Goudsche Courant, vrijdag 25 juni 1880

M Icugle bg eai bnnnbrcedte Viui 20 M lu het tuiddeiij rdeeUe van dit biu vrerpig rond renperk zal ie plaats SLjn vour de rgtu en eu toeschouwers terwgl vuor de leden der Verefuiging op eene hoogte nevens dit terrein gelegen eene tribune g bouwd nordt welke eeu pniChiig gezichipuut op het geheel geeft NMionale en iaternationale dravergen alleu hi r gehouden worden wedrennen steeplechases enz terwgl verder de gruole b iaubreedie gelegenheid elienkeu zal eeu groot uaiual paarden tegelgk te laten kampen lu de tweede helft van Augustus wordt gerekend dat op dit terrein de eerste wedrennen lutleu plaats hebben ïot bestuursleden der harddrbTdrij vereeniüiug zijn in de nreeuigiug van Maandag benoemd de heeren N Wafelbfikker voortilter en ï W van TnijU Tan Serooskerke n secretaris vun het voorloopig comité eu verder de heereii G J Van der Oudermeuleu te VHigt jhr ri H L Mock en H van WicVeVoort Orommelia te Haarlem H N Bjx te Dordrecht eu baron W ran Nagell Vi het hul leblgk den Generaal van der Heijden iiu te bieden is bggedragen te Gouderak 13 7 5 en te Berkenwoude ƒ 12 15 Vmi het ontwerp legen het ilrunkmisbruik nauw v fbaiul houdt met de wet op de postspaurbunken ip het vuigeus den Haagschen briefschrijver der J i Ci in de bedoeling der regeeriug liggen beide Ucli loo mogelijk met 1 Januari 1881 in te voeren Voo de wel op de posispaarbankeii is reeds een referendaris aau het dep van waterstaat benoemd die de speciale opdracht heeft voorschriften voor de jiil oeriug der wet te ontwerpen i e keuze tvqor lte rereerrnde betrekkins is gevallen op mr 6 de Bosch Kemper vroeger referendaris voor de Statistiek nan het dep van binucul zaken Het aan Met Faderland ontleende bericht dal om het gevaar voor besmettelijke ziekten doorhet bgcenzgn van veel meuschen te voorkomen ditj aar geen groole mknoeuvres gehouden zouden worden en alzoo eea bgzoudere lichtingen worden Opgeroepen schgut ojuist te zgn Althans men Aelt ons mede dat tot nog toe noch bij het Departement van oorlog iMoh bg de betrokken burgerlijke en militaiie Jintoriteitsn van dergelijkeiiepoling iets bekend N B Cl Sen eerste gsval van pokken heeft zich te Maastricht geo ubaard X e Igderee i onmiddellijk naar het gesticht Ctimriéubetg leitmstii Zaterdag Jl heeft zich naar men aan het N f J É mededeelt een geval van pokkeu voorgedaan te FoUega gemeente Lemsterland een meisje srouende op de f Kooipluats een zeer afgezonderd el a boere plaats ie éoot die ziekte aangetast Op het aan den gemeenteraad van Rotterdam gedaan verzoek van beschikbaantelling van ecu terrein voor openbaren speeltuin hebben B en W den raad in orerwegiui gegeven daarvoor onder zekere voorwaarden een terrein aan te wijzen tussclien dec Bouemsiagel eu den Uoogeu Boezem ten noorden aa den Goudsehen Uijweg 3Iet de uit Umuiden itgaande Noaci III Tcrtroklfen twee Eogelsche heeren om op Java tegaan jagen Ware sportsmen N v d D oor het hoofdbestuur der Maalschappg tot Nut d f Israëlieten in Nederland is dezer dagen een oiroulaire verzonden waarin de ondersteuning en nm werking wordt ingeroepen voor bet Algemeen schoolfonds Dit fonda heeft ten doel de bevorde ritig van alle takken v n onderwijs qnder de Israë lietea in Nederland Tot bereiking van dat doel worden de middelen van het fonds hoofdzakelgk ftUmewënd tot betaling geheel of gedeeltelgk van liet sphoolgeld voor openbaar uitgebreid lager middelbaar en hooger ooderwge van kinderen wie onlera daartoe niet in slaat zijn Sedert de op nohling van dat fonds in 1868 werd aan 82 jon galiagett 3287 26 3 voor ouderwgs verstrekt De AmtUrdaiiuelu Ct ontving een brief ran een Arasterdamscbe dame die te Londen met een £ ngalsohmaa is gehuwd en Annemie heeft zien rertoonen Die dame schrgfl o a in haren brief t Ik kan B zeggen mgn man die gelijk gg weet geen woord Hollaodaofa rersiaat was even verrukt ala ik over hna apel Alle aotenrs en actrices waren nitnemend Het publiek bestond geloof ik grootendeels ait Engelschen en juist achter ons zaten mr en mrs Kendal twee der beste Engelsobe tooneelspelers zg rirpen maar al door perfect beautiful CM wisten bijn i gpen woorden Ie vinden ran benondering Toen ij er uit gingen hoorden wij nil is dan uHroepen van lof en hoorde ik eeu heer zdfs zeggen That is not any more acting that is life Dat is geen tooneelspel meer dat is het leven Hed Ik was Woensdag Frou Frou gaan zien ran Sarah Bernhardt dooh dnt is clinquant er tegen Ëufiii mgn hart zwol van trots eu was ik eeu man dan schreef ik een artikel dat ik aan een Holtaudsobe courant zou inzenden Uit Londen wordt het volgende geschrevea aan bet RoU KieuwtUad Zondag 20 Juni bad er een groot diner plaats in The Orilerion De Green Koom club eene vereeuiging van artittrn en toouielschrijveis gaf haar jaarlijksoh feest Ken banket van 180 converts was aangerecht tot bijwoning waarvan de directie van het Hollerdnrasoh Tooneelgezelsohap de hh Ie Gras van Zuyien en Haspels waren uitgenoodigd De tafel werd gepresideerd door den heer A J Byron den auteur van Our Be Verder zitteu aan de hh Uenry Irving Toole Charles Warner David James Thorne John Hullingshead Lionel Brongh Charles Dickens de zoon van den beroemden romanschrijver Joseph Knight de criticus van de Globe en meer oeiebriteiten op dramatisch eu letterkundig gebied Onder de toasten die uitgebracht werden was jer eene op het Nederlandech gezelschap De heer Knight die dezen toost instelde vond luide instemming bij al de aanwezigen toen hij verklaarde dat de wijze waarop door de Nederlanders komedie werd gespeeld boven allen lof verheven was en dat het Botterdamsch gezelschap wat ensemble en samenspel betreft minst genomen de evenknie was der beroemde Comédie freitfam dat hun wijze van acteereir en hun gelaatsuitdrukkingen zoo welsprekend waren dat men niet noodig had de woorden te terataan llij bengdde Botterdam zulk een uitmuntend gezelschap en was er van overtuigd dat deze acteurs bi een eventueele terugkomst geapprecieerd zouden wordeu als modellen voor hun Engelschc kunstbroeders Deze woorden op euthousiastische wijze uitgesproken Werden op niet minder euthousiastische wijze door de aanweiigeu met een driewerf herhaald hurrah ontvangen Allen wendden zich nsar de plaats waar de Datchmeu waren gezeten De beer Le Gras bedankte in weinige woorden voor de onderscheiding en waardeering waarmede de Nederlaudsehe tooneelisten in Londen waren ontvangen Het irkunet kent geen vaderland was hier op schittereudtt gze bevestigd Bear Hear en Nederland meenlle op geen betere wijze ziJn dank roor de hartelijke ontvangst te kunnen betuigen dan door een dronk te wijden aan de uagednohtenis van den prins der Enjeelache tooueelletterkunde den grooten Shakespeare I Daverende t keert begroetten deze Woorden en het was werkelgk een treffend oogenblik Engelschen die meeirmalen dergelgke feesten bijwoonden verkinardeq dat zij vreemde kunstenaars nooit op zulk een hartelijke wijze hadden zien ontvangen en begroeten als dit voor de Nederlanders gedaan was De markiezin Cicoolini geboren Frohnhauser en wonende te Arnhem heeft zich ten taak gesteld te ijveren voor eeiie betere wijze ran inademen dau gewoonlijk plaats hee Ft Drie jaren geleden gaf zü eene broohnre in t Uollandsch over De diepe ademhaling uit thans schreef zij er een in t Duitsoh Dat is in de eerste plaats bü haar erkentelgkheid roor hetgeen zij zelre aan die wijze van ademhalen lie abdominale te danken heeft Maar iq de tweede plaats dringt haar de orertuiging dat deze methode allerheilzaamst is roor het zingen ja roor de gezondheid Het is zegt zij de methode door de oude Italiaanscfae meesters in de zangkunst gerolgd en die ook door Wartel eu eecige andere onderwijzers in Duitschland doeh door deze in minder mate wordt roorgestaan terWijl zij hier te lande zelfs aan directeuren ran groote zangscholen onbekend is en ook elders rooral in Frankrijk geheel verwaarloosd wordt De brochure Die TiefEiuathmung verscheen te Dresden Op voorstel van de plaatselijke gezondheidscommissie lullen de kermissen in de dorpeu Diereu Velp Bbedeo Middaobtersteeg en Ellecom dit jaar niet worden gehouden wegens de heerscheude pokziekte in sommige plaatsen in ons land In sommige streken van Hongarije waar hongersnood heerscht maakt men nu een broodsurrogaat Men verzamelt de bladeren van een grootbladerigen distel de arctuine lappa en jonge netels hakt die lijn en vermengt ze met een weinig slecht roggemeel Dit mengsel wordt in broodvorm gebakken Bg zonder versterken4 en smakelijk moet het echter niet ign Uit het antwoord tan den Minister van Oorlog op het sec ieverslag nopens het ontwerp tot regeling der betrekkingen eu rangen de opleiding en de bevorderingen van het personeel van Ata geneeskundigen dienst bij de landmacht blijkt dat het doel van het ontwerp geenszins is eene regeling in haren geheelen omvang en in alle bijzonderheden zoodanige regeling van alle details moet verband houden met de organisatie van het leger troepen verdeeling enz Het doel van het tegenwoordige ontwerp i zooals zijne benaming uitdrukt om bepalingen iu hel leven te roepen die noodzakelijk ziju ura den geheelen geneeskundigen dienst bij de laodmaoht zoodanig te laten organiseeren dat die dienst aaa de cischen zoowel in staat van oorlog als van vrede voldoet Intusschen ziju nog andere onderwerpen daarmede in verband staande óf voorbereid óf in bewerking Eenige wijzigingen zijn aangebracht doch iu hoofdzaak is het oorspronkelijk ontwerp ge haudhaafd Na aanneming van dit wetsontwerp is de Miaister rooriiemens aan den Koning eene traktemeulsregeling voor te dragen rarieereude tussohen 1400 en 5600 Uit rertiouwbare bron wordt medegedeeld dat binnen weinige dagen de badplaats Schereningen aau de NO zijde uitbreiding zal krijgen De Bouw Maatschappij Scheveningen heeft den zoogeuaamden oesterput gelegen ten NO ran he OranjeH6ttl laten dempen en op die erfpacht gronden welke aan den heer J ran Lith Jr door genoemde Maatschappij zullen ordeu overgedragen zullen een zestal sierlijke villa s verrijzen Met den aaubonw van twee dier villa s wordt onverwijld begonnen daar die vóór 1 Juli 1831 onder de kap gebracht moeten zijn Binnen zeer korten tijd zullen nu ook de gronden van genoemde Maatschappij greuzelide aan den nieuwen Badweg in publieke veiling gebracht kunnen wordeu en dat bij het Gemeentebes uor van s Gra venhage het voornemen beslaat deze uilbreidiug roor zoo veel in zgn macht is ernstig le bevorderen blijkt daaruit dat de verbreeding en rerdere aanleg ran den rgoeg aan de lundzijile van het OrmjeHStd gelegen reeds lol op de Wassenaarsohe grens is uilgezet en afgebakend terwijl eei tweede weg ran het bouwplan ook reeds gruotendeels in de duinen geapplaueerd is De iifgravibgen voor deze beide wegen zijn geschied op aanwijzing eu ouder leiding van den gemeente architect eendeels ter demping ran den oesteiput anderdeels ter aanrulling van het terrein achter het staion ran de Haagschc tramway MaMscbappij dus kosteloos roor de Gemeente De kerseuverzendiugcu in Man en Waal zgn ia vollen gang Dagelijks ziet mrn stoombootea overladen met mandjes waarin A ze vruchten Verpakt worden vertrekken De prijzen der kerzen varieeren tan 7 tot 13 bents het half kilo Tbr gelegenheid van den gedenkdag van den riag by Waterloo heeft men aan de Belgische Indilp eeu nummer tan the Timet vun den 22n Jnni I81Ü vertoond waarin het groote feit werd vermeld Dat blad had toen den omvang van een Belgisch provinciaal blad met 4 pagina s waarvan 2 het errtte eu het laatste even als nu met adverteulien Het kostte toen 6 pence Een nummer van het reuzenblad kost tegenwoordig 3 p Tht Timet was toen reeds iu zijn t7e jaar Zoo men weet werden door de divene haringvis soherijreederijen verschillende soorten van tonnen gebruikt in welke de gevangen haring word geborgen Het zijn zoogenaamde Hollandsohe Sohotsche en ook Noorweegsche tonnen De groote ergo de inhoudsmaat ook verschilt ouderling veel zoodat hg gemengde partijen tonnen de prgs der haring per tros moeielijk is te bepalen en steeds in I nadeel der betrokken bartgen moet uitvallen vooral als men met t geta en de soort van tonnen niet juist bekend is Dientengevolge is door Vlaardinger reeden voorgesteld in overweging te nemen voortaan door alle reederijen ééa model tonnen in gebruik te nemen wat maat betreft als de Hollandsohe doch wat sterkte aangaat als de Schotscbe en dat de tonnen alvorens ze in den handel te brengen door daartoe te benoemen keurmeesters zullen moeten zgn goedgekeurd en gewaarmerkt Voor een fraaien Ixker die de gemeente Franeker bezit is eerst 10 000 fr later 10 000 gulden geboden Door den burgemeester is volgens de Tr Ct geantwoord dat hü indien een bod van ƒ 20 000 gedaan wordt onmiddelgk den Raad zal bgesnroepen De aanvragers hebben daarop veertien dagen uitstel gerratigd Onder den naam van Grimault s Indische cigaretten wordt een zeer elegant prodnct in den handel gebracht dat echter eeuige eigenschappen bezit WUifop het niet onnoodig is onze lezers opmerkzaam te naken Eersteus hoewel het pzogramma luidt dal de cigarctten nil bladen van Cannabis iiidica beslaan en volstrekt niets gemeens hebben net de ait Belladonna bUxenkruid enz vervaardigde soar t B bhiek bij uéuwkeurig micruseopisoh onderzoek dat ze bgna uitsluitend uit de bladen van Belladonna beslaan met slechts zeer weinig Cannabis iudica Verder worden zo aanVrolen tegen alle mogelijke ziekten der ademhalingswerktuigen waarop eveuc ns zeer veel af te dingen valt eu waarover men wel eerst eens goed met zijn geneesheer moge te raden gaan Eiiidelgk last nol least zgn ze ongeveer vgftieninoal le hoog in prijs Redenen genoeg om 00 zijn gezondheid en zijn z ikken le passen A e d D Het Eiigeleche tijdschrift Engineer geeft omler de opschrift ran Topophooo de beschrijving van het aicawe werktuig ran prof Morton uil N Amrrika door middel van lietwdk bij mist de juiste richting ran het geluid voortgebracht door misthorens klokken enz bepaald kan worden De toestel bestaat uit twee resonatoren die aan een stang welke door het dek der achterhut uilloopen en aldaar van hoorbuizen voorzien zijn l e geheele toestel kan naar elke richting gedraaid worden In de dekhut zittend kan men den wgzer zoolang dmaien totdat die de richting ran het geluid aanwijst Proeren hebben geleerd dat op die wijze mrt gemak de richting ran een geluid lot op 4 en 6 mijlen afstaods bei aald kan worden In het panopticum te Dresden is tegenwoordig een ledikant tentoongesteld dat den naam draagt ran sta op Dat ledikant is zoo ingericht dat het dengeen die er in ilaapt dwingt op den bepaalden Igd op te staan al is zgn slaap ook nog Züo rati Een wektoestel steekt namelijk bij bet uur waarop het werk gezel is een licht aan en als dan hetgeen spoedig geschiedt de wekker afgeloopen is en de slaper nog niet 0 Mtaat weigert het ledikant meedoogenloos zijnp luiheid rerder in de hand te werken gaat uit eftaar en weipt hem op den groi d Dergelgke uitriudingen om lang slaper uit hun bed te helpen zijn uiet nieuw Ten einde ristohen te oonserreeren slaat J H Konekamp in Bremen roor de rissehen met ongeretr de ktlfl ran hun gewicht water in daarroor geschikte oslleii door middel van een gsmacliiBe te doen bevriezen Zelfs midden in dea toincr zonden zulke viuclien in gewone apoorwageus 7 tot 8 di en goed blijren Een niraw blad la Cóte Paritiente dei Minet et dtt Charbonaget geeft een overzicht ran den toestand der kolenmgnindiHlne in Frankrgk Daaruit blijkt dat over het algemeen de kapitalen welke in die nijverheid zijn aangelegd als zij goed geadministreerd werden zeer gelukkig zijn geweest sommige zelfs wonderlgk gelukkig Zoo zijn de aandeelen der moatsohuppg Aiiiohe waarop 7121 frs zijn gestort thans 181 200 frs waard die der maalschappg Anzin waarop 10000 frs is geetort htbben uu een wimrde van 550 000 frs Op aandeelen iu de mnatschappg Conrrièics is gestort SOO frs terwijl zij nu een waarde van 27 750 frs vertagecwoordigen aandeelen in Donohy waarop 46 frs is gestort zijn thans 32UO frs waard Enkele ongelukkige beleggers zgn er zoo ia de maatschappij ivThivcnoelles die op haa aaodeeU p 1000 frs hebben gestort terwijl deze nu nog slechts 687 frs waard zgn Dooh die minder gelukkige deelhebber zijn zeldzaamheden Te Parijs is een bnitengewoon gezantschap van deu koning van Siam gekomen Het bestaat uit 8 personen en wee Engelsche tolken Zij hebben hun Intrek genomen in het Grand Hdiel waar zg de kamers die vroeger door den Sohach van Perzie werden bewoond betlokken hebben Het type der Siaraeesche gezanten is zeer eigenaardig Hun bronzen tint doet denken aan den Japanner maar hnu gelaat is meer open de neus minder plat Zij hebben gitzwarte haren Het doel van hun reis ia Europa is om handelstraotaten met Fiaukr k EngeUad Dnitsohland misschien Italié te sluiten of te rernieawen en de zeden en het bestuur der rerschillende landen te besludeeren De Ëuropeesche bescharing is reeds eeoigsiins in Siam doorgedrongen de aanzienlijke leren er op Ëuropeesche wgze De zoon ran dea miaister ran buitenlandsche zaken van den koning van Siam wordt opgevoed in Engeland een neef van hem te Pargs De gezanten moeten verder aan de Koningin van Engeland en ian den president der republiek het ordelint van den Witten Olifant overhandigen Jhr mr V de Staers y in no 26 ran De Ned Ktntlbodt een rerrolg rn zQn beschouwingen orec spoorweg archilcoluur Enkele roorbeelden worden aangehaald en i i twee fraai uitgeroerde platen geïllustreerd van smaak gepaard met degelgkheid bg deu bouw van spoorweggeboaWen Hoe de onderdeelen van zoodanig gebouw kunnen bijdragen tot bet rerkrggeu ran een smaakrol geheel kan men op eeu der platen zien welke roorsteli een der ijzeren stangen roor de uithangborden waarop de aanwijzigiugeu ziju geplaatst van de ingangen naar de bureaux van deu stationchef naar de achtkamer enz Vau dergelijk sierlijk smeêwerk zou ruim partij te trekkeu zijn bij de veelvuldige toepassing van ijzerconstrucliet die inzonderheid den spoorwei bouw kenmerkt Een tweede voorbeeld van artistieke behandeling van de onderdeelen is de loodeu bekleeding van den makelaar ran eeu der spitsen op de torentjes van het lundhoofd aan de groote Nijmeegsche brug waarvan ook het zuidelijk laodboofd door den heer de Sluers beschreven en da inteekening word roorgeateld Te Beaorais is in de rorige week een opzich er van een particulier kraukziaaigea gtstieht tot levenslangen dwangarbeid reroordaeld Hij had een krankzinnige die zeer zacht van aard was wegens een gering vemt aren achtereen eea douche laten geven hem den arm stuk geslagen en later toea de toestand van den ongelukkige zeer ernstig werd hem medegevoerd naar een eeniaae plek waar hij hem geworgd en begraven heeft Ben werkman had het laaUle uit de verte gezien ea bracht de raak aan het licht De omstandigheid dat zulk een gruwel heeft kunnen plaats hebben zonder dat een der suppooaten van het gesticht die van de eerste mishandelingen getuigen waren er kennis van hebben gegeven heeft in Fraokrgk groote sensatie verwekt en de behoefte aaa eea beter toezicht op d gestichten doen inzien Te Bonaan zg n groote feeaten gegeven waarbij tevens inzamelingen gedaan werden ten behoeve der openbare liefdadigheid Gedareude eea optocht viel er dieuteagevolge in sommige siratea zulk een regea vaa sous ea zilvergeld uit de veasters ea balkons der huizen dat de optocht er door verpletterd dreigde te Wordea De soldatea in den triomfwagen der weldadigheid beproefden een paar malen uithoofde der groote warmte hun zware chaoots af te zetten maar ielken welden ze door den hagel van geldslukken die hen ou de ooren vloog weder genoodzaakt zich het hood te dekken In de rue Thier was de geheelie lOptoeht genoodzaakt slK te honden om den rijken oogkl van neergevallen geld eerst op te rapen De Berlgner beginnen het reebme maken goed ran de Amerikanen te lecren Voor eenigen tijd onmiddellijk na eene groote handenteutooustelling reed een rersierde wagen door de stad waarop een neger atoad die een grooten hond rasihield Een enorm schild rerkondigde met letters die op rerren afstand te lezen waren dal die hond den eersten prijs gekregen had Het dier was echter wat men een normel noemt ieder gaf zijne rerbazing lucht en snelde toe om het leelijke doch bekroonde dier aan te gapen Hoe was tmogelgkl Ja t stond er toch Nog een blik op het achild maar nu zag men eerat dal er met kleinere letten aiet achter de aaakoadigiug alond terwijl er onder het bericht te lezen was ran een restauratiehouder in de strasse die er fijne bieren en wijnen en eene uitmuntende keukeu op na hield In een der Duitaohe tnihboaw bladen deelt iemand mede Sedert acht jaren heb ik gelegenheid een appelboom ran circa 2 roet diameter nauwkeurig gade te sla in Deze boom heeft een zeer krachligen groei daar hy op een btuk land met leemigcn ondergrond slaat Op dat land worden landbouwgewassen rerbouwd Jaarlijks bloeide de boom liok maar droeg geen enkele rrucht Nu hoorde ik verleden jaar toevallig spreken over de lingsnede bij te welig groeiende booraen Ik gaf daarop mijn tuinman last eens de proef te nemen bij rersohilleude lakken Eenige moest hij met ijzerdraad stevig omwinden andere min of meer van hun bast bèrooven De tuinman had echter slechts de buitenste bruine schors losgemaakt uiet tot op het hout daarom liet ik nog een tak eene strook ter breedte van een vinger tot op bet hout uitsnijden en van een tak daarnaast slechts een halve strook De uitslag was rerbazeud Op de takken waaraan niet gedaan was of die sleoht met draad waren omwonden of slechts ran de baitecste acbor beroofd werden was weder geen enkele appel te inden Daarentegen had de tak die halve ringsneden had ondergaan verscheidene appels terwijl die met de geheele ringsnede vele vruchten droeg welke goed rüp werden De takken hebben niets geleden Het zou voorzeker zeer belangrgk zijB wanneer omtrent dit punt gemaakte of nog te maken ervaringen ter algemeeae kennis werden gebraeht In de Huisvr wordt de aandacht va n de vronwea des huizen gevraagd voor de talrijke juffrouwen in betrekking veelal meisje van goede opvoeding wier ontwikkeling en beschaving haar gemaakt zonden hebben tot de gelijken van vele huisvrouwen al uiet de drang der noodzakelijkheid haar geplaatst had in een ondergeschikte belrekking en die zoo gehfel en al eeen eigen thuis missen Wat te doen vrai t de schrijfster om het lot dier zwerfsters eeuigszip te veraangenamen Dat is de vraag die mg menigmaal bezig houdt maar waarop ik het antwoord nog niet gevonden heb en het uwe zoo gaarne coa ontvaugen Mogelijk ziJn er in uwen kring beschaafde en ontwikkelde meisjes voor wie het een waar geoot zou zijn te weten dat zij een vrij entree haddm in uw huiskamer te weten dat zij door n werden uitgenoodigd om haarszelfs wille en niet omdat i iu belrekkiug zijn bij uwe familie of keani M Kunnen we hier alleen te samen niets doen laat ons dan ten minste hoofd voor hoofd onze huiskamer zooveel onze omstandigheden dat toelaten open stellen voor die dame in betrekking die wij van tijd tot Igd ontmoeten zonder angztig vooruit te berekenen of wg ons misschien zonden kw aen vergissen in de persoon Mochten we ons al ana e i andere persoonlgkheid hebben voorgesteld dan wy vonden welnu wg blijven daarom immers dezelfdra Door een goed voorbeeld zallen mogelijk anderen ook tot navolging gesprikkeld worden Voor hem die behoefte hebben aau broad i da raaatsehappg geneigd wal te doen voor haar die haar eigen btóod verdienen van sympathie is de maatschappij lom zoo onbarmhartig Laatste Berichten Londen 23 Juni in het Lagerhui heeft Bradlaugh zgne toelating geeischt welke de speaker echter weigerde Bradlaugh richtte binnen de a gesoholea ruimte slaande het woord tot het Huis ea betwistte de wettigheid van het gevallen beslait Nadat een voorstel was aangenomen dat Bradlaagh zich tou verwijderen weigerde hij daaraan le gehoorzamen Een voorstel van Northoote om den peaker l machtigen aan het besluit van hel Huis uitvoering te doen geven werd met 326 tegen 8 stemmen aangenomen waarop Bradlaugh met geweld door de dearwaarders bollen de afgetcholen ruimte werd teruggebracht Nadat hy zich lol tweemalen had losgerukt werd op voorstel ran Northoote met 274 tegen 7 stemmen besloten dat Bradlaugh zon welden in hechtenis genomen Gladstone ondersteunde dit roorslel omdat zeide hg het besluit gisteren door het Huis genomen behoorde geëerbiedigd te worden VerBailleS 23 Juni Alle ambleuarea rau het openbaar ministerie hebben hun ontslag genomja om niet rerplioht le ziju de besluiten ran 29 Vü beireffeude de geestelgke orden toe te passen MARKTBERICHTEN Gouda 24 Juni 18S0 Bij kleinen omzet was de stemming flauw Polderlarwe puike ƒ 10 50 a ƒ 11 50 HiaAire ƒ 9 60 a 10 Rogge puike ƒ 8 80 i f 45 Mindere ƒ 7 75 a 8 Voer ƒ 7 40 ii ƒ 7 80 Gerst puike ƒ 7 60 k f 7 80 Mindere ƒ 6 50 ü ƒ 7 H wer zware ƒ 4 25 i f 6 IJgte S i ƒ 4 De reemarkt met gewonen aanvaar de tandel traag varkens geschikt voor Londen van 33 ii S6 et vette varkens van 27 a 31 st per Jialf kilo vette schapen alsmede lammeren rlug verkooht f varkens en biggen tot hooge prg zen ring verkopt Aangeroerd 146 partgen Kaas eerste qtoaliteit vaa ƒ 32 a ƒ 30 tweede qualiteit van ƒ ï a ƒ 31 Gocbote r ƒ 1 50 a ƒ 1 60 Weibolcr ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Burger ij ke Stsn4 Gknite 0EROREN i Jnni Gerinl Joban Willen oateMt Donland en U VV 4 Bldderhor Nioula Sm t N Tuijnenbnrg Maijs en S van I eeaweD 3 Mana Jobaani ondera 1 Kapiein en J van Ifaa Ji ia ouders O J van Willigen en O Lafe r 2 Jabawtts ouder J Dongelmaiia en C van der Wolf OVKRIKUK V 1 E aapers S ia C dcMink l d GEHUWD 31 Jaui C an Veen en F Weltar 23 4 van Ooitennjk ea W S de Beun A Seko Mb en J A Vermeulen Burgerlijke Stand vnn onderstaande gemeenten vau 17 tot 24 Juni 1880 Moordrecht OEHOREN Wijulje ouden A Verbenl en B Loesdertluol fcEUUWÜi O Verboom eu 4 van Tilborg