Goudsche Courant, zondag 27 juni 1880

De ondergeteekende heeft de eer aan zyne geachte Sladgeuooten Architecten Metselaars en Timmermansbazen kennis te geven dat hjj is aangesteld als AGENT voor Gouda en Omstreken door de Heeren DEUICKS en GELDëNS te Drute prov Gelderland Eigenaren der machinale Fabriek Zondag 27 Juni N 2471 1880 GOUDSCHE CQÜRAKT Nieuws en Adverlentiebiad voor Gouda en Omstreken Tan Boulet vorm Plavuixen Holle JProvul en Handoormateenen De goede eigenschappen dier pannen bestaan vooreerst hierin dat bij het gebruik daarvan de beschoten kappen kunnen worden weggelaten terwijl zij tevens zoo dicht sluiten dat wind slagregen noch jachtsneenw daar door heen dringt en evenmin toegang verleend wordt tot eenige onreinheid De holle steenen of kokersteenen zjjn bijzonder geschikt voor binnen of scheidsmuren daar de hinderiijke gehoorigheid daardoor voorkomen wordt en tevens voor buitenmuren om het indringend vocht te weren het gebruik van welke steenen ook voordeelig uitkomt daar zoowel minder gebruik van specie alsook minder arbeid noodig iu Provul steenen kunnen in alle soorten worden geleverd MONSTERS zjjn ten zijnen huize ter bezigtiging Groote orders kunnen binnen den tijd van een maand worden uil gevoerd Ieders gunst wordt verzocht 4 VAN DORST Gouda Spoorstr t Opentare Verkooping op DINGSDAG 29 JÜNIJ 1880 voorm ten Elf ure aan de Nieuwe Haven wjjk N n 96 te Gouda van een zijnde overdekte Boeijerschuit genaamd de KoopJiMHdel met INVENTARIS verder MI üBELEM en HUISRAAD Alles te zien vóór de Verkooping van 9 11 uur Inlichtingen bij Mr J PORTÜIJN DROOGLEEVER Advocaat en bö Mr KIST Notaris te Gouda Openbare Vrijwillige Vcrkoopnig om contant geld ten overstaan van den Notaris G J SPRUIJT te Ouderkerk aan den IJmel op WOENSDAG den 30 JUNIJ 1880 des voormiddags ten 9 ure ten Sterfhuize van wijlen de Echtelieden JAN HONKOOP en LEENTJE KOK aan de noordzijde van Beneder ieul in de gemeente STOLWIJK van 16 MELKKOEUEN 4 KÜISCHPINKEN 7 KALVEREN 2 VARKENS Overioopers i eene partij BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN MEUBELEN HUISRAAD eaz Alles daags vóór de verkooping ie b ezigtigen Gouderak HRHOREX Pieler G jsberti uLilettCJLoji rslMt ca Stol wijk CKBORFNi nillfm oudirs A e leii en N an Dim Adri na CunitlU oudrr VV Both en J Ve kaik Adriana u l r P lj n eu J Oak É Jurunus Quders J Qüiul in L Schilt Haastrecht CEIiOUEV Juhaniia Kiaziii ouJtr F Sloof en iin nam lurtruiila M iiin oh l ra A J vkin ZiiiUn in F MO Dam JühaiiM oudeia G an Kasbe ren en A ll ij ï r l eri U Hüllaiider OVEKltWUM G BrM eld 18 D Verbii 2 in ONjUtTHOUVVD A Sd p 32 j eu A m Oakam Kdunc laa J Vetslms 5 j uuj Reeuwijk lïEBOREN JohnnM oiiiKls J an Zoist en I iin Leen 7 r 1 f en J Ba r8 üttR EDKK ü o B 1 w L u ii S j J PtTdijk O j ONI KRTifOU D A Slolwyk en E Mnanik GUIUVVI J Verkerk in C an Hamslyk Waddinxveea CEBORE V Marftjf ouders A ran Vliet en M Vat Arle onder J Broer en K C Bakhnurn 0 EKLEDE V U klopper lm J de Boiler 48 j L J vnn Tilburg 11 in ONDERIEOLWO J an Zoomeren en a Ossebaar fiEHUWn C Lilenbroek en H Dnrcii i K Hondiik B C Komijn I ADVERTENTtÊN 03 Sta t ïtB Getrouwd a ADRUNÜS SCHOUTEN i en I f JOHANNA ADRIAN A VERMEULEN Goiula 23 Juni U80 M HAITDLIGTIITG By geregistreerde beschikking van den Heer Kantonregter te Gouda gegeven den 21 Juu 1880 is aan ADIilANVS VIS te Reeuwijk ond 20 jaren verleend hamUifftinff tot het drijven van Handel in Hout en Bouwmaterialen met het regt tot de geheele ontvangst en uitgaaf zijner inkomsten tot hetzoOnoodig opnemen van gelden van zijnen handel en tot rile verdere of andere daden en handelingen tot uitoefening van genoemden handel door hem noodig geoordeeld zullende worden alles met M ebtue uiBg van het bepaalde bij Artikel 484 linea twee van het Burgerlijk Wetboek Geschiedende hiervan aankondiging ingevolge de bepalingen der Wet De Waarnemende Griffier bij het Kan tongeregt te Gouda A J DE MOOIJ TEÊ onimiNG IN EEN VAK en tot het doen van eenig LooPtMD WERK nvordteen Fatsoenlijke ToMjrew gevmagd die goed kan LEZEN Zich te vervoegen aan het Bureau dezer Courant onder No 455 aiixA LAiiociii en Yserhoudende QUINA LAROCHE van KEAEPELIEIV en IIOLJI polh U Z Ut 1 0pwekkeii4 Versterkend Koortsvertlrijvend Terkrflgbaar in flesschen aif 1 en 1 90 te I Gourfa bij den Heer O T Uw A pot verder door het geheele Rijk in de bekende depots 1 ledere flesch is met de handteekeninff K R A E F E I I E N H O L M voorzien ODD A N A BuiN t lH Garen en Band Ter opleiding in bovengenoemd vak kan met Augustus een FATSOENLIJK BORGER MEISJE P G geplaatst worden Goed kenen en schrijven zijn vereischlen Adres met franco brieven onder letter L aanhet AdvertentieBurean van A KOK CoupBoeken Kantoorhandel te Gouda Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE mmi SLM of de beschrijving der beroemde geschilderd Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ier houde benevens de geschiedenis der Si Janskerk der Glazen der Cari nteekenin en em waarbö w toegevoegd een afzonderlijk leveain bencht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOK CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Konsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 C enten Nederlandsche fthïjnspoörwi ZOMERDIEJVST 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KL l iJ AltNHEM eu UTRECHT lur KOTl fiRDAM HAGEeu SCHKVKNLVOKN Van Amstebdam 6 80 8 10 9 30 1I 2J 12 50 3 5 8 50 9 65 Aenhem 6 55 8 60 10 36 L30 1 50 6 25 7 ÜTBïcHT 7 8 26 10 17 11 40 1 18 2 88 3 85 6 30 9 io lo if HarmdeH 7 22 8 46 12 3 1 35 3 55 9 35 1 36 Woerden 7 28 1 44 3 38 4 1 9 43 Oudewnter 7 36 1 55 4 8 9 62 Aaukomsl 7 60 9 10 10 48 12 Ï8 2 15 3 3 6J 4 25 7 10 6 10 58 Naa Moordrecht 7 53 2 18 10 12 Nieuwerkerk 7 63 2 18 4 28 10 12 Capelle 7 63 Ï I8 10 12 lloTïEKDAM 7 53 9 16 10 30 12 81 2 18 4 6 4 285 67 lu 12 11 4 Zeveiihoiien Moercapelle 7 66 2 21 4 81 10 9 ïoeterineerZegiraard 7 66 2 21 4 31 l j 9 Voorbnrst 7 66 9 13 12 34 2 21 4 31 6 10 9 t Gkaveneaoe 7 66 9 13 10 62 12 34 2 2l 84 2 31 7 4 io 9 M Sohevemngeu 7 66 9 13 10 52 1284 2 21 34 4 2 4 31 6 7 4 18 9 VanROTfERDAM SCHEVENINOENen i HAGB naar AMSTERDAM UTRECHT en ARNttlÜjl Van RoTTEEDAM 6 30 7 40 8 10 8 50 10 30 lO 4 n I V l 3 8 50 8 30 9 30 Capelle 6 41 10 50 2 9 7 Nieuwerkirk 6 49 10 67 2 16 7 8 8 43 Moordrecht 6 67 114 2 23 7 16 ABDkom t 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 16 12 9 2 35 3 40 4 62 7 28 8 5 9 53 Sohevemngen 7 7 30 8 5 9 40 10 11151 20 2 36 3 45 6 6 7 45 9 Gbavenuage 6 25 7 30 8 8 36 lO lo ló 30 ll 5 1 50 3 5 4 16 6 35 8 15 9 30 Voorburg 6 32 10 37 1 57 4 21 6 42 8 23 ZoetermeerZegwaard 6 45 10 50 2 10 6 56 8 38 ZevenhniMü Moeroapelle 6 55 11 2 20 7 7 Aaukomst 7 13 7 69 8 27 9 5 10 43 11 Is 12 12 2 38 3 37 4 49 7 25 S 68 9 57 NaAB OadewBler 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 Harmeien 7 16 8 5 8 31 10 62 11 21 2 41 3 43 4 56 7 31 9 1 10 Amsterdam 7 i6 8 31 10 52 12 16 2 41 8 43 4 65 9 1 10 Utbeciit 7 16 8 5 9 11 10 52 1I 21 2 41 3 4 4 55 7 31 10 ARNurM 7 16 9 11 10 52 11 31 3 43 4 65 7 31 BU ieze Courant behoort een ByvoegKel Ministerie van Justitie De MINISTER van JUSTITIE vestigt voor het laitit de aaadaoht van alle belanghebbenden op de naodiaktlijke tèmieitteiitg van de op 1 Januarij 1879 beataande Hypothecaire laichrg iugeii ingevolge de bepaliagco der wet van 6 Juuq 1378 Staattélad n 90 Bv gebreke van vernieuwing gedurende de nog loopende maanden vau dit jaar 1880 houdt de vroeftn inichrijving op van kracht te lijn en kun tij uict meer worden veruieuwd l e asarraag tat vernieuwing moet gewhiedeu door den hypothecairen aohuldeischer of door een derde oameni hem op de wyte in artikel 2 der genoemde wet omtohreven Taate de voogden en toeiiende curaton zyn op traft o vergoeding van koiteo tchaden eu intertiun ryligt toe I tien dat de hypothecaire in ehryviugea tot tekerheid van het beheer van den voogd of eamtor binnen den vermelden tijd worden veniie wd De avenckrijving van proeessen verbaal van betlag op onroereude goedereu die niet ia 1880 tal lyn vernieuwd vervalt daarna van regtawege en wordt rablalulve doorgehaald i Gravenbage 16 Jun j 1880 De Miniatar voornoemd A K ƒ MODDERMAN KB 18GEV1 G De BURGEMEESTER ran Gouda brengt by dele ter kanilt m de bclaughebbeadca dat daar dea Heer Provinoialeu Inspecteur der Directe Belastingen ni te Botterdam op den 22 Juni 1880 is eieoutoir verklaard H t Ie Kohier van het Patentrecht over het dieutljaar 1880 81 Dat voorraeld Kohier ter in Oldertug is gesteld in banden van den Heer Ontvauger dat ieder daarop voorkomende verplicht is sgiien aanslag op den by de wet bepaalden voet te voldosa n dat heden ingaat de termgn van DBIK MAANDEN binnen welke de reclames beiiooreii te wjrdeu ingediend Oouda den 24 Juni 1880 De Burgemeester voornoemd VAN BEIfGEN IJZENDOORN BUITENLAND Bylteiilaiiiljcli OKcrzIclit Een belaagryk incident was het tonder twgfel dat de heer Uambetta na tijn byna tweejarig std ïwijgeB bq de beraadslaging over de amnestie wet den vooraittersstoel aan den beer Brisaon ingegeruimd en telt op de tribune der Fransche Kamer van evaardigdeu ene redevoering gehouden beeft Nu irm rede in haar geheel voor ous ligt blqkt ons dat Oambetta s rede om haar inhoud een verschünsel van de hoogste beteekeuis voor Frankrgka staatkundigen toestand is Welsprekend was hy dat wns te verwachten i tntar uet te voortien was het dat hjj by dete gelegenheid sprekende over de amnestie den toon OU aannemen die alleen past aan een man wicn in en laad van vrqe beraadslaging de leiding van een groot deel der openbare meeniug tonder tegenspraak is toevertrouwd niet te voortien iras het dat de rede van den president der Kamer voor de amnestie een discours miuitlre ton tgn Als toodanig deed Gambetta lich kennen in de eerste plaats door tijne matiging door tyue onthouding van alle heftige aanvallen op igne tegenatanders en door de waardeeriug welke hg een en andermaal aansprak voor hem die in gevoelen met hem verschillan Dec heer Férier eu de mannen van het linker centrum die tegen de amnestie gezind blaven vertooht ja bezwoer hg tioh niet van de meerderheid te scheiden lk weet leide hg en in den mond vl l Gambetta zijn dia woorden van beteekenis ik Weel koeveel in de nre des gevaars tij waard zijn op wie gematigheid en standvastigheid men bouwen kao Met hun krachtige hun vaderlandslievende toewyding ia het ons gelukt hf t moeilijke tiental jaren dat achter ons ligt door te komen Daarom teggen sij tot deze vrienden tot deie wakkere mannen bigft bij ons laat eene daad van vergiffenis en goedertierenheid ons niet scheiden gij met ons d laaien gedragen deelt nu ook met ons de eer Zelfs voor den vroegeren vioe keizer den heer Rouhcr bad Gsmbatta een woord van beleefdheid toen hg herinnerde aan lyn Ter t tegen het plebisciet vóór tien jaren toen hij stond tegen mannen fdout Ie pins illustre me fallen ce moment l honueur de m écouter Hg stelde ook zonder grootspraak doch met waardigheid tijne tegenwoordige verhouding tot de regeeriog in hel licht Hear verantwoordelijkheid blijft ongedeerd de zijne reikt niet verder dan tot de waardigheid tot welke ket vertrouwen der vergadering bem verheven heeft Maar hg zou meenen aan zijn plicht te kort te d en inden hij bij dete gelegenheid het slilzwggea bewaarde Zelf sedert twaaf jareü afgevaardigde v n Belleville het werk liedenkwartier der hoofdstaf overtuigd dat hij zijne kiezers nooit gevleid noch de waarheid voor ben verzwegen heeft voelde hj tich ook nu geroepen om aan te toonen dat de fout die tij begaan hebben met den communsn Trini aet tot lid van den gemeenteraad te verkiettn niet de beteekenis heeft welke de tegenstanden der amnestie daaraan toeken te geren Deze verlpezing was een locaal feit en als zoodanig reeds kiet van groot gewicht maar lij was bovendien hei laatste wapen eener bemgiag aaa welke door keikvedeeaea der ajtaestie een einde wordt gemaakt Al dete verkiezingen van communards en van niet verkiesbare personen zijn sleehts gebruikt als middel om de amnestie Ie verkregen en werden aan de kieterv iii banden gegeven niet door de vrienden dor republiek maar bg voorkeur door hare vijanden Een diseours ministre was deze rede ook door de uiteenzetting der politieke wijsheid welke de amnestie verlangt om een einde te maken aan het wroeten in eu het redeneeren over de ongelukkige gebeurtenisaan van vóór tien jareii welke men moge ze beschouwen tooals men wil men niet verhinderen kan dut voor verschillende beoordeelingeu vatbaar tgn Frankrijk is de rreeselijke misdaden die gepleegd zlju niet rergeten bet knu de misdadigers niet vergelen het kan de misdadigers niet rergeren maar het is dcten eeuwigen strgd orer de amnestie moede eu weusclit verlost te worden van dit laatste overbigfsel van den burger oorlog Zg die zich over dezen maatregel ongerust maken mogen bedenken dat van den terugkeer der Kamer naar Purijs ook de verschrikkelijkste gevolgen tegemoet gezien werden Maar niets kwaads is er gebeurd Ook het overige Europa is thans niet ongerust meer Hinder dau iemand verklaarde Gambetta zich geneigd om voorschriften voor binnenlandsche staiitkunde te gaan halen in t buitenland M iar Frankrijk is nu eenmaal geen eiland het ziet zich grpLialst tussohen eeuwenoude eu algemeen geëerbiedigde monarchale staten van deze kan men zich te minder afscheiden niiarraate de overtuiging meer algemeen doordringt dnt de republiek erin geslaagd Is deze i atie van 40 millioen zielen de macht en den invloed terug te geven wrike haar regelmatig toekomen Welnu zes maanden geleden was men nog ongerust thans is het algemeen gevoelen der meest vertrouwbare vertegenwoordigers van de Europeesohe politiek dat niemand in de amnestie meer eenig geraar ziet Gambetta eindigde zijne rede met een welsprekend beroep op het feest van eendracht en verzoening dat men tich voorstelt den 14n Juli te vieren en dat niet beter in te leiden is dan door het boek dezer tien jaren te sluiten den grafsteen der vergetelheid te leggen op de misdaden en de herinneringen der commune en aan allen die somtijds te kingen hebben luide de waarheid te verkondigen dnt er maar ééa Frankrgk en éóne republiek is De indruk door Gambetta teweeg gebracht wordt het best hierdoor gekend dat op voorstel van den heer Lepere vroeger minister en tegenstao der der amnestie de rede van Otmbella gednfct en in alle gemeenten aangeplakt zal worden alf de beste verklaring van den grooten maatre cl vaa verzoening tot welken de Kamer besloten heeft Daar de Fransche Senaat het ontwerp vaa wet betreffende de algemeene amnestie niet van dringendea aard heeft verklaard zon de commissie eerst gisteren Vrgdag worden samengesteld en de beraadslaging op tgn vroegst Maandag doch meer waarschgsUjk eerst Donderdag van de aanslaande week een aanvang nemen Men verkeert in groote onzekerheid over de houding van het linkeroentram ofschoon het Uad van Dufanre It ParUmetU sterk tegen het voorstel is Indien Jules Simon aan 6et debat deelneemt zal hij de voordracht ondersteunen De heer Léon Say moet van al zijn invloed gebruik maken om de aanneming te bevorderea Het Journal dei De éalt vroeger tegen de atgemeene amnestie meent dat den Senaat thans niet anders overschiet dan de voordracht goed te keuren daar door eene verwerping eene botsing loa oalstaan welke onberekenbare gevolgen zou kunnen hebben Aan de Köl Zeit wordt guit goede bron bericht dat de Fraisische Minister Futtkamer na de aanneming van art 9 de nieuwe Meiwet verklntd heeft dat de Regeering art 4 tal laten vaAm omdat zij de voorkeur geeft aan de eonservatief nationaalliberale transactie Dat tal de XreiuuUii if tegenvallen welke de rerwachting uitspreekt dat da Regeeriog het bisschopsartikel tal handhaven In het Engelsche Lagerhuis was er Woeuidaf groot spectakel Bradlaugh wilde in strud mst het den vorigen dag geuomen besluit toch sitting nem Hij werd uitgenoodigd om tich te vervijdeisa weigerde eit moest door de deurwaaiden werden tcraggeduwd toen ook dit niet hic ad k gevangengenomen Men weet dat de Bcseeriug voor de toelating van Bradlaugh had gestemd naaf in de minderheid bleef De oonserratieve Uadek tgn uitgelaten van bigdschap over de tenie nedeilaag vau de Regeeriug Bradlaugh is den volgenden dag weder losgelaten Deze geheele vertooning diende alleen om B in de gelegenheid te stelle zijne zaak door den rsohter e doen beslechten Wat de uitspraak van dezen zal zijn is niet te voortien doch Kker laMict einde wezen dat er door eene wet een einde gemaakt zal worden aan de uoodzakelgkheid voor le en om eeu eed te doen of eene verklaring af te leggen in bewoordingen waartegen hun overtuiging zich verzet De kiezers zullen door Bradlaugh telkens te herkiezen de weigerende macht hiertoe dwingen en het was juist omdat hij de hopeloosheid van den strgd inzag waarin men tich begaf dat de minister Ghidstone in eene algemeen bewonderde rede het lagerhuls aanried den herkozene toe te laten De gemeentelijke en prurinoiale verkiezingen welke verleden Zondag in Italië hebben plaats ie had zijn vooral opmerkelijk omdat de cleraeafen daarbij weder voor de eerste maal in het strgdpeik zgu gestreden lu tegenstelling met de onlangs gehouden parlementaire verkiezingen gaven zg in meuig opzicht de meerderheid aan de conservatieven Ëciilge leden der miuisterieele partg o a de heeren Ruspoli burgemeester ran Rome Amadei aocretariageueroul bij het ministerie van landbouw en Garibaldi werden geslagen De conservatieve kiezers waren in grooten getale opgekomen en ditmaal sloten de olericalen zich bg hen aan en stemden voor hunne oondiilaten De paus heeft de deelneming aan deze verkiezingen goedgekeurd Z H heeft door tuss dienkomst van kardinaal Nina den priesters die aan deze verkiezingen deelnamen zgne tevredenheid betuigd over deu verkregen uitslag en ook den heer Salriati voorzitter van de algemeeue vereeniging der Italiaausche dcricalen met zgne benoeming tot lid van deu Raad geluk gcweneoht De Belgische Inde pendaace berichtte onlangs dut de bisschoppen water in hun wgu hadden gedaan en mot bet ook op den afloop der verkiezingen of liever op het behoud van het gezantschap bij het Vuticaan het bezoeken van de neutralp school hadden toegestaan De olericnle bladen spraken dit terstond verwoed tegen Thans blijkt de Indépeniante