Goudsche Courant, zondag 20 juni 1880

r J GOEDE WAAG EU HeparateurHaaimacHiies verkoopt i AAI IIACIIl ES tot alle Prijzen De nog voorradig zijnde Doeken en Japonstoffen worden tegfen veel verminderde prijzen OPGERUIMD V W D SCHEi K SOCIËTEI T QMS GE XOEGE ZONDAG 20 JÏÏHI 1880 EENE ENKELE Zondag W Juni 1880 TE GEVEN DOOR C PHagliig s Concert en Opercltengczelscliap OPTREDEN VAN DE GROOT STE air Specialiteiten m GROOT VARIËEREND PROGRAMMA Komieke Operetten Scenes etc ENTREE voor HH LEDEN 0 49 ENTREE voor NIET LEBEN O M f V Ondertrouwd M GEHRIÏ HAAGSMAN ÉI I S f JOBANNA FRANCINA van den RING Wed van C van Bochove J9 Gouda 18 Juni lt80 B ♦ ♦ Bevallen van een Zoon M E RÜIJGERS JoosTEN Gouda 18 Juni 1880i Heden virerd ons ouderhart diep geschokt door het overlgden van onze jongste lieveling HENDRIKA JOHANNA na eenekortstondige ongesteldheid van slechts eenige dagen in den oaderdom van ruim G jaren A J VAN VELZEN A H VAN VELZEN Gouda 18 Juni 1880 van Rijst Dc ConiBiissaris des Koniiigs in dc Provincie Ziiid Uoiland Brengt ter kennis van Belanghebbenden dat van af MAANDAG den 21 JUNIJ aanstaande de scheepvaart door de Mallegataluis te GOUDA weder hersteld lal zyn Gravenhage den 18 Junjj 1880 De Commissaris des Konings voornoemd FQOIC Leidsche Stoombootmaatschappij VOLHARDING Bg gelegenheid der Mankerade op DINSPAG 22 JüNl B s zal er eene extra Boot varen van GOUDA naar LEIVJEJS t v Van GOUDA s voormiddags te 8 uren Van LEIDmy s nachts te 12 uren terwjjl de Boot vau Leiden naar Amsterdam in plaats van s namiddags 2 30 voor die gelegenheid s nachts te 12 uren zal vertrekken DE DIRECTIE Openbare Verkooping op W0EN3DAG 7 JULIJ 1880 voorm ten Btf ure in het Logement de P a auw te tWida van de volgende perceelen allen gelegen te Gouda als 1 en 2 Twee WJNKELUUIZEN waarvan een met BOVENHUIS en grooten Kelder aan het Veerstal B 127 en 127o en een aan de Boge O 136 3 11 Negen WOONHUIZEN waarvan zeven aan de Boge bestaande uit BENE DEN en BOVENHUIS O Nos 137 143a een met TOIN enz aan denTurfsingel P 157 en een metSOHUüRenz aan den WinterdBk Q 101 en 102 12 22 Tien perceelen BOUWGROND aan de Boomgaatdstraat achter de Karnemelksloot Breeder bg de biljetten en inlichtingen ten Kantore van Notaris Mr KIST te Gouda TURF Door de MAATSCHAPPIJ VAN LANDBEZIT te Mijdrecht wordt de NIEUWE STEEKTURF afgeleverd a f l per duizend scheepsboord volgens usance Mijdredtt De Administrateur 4 Jmii 1880 R p REUTER De onde geteek ilde heeft de eer aan zijne geachte Stadgenooten Architecten Metselaars en TimmermanslwIiB kennis te geven dat hij is aangesteld als A GENT voor Gouda en Omstreken door de Heeren DERICKö en GELDENS te Druten prov Gelderland Eigenaren der Alachinale Fabriek n Boulet vorui Plavuizen Holle Provul en Handvorm steenen De goede eigenschappen dier pannen bestaan vooreerst hierin dat bg het gebruik duarvaude beschoten kappeu kunnen worden weggelaten terwgl zjj tevens zoo dicht sluiten dat wind slagregen noch jachtsneeuw daar door heen dringt en evenmin toegang verleend wordt tot eenige onreinheid De holle steenen of kokersteenen zijn bijzonder geschikt voor binnen of scheidsmuren daar de hinderlijke gehoorigheid daardoor voorkomen wordt en tevens voor buitenmuren om het indringend vocht te weren het gebruik van welke steenen ook voordeelig uitkomt daar zoowel minder gebruik van specie alsook minder arbeid noodig is Provul steenen kunnen in alle soorten worden geleverd MONSTERS zijn ten zijnen huize ter bezigtiging Groote orders kunnen binnen den tgd van een maand worden uitgevoerd Ieders gunst wordf verzocht A Van dorst Gouda Spoorstraat Mejuffrouw BEGEER Wijdstraat verlangt met AUGUSTUS eene Openbare Vrijwillige Verknoping TE waddinxveen ten overstaan vaU den aldaar gevestigden Notaris Mr I MOLENAAR Bij veiling j WOENSDAG f Bij afslag 21 JULI 1880 beide dagen des voormiddags ten 10 ure ten koffiehuize van H SPITHOVEN aaü de Brug te Waddinxoeen van Twee Kapitale en de daarbij behoorende CIRCA 25 HECTAREN Ui tmuntende WEI OF HOOILMDEIT alles gelegen in den zoo gunstig bekenden polder Bloemeudaal binnen Waddinxveen Eerst in perceelen daarna in combinatiën eindelijk in massa Betaling der kooppenningen en aEUtvaarding op 1 September 1880 Alles in het breede omschreven bjj verspreide billetten Nadere informaliën geeft voornoemde Notaris MOLENAAR ten zijnen kantore D No 3 aan den Kerkweg te Waddinxveen alwaar opfranco aanvrage nog billetten kunnen wordenverkregen Gouda DauK van A BBiNKMAf Advertenliên Schroe toomboot Haatscliappij JOIBABBINO wegens de MASKERADE te LEIDEN den 22 JUNI o zallen de Stoontbooten ran GOUDA naar LEIDEN varen s morgens 7 90 8 ll OS namiddags 6 10 Van LEIDEN naar GOU DA anachUl nar overige diensten als gewoonlgk DE DIRECTIE BIEBEOTTELASU VAN J H ROSBERGEN Gebotteld op Flesschen Ptli PlLSEi ER BIER h SO Cent Raam te Gouda beveelt zich beleefdelgk aan t t het HERSTELLEN van alle soorten van PIANO S Civiele behandaling 43ok koopt hjj onde en afgespeelde PIANINO S MEID HÏÏISHOÏÏDSTEE kan dadelijk in een Burgerzin geplaatst worden Adres met franco brieven ondes No 453 aan het Bureau dezer Courant Mevrouw COSIJN op de Markt vraagt met AUGUSTUS een TWEEDE MEID tevens met Kinderen knnneudé omgaan Mevrouw PRINCE dk Jovo Turfmarkt H 87 vraagt met 1 AUGUSTUS eene genegen huiswerk te verrichten Germania te Stettin Deze Maatschappg slnit op zeer voordeelige voorwaarden alle soorten ran Ijevenêverxekeringen lAJfrenten enz Prospectussen en inlichtingen bg den Hoofdagent A K v D GARDEN Turfmarkt Gouda Heeren Kleeding Maga fn MABET A 54 Ontvangen de Nieuwste I Demi saisonenZomerstoffen QovDA DauK VA A Biinkkan IEMAND zoekt voor één of twee dagen in de week nette WERKHUIZEN Brieven franco onder Letters P P aan het AdvertentieBureau van A KOK Cohp Boeken Kautoorhandel ta Gouda GEVRAAGD 2 SGBILBESSEmTS tegen hoog loon en vast werk bg M BINNENDIJK Toor een Officier Adres onder 454 aan het Bureau dezer Courant J E KIEBERT iaret gouda maakt bekend dat zijn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 3 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROOTINGËN naar de laaUte vinding J de JONG Ax y Mr HMMEüttAN IMTRIIMEniELE ZIIVER R van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMENT Kni jersteeg K 227 Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadeljjk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN i Gouda tfr Eén afschrift is voldoende Ma Gfeneesktindige verklaring Den Heer Dr J G POPP K K Hoftandarts te Weenen I Stad Bognerstraat Mo 2 Als Geneesheer over meer dan 3000 arbeiders heb ik nw echt AIVATHËRrN l IO DWATER bg t Iqs raken van t tandvleesch of de tanden bg kwalgk riekenden adem bg scorbuth en andere mondkwalen steeds aangewend en daarby den besten baat gevonden Sedert 10 jaar maak ik dagelgks van nw Anatherin Mondwater gebruik kan zgn nut niet genoeg prgzen en beveel het iedereen aan als t beate Med en Chir Dr WOLF Lid van t Weener Med Doktoren College Geneesheer aan de Priv Keizer Ferdinands Noorderspoorweg FroRiosDORE bg Weenen 17 Mei 1878 Uepoti tiQ lUccD echte Aaatheria Ftv Mn eD z n geveihgd en te verkrijgen te Oouda b h Schenk wkkelier op de Hoogatraat A 123 te Kotterdam by F ï van Saoteu Kolff apoth en A Sobippereya Co blauwe porceeinwiukel te s Hage by L F Suabilié apoth te Delft bij A J van R jn en J E Kauwenhoven te Schiedam bij C Malta Oï j te Ltideii bg E Noordijict te Utrecht by P Aliens en Krnaii te Anitterdani bij V V Wiudheim Co en H H Ulolh Ct apotheek te Oudewaler bij 1 J van Vreumlngeu te Schoonhoven by A Wolir OPENBARE AANBESTËUING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op DONDERDAG den 24 JUNIJ 1880 des namiddags ten 1 ure in het RAADHUIS aldaar bii inschriiving AAN T £ BESTEDEN De Leverantie van 1eOüOO Unelmetselplavij 3 104 00 UMelklinkers 3 S0 000 vlakke grijze Vechtscbe klinken gewone vorm en 4 450 kabieke Meters zand voor de Algemeene Begraafplaats De Monsters xgn aan de Stad Timmerwerf te beucbtigen De Bestekken en Voorwaarden liggen dagelgks de Zondag nitg zonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Secretarie der Gemeente en aan de Stads Timmerwerfter inziwe De Inschrijvings Biljetten op zegel gescbreven geteekend en gesloten moeten den 23 Jung 18aO uiterlijk des namiddags ten 5 ure op gezegde Secretarie ingeleverd zijn Mederlandsclie Ithijusnoorwcg ZOMERDIENST 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTERDAM AKXHEM eu UTRECHT naar BCffTEEftAM HAGE eo SCHEVENIXGEN Van Amstebdam 6 30 8 10 9 30 11 25 12 50 3 5 8 50 9 65 Ab U£m 6 55 8 50 10 36 1 30 1 60 5 25 7 25 ÜTEïCHT 7 8 26 10 17 11 40 1 16 2 28 3 36 030 9 10 lO lo Harmelen 7 32 8 46 1S 3 1 36 3 55 9 35 10 35 Woerden 7 28 l 4 3 38 4 1 9 43 Oudewatcr 7 36 1 55 4 8 9 52 AinlcOJisl 7 50 9 10 10 48 12 28 2 15 3 Si6 4 25 7 10 6 10 58 Naab Moordrecht 7 5S 2 18 10 12 Niecwerkerk 7 53 2 18 4 2 10 12 Capelle 7 63 2 18 10 12 BoTTiaoAM 7 63 9 16 10 30 12 31 2 18 4 6 4 28 6 57 10 12 U 4 ZeveuhniienMoercapelle 7 56 2 21 4 31 10 9 ZoeterpieerZegwaard 7 56 2 21 4 31 10 9 Voorburg 7 56 9 13 12 34 2 21 4 31 6 10 9 Geavenhagb 7 55 9 13 10 52 12 81 2 21 3 4 4 2 4 31 5 7 4 10 9 11 1 Soheveningen 7 6 9 13 10 62 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 Van ROTTERDAM SCHE VENINGEN en t HAGE oaar AMSTERDAM UTRECHT eu ARNHEM Van RorrüKOAH 6 30 7 40 8 10 8 60 10 30 10 40 11 60 2 3 20 4 30 6 60 8 30 9 30 Capelle 6 41 10 60 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 57 2 16 7 8 8 43 Moordrecht 6 67 11 4 Ï 23 7 16 Aankomst 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 15 12 9 2 36 3 40 4 52 7 28 g 55 9 53 Soheveningen 7 7 30 8 6 9 40 10 11 16 1 20 2 35 3 45 6 6 7 46 9 Gbavenhage 6 25 7 80 8 U 35 lO lQ 10 30 11 46 1 60 3 6 4 16 6 36 16 9 30 Voorburg 6 82 10 37 1 67 4 21 6 42 8 23 ZoetermeerZegwasfd 6 45 10 60 2 10 6 66 8 38 ZeveBhuiieBMoeroapelle 6 66 D rr 2 20 7 7 Aankomst 7 13 7 69 8 27 9 5 10 43 11 18 12 12 2 38 3 87 4 49 7 26 8 68 9 67 Naab Oadewater 7 16 11 21 2 41 7 81 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 81 Harmelen 7 16 8 5 8 31 10 62 11 21 2 41 3 48 4 66 7 31 9 1 10 Amsterdam 7 16 8 31 10 52 12 16 2 41 3 43 4 56 9 1 10 Uteecht 7 16 8 6 9 11 10 52 li 21 2 41 3 4a 4 65 7 31 10 Arnhfh 7 16 9 11 10 52 11 21 3 43 4 55 7 31