de zekerheid bestaat dat de zoölogische voorwerpen groi lig onderzocht zullen worden en at hetgeen dit omlerzoek zal opleveren op behoorlijke wijze wereldkundi z l warden gemaakt Utl comité heoft nl vijf porsoiien de hoeren prof P Harting te Ulrecht prof C K lloifuianii te l eidéu dr R Horsl en Th W Vaa L lh te Joude te Ulrecht en P P C Hoek te Leiden uitgeiioodigd een commissie van redactie Ie vormou voor de uit five die als wetenschappelijk verslag van hel zoologische gedeelte der beide IJszecloohteu bel licht zal zien in een band van het Nitdtrldndkclte Arclno Jür Zoölogie Aan die commissie is verder opgedragen in naam vau hel comité te ouderb indek u met de dierkundigen aan wie afdeeliiigen vau hot materiaal Ier bewerking worden toevertrouwd Voor de uilvoering van het plan tot oprioliliiigvan een gedenkteeken voor Elisabelh Wolf te Vlissingeu hoeft zich aldaar na overleg met het bestuur van hel ZeeuwKh Genooluckap der Ifetensciappen een oonimissie gevornuL Uil Palestina is eene bezending levende bijen voor Amerika in Engeland aangekomen De diertjes hebben de reis totnogtoe goed afgelegd Zij bevinden lich in bepaald voor dal doel vervaardigde kistjes In Eugeland zullen zij overgrpakl en dan naar Canada verzonden wordeu Te Rotterdam is eeu jongmensch van 20 jareu aangehouden onder vermoeden van moedwillig bra id te hebbeu gesticht De brand herfl plaats gehad op eon portaal eener eersle verdieping waarover al de huirgezinnen die iu het paud wnnen moeien passereu om op straat te kc nen zoodal wanneer de brand niet tijdig ontdekt nas de gevolgen zeer ernstig haddeu kuuuen worden De elecirieileit begint meer en meer veld te winnen haar toepassing oeemt steeds gruoter omvang in iu Duilschlaiid heeft men thans de hand gelogd aan een nieuw seiuregfeincul vooralle Duiische spoorvu gon waaraan de elecirieileit ten grondslag ligt Meu wil uainelijk bel systeem van Siemous bij alle spoorwegen ingevoerd zien zooals dil reeds bij eeuige grootere roaatscliappijen hel geval is In Engeland wordt nog slechts de controle over de mtchanische bewegiogstüosti llon van seinen en wissels door middel vau electriciteil uitgeoefend doch bij hot Bitumens systeem wurdl de elecirieileit aangewend èu voor de mee haiiische beweging der loestelleu van seinenen wissels n voor de controle op die bewoging Bij ons te lande wordt thans ook hel systeem van 8ieniout en Hulske door deu Holl IJzeren spoorweg op ziju verbindiugsliju bij iinsterdaiii luegtpust Te Sanaeherred in Noorwegen is c n hoogst belangrijke vondst gedaan uanulijk viiii ion zeilschip waariiiodo de Koorsohe zeeroovtrs de Wikiugs in lang verloijpen eeuwen den Oeaan bevaarden De lengte vau hot in een hiuvel gevonden schip Indraagt 75 voelen Het is geheel bewapeud en uitgerust als uf het een lange reis ging ondernemen Al de werktuigen waarvan do Noormannen zich op zee bedienen schijnen daarin vertegenwoordigd te zijn Een In langrijk feit is d il de orm van de schilden en de wijze waarop ze in hol tcliip opgehangci zgii htriiiiuroti a iii do vouistohiiig van deze verdedigiiigswiipoiitii welke gezien wordl op de schoone tapijten vnn B iycux in Noorinniidic Dit la HJI iu de He eeuw geborduurd en hol grootste boktnde werk van die soort steil gelijk men wiet de verovering van Engelaiirl door Willoiii vau Normaudic voor in etu reeks van 65 taforiolon met wolliu draden van acht vcrschilleude kleuren op een liiiueodoek geborduurd Iu bel tafereel van den ovirlocbt vnn het Kanaal door de krijgslieden van Willem den Veroveraar zgn de schildeu in elk vaartuig juist zoo geplaatst als iu het zeilschip dat nu te Saudeherred gevonden is Drie geraamten vau paarden zijn in de nabijheid van het roer gevonden Wani eer de boot der Wikings geheel en al uitgegraven is meent men dat het mogelijk zal naar Chrislinania te kunnen vervieren naar hel schip dan in hrt museum van de Universiteit bewaard zal worden Ingevolge het besluit dir algem vergaderingvan het genootschap voor landbouw en kruidkunde is door het hoofdbestuur in zijne vergadering vau Zaterdag jl besloten het navolgende request aan den Minister van binn zaken op te zenden Het hoofdbestuur vau hel genootschap voor landbouw eu kruidkuude iu de provincie Utrecht neemt bij dezen ingevolge een besluit vau de alg vergadering gehouden op Zaterdag 2 April 1S30 de vrijheid zioh met verschuldigden eerl ied lot Uwe Excellentie te wenden met beloofd verzoek de luiddoleu te beramen die het landbouwonderwijs op de lagere scholen kunnen bevorderen Met des te meer vrijmoedigheid neemt hel hoofdbestuur de vrijheid zich lot Uwe Excellentie Ie wenden omdat bol diep doordrongen is van het groote gewicht dezer zaak en omdat het de vaste overtuiging heeft in nnaai van bijna alle leden vau het Geuoolsehap eu waarschijnlijk ook in dien van alle Nederlandsehe landbouwers te spreken Te AV ageniiigeii bestaat wel is waar eene rijkslaudbouwsohool die reeds in eene groote behoefte voorziol maar hierbij dient in het oog te worden gobuuJ ii dal iiKlaar middelbaar onderwijs gegeven wordt waar meer ontwikkelde kweekelingen gevormd worJen voor het geven vau landbouwonderwijs op de lagere soh ilon is eene andere opleiding noodig en het is met hot oog daarop dat hel hoofdbestuur zich lot Uwe Excellentie wendt met verzoek zulke instellingen vau rijkswege in het leven te roepen als noo Izakelijk zijn i tii het vormen van geschikte onderwijzers De 30ste algemeene vergadering vau het Aardrijkskundig grnooischap zal worden gehouden op Zaterdag 28 Juni des voormiddags tea 11 ure in het gebouw voor Kuusten en wetenschappen te e Uage Tot punten van behandeling behooren Ernige mededeelingen en beschouwingen belreffonde Djiddah eu daarachter liggende gedeelte van Midden Arabië door den heer J A Kruyl Eenige mededeelingen omtrent deu tegen woord igeu toestand vau Groot Aijeh door den heer F A Lieftinck Eenii e midedcelingen over de iuternatiouale vissoherij teutocstelling te Berlijn door den heer Juh F Siiellemau In het spelersparadijs Monaco had een aanzienlijk jongmensch uil Mecklenburg hel geluk twee dagen achter elkander ue bank Ie laten springen en een som van 300 000 francs te wiunen Maar toen bij den ochtend utl ziju tweeden gelukavond ontwaakte bleek ziju geld verdwenen te zijn terwijl ook ziju kamerdienaar nergens te vinden was Verwonderd en bedroefd zoowel over hel verlies van hel geld als wel over de trouweloosheid van deu ouden bediende die van jongs af bij zijn familie in dienst was deelde de jonge man per telegraaf zijn vader ket voorgevallene mee Hij ontving spoedig bericht dat de kamerdienaar zich inel 300 000 fr in de ouderlijke woning bevond De trouwe dienaar vreesde dat ziju jonge meester hel geld op dezelfde wijze waarop hij het won weer verliezen zou eu had het daarom nog bij lijds in veiligheid gebracht Uit D ingelo wordt gemeld dal voor ongeveer acht diigou bij een landbouwjp aldaar oeu zeker koopman is gokomou volgens ziju zeifgeu genaamd Basliaau de Graaf woonachtig te Slitdrecht en zich voordoende als koopman iu deunen heipalen en eiken bjuiiion N t te Dwiugtlo eene week vertoefd eu pronte dennebosschen en eiken booiiiou gekocht Ie lubben i hij Vrijdag morgen mol de noorderzon vlirlrukken zonder iels vau zijne gemaakte verteringen betaald te bobben jEVONDEX e aau het Burfnu van TuUlie gctltpoiieerd Eeu Voetje van t en Naaimachine eea bloedkoralen Kettinkje met j nu len Slüitiusr ecu wit Schortje en een Stoel st inude iu de Boelekade Laatste B ericht en Berlijn 18 Juni Het Huis van ofgevaardig len heefi artikel 1 der wetsvooidracht lot wijziging der Meiwettcn verworpen met 206 legen 180 stemiiK U Brussel 18 Juni De Indépendaiice bovviert dat gevolge van den uitslag der verkiezingen het Belgische episcopaat zich onderwerpen zal aau de nieuwe schoolwet en deel zal nemen aan de foislin in de maand Augustus Hel Valtonan zou in dioii zin zijn invloed aanwenden teu einde de ophoffiiü lo voorkomen van de Belgische legatie bij don l iiis Parijs 18 Juni Bij de diBcussie in de K imcr van afgevaardigden over de begrooliug voor Uuilenlandsohe Zaken heeft de heer Legrand inlichtingen gevraagd hel stilzwijgen der Eegeering gioritisocrd en ouze betrekkingen met de mogendheden nagegaan De beer Farrachel critiseerde de togenwooidige keuzen ter benoeming van Fransche gezanten Zijns inziens was het voldoende republikeinen Ie iijn om gezant te kunnen worden De heer Freyoinet verklaarde ten opzichte der Grieksche quaoslie de noodigo ri erve in acht Ie moeten nemen omdat thans Ie Berlijn er over wordt beraadslaagd Hij kon echter vfrülaron diU het Güuvcrntincut in die zaak voorzichtig en met waardigheid zal te werk gaan loejnkkivg flet voorslol Kaspuil ten doel hebbende hot gezanVschnp bij deu Paus op te heffen werd met 323 legen 117 stemmen verworpen üXgcnoemde begrooling werd vervolgens aangenomen De Ministerraad hei ft heden voormiddag de grond slagen vaslgesteld voor het voorstel belrtlïende de amnestie In die vergadering werd besloten eeue volledige amnestie voor te stellen mei deze enkele beperking dat degenen die voor 1871 wegens misdaad tegeü het gemeene recht waren veroordeeld er vau worden uitgesloten Het voorstel is heden ingediend Madrid 18 Juni De Miuisler van justitie heeft eene circulaire uitgevaardigd waarin aau de geestelijke orden die uil Frankrijk zijn verdreven verboden wordt zich in de aan dat land grenzende proviuciëu te vestigen In antwoord op eene interpellatie te dier zake in de Kamer ran afgevaardigdeu lieeft de Miuisler van biuuenlandaohc zaken verklaard dat de grondslagen der circulaire door den Alinislerraad goedgekeurd en iu overeenstemming met de wet zijn Kaïitoiigereclit te Gouda Terechtzitting van Woensdag 16 Juni 1880 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar vau het Openbaar Miuisterie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD J C W koopman te Bodegraven lol eene boete van ƒ 10 of gevangenisstraf vau 2 dagen wegens des nachts op deu openbaren weg te Reeuwijk zich beviuden in kennelijk beschonken toestand C de W koopman te Gouda tot eene boelevau ƒ 3 of gev van 1 dag wegens Ie Reeuwijkals geleider van een met twee bonden bespannenkar zitten op die kar onder hel rijden D G vischkoopersknecht te Reeuwijk tot tweeboeten van ƒ 3 of gov vau 1 dag voor iedereboele wegens ie Reeuwijk op twee verschillendetijdstippen als geleider van een met drie hondeubespannen kar zitten op die kar onder het rijden C H koopman Ie Waarder lot eene boete vaa ƒ 3 of gev van 1 dag wegens op den dijk btunea de geineeiile llekendorp rijden harder dau in matigen draf met zijn kar bespannen met eeu paard A K koopman te Nieuwkoop tot eeue boete van ƒ 3 en twee booten van 1 of gev van 1 dag voor iedere boele wegens op den Straatweg van Gouda naar Bodegraven onder de gemeente Gouda als geleider van een met twee honden beapanneu kor zitten op die kar onder hot rijden terwijl de twee hoiitleu niet waren voorzien van muilkorven K de J koopman te Nieuwkoop tot eene boete vau ƒ 3 of gev vaa 1 dag wegens in de Koster Gijzesleeg te Gouda geheel zonder toezicht laten staan van zijn met twee honden bespanueu kar R V d P koopmau te Oudewater lol eene boete van ƒ 1 of gev vah 1 dajr wegens op den Langen Tieiiilowcg te Gouda geleider zijn van eeu kar bespaiiiion met twee honden van welke één niet was voorzieu van een muilkorf A van der N siihipper te Oudewater tot eeno boete van ƒ 1 of ev van 1 i t wegens rijden op de klinkcrslraat dp de Westhaven te Gouda met feu kruiwagen bolade met een kist met boter J van T tapper Ie Gouda tol twee boeten van ƒ 10 of gev van iwee dagen v or iedere boete u giii9 in twoc verschillende nachtytt na 12 uurajnwizig heblxn v in bozoikers in z§ne tapp erij opde Nieuwe Haven te tiuudii VRIJGlöPROKEN D van der H vrachuijdor te Bodegraven van de a inkliiclil op ile kliukorslraal op den Kleiweg te Gouda gereden te hebben mei eeu wagen bespanueu met een ezel en beladen met kruidenierswaren De bekla igdc bewfirile dat iu die wagen zich ook con spiogtl bevond hetgeen door deu agent vau politie niet word weerlegd Burgerlijke Stand GKIlOltEN ISJiioi CJorntlis ouders O VM den Bud en C U J Smit I OVmiLKüK V 16 Juni i 3 P tmi Jon Berg U m 18 11 1 v in VcJzcD t ji C J ran Pourn 1 j 11 m O Mlf RTKOUUt 13 nDi I SiiflleinaD 3fij en M IJijül 9 1 o Haagaiuan 20 j en i F vnn dia Kiu II j F K J linjb t 30 j en J M Heerkeii 2 j ADVERTENTIES v3 i ïa ïta liiïa jïta i 25 JARIGE EOHTVEBEpiNIGIlSG Tan m m m N VAX DER GÈBST en M W PINKSE Gouda 20 Juni 1880 Hunne dankbare Kinderen