Goudsche Courant, zondag 20 juni 1880

1880 Woensdag 23 Juni N 2469 im i f at f GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverienlieblad voor Gouda en Omstreken 18 als de door de Heeren Hoofdingenieurs ontworpen coupure Die weg is aangewezen op het plan C no 1 en 2 Volgens dat plan blgft de vaart voor kleinere schepen bg voortdnnng gaau door de Mallegaisluis en wgkt zij voor grootere in de 1 nrfsingelgracht van den bestaanden waterweg af om op eenigen afstand vau onze stad den IJssel te bereiken Aan dit plan is voor ons het nadeel verbonden dat de kom der gemeente zich allengs zou verplaatsen waarvan eene groote waardevermindering der gebouwde eigendommen aldaar het gevolg zou zgn Wg hebben om de hiervoren genoemde redenen de eer Uwe vergadering te verzoeken in Uw voorstel tot het verleenen van subsidie voor verbetering van de vaa t tusschen Amsterdam en Rotterdam de voorwaarde op te nemen dat de vaart worde gemaakt volgens het hierbg overlegde plan A of iJ of voor het geval dat dit U met geraden moobt voorkomen m allen gevalle volgens de planiMn C no 1 en 2 Deze bezwaren en plaanen werden in handen gesteld van den Hooid ugenienr van den provincialen waterstaat in Zttid Holland den heer J van der Vegt een d r ontwerpers van het plan Tak Zgn advies luidt aldns tOouda wenscht eene geheel andere ricbtiug dan die welke vroeger werd ontworpen en is door het zgkanaal dat die Gemeente met de gerectificeerde Kromme Goaw zou moeten verbinden met Ijevredigd iirta andere ncbtingw worden doof dat Gemeentebestuur m overweging gegeven Bg twee daarvan is het onnoodig stil te staan De ontwerpen sub A en B zijn onuitvoerbaar of althans ondoelmatig m zooverre de toegang tot de sluizen gebrekkig blgft en de uitvoering der werken noodwendig stremming der passaga tengevolge zoude moeten hebben Deze bezwaren gelden niet voor het ontwerp snb O Dat ontwerp is zonder twgfel bruikbaar en kan der scheepvaart dezelfde diensten bewgzen als het oorspronkelgke De voordeelen der bedoelde nchting zgn zelfs dat de Oostpolder voordeeliger wordt doorsneden omdat een kleiner deel diens poUers van een groudduiker afhankelijk wordt en de communicatie met het Moordsche Verlaat te Gouda ongehinderd blgft Bovendien wordt eene kleinere hoeveelheid lands vergraven dan anders het geval zoude zgn Nadeelig echter is deze nchting omdat de schepen daardoor tot een omweg an rnim 1 5 K M zgn gedwongen waarop de bochten wel niet te sterk zgn maar toch aanmerkelgk sterker dan in het eeiste ontwerp terwgl de aanlegkosten met 4 ton gouds ongeveer zjUen worden verhoogd lu de onderstelling van eene vuait vooi monitors en met 3 ton wanue r lucn alleen vei betering ten behoeve der lignvaart beoogt Het Gemeentebestuur van Gouda kan zichnog slechts noo le met dit ontwerp vereeiiigen en geen wonder De redenen toch waarom op hetbehcjudderbestninde richting wordt aangedrongen zgn dat hot gedwongen oponthoud bijde sluis hoe kort ook den schippers aiiileiding geeft om in de Gemeente de benoodigdheden vooi de geheele leis op te doen dat de gelegeuheid om vrachtgoederen te verzenden metde doorvarende schepen van groot belang it eu dat het heffen van tol eene aanzienigke bronvan inkomsten is voorde Gemeentp Het eerste voordeel nu is bg dit ontwerp zoowel als bij het oorspioukelijke voor de schepen die van de nieuwe ilnis gebruik maken vervallen tenzg de gemeente zich naardezgde dier nieuwe slius uitbreide Het tweede voor ¥ ij te Me WfcV OV sr f 1 iï 4 i £ SV in ¥ MXiifi m i tti il i f 4 DE WATEEWEÖ TU9SCHEN Amsterdam en Rotterdam In de aanstaande zomervergadering der Provinciale Staten van Znid Uolland zal een voorstel warden behandeld tot verbetering van bovengpuoemden waterweg dat ook voor onze gemeente vau groot belang ig Het IS bekend dat by de Kanaleawet van den Minister Tak werd voorgesteld de verbetering van den waterweg tasscheu Amsterdam en Rotterdam langs Alphen en den Hollaudscben IJgel dat door den heer Patyn m de tweede kamer werd voorgesteld te spreken van den waterweg tusschen Amsterdam en Rotterdam langs Alphen Oouda en den Hollandechen IJsel dat zoowel dit amendement met éen stem minderheid als Art 1 der Kanalenwot om redenen binten dit plan gelegen werd afgestemd en het ministerie dientengevolge aftrad De tegenwoordige Minister van Waterstaat js evenzeer geneigd tot verbetering van dien weg maar wgkt hierin van zgn voorganger af dat hy eerst door de provinciale begtaren de zaak wil geregeld zien alvorens met zgn Toorstel bg de wetgevende macht te komen Het plaa van den heer Tak werd dientengevolge ooor Gedeputeerde Staten van ZuidHol iand gezonden aan de besturen der Hoogheemraadschappen en Gemeenten doorof langs welke de waterweg loopt net Je vraag oi eg tog8a de uitvoering van dat plan eenig bezwaar liaJden en zuo ju op welke wg e daaraan naar bun inzien bet best tegemoet zou kunnen worden gekomen zonder benudte ing aan het doel dat met de vaarts verbetenng wordt beoogd Aan het bestuur van deze gemeente werd uit den aard der zaak deze vraag gencht en bg missive van 7 Febraari j 1 werden door B en W de bezwaren ontwikkeld tegen deze afsiigdmg van bonda vau het scheepvaartverkeer Deze bezwaren ook dit is bekend zgn drieledig lo hit verlies dat de winkelier zoude lijden door het verplaatsen dier doortrekkende schippersbevolkmg 2o de groote schade aan ons fabriekswezen en onzes handel door de uitvoering van dat plan toegebracht 3o de nadeelige invloed die door het verleggen der vaart op de gemeente financien zou worden uitgeoefend Na de ontwikkeling dezer bezwaren die voor onze stadgenooten althans wel achterwege kan blgven gaan B en W aldus voort üp tweeërlei wgzekan met eerbiediging onzer belangen de scheepvaart in het genot eener uitstekende vaart worden gesteld namelgk door zoo als op het nevensgaand plan A wordt aangegeven eene groote sluis van 140 Meter of langer te leggen naast de Mallegutsluis oi door volgens plan tl met wegbreking der tegenwoordige Mallegatslnis eene groote en eene kleine slnis te bouwen m den Stads Uiterwaard even buiten de stad In beide gevallen zou de TurfSingelgracht hier en daar kunnen worden verbreed door het afsteken van een gedeelte van de stadsvest De Kromme Gouwe zou moeten worden afgesneden op dezelfde wgze als dat door het zgkanaal van de heeren Hüofdiugenieurs geschiedt Voor het onverhoopte geval dat tegen deze plannen bedenkingen mochten bestaan zou nog een derde weg mogelgk zgn die voor de scheepvaart geen enkel bezwaar oplevert en ofschoon voor onze gemeente veel minder gunstig dan de plannen A en B toch niet zoo hoogst nadeelig deel zal naar t mg voorkomt geheel blgven bestaan voor de schepen die de Mallegatslnis willen doorvaren maar de ovengen nouden zich toch zeer zeker in de gemeente niet op tenïg zg vrachtgoederen voor Gonda geladen hebben of zgn aangewezen om daar te laden Ik voor mg kan dus niet inzien dat wat dat betreft dit ontwerp voor die Gemeente zooveel gunstiger is dan het oorspronkelgke wanneer men daaraan het zgkanaal naar de Kromme Gouwe toevoegt tenzg de ngverheid in Gonda zich nog aanmerkelgk uitbreide zoodat ook voor die vaartuigen welke thans de Gemeente niet kunnen bereiken lading is te vinden Eindelgk zoo zegt het Gemeente bestuur kunnen de rechten alleen geheven worden wanneer werkelgk van de werken in de gemeente wordt gebruik gemaakt Maar men kan bezwaarlgk de vaartuigen tot een zij het dan ook kleinen omweg noodzaken en zich daarvoor niet ouaanzieulgke uitgaven getroosten alleen opdat Gouda rechten heffe Ovengens mog met worden voorbg jgeziea dat van de verbetering van den waterwég eeüe toeneming der vaart te wachten is Doet na die waterweg Gouda aan en is het recht van Gouda tot tolhetSng onbetwistbaar dan volgt daaruit dat de Gemeente door die vermeerderde vaart eene directe vermeerdênng van inkomstea ZQU gemeten zonder e mige opoöenng harerzgds met alleen maar aU een dadelgk gevolg van den gekozen omweg en daarmede m verband stifaiide hoogere aaolegkosten Een billgk vergelgk schgnt mg mtusschea met oumogelgk De aangegevene nchting van ontwerp C ig gelijk reeds gezegd zeer wel bruikbaar en het langere traject van nog geen 2 K M kan evenmin ernstig bezwaar opleveren Men zou dus ten behoeve van Gouda dit ontwerp voor het vroegere lu de plaats kunnen stellen Indien nu echter de Gemeente Gouda hecht aan de indirecte voordeelen die voor hare nenngdoende burgers en voor haren handel aan de door haar voorgestelde richting zjn verbonden dan moet ig dunkt mg ojk h t bewgs leveren dat het baar met die voordeelen ernstig gemeend is en dat zg met ouder den schgn van indirecte voordeelen te 4oekeu uitsluitend directe voordeelen beoogt Dit bewijs nu is te leveren wanneer de Gemeente zich bereid verklaart om na de voltooiing der nieuwe werken en gedurende den tgd dat zg alsdan nog tot oiithe£Sng is gerechtigd slechts de helft te zullen heffen der tegenwoordige rechten Op deze w gze zou naar t mg voorkomt de gemeente Gouda Gedeputeerde Staten hebben zich met het derde plan door het bestuur van Gouda voorgesteld vereenigd en geven alzoo aan de provinciale Staten in overweging om hen te machtigen ten behoeve der verbetering van deu waterweg tusschen het IJ en de ZnidHollaud sche rivieren en stroomen bg overeenkomst de Provincie ZuidHolland jegens het Rgk te verbinden tot beta ing van een bijdrage nit de Provinciale fondsen van 1 500 000 in de kosten van aanleg en van 10 000 sjaars indekosteu van ondel hond de laatste af koopbaar tegen dtn penning 20 wanneer die verbetenng door den Staat wordt uitgevoeid eu deze het verder beheer en onderhoud op zich neemt mits onder anderen bet plan door Burgemeester en Wethouders vau Gouda sub c overgelegd dat is de rigting uitgaande van den IJssel ongeveer 1000 M benede i de Mallegatsluis noordwaarts tot lu de lurismgel bg het Rabat worde gevolgd tenzg de