Goudsche Courant, vrijdag 25 juni 1880

tot de gevotjjtrflking dut hoe grooter de aschge halte 1 dn te slichterde tnlwk Moeielgk bfandbwe tHbaksocrleii laten zich verbeteren door ze Ie befaaudfleu met oplossingen van organische potaschloDIeu ynsteruiurc eu oitroeuzure zouteul Verdi r oefent volgena heni het niooliKe gebalte geen iu loed op de brandbttre eigenschappen De Tijii heeft in een tweetal artikelen het iretsontwerp tot büteageirng van het drankmisbruik besproken De houfdvroag Is er binnen de perken der roeping en der be oeg lhfid van den Staat dringende of althans genoegzame reden om zulk een wet in het leven te roepen P zoo in het algemeen gesteld meent het blad bevestigend temoeten beantwoorden roa ir niet op de grondender Itegeering want iudicn het den Slaat slechtsom een mfddellgk gevolg om zei elgken stmn tedoen is dan mug hij thuis blyveu Ons volk wiliu het algemeen van dien steun niets weten het beschouwt den Slaat als den handhaver van recht n orde den tucbtmeester in hem te erkennen weigert het volstandig Eu vooral de Xed Staat moet hier zwijgen omdat hg door ziju kieswet en dqor zgn onderugs politiek zelf onzedelijk handelt Mnterieele geen zedelijke leun ligt op düi weg vanden Slaat Uit het feit nu dat de 7 81 liter dieons volk in 1870 per hoofd gebruikte in 1878 reeds tot 9 85 liter per hoofd zijn a ngegrof id volgt oog geeosziii rial de wet m t haar regeling van den dfankvfrkuop in het klein moet tnsschenbfide treden Brengt die wet geen positief voordeel aan dan iszg als ovtriollige eu gevaarlijke slaalsbtmueiiug te Ttrwerpen Waken tegen t uilbreiden van het getal kroegen en tegen het vereeuigen van het tappersbedrijf met eenig ander U roep of ambt b v vantolgaarder sluiswaohler enz het neien van tappc r jen in huizen wa r de gemeenteraden vergaderen A t lies noemt de Tijd zcr gcwenscht en daarin kan zij t ontwerp van guiisohcr harte steunen Mftar vooral de strafbepalingen gaan het blad te ver Deze miskennen de behoeften der winkeliers ten plattelande die hun klanten gewoonlijk iets aanbieden als zij komen koopen wat lu art 16 straf baar wsrdt gesteld Zij gaan te ver waar zij zelfs worden uitgestrekt tot uitsluiting van kiesrecht eu verkiesbaarlieid Die straf is veel te iwaar Vrijdag 25 Juiil 1880 N 2470 GOUDSCHE COURAWT leuws eoAdverleotieblad voor Gouda en Omstreken Laatste Berichten Berlijn 21 Juni De Kamer van afgevaardigden beeft het voorslel Slengel betreffende de verplichting tot aangifte der bisschoppen aangenomen eu daarna art 4 van het wc Isontwerp betreffende de g deeltelijke opheffing der Mciweiten aldus gewijzijpl goedgekeurd Parijs 21 Juui De Senaat heeft met HO tegen 119 sleiuineu de urgentie aangenomen voor het wetsontwerp strekkende tot opheffing der aalmoezeniers by het leger De bureau s der Kaïner hebben 11 leden in de commissie benoemd die gunstig gestemd zijn voor de amnestie De commissie koos Guiohard tot hareu voorzitter t n Bollue tot hareu secretaris Parijs 21 Juni Ue Sfuaat heef besloten morgen de arlikeldii der wc t bc Ireffcude de uplitffing der aalmoezeniers bij hel cgir in behandeling te nemen In de Kamer heeft de minister president Freycinet de amnestiewet verdedigd en betoogd dat zij als staatkundige naatregel behoort te worden uitgevaardigd Gambetia heeft den voorzittersloel verlaten eu ene redevoering uitgesproken ten gunste van de amnestie ig moest zeide hg verleend worden vóór de algemeeue verkiezingen Veriolgens is de wet aangenomen met 333 tegen 110 stemmen nadat een amendement van Barlhe iner 262 tegen 185 temmen was verworpen strekkende om daarvan de veroordeelden wegens doodslag en brandstichting uit te sluiten Berijn 21 Juni Horgen houden de gedelegeerden zitting en Woensdag de oonfereutie van gevolm ichiigden De quaeslie of eenc commissie i loco een onderzoek 2 1I iuiullcii wtlke dezer dagen weder raak in de dagbladen bclini deld wordt kan zooals de laken thans staan nog niet een punt van beraadslaging hebben uitgemaakt Voorloopig geldt het slecht de bepaling der grenaliuie en daarna zal worden overlegd hoe de besluiten der conferentie aan Tnrkge en Griekenland ter kennis zullen worden gebracht met welke vraag ook het al of niet zenden ener oommissie m loco samenhangt BurKorüjiie Stand GEHOREN 18 Jam Hc oricus Johannei Jonpbus onderi A F Ruggen cci M E Jopsten Alida Marlma ouden J J Mhulmi c li C Hork Ad cana Johanna Kraitcina oodrn W HoetHHik en F Mulla rt Piettmella Corlflia oudrn K Heg en N de Koncnjl JO Men Margarflha onden U J UareuJ tu M Meiiiljud OVERtEDEN 19 Juni A P Houdnk Ij 11 m U i P v n der Pool ö j B J v D HeerasberfKO S4i 11 UI D van iltr Vpgt 6 w l de Jüo 10 m H I Goudriauii 2 lu Si M J Wieztr 7 m ADVERTENTIÉW Getrouwd C VAN VEEN EN G F WELTEB die teyens namens wederzijdsche betrekkingen hnnnen dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling bg die gelegenheid ondervonden Gouda 21 Juni 1880 V Heden overleed in den ouderdom vanbijoa 25 Jaren mgn liartelük geliefde Echtgenoot BERNABDÜS JOHANNES VAN HEEMSBEBGEN Wed A J VAN HEEMSBERGEN Gouda 20 Juni 1880 Bbrlijn V Namens onze geliefde Ouders wordt hartelijk dank gezegd voor de vele blyken vanbelangstelling bij hun VIJFTIGJABIGEECHÏVEBEENIGING ondervonden H J NEDERHORST G NEDERHORSTZwABT Gouda 22 Juni 1880 PHOTOGEAPHIE uUsluttend in Koolilruk SPECIALE INRICHTING voor zeer fijne vergrootingen ONVERANDEBLIJKE PORTRETTEN F Halting üosthavcii B 14 BEBGMANNS ZOMEBSFUOETEU ZEEF Tot volkoineiie verwjjdering der ZÜMKRSPROETEN alleen veikrijgbaar per stuk a 45 Cents bjj L S JHENK Hoogstraat Door de MAATSCHAPPIJ VAN LAjilDBEZIT te Mijdrecht wordt de WIEUWE STEEKXUltF afgeleveW a 1 per duizend scheepsboord volgens usance Mijdrecht De Administrateur 4 Juni 1880 R p REUTER Prof PergrërdAÏïon HAAE EZTEACT Hoeveel middelen zijn er ten allen tgde niet aangewend om het haar te behouden te doen aanwassen en te verfraaien het haar hetwelk een belangrijk sieraad van den mensch uitmaakt en door jong en oud op hoogen prjjs gesteld wordt Slaagde men somtijds door het eene middel min door een ander meer beter volmaakter en geschikter middel werd zeker nooit uitgevonden dan Pr Pergrerd AIIoii haar cxtract Uit een onopgemerkte plant werd door een bekwamen plantenkenner dit heilrjjke middel bereid L it deze plant namelijk wordt dit extract vervaardigd dat tijdig gebruikt het uitvallen van het haar tegengaat en men voor vroegtijdige grijsheid niet bevreesd behoeft te zjjn zoodat het met recht eenhaarversterkend haarontwikkelend middel mag genoemd worden Hetzelve is a 40 ets per flacon verkrjjgbasr bg Mej de Wed BOSMAN Gouda E A G VAN ÜETH GODDA DbUK va A BalNKMAIf TEE OPLEimiTG IN EEN VAK en tot het doen van eeaiir Loopend werk wordteen Fatsoenlijke JoM je gevraagd die goed kan LEZEN Zich te vervoegen aan het Bureau dezer Courant omler No 455 Badhoeve in Haarlemmermeer TE KOOP Jarige Jtammen LlnkolnehireraafSo Jtatnlamtneren dito 40 Worden geleverd franco Amsterdam na ontvangst van Postwissel Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE mmi MM of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschildere de Gebroeden Dirk en Wouter Crabeth OOOB CHBISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kansten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Centen ederlan Isclie llliilnsmMirwce ZOMERDIEiNST 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 3e KI Van AMSTER iM AUNHEM en UTHUCHT naar BaiTERDAM s HAQEen TOHKVENI VOEfJ Van Amsteedam 6 30 8 10 9 30 11 25 12 50 3 8 8 60 iM I Abnhek 6 66 8 60 10 36 130 l 0 6 25 7 26 ÜTIIKCHT 7 8 86 10 17 11 40 IJ6 2 28 3 35 6 30 10 10 1 i Harmeien 7 22 8 46 12 3 1 36 3 J6 9 35 10 35 Woerden 7 28 1 44 3 38 4 1 9 43 Oudewater 7 36 1 55 4 8 9 52 Aankomst 7 50 9 10 10 48 12 28 2 16 3 3 6 4 25 7 10 6 10 58 Naae Moordrecht 7 63 2 18 10 12 Nieawerkerk 7 53 2 18 4 28 10 12 Capelle 7 63 2 18 10 12 RonïttüAM 7 63 9 16 10 30 12 31 2 18 4 6 4 28 6 67 10 12 11 4 ZereuhuijeuMoercnpelle 7 66 2 21 4 31 0 9 Zoelernieer Zegwaard 7 5ii 2 21 4 31 10 9 Voorburg 7 56 9 13 12 34 2 21 4 31 6 10 9 s Gbavenhaoe 7 56 9 13 10 52 12 34 2 2 3 4 2 31 6 7 4 10 9 11 I boheveningen 7 56 9 13 10 62 12 14 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 Van KOrrERDAM SCHEVENINGEN en s HAÖE naar AMSTERDAM UTEEOHÏ eu Van fiorrEEDAM 6 30 7 40 8 10 8 60 10 30 10 40 11 60 2 3 20 4 30 6 60 8 30 9 30 C ipelle 6 41 10 50 2 9 7 Niouwerkerk 6 49 10 67 2 16 7 8 8 43 Moordrecht 6 67 114 2 88 7 16 Aankomst 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 1115 12 9 2 35 3 40 4 52 7 28 8 66 9 63 Sche euingen 7 7 30 8 5 9 40 10 1116 1 20 2 36 3 46 6 6 7 46 9 8 Gbavenhaoe 6 26 7 30 8 a 35 10 10 10 30 11 46 1 60 3 5 4 16 6 36 8 16 9 30 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 42 8 23 ZoetermeerZegwaard 6 45 10 60 2 10 8 66 8 38 Zeveuhnizen Moeroapelle 6 66 1 2 20 7 7 Aankomst 7 18 7 69 8 27 9 6 10 43 il ls 12 12 2 38 3 37 4 49 7 26 8 68 9 57 NaAB Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 Harmeien 7 16 8 5 8 31 iq 62 11 21 2 41 8 43 4 66 7 31 9 1 10 Amstebdam 7 6 8 31 10 62 12 16 2 41 3 43 4 65 9 1 10 Utbecht 7 16 8 5 9 11 10 52 11 21 2 41 3 4 4 66 7 31 10 Abnhfm 7 16 9 11 10 52 11 21 3 43 4 55 7 31 EOEPOEINENTIITG BUKGE MEESfER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter algemeene kennis dat geregeld eiken Dinsdag en Vrgdag ten S j uur in het Gasthuis gelegenheid zul bestaan om zich koittelooi Ie doen inenten en heriuenten Gouda den 24n Juni 1880 Burgemeester en Wethouders rooruoemd VAN BKRGEX IJZENDOORN De Sicrelaris BROUWER BUITEiSTLAND Ilulleiilaiidsch Overzicht Iu de Fr iiisc ie Kamer is met meer dan de verwachte in erd rheid 333 tegen 140 de amnestie goedgekeurd na ecue n deroeriug van Gambetia De algemeeue indruk schijnt te wezen dat kg uu niet lang meer lal kuuiieu waigereu aan het hoofd der regeering op te treden Meu weet echter d it Oamlwlta wauneer dit van hein ifbangt het niet sal doen vourJat de algemeene veikiczingen hebben plaats gehird eu daardoor eene meerderheid is verkregen waarop blyveud valt te rekenen Met de gissingen over hetgeen in de Berlijnsche na conferentie verhandeld wordt zullen wy ons heden niet bezighouden eveumiu als met de otRcieele diners uau welke de hceren deel iiemeu fii laugrgker lijkt jus eeu uit Ka ip8tad te LJiiden ontv in en telegram Mrkg Paal Kruier Au bdmtde leider der TnntTaalscfae boeren verklaart dat hij vuur het behoud der rust in de Tr iusvaul niet kan iustauu wanneer hun het uitzicht niet geopend ordt up het her krijgen hunner ojmfhankelgkheid Wel mocht futti onl ings den heer Gladstone vooriicllen als rHiehtelaos met eeu snoeimea trachtende wat ruimte te maken in den doolhof van politieke moeilijkheden door zijn voorganger die met een bloempje in deu mond het werk staat aan te kijken hrui nagelatin Drze trausvaali use8lie is Z ker uiat een van de muist harde noten welke men hem te kraken heeft grgeveii Intusschi ii heeft het pirleweut vrij onverwacht den heer Wilt rid Lnwson een veteraan in deu strgd tegen bet misbruik van sterken drank eindelyk zgn zin gegeven Zyii wetsvoorstel om de geiUeeutelyke overheden het recht toe te kennen om de uren van openiug eu sluiiiiig ikr herbergen benevens nog eenigc andere beperkende maniri gelen vast te stellen is namtsiyk met 229 tegen 203 stemmen aangenomen Twee itiiiiitters de beeren Glad ione en Uartington stemden tegen doch iH dan na zich op een persooidgk stan lpunt geplaatst te hebbeo waardoor de overige ledeil van het kabinet geheel vrij bleven iu hun gevoelen De heer Bright en andere ministefs stemden dan ook voor Op deze wgze wordt in de Britsche kabinetten de homogeniteit der bewindslieden altijd opgevat hetgeen voor de bestendigheid der minislerien zeer voordeelig en voor de eenheil van het bestuur zilfs beter is dan de schijnbare overeenstemming welke in andere consliliilioneele landen over de ratest uiteeuloopende onderwerpen tnsschen de leden van ecuzelfde kabinet verlangd wordt Na een langdurig debat werd de motie van frilTard strekkende om Bradlaugh noch na een verklaring noch na een eed toe te laten met 276 legen 230 stemmen aangenomen Deze uitslag werd door de oppositie met daverende toejuichingen ontvangen In Italic is in den laatsteu tijd inrer leven bg de clericale partij op te merken Dit bhjkt o a nit eene rarottJaire van het vaste cuinile voor de Katholieke belangen aan zijne verschillende afdcelingen In dit schrijven wordt de deelueming der geloovigen aan de gemeentcigke en provinciale verkiezingen dringend aanbevolen als middel lot bevordering der godsdienstige en zedelijke belangen van gemeente en provincie rvci zeer als der elnjthuisboudkandige eu financicelc Meer brpnald met het oog op de nieuwe verkimingen wordt aanbevolen met alle krachten de verkiezing te steunen van hen die bij geschiktheid en bekwaamheid de rechten der Kerk benevens de godsdienstige en zedelijke ontwikkeling van Let voÜ willen bevorderen en begrijpen dat een goed ea verstandig gemeentelijk eu provinciaal beheer zontter godsdienst en zedelijkheid onbestaanbaar is Deze aanbeveling is opmerkelijk omdat zij beschouwd wordt als eene voorbode lot deelneming aan de itaatkundige verkiezingen De arbeid der talrijke ooniinissieu door de Russische regeeriug benoemd tot onderzoek vap den fiuancieclen toestand van Rusland door den oorlog geschokt heeft nog geen rtsultaat opgeleverd Men had gehoopt zoo scbrg ft men uit Petersburg tot de aisehalHug te kunnen geraken van het hoofdgeld dat zoo zwaar op ae boeren drukt Doch de commissie met du onderwerp belast kan het niet eens worden Deze tnuigheid bij zooveel wat dringend afdoening eischt verwondert eu bedroeft de ijverigste aanhangers der regeering Men leeft hier zegt een corresp ud ut van Ie Tempi bij den dag terwijl men integendeel door gepaste hervormingen had moeten voltotien wat vóór twintig j treii zoo goed was begoa en Het jaar 1880 is tot nit toe niet gunstig voor Rusland zegt hg verder De branden u men toe de oogst staat iu versoheidetie streken slecht de verscbgning van deu kever in het luiden eu van den sprinkhaan i i dau Kitskasus baart der landbuttwende bevolking groote bezorgdheidL Dezelfde briefschrijvMr de t eeuige bgzonderheden mede over de reeds bekende veranderingen welke iu het opperbestuur vau Palen en ran verschillende llussisohe protiinjiea i ju j b v Q aftreding vji gf if Kotzebue als gouverneur genei al rin Polen na zestig jaren dienst wordt lu Polen betreurd Gedurende zgn bestuur werd geen enkele dwangmaatregel geiiomeiii integeuileel trachtte graaf Kotsebue zooveel mogelijk de herinnering aan oude grieven weg te nemen Het was hein gelukt eene toeoadermjtptusschen de Poolsche en de Russische maatsoRappij te bewerken In de laatste jaren ia Polen m welvaart vooruitgegaan en de ngverheid vooral die van katoen buitengewoon iu ontwikkeling toegenomen De spoorwegen welke de Russische regeering liet aanleggen hebben natuurlgk veel tot dien vooruitgang bijgedragen De Russische pers is vaak genoodzaakt te erkennen dat Polen in beschaving en inrichting Rusland vooruit is BINNENLAND GOUDA 24 Juni 1880 Naar wij vernemen beslaat het voornemen om weldra eene nieuwe utlgave te doen veischijneu van de Orde der Texten welke op feestdagen alsmede over het Igden des Heeren in de Hervormde jemeente alhier verklaard worden Een n iiinilijst der Predikanten sedert de vestiging der gemeente alhier werkzaam z d aan het werkje worden locgiroegd even als dit bij vorige uitgaven het geval wus De in dit jaar beroepen predikant dr H C v n Rhgn is juist de tachtigste In do zitting der Rotlerdainsohe Arr Rechtbank van Dinsdaf morgen stond o a terecht E K zonder beroep wonenile te Gouda bekl vnn diefstal van een ketclije Eisch opvoeding in een verbelerliuis tot haar 20e jnnr Over 8 ilagen uilspraak Z M heeft ingevolge art 84 der Gemeentewet eervol ontslag verleend aan A C Snel als Ie luit bg het 6e bataillon rustende schutterij in ZuidHullund Zondag 4 Juli s middags 12 ure zal in het Gebon v voor Kunsten en Wetenschappen Ie Lrtriclit eene algemeene vergadering worden gehouden waal lil de op 14 December 1879 benoemde Commi5iie mppurt za uitbrengen over bit op te ricbien Pensioen Weduwen en Weezenfonds voor Ge meenteambtenaren De Sttttttict meldt dat iu het tijdperk ran 16 Mei toi 12 Juni 1880 blijkens ingekomen ambtsberichten door longziekte zijn aangetast 8 runderen waarvan drie in Noord Brabant en vijf iu ZuidHollaud In het vorige tijdvak van vier weken waren 2 runderen door die ziekte aaugetosl Zondag nacht is te Leiden door den agent van politi Schouten een aanhaling gedaan wegens ongedekt vervoer van 1400 liters gedistilleerd van eea branderij op de Hierengracht naar een distilleerderg nitknmend aau de Nieuwe Rijn aldaar Onmiddellyk bijgestaan door andere agenten die op het gegeven sein en door den Rijk commies Scheller die r a oproeping aangesneld zijn werd de agent lan poging tot misbandeling bevrijd Het voorloopig comité ter bevorderiug fan deinzending van Melk en Fokvee eu Zuivel op de tentoonstelling te Londen heeft besloten alle vereenigingen en particulieren die door t toezeggen vanbijdr igen getoond hebbeu in deze nationale zaakbelang te stellen uit te noodigen een vergadering by te wonen ter bespreking van de wijze waarop datdoel het best bereikt kan worden Die vergaderingzal gehouden worden te Amsterdam op Maandag 28 dezer te één nor iif een der zalen van Artis aldaar 1 Nadat het hoofiibcstuur der Ned Vereeniging tot bevordering van Koepokinenting te Rotterdam mda in 1874 een blsnrlje verspreidde over de pokkeu en haar voorbehoedmiddel heeft zij thans nader tu eeu geschrifije ondtr den titel De Koepokinenting hdar gevoelen daaroier uiteengezet Overweegt men dat in ons kleine land gedurende de pokken epidemie vnn 1870 73 meer dan 20 000 personen aan die ziekte bezweken zijn daU is Het zeker niet noodig bij veruieuwing de algetoeene belangstelling in de vaccinatie te verlevendigen Het nieuw geschrift bevat eeu aantal wenken van groot belang voor allen zoowel tot aanbeveling der koepokinenting die het moorddadig karakter van de pokziekte grootcndeels heeft doen verloren gahn Us omtrent haar toepassing die dikwerf veel te weusclien oterlaat èn door de werkeloosheid der aangewende stof èn door de te late inenting of bet vcizmin der tijdige herenling Wg stippen er let ta t volgende uit aan D iar de statistiek leert dat de vatbaarheid voor pokken vermindert naarmate het aantal iiieutings litteekens grootcr is mag het aantal koepokken niet te gering zijn 8 a 10 pokxeu zijn voldueiule Een grooter aantal schaadt niet Is liet aantal koepokken te gering b v minder dun 4 dan is het noodzakelijk dat op den 8n dag uit de eigen koepokken of zoo deze onbruikbaar zijn met stof otiDiiddellijk aan t kalf of een ander kind ontleend nieuwe pokkeu bijpukken worden gezet Kort geleden is in ons land eene Harddraveryveri eniging opgericht door eeuige aimzieulgke tit hebbers van paarden dressuur Deze vereeuig iog stelt z ch ten doel het tokken vau harddmvcM aan te moedigen het houden van een stamboek Vau de harddravcrs om deze dieren tot een bepaald en keulgk las te brengen het uitschrijven van harddt avergen op langere banen gelijk in bet buitenbnid gebruikelyk is en deze wedrennen meer tot algemeen nut te doen strekken Onder leiding van den heer N Wafelbakker yergadeidcn MaaniJngraidd ig in Arti een groot aantul leden dezer vereeuiging en namen daar een hoogst gewichtig besluit Nederland zal in bet vervolg evenals Ie Derby Epsom uf Longcbainps zjjn eigi 11 utdrenncn bezitten De plaats waar deze wedrennen zullen gehouden worden is de hei in de nabgheid van Laren eu Bu sum aan den spoorweg gelegen Deze heelt de hariidraverij vereeuiging voor zooveel dit noodig is tot hare beschikking gekregen eu daarop t ecu ellipsvorroig rtnperk uorden aangelegd stüx 1600