Goudsche Courant, zondag 27 juni 1880

Qk it babben gehail in da instructiea tsb de biascKoppeu wordl wel de neulrule school voor een zonde vprklu ir l miiar tooh het zondigen aan de katholieken ouder lekere omauiudigheden toegestaan BINNENLAND GOUDA 26 Juni 1880 Aanstaanden Donderda zal bij gelegenheid van de onthulling van inoiiument voor de Gebroeders Houtman in deze gemeente feest worden gevierd Hooggepluntate personen tullen haar de eer bewijzen van da irbij tegenwoordig te zijn Het ligt in den Mid der uuk dat men zich bij feestelijke gelegenheid in fetstdosch kleedt en daarom vertrouwen y en noodigen voor zooveel noodig onze geMhle slndgenooten daartoe uit dut op dien dag llenvege lal worden gevlagd Naar wH vernemen stelt het Uoofdoomilé voor bet op te nchten Houtranna monument voor hen die daartoe hebben bijgedragen gaarne bewyzeu van toegang beschikbaar tot het feestterrein voor de athulling van dat monument op Donderdag l lii i e k Hen wende zich daartoe tot de hh D Lulius Tin Goor en G C Fortugu Droogleevcr Morgeit CZondag zul van h df een tot twee uur 0 de Groote Markt alhier eene muziekuitvoering plaats hebben door het muziekcorps der dil schuttery Dooderiiag heeft ten Raadhnize alhier de aanbesteding plaats gehad tot levering ran 60 000 IJtselifietielplavy Ingeschreven werd door de hh J C aa vliet te GouJerak voor 7 20 per 1000 en Sehal en Bekker te Schoonhoven voor ƒ 6 9 Vosr 10 060 IJsselklinkers werd ingeschreven door Schalg en Bekker voor ƒ 7 66 en door van Vliet voor ƒ 7 55 Voor 450 knb Meters zand was inschrijver L Broere te Gouda voor ƒ 639 VEBGADBEING van dun GEMBENTEUAAD Dinsdag den 29 Juni 1880 des namiddags ten 1 tm ten einde te behandelen Dt Tekening der dd Schutterij dienst 1879 D rekeningen der gesubsidieerde Instellingen van Weldadigfaetd Het dret ran A W van den Briel betrekkelgk bet houden eener tappery in het Commissarishnisje der Stoombootdienst Estafette Het adres van P W J van Luenen en C J Koot betrekkelgk de rooiing voor eenige te bouwen woningen ec de demping eener sloot in de Korte Akl erea Het adret van J de Jong Az C van Veen en Jl W Janknegt belrekkelyk het derapen eener sloot in de Korte Akkeren Een voorstel bctrekkelgk de verlaging der brug over de Wetering in de Crabethstraat Te benoemen Eene Regentes der beide Gasthuizen Eeu Lid der Pl iatselijke Sohoolooromissie Benen 2en hulponderwijzer aan de 2e Burgerschool voor jongens Eene hulponderwijzeres aan de 2e Armenschool Te Brielle zijn den 21 Juni de bedevaarten begonnen Daar den zoogenaamden Heilii n put Er kwamen mannen en vrounen uit Kaatsheuvel Volgens een publiek gemaakte Igst zullen de bedevaartgangers den 28 Juni komen nit Delfshaven den 30 uit Moerdijk den 1 Juli uit den Bosch den 6 uit Utrecht den 8 uit den Haag den 7 nit Gond den 8 uit de Bhijnproïinoien den 9 uit Delft den 12 13 en 14 nit Rotterdam den 15 uit Amsterdam den 19 nit Leiden den 20 uit Schiedam deu 21 uit Dordrecht lien 22 uit Haarkm den 23 uit Geertruidenberg idn 26 nit Leiden den 27 nit Zoelerwoude den 28 uit het Westlatid den 29 uit Kralingen den 3 Augustns nit den Haag den 4 uit Vlaardtngeo deu 6 oit Wassenaar en den 10 nit Bolterdaai In tegenwoordigheid van vele toonkunstenaars vrienden vereetrders en belangstellenden van binnen en baiten den Hang erd gisteren op de begraafjilaats Eiken Duinen het monument op Dunklers graf ontknlil De Koninklijke militaire kapel opende de plechiigkcid met eene uitvoering van Duuklera Andantt Ürhe waarna de heer Nicolai in een fraaie rede de verdiensten van den ontslapene schetste en zUne Mntpraak op een blgvend gedenkteeken aantoonde wegens u verheffing ler militair muziek den roetn dien hij binnen en buitenlands voor Nederland had doen v riVerven en den weldadigen invloed door igo toedoen op de ontwikkeling des volks uitgeoefend Het eenvoudige sierlgke monument vnn arduinstean gehouwen en van zinnebeeldige voorstellingen voorjien werd vervolgens onthuld De Koi ittklijke sanj vereetiiging Cecilia en de di Jetlatttenvcreeniging Dantler uit Rotterdam voerde ook toepa selgkc zang en muziekstukken uit De zoon van deu ontslapene aanvaardde namens zgne moeder en verdere betrekkingen het duurzame blyk van sympathie opgericht met medewerking van zoovelen in den lande en dankte de commissie en alle belangstellenden Door de Hoofdcommissie der Voreeniging voor Chr Nat Sohooionderwgs is ingevolge een op de jongste jaarvergadering genomen besluit aan den Min van Biunenl Zaken een adres gezonden waarin zij haar bezwaren mededeelt tegen de concept bepalingen treifeude hel bijzonder ondtrwgs en vooral tegen art 5 van het Concept reglement voorkomende in het Rapport der CiSmnissie benoemd tot voorlichting der rrgeering bg het ontwerpen van voorschriften ingevolge art 4 en nrt 87 der nieuwe wet op het L O Tegen art 5 luidende Voor de lokalen waarin bijzonder lager ondeifwys zal worden gegeven zgn de voormelde algemeene regelen in zooverre verbindend als het niet naleven daarvan aanleiding kan geven tot dstoepassing van art 5 der wet van 17 Aug 78 meent de hoofdcommissie te moeten opmerken dat dit art niet is in overeenstemminj met de beginselen waarvan de Staats XHumissie beweert in dezen te zgn nitgegaan en die in het rapport aldus worden medegedeeld Dat aan de voorschriften welke uitsluitend uit een pnedagogisch oogpuut voor de openbare school werden noodig genoht de bgzondere school niet mag worden gebonden Hoe en met welke hulpmiddelen dat onderwijs zal warden gegeven moet volkomen vrg blgven en het geven van voorschriften dienaangaande moet worden overge laten aan hen die een bijzondere school hebben in het leven geroepen en haar onderhouden Er kan volgens de Staatscommissie alleen van hygiënische eisohen sprite zijn Maar aldus vervolgt zg dê vraog of deze eischen voor de bgz school kannen worden gelijk gesteld aan hetgeen vj$br d openbare scholen wordt verlangd mag naar de overtuiging van de meerderheid der commissie niet anders dan ontkennend worden beantwoord De adressanten doen verder uitkomen dat door het aanvaarden door de Regeering van bet boven genoemde art 5 de belangen de vrgheid en de bijzondere school grootelgks bedreigd zouden worden Weshalve de Hoofücommissie den Min verzoekt zoodanige maatregelen te nemen dat geen bepalingen worden vastgesteld tvaarbg de vrijheid van onderwijs nog meer brpertt zon worden dan dit reeds door de wet zelve geschiedt Stand van het vla gewH in Nederland op IS Juni Kuim veertien dagen geleden zag het er ten gevolge der langdurige droogte treurig met het Nederlandsche vlasgewas uit sleehti weinige stukken maakten daarop eeu gunstige uitzondering Na den gevallen regen is het aanzien der velden snrl veranderd rn hebben de planten bg een zeldzaam geëvenaarden groei wouderen verricht De voornitziohten geven dan ook thans hoop op een vrij ruimen vlosoogst van goede hoedanigheid welke verder slediis warmte noodig heeft om te bloeien en lot rgpheid te geraken Niet minder gunstig dan de berichten van hierte lande luiden ook thans die uil het buitenland en hoewel men hier Muvankelgk voor enkele puikestukken zeer hooge prgzen groen te velde besteedheeft is zulks minder in overeenstemming metdie bericbteni alsook de op nieuw leer gedruktetoestand van den linuenhandel Landb Ct Te Dokkum heeft Zondag U het onweder van 12 uren tot des avonds 6 ureo geduurd Tegen 2 uren hoorde men een hevigen slag De bliksemwas ingeslagen in een hais bg een arbeider gingdoor den schoorsteen verbrgzelde alles wat daaropstond deed eene menigte roet over het middagetenstorten en scheurde een haardklee je De straalnam verder zgn aof door het privaat waardoorhij verdween Gelukkig is niemand der bewonersgetroffen Ouder tiesehaldiging vsn die tal bg nacht in een bewoond huis met behulp van buitenbroak en ioklimming stond Donderdag voor het gerechtshof ta s Hage terecht zekere V de M te Dordrecht woonachtig Hem wordt ten laste gelegd dat hg in den nacht van 7 op 8 Maart jL met behulp van een ateekbeiteltje heeft opengemaakt en vervolgens opgesehoven het winkelraam van den zilversmid J J v t H aldaar en toen uit een kastje achter het raam geplaatst ontvreemd heeft een aantal oude gouden en zilveren sieraden ter waarde van ongeveer ƒ 60 De beschuldigde bekende het hem ten laste gelegde feit en adv g a mr Gregory eisohte met aanneming van veraaohtende omstandigheden eeue veroordeeling tot 2 jaren celstraf Nadat de verdediger mr Addink op verzachtende omstandigheden geiVezen en de qualificalie van inklimming bestreden had deed het hof uitspraak en veroordeelde den besoh tot 1 jaar celstraf Omtrent een voor eenige dagen gepleegden diefstal van gelden in de hulpbauk p der bank van leening te s Hage verneemt men dat de beambte bij die instelling O in het lokaal wonende Woenadagavood op bevel der justitie naar het huis van arrest is ovtrgebracht onder verdenking zelf den diefstal te hebben gepleegd Om bet te doen voorkomen alsof men zich van de straat net bcbulit van braak toegang tot het gebouw bad verschaft moet hg zelf eenige afsluitingen hebben verbroken De feiten moeten door hem zgn bekend Te Arnhem worden tegenwoordig de keraenverkoop sters goed gecontroleerd Testn een aantal van haar moet een vervolging zgn ingesteld wegens het voorhanden hebben op den kruiwagen van ongegkt of afgekeurd gewicht Wel een bewqs dat dat volkje vaak de sohaal naar zgn eigen kant doet overslaan Volgaot bet V D js dr H J A If Sekaafttu professor aan het Seminarie te Rg enburg dotfr de B 0 kiesvereeniging in het hoofdkietdistrict B eda eandidaat gesteld voor bet lidmaatschap der Tweede Kamer Van bevoegde zgde wordt medegvdeeid dat het bericht in fommige dagbladen dat ia Friesland en wel op een geïsoleerde boerecplaats e Lemslerland te Follego de pokziekle zon zijn uitgebroken onjuist was Bg het offieieel ingesteld onderzoek is gebleken dat men daarbg te doen had met een geval van zoogenoemde waterpokken Vermits deze gewone uitslagziekte op menige plaats voorkomt of eigenlijk kan voorkomen is het niet overbodig er op te w sen dat zonder naawkeurig onderzoek nog dikwijls ten onrechte van pokken gesproken zal worden waar vsn waterpokken fatettie moet zyn Poten van stuk gesneden aardappelen Zg diestuk gesneden aardappelen poten begaan bgaaoveral de fout de stukken dodelijk na het doprsiigden der aardappelen in den groud te ItggfB waar dan vooral in natte jaren een grpot deel ervan gaat rotten Men kan zulks voorkomen alamen namelgk de stuk gesneden aardappelen 8 14 dagen lang aan de lucht blootstelt zoo mogelgkaan tocht De doorsneden drogen dan goed in ervormt zich als het ware eeu korst t brengt men daacna dd aldna behandelde aardappelttuj en in den grond dan rotten zg niet ZiM Ct Men schrgf uit de AlblasscrwOard De afwisselende warmte en regen doet de lain en veld ruohten ongeveer snel groeien Inzonderheid geldt dit ook den hennep die volgen sommigen in geen jaren mo schoon te velde heeft gestaan vooral op de hooger gelegen kleigronden Op sommige akkert is zg reeds een M laug Naordeiyke winden tonden de achterlijke slakken nog veel kunnen verbeteren Een last ia bet ook de aardappelakkers te tien Nooit stonden te beter en men is drok begonnen de vroege te rooien Ds smaak is reeds vrg goed en enkele dagen droog lucht weer zouden ze best van qualiteit doen warden De qnaliteit is vooralsnog Minder dan men hoopte maar kan ook zeer go d worden Ook de late soorten staan keurig te velde en van de gavrMsde ziekte bemerkte men tot heden gelukkig niet Voor de besta nienwr besteedt men 6 voor de mindere 4 cent per liter Eeu nieaw manier voor het afrasmea van melk is door LavalPahie in toepassing gebracht Ug bezigt een teer sterk vat van staal van 26 ccntinMter niddellgu dal door middellgn vaa beweagkntoht S00 wentelingen per minuut maakl De room of ket botervat lichter ignde bigf bg de as terw de tapteuelk of afgeroomde melk naar dao oaatnk ardt gvdreven j voor baideo zfa daar tar plaat baiten aangebraoht om deze gaaehetden stoffen f vaaren De scheiding geschiedt vdkomener dan op da gewone manier en levert 8 a 6 pat boter meer Peter dagen werd melding gemaakt vaa hat rer koopeo van aterken drank aan kinderaa tegaa 1 eent per lapeU In Jt Standaard van Vrgdag laaaakl da heer W I v d Lelie meldiog van een anderen vorm waaronder aan da jeugd sterke drank wordt verkocht aan toogenaamde snoeptafel ar Van deze omstandigheid legt hg hab ik mg overtuigd Een vriend van pug wonend in de Lange Leidschedwanstraat te Amsterdam vertelde mg dat op die wgxe iterke drank aan de kinderen wordt toegediend in den vorm van suikergoed lEen tuk suikergoed gelgkende op een kleinen tulband is geheel hol en van binnen met sterkeu draofc gevuld Eeo jongen in die buurt kocht er vgf stuks van dis bg achtereenvolgens uitslnrpts Zoo laetm de kinderen dikwerf zonder dat de onder bet wetta of kunnen verhinderen sterken drank dtriokea ün wie zal ggen op w ke wgs zg dik gla aa be geld komen I Ik btb Hl too n stuk suikergoed l en koopen om mij ran de waarheid Ie overtuigen en bevonden dat er ean half glaasje sterken drank iu besloten was door de suiker verzoet maar daardoor voor kinderen te neer begeerlijk Het adres is mg bekend eu er ijn meer van die adressen Ik tag deze week een jongen van ongeveer 14 jaar in beschonken toestand loopen op de Martelaarsgracht wel vijftig meuschen stonden er naar te kük D De jongen viel op de straat stond weer op eu ontliep telkenmale een politie agent die hem op de hielen tat Eindelijk werd hjj gevat en naar hel politiebareau gebracht om alt te slapen Door de internationale commissie voor de maten en gewiehien te PaHJis ijjn de volgende verkorte aandaidingen van maten en gewichten vastgesteld welke in de landen welke in die commissie vertegenwoordigd lüjn van regeeringswege worden afgekondigd en ten gATtiike aonbevolea Lengtematen kilometer km meter m decimeter dm centimeter cm millimeter mmft Vlaktematen vierkante kilometer km vierkante deoimeter dm vierkante oenlimeter cm vierkante njUiqater rnm i Inhondsmaten kubieke metf r m tere s kabieke decimeter dm kabieke centimeter cm kubieke millimeter mm hectoliter hl decaliter dal litet l deciliter dl ocntililer cl Gewiebictt ton t metriek qnintaal q kilogram kg gram g deaigram dg centigram og milligram mg Al oen verdienstelijk man sterft vereenigen zich a u fliendru en vereerder om een gedenkteeken voor hem op te richten Niemand in Nederla id is nog op de gwiachte gekomen om op die hulde vooruit te loopen en zich zelven een monument te stichteu In Frankrijk althans te Parijs bestaan hiervan echter voorbeelden daar laten sommigen hun grafteeken op het kerkhof in orde brengen vóór zg nog gestorren zgn Ook Sarah Bernhardt hee f eich een monument laten maken en evenzoo hare meded ng8ter mil Croitette en na tiet men bel merkwaardige verschijnsel dst het graf dezer laatste met bloemen ia overdekt als voorloopij e hulde aan hare nagedachlenia terwijl tg nog in levenden Igve e Parg optreedt Aan het toekomstig grai van Sarah Bernhardt valt die onderseheiding niet ten deel De oode E ptcnaren hielden doodengeriehten aaw ty woohtten er otene tot de ntfnsehen overleden waren Aan Pargs bleef het voorbehouden reed bg het leven der menscheu zinnebeeldig te doen blijken hoe zg na hun dood over heu oordeelen tullen JuÉroow Croizette kan na het teldzaam voorrecht genieten tranen van aandoening te plengen op debloeaen van haar eigen graf AnJk CIS IIMOEgOiyDEW DE KommsisTisi In het jaar 1874 werd door onze Vereeniging ter algemeene verspreiding uitgegeven een blaadje met het opschrift De pokken eit kaar tooriekoedmiddel Neven eeu kort overzicht van de g hiedeni der pokkeu hare oorzaken en de middelen Ier be trgding beeft het Uoofdbealuar daarin zjjne tienswgze kenbaar gemaakt omtrent de vaccinatie en iuxonderheid de revaccinïlïe zoowel met het oog op de mee t doeltreffende wgte van toepasaiag dezer kupelbe erking al met betrekking lot de beide gebruikelgke vaocine soorlen die van t kalf animide eu die van den nensch gehumaniseerde Thans na ia het tuiden van ons laad gevallen a pokciekle voorkomen en eaae meeidefe f mindere verspreiding over on land Ie vraeiea hebben wjj gemecBd op grond van eene ruimere ervaring gedlireade da laatste 8 jaren verkregen nogmaals kortelgk on gevoelen omtrent dit gewichtig onderwerp te moeten nitaeaietten Overweegt man dat in on kUiue laad gdateaAe d iprdikenapidemie van 1870 73 meer dan 20 000 personen aan die tiekte bezweken tgn dan is het lakat niet averbodig Ie achten wanneer g b $ vernieuwing traohten de algemeene belangitelling in de vaccinatie te verlevendigen In 1798 door den Engelschen geneeskundigen Jenner als voorbehoedmiddel tegen de pokken aanbtvolen heeft de koepokinenting wil ii waar sinds dien tgd het moorddadig karakter van de poktiekte gtootendeela doen verloren gaan doob nog aflgd mist de vaooinatie die ruime waardeering i ejke voor eene meer afdoende bestrgding der gevreesde riekte vereisDht wordt Ook in hare toepassing laat ag dikwerf veel Ie w nashan over Zoowel de werkeloosheid der atngeitrende tof alt de t late inenting of het venuim der tgdige herenting zgn menigwerf oorzaak dat het behoedwiddel faalt eu het vertrouwen in zijn kracht geachokt wordt Terwgl als regel geldt dat de eerste inenting moet plaat vinden iu hel eerste levensjaar moet zij echter bg hot heerscheu van pokken too spoedig doenlijk na de geboorte geschieden De raeeuiug dat wel eens door het inenten tgdeus het heerscheu der ziekte pokken ontstaan is onjuist In al de gevallen waarin weinige dagen na de inenting de tiekte zich openbaart is de inenting te kat verricht De persoon was reeds besmet toen hg werd ingeënt eu de inenting heeft dus de verdere ontwikkeling der ziekte niet meer kunnen voorkomen Het bovenstaande geldt eveozeer voor herinenting Ook deze moet tijdig orden toegepast en is bij het uitbreken eener epidemie voor allen noodrakelgk ea wel de te meer naarmate eeue grootere tgdruimte sinds de laatste inenting verstreken is Oak zelf tg die vroeger aan pokkep eleden hebben moeten zich alsdan aan de kuii ibewerking onderwerpen daar de ervaring leert dat evenmin als ééae inenting voor het geheele volgebd leren voor besmetting vrijwaart de herstelde poklijdl r voor immer tegen de pokziekle beveiligd is Voor eene deugdnlgke vaccinatie en revhQoinatie wordt vereisohl dat de ptof vaccine onmiddelijk van het rund op den meuseh of van arm op arm wordt overgebracht Glaasjes stiftjes of buisjes mogen alleen gebezigd worden al middelen om bij gebrek aan ingeente kalveren of geionde ingeente kinderen zich een bron voor inenting te scheppen Niet versehe vaccine tusschen glaasjes of op andere wgte bewaard verdient afkeuring Uit de pni teu van personen die reeds vroeger eenmaal zgn ingeënt mag nimmer de stof tot inenting gebezigd warden De tof vaccine van kalteren aebenkt gelgke waarborgen als die aan den arm van het kind ontnomen Bg de aanwending der eente wordt echter eenig meerdere oefening vereiseht en het ware derhalve teer wsnsohelijk dat door het geheele but tooveel mogelijk inriphtingen werden geopend alwaar gedurende het geheele of wel gedurende een grooter of kleiner gedeelte van het jaar nit kalverpokken werd gevaccineerd loogecoamde permanente en t delijke Pare Vacclnogènet Daar de aUtietiek leert dat de vatbaarheid voor pokkeu vermindert naarmate het aantal inentingalitteeken grooler is mag bet aantal koepokken niet gering zgn 8 i 10 tokken cgn voldoende Een grooler aantal schaadt niet i Is het aantal koepokken te gering b v minder dan 4 dan i het noodiakelgk dal op den 8a dag oit de eigen koepokken of zoo deze onbruikbaar zijn met stof onmiddelyk aan t kalf of een ander kind outleeod nieuwe pakken bgpokken warden gezet Slecht aan deakuudigeu raag de kuustbewerkiug worden loerertreuwd Door bekwame eu ervaren banden verricht tullen de betwareu die nog wel een uil een geneeskundig oogpunt tegen de inenting worden geopperd geheel verdwijnen Wtteulgke nodeelen tgn steeds het gevolg van onkunde en zorgeloosheid Qemoedsbezwaren behoeven geene ernstige bezlrgding meer Ook door de meest gezaghebbenden op godsdienstig gebied tgn die voldoende weerlegd Mogen deze regelen bg allen iu Nederland wie volksgezondheid en volkswelvaart ter harte gaan de sjrmpatkie ondervinden welke noodig is om mei kalmen ernst den vgand te baslrgden die thans op nieuw ouzen vaderlaudscheu bodem betreden heett Hagen tij allen opwekkeu om waar noodig hun sieun en medewerking te verleenen en de middelen te helpen beramen die tot eene too ruim mogelijke en doelmatige toepassing van de vaccinatie kunnen strekken en bet streven der Regeering nader iu de Wet tot voorziening tegen besmettelgke tiekten omschreven bevorderen Moge het 100 aan de vereende krachten van Regeeriqg Gemeentebestaren en Neérlands ingezetenen gelukken met gunstigeu uitslag deu vgaud te bestrgden en de pokken epidemiën die gelgk hel zeer juist il nitgedrokt eene onuilwittbare schande zijn voor de maatschappelijke inrichtingen en de plaataeIgice besturen te beperken of te voorkomen Èotterdam Juni 1880 Het Hoofdbestuur der Nederlaadsdbe Verebniging tot bevordering van Koepokinenting Mact HricANs Me D H Deipbat A 1 JjiVtii Commissie van Bedaclie J li AII Cohen Da B Carstkn Ph S Frank D Q Th A Wolterbkik Muleb Db J VBOEaoM SE Haam NB Op aanvraag kunnen bg Dn Vboesoh de Haan te Rotterdam meer exemplaren worden bekomen Laatste Berichten Berlijn 25 Juni De gemachtigden der Bgu oeverstateu zgn het eens geworden over eene coa ventie ter verbetering der zalmvisscfaerij Nederland zal worden ailgenoodigd tot deze overeeidtoinsl toe te treden Het ontwerp deter conventie sluit tieh in hoofdzaak aan bg het Mannheimer traolaat vao 1869 en bevat slechts eenige wgzigingen di ten gevolge der ondervinding ten opzichte der visscherq noodig worden geacht Parijs 5 Juni In den Senaat werd gehan deld over het rapport op de petitionuementen van de geestelijkheid tegen de decreten van 29 Maart Het werd met 143 tegen 127 stemmen verworpen en aan den minister teruggezonden Vervolgeus werd overgegaan tot de orde van deu dag Londen 25 Juni In het Lagerhuis deelde Labouchère mee dat hg Dinsdag de nietigverklaring van het besluit betreffende Bradlaugh zal voorstellen Gladstone zeide dat het Kabinet maatregelen beoogt tot het doen gelden van Bradlaugh s recht H keurde goed dat het debat niet later dan Dinsdag zon plaat hebben Kantongereclit te Gouda Terechtzitting van Woensdag 23 Juni 1880 KantonrechUr Mr J H van MIEROP Ambtenaar van hei Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD L B arbeider te Gonda tot twee boeten van vgftig cents of gevangenisstraf van 1 dag voor iedere boete wegens iu twee achtereenvolgende avonden if zgne woning iu de Korte Akkeren luidruchtig vloelsHI eu schelden tegen zgne vrouw waardoor de nut der buren werd verstoord de beklaagde beweerde des avonds te huis komende in plaats van eten slagen van zijne vrouw gekregen te hebben hetgeen tot zgn schelden aanleiding had gegeven C V d W vleeschhouwer te Gouda tot drie boeten van ƒ 1 en eene boete van ƒ 3 of gev van 1 dag voor iedere boete en tot eene boete vaa 10 of gev van 2 dagen wegens Jo op den Kattensingel te Gouda zitten op een door beak bestaarde kar bespanuea met drie honden die niet waren voorzien van muilkorven 2a tonder vergunning vau Burg en Weth in de keuken igner woning in de Keizerstniat te Gouda oansrciigMlben in een waaobkuip de ingewanden van eeae koe waardoor een hevige slank werd verspreid W 8 schoorsteenveger te Gouda tol eene boete van 1 of gev van 1 dag wegens sehrgvea en kladden op de muren achter de Groole KMk Ie Gonda J m voerman te Gouda tot eene boete vaa vgfiig cents of gev van 1 dag widens op ïdeB Laugen Tiendeweg te Gouda tiju wagen btsponnea met een paard onder geen ander toezicht laten slaaa dan onder dat van een kiud van tien j ar A IJ slepersknecht te Gouda tot eene boete 3 of gev vau 1 dag wegaas op de Markt te Gouda ziju wagen bespauneu met een paard geheel zonder toericht laten staan C K eu V V d V sigarenmakers te Ooada ieder tot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 ing wegens Ie zamen eu in verreuiging loopen ia een grasperk van het plantsoen aan den Katteatwgel te Gouda J J Z sjouwer en A v d H koekbakkerakuecht te Gouda ieder tot rene boete van 1 of gev van 1 dag wegens te zamen en in verebniging loopen in een boomperk van bet plaatsoen bg de Tieudewcgsbrug te Gouda J V jongen te Gouda tot eene boete vaU 1 of gev van 1 dag negens met een atok uil taoten van vogelnesten uit de boomeo op de Lage Ghwwe te Gouda J K en C A jongens te Gouda ieder tot eeneboete van 1 of gev van 1 dag wegens spelenmet geld scbrapgooieu op den openbaren weg iade Derde Kade te Gouda ADVCRTENTIËN Na eeii langdurfg lifden ontsliep heden zacht en kalm mgne gdieMs Echtgpasate PE TRONELLA HENKIBTTE KRUWE J BS Gouda 25 Jung 1880 V ADBIANÜ8 SCHOOTEN en Echtg KOOTE beiuigen hunnen hartelgken dank voorde vele bewgzen van belangstelling bg hanHawelgk ondervonden 4 Gmida 26 Juni 1880