Goudsche Courant, zondag 27 juni 1880

Zondag 37 Juni 1880 J GOEDEWAAGEIT Reparateur Taaimacliines verkoopt i AAlMACH L ES tot alle Prijzen mm mmi m mm wijnen Alle soorten van BORDEAUX en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen da gereputeerde BORDEAUXWIJN van f 26 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflessohen kwart en half ankers Pnjscsuranten wordea gratis en firanko veraondeu Alles wordt franko t huis g eleverd EET SENDINeSFEEST A RB allen die tlpen van belangstelling 1 gaven bij ons25 JARIG HUWELIJKSFEEST betuigen ig onzen hartelijken dank BOEKEINRODE op 7 Juli J P VAN CATZ I B L VAN CATZ PLAATSBILLETTEN en PROGRAMMA S voor de Feesltreinen zgn tot Maandag 3 Juli des middags 12 uur te bekomen aan de Stations van de HoU IJzeren Spoorweg wegen Oosterspoorweg Maatschappij te den Helder Amsterdam Leiden den Haag Rotterdam Utredit Amersfoort en tusschenliggende Stations Afzonderlgke PROGRAMMA S zullen voor 40 Cents aan de ingangen van het terrein verkrijgbaar zgn Men zie verder het groote aanplakbillet en het Programma zelf dat bg ranto toezending van het bedrag franco door den ondergeteekende wordt toegezonden H B BREIJER Gouda 26 Juni 1880 Biezoaar Voor lie menigvuldige bewijzen van belangstelling ondervonden bjj gelegenheid onf r 25JARlGEEl HTVEREENIGING zoowel van buiten als binnen dp Stad betuigen WH ook nam ns onze Kinderen onzen oprechten dank N VAN DEB GEEST Voor de belaagstelling ondervonden hxt het overlijden van ons jongste kindje betuigen wij onzen dank Mr i FORTÜIJN DROOGLEKVER J D FOBTUIJN DROOGLEEVER VAN GCLPBN Gouda 26 Juni 1880 ♦ Ondérgeteekenden betuigen hunnen bartelyken dank voor de vele bewflïen van deelneming ondervonden bij het smartelgk verlies hon geliefd Kind A J VAN VELZEN A H VAN VELZENGouda 26 Juni 1880 van Rust M W VAN DEB GEEST iJouda 26 Juni 1880 Pinksb Secretaris Arnhem Junij 1880 Openbare Verkooping TE GOUDA op MAANDAG 5 JULI 1880 des voormiddags ten elf ure in het Hotel de Zalmc aldaar van eene kapitale BOUWUANSWONINO Voor de vele beivjjzen van deelneming ntvangen bjj het overlijden van mgn geliefden Echtgenoot betuig ik bg deze ook namens i ne Kinderen mgn weigemeenden dank Wed D TAN DBK MAAS Gouda 20 Juni 1880 van db Noot Voor de vele blyken van deelneming ons betoond laj het overlijden van onze waarde Moedef en Behuwdmoeder Mejuffr EMMIGJE OSINA SPARiVAAIJ Weduwe van den Heer fKEDEBiK HKRMtN Fz brengen wjj bfl deze onzsn bgzonderen dank F HERMAN Fz A H HERMAN NouBHissB Gouda 2Q Juni 1880 met STALLEN SCHUREN en ruim 27 Sectoren WEI en HOOILAITD te Zwammerdam en Reeuwijk Verhuurd aan den Heer J RUITENBÜRG de Woning vewfere Betimmering en Erven tot den laatsten Ajril 1883 en de Landergen tot den 24 Decembw 1882 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Opeiibsire Verkoopingf Voor de deelneming ons betoond bg het overlgden onzer Zuster en Behuwdznster EMMlGJj JOSINA SPARNAAIJ Wed van den Heer F Hïbman Fz betuigen wg onzen op loehtsn dank F S SPARNAAIJ J SPARNAAIJ Gouia 26 Juni 1880 van dkb Tobben De ondergeteêkende beeft de eer te berichten at hü DONDERDAG 1 JOLI a 8 GoDBA met zijne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bg den Heer F X HABDLJZBR Sociëteit Vredebest op de Mabkt 8 Hage Opticien tegen AUGUSTUS eene FATSOENLIJKE op WOENSDAG 7 JULIJ 1880 voorm ten Elf ure ten overstaan van Notaris Mr KIST in het Logement de Paau i te Gouda van de volgende allen te Gouda gelegen perceelen No 1 een ruim aan de groote vaart IJsel gelegen WINKEÉHUIS dienende als Modisteen Manufactuur xaak met vrg Bovenhui en grooten Kelder Veerstal wgk B n 127 en 127a No 2 een gunstig als boven gelegen Winhélhuis dienende als Tagarijnxaak Hoge O n 136 Nos 3 9 Zeven WOONHUIZÜN ieder bestaande uit Beneden en vrij Bovenhuis Boge O Nos 137 137a U3a achter met open Orond uitkomende aan den Turfsingel groote vaart No 10 een net gemakkelgk ingerigt WOONHUIS metvrgen Gang ErfeaTuin aan het beste gedeelte van den Turfsingel P n 157 No 11 een breed WOONBVIS met JBr en Schuur aan den Winterdgk Q n 101 en 102 Loon 70 s jaars buiten verval persoon Lazarnskade P 246 Adres in No 12 een sterk PAKHUIS met Afdak en open Orond in de Kappenaarsteeg Mejuffrouw SWITZER Lange Tiendeweg vraagt tegen Augustas een DIEi STBOOE G n 23 uitkomende door een Gang in de Vogelensang Nos 13 22 Tien perceelen BOUWGROND aan de Boomgaardstraat achter de Kar nemelksloot STOOMBOOT OKDERPiEMlfffr 0 HERVATTING GEWONE DIENS via GOUDA Maandag 28 Juni Oe Directeur HAENTJENS Mevrouw be ROTTE VRAAGT eeiie Dienstbode met Augustus of vroeger Mevrouw PRINCE de Joko Turfmarkt H 87 vraagt met 1 AUGUSTUS eene K EUK E cT M En r genegen huiswerk te verrichten VERLAZEEB GEVRAAGD Een BEKWAAM VËRLAKKER bekend met het Verlakken van Kachels in de moffel bjj voorkeur iemand welke daarvoor in een Kache fabriek is werkzaam geweest Adres met franco brieven onder letter 1 Boekh DUCR0IS8I GOETZEE RoUtrdam De ondergeteêkende bevelen zich aan tot het LEVEREN van PUIK Koeien en Faardenllooi aan Ingezetenen van Govda en Omstreken Te bevn en bg FRANS vak HOFWËGEN te Gouda en C van WIJNGAARDEN te Papendrechl Openbare Vrijwillige Verliooping TS WADDINXVEEN ten overstaan van den aldaar gevesUgdeu Notaril Mr L MOLENAAR Bg veiling j yoENSDAG J Bg afslag 1 21 JULI 1880 beide dagen des voormiddags ten 10 ur ten koffiehnize van H SPITHOVEN aan de Bmg te Waddinxveen van Twee Kapitale BOÜWmSWONIMN en de daarbg behoorendé CIBCA 25 HECIABUN Uitmuntende WEI OF HOOILAHDEir alles gelegen ia den zoo gunstig bekenden poldei Bloemendaal binnen Waddinmetn Eerst in perceelen daarna in combinatiën eindelgk in massa Betaling der kooppenningen en aanvaaidiog op 1 September 1880 Alles in het breede omschreven bg verspreid billetten Nadere informatiën geeft voornoemde Notaris MOLENAAR ten zgnen kantore D No 3 aan den Kerkweg te Waddinxveen alwaar op franco aanvrage nog billetten kunnen wordea verkregen GOODA DbVK van A Bs DiKlIA1I Barserlijke Stand GEBOREN 8S Juni Leendert ChrittiuD ouden L H Lifebcr en H van Leanwen Htrrigje oadert A Snoek en C Oreef OVERLEDEN 23 Jini W Blooi 8 m 24 P Toen 2j S m J TU Wilgeo 50 j 2S F U Krune Initir nn J de Mink 85 j Advertentiên WOOMIS PAKimS Wordt TE HUUR GEVRAAGD om direct of later te aanvaarden eene WONING bevattende 8 of 4 Kamers en een PAKHUIS liefst aan t water Aanbiedingen met opgave van prgs onder No 456 aan het Bureau dezes In een Bntgergezin P Q zonder Kinderen bestaat dadelgk gelegenheid voor een of twee geschikte PERSONEN voor Kost Inwoning enz InformatiSn bg den Uitgever dezer Courant TWBK BBKWAME Timmerlieden GEVRAAGD door H FAAIJ OBdeq rftedceade ioot iMokoop eigensM geworden zgnd i an eene groote partg der Nieuwste FranSche Bloemen benevens eene partg Eeukenl3enoodigdheden enz enz welke tot de minst mogelgke prgzen OPGERUIMD znUen worden Eom Zie en Overtuigt U M A TRIJBITS KeiDerstraat 137 GOUDA Openbare Verkooping TB GOUDA in het Hotel de Zalm op DONDERDAG 15 JULU 1880 dei voormiddags ton elf ure ran eene met mim Jö Hectaren WEI en HOOILAI D onder Reeuwijk en Zwammerdam laatst bewoond door J STIGTBR benevens 4 Hectaren WAXMR en BIBTLAND in Oukoop gemeente Heiendorp Eerst in perceelen daarna in combinatiën Zgnde dadelgk te aanvaarden Breeder omschreven bg biljetten en informatiën te bekomen bg de Notarissen MONTIJN en FORTÜIJN DR0 06LEEVER te Gouda QoTOA Deuk va A Brinkman TURF Door de MAATSCHAPPIJ VAN LVNDBEZIT te Mijdrecht wordt de IflEUWE STEJSKTUBF afgeleverd a I per duizend scbeepsboord volgens usance Mijdrecht Vu Administrateur 4 Juni 1880 rTf REUTER J de JONG Az Mr TIMMERMAN INSTRUMËl TeeLË ZllVERAAft van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMKNT Koipersteeg K 227 ONTVANG EN BETAALKANTOOR L Droogpleetèr Fortuijn Rotterdam Rente a Deposito s Opvraagbaar na drie dc en 8 één maand 3 twee 37 drie 3 4 zes 4 twaalf 7 Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Ma J FORTÜLIN DROOGLEEVER Advocaat te Gouda Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Eén afschrift ig voldoende BHI Iedereen die tot gu hoogste jaren zoiidcr bril wil werken make eer het te Innt is gebruilc v n Dr Chantooielaiiiis Oogenwaler krachtig werkend middel voor alle oogkwalen als verzwakking zware drukkende stekende en jeukende oogen ontstaan door lang inspannen van zien of leien j blocdroode en druipende oogen ook oogen waaruit dikwgis vocht ontloopt vooral by koud weder ens enz Allen oogt jdera wordt dit middel ten sterkste aanbevolen en na een korte proefneming zal men de heilzame gevolgen van dit nooit volprezen Oogenwater ondervinden Prgs per flacon met gebruiksnanwgzing 69 cents verkrgghnar bg T A fi van Dctll Gouda Benzcrn ikcr Co Lsiden J U Keller Zu W Wagensf A Bols Nieuwkoop L A Scboulen Schluter A Prins Zevenhuizen Ooslmolenslr Hotlerdam i J E KIEBERT harkt gouda maakt bekend dat zgn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 3 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VBRGROOTINGEN naar de laatste vinding Heeren Kleeding Magazijn MAEET A 54 Ontvangen de Nieuwste I Demi saisonenZomeratoffen ir WAABSDH7WINS omtrent het gebruik van VERVAISCHT AMTHERI MOIWATER hetwelk schadelijk werkte waartegen het ECHTE Dr Popp s Anatherin Mondwater nooit zjja heilzame werkingen missen zal Heer Dr J P POPP K K Hoftandaris te Weenen I Bognerstraat No 2 Beleefdelijk verzoek ik U mij tegen bijgaand bedrag 3 flesschen van nw heilzaam onovertroffen e ht Anatherin Mondwater en 1 doos van Uw uitsluitend vegetabilisch Tandpoeder te willen zenden De proef die ik met het vervalscht AnatherinMondwater nam heeft helaas mijne mondkwaal werkelijk vijrslimmerd zoodat ik de openbaarheid moet aangrijpen om het lijdend Publiek tegen het loepen van zulke waardelooze en schadelijke namaaksels te waarschuwen Met hoogachting L LAMPRECHT Hottingen bfl Zurich Zeltweg 54 Depóte van alleen echte Anatherin preparaten bevinden zich te Depots vinslleeo ecbteAuatherin rreparftteo zgtigeTeattgdsK te verkregen te Gouda bg L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bij F E van Santen Kolif apoth en A Sohipperegn Co blauwe porceeinwinkel te s Hage bg J L ¥ Snabilie apoth te Delft bij A 1 van Rijn en J E Kanwenbovcn Ie Schifil ira bg C M ilta Gz Ie Leiden bg E Noordgs te U+iffht bil P Ifi im eii Kriian Ie Anislerdnm bij F V WiudbeiK lïjv eu II II üloth Cl apotheek Ie 0udew8ter bij 1 Jyvan Vreuuiiiigcn te Schoonhoven bg A wS