Goudsche Courant, woensdag 30 juni 1880

1880 Woensdag 30 Juni N 2472 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advcrlentieblad veor Gouda en Omstreken f 1 BUITENLAND ultenlaiidsch Overwicht B j de roorttetting van de derde leziDg fan de nieuwe Pruisiscbe Mri wel leide de Minister vun Eerc jien t da h j meende dut het Huis er naar verlangde dat er na al de redevoeringen werd overgegaan tot stemming Toejuiching Hij wilde noch kon echter de verklaring aHeggen dat de Regecriug niet weder erug zou komen op bepalirigeu zooals het verworpen art 4 intusschen kuu bij echter verzekeren dat er bij de Uef eering geen overweging huil plaats gehad waaruit men zoo iets kon opmaken wat nuk bij den korten duur der wet uiet aan te nem n was Daarop wtrd het gewijzigde art met 193 tegen 197 steinineii verworpen Art 3 werd aaugeuomeu art 4 verwnriicn Ue indruk door G imbelta s amneitierrde iu t buitenland te weeg g bracht begint zich thaua te openbaren liet hei ft vooral de aandacht van de kölnucit Ztg getrokken d it de voorzitter der Kamer gedaan heeft wyt da luiuister presidcut niet scheen ü ivilUu doen antnoord geven op de vr uig wat Kuropa niet alleen over de amnestie maar ofer deu geheelcn toestand van Frankrgk deukt Ganibetta iicht bltjkbaai if oogenblik gekomen waarop de republiek hare werkzame rol weder ia de Europeesctie politiek moet opnemen Verleden ja ir uas zijne leuze eerst ei n republikeinsoh aiubtenaren persontel daarna republikeinsche politiek Dl minister Waddingion die tot deze zuivering uiet krachtig geuoeg de haud wilde henen motSt vallen en de neer ue Freyciuet vroegpr een ondergeschikte van Ganibetta in zijne pl i its komen Zijn boezt nvriend Challnnel Licoiir zit nu aU gezant te Linden uiet óeii gezant is er die niet van Giinl etia s goedvinden afinuiktlijk is Men Ziit dus spo ilig zijne hand in de buiteulandsche politiek giuin voelen Tegelijk hoort men verzekeren dat de heer de Fre lnet op t punt stnut af te treden om plaats te maken niet voor iambetta maar voor deu heer Brisson een lid der linkerzijde voorzitter der budgi ieoiiunissie Wat van dtze beschouwingen juisi is i ut zich met beooriliilen wij hebben er ecliitr iljidtlijk opmerkzaam op gemaakt dat de rede van den presidinl der Kamer eeiie veel De liberale Fran che bladen zijn zeer ingenomen met het besluit van den Franschen Senaat om ten opzichte van de petiticli tegen de Maart decreten tol de eeuvottdigc orde van den dag over te gaan en ze uiet aan den betrokken minister te verzenden zooals de oppositie verlangde Deze uitslag schijnt ook de Jezuïeten en hun aaidiang einigerraate tot nadenken te stemmen Althans de krijgslust sphijnt wat te bedaren en in plaats van zich met alle tniddelen tegen de decreten te vcizeltoi zelfs door den burgtrourlog waarmede een hunner vtrdedigersdre gde zullen zij trachten de wet om te zeilen zooals door de overdracht hunner leerinrichtingen aan leeken of wereldlijke priesters hel afleggen van hit geestelijk gewand enz zonder dit het onderwijs zelf oenige verandering zou oudergaan In hoever hun deze pogingen gelukken zullen is de viaag ICr wordt vrij wat moeite gedaan om het ninneslieontwerp in deu Senaat te doen vallen De gehcele rechterzijde zal tegenstemmen en als Boiiapartisteii het voorbeeld volgen van de meerderheid hunner geestverwanten iu de Kamer dan is oot hun slem tegen het ontwerp uiet Iwijftlachlig De vraag is uu of deze coalitie voldoende ia om ecne interderbeid te vormen Het is zeer te hopen dat al wat zich republikeinsoh noemt ook de meest twijfelachtige elemenitn van het linker ceulrum zich tereenigcn zul om den toeleg te verijdelen Men moet thans voor de amnestie stemmen al ia het ook zooals met het liuker ceutrum al zoo dikHijls gebeurd ia la mort dam Vdme Dat is oidc het gevoelen van bun orgaan het Journal deé Dubois Nu deze quaestie die zooals Gambetta let heeft uitgedrukt uiet slechts rijp maar zelfs rtit geworden is zich zoo uabij hare oplossing bevindt zou het allergevaariykst zijn uls zij weder aan den tegenstaud van den Senaat bleef haken Aaa de olu Ztg wordt mt Rome nog bet volgende over de gemeentelij e vi rkiezingen jh schreven De uitslag was véor de hoofilsWJ eei volkomen nederlaag der liberaH parlij althans wat men hier ouder liberalen verstaal Radicale miuistcrieele en niet miuisleriéele munuen der partij van van vooruitgang z igeu slechts Mn hunner cjndidateu op de 14 verkozen van de 13 andere zijn vijf iu den eigenlykeu ziu clerioul acht gematigd Gelijk reeds gemeld is werd dete uitslag verkregen door een aansluiting van het kiescomilc der gemaligdeu bij dat der clerioale Van het Vatic ian was de instroolie uitgegaan o n aan het Katholieke kiescomilé alle mogelijke cootessien Ie doea ten einde de benoeming vau een Dailig aantal clericïle caudidalcn door te drijven En dit is met goed gevolg geschieil de hertog Salriati het hoofd der kalholiike beweging werd gekozen tegenover deu heer Uiispoli burgemeester vun Rome bovendien hebben vier pariijgeuooten van den hertog de overwiuning behaald Voor de ondersteuning hun door de rechtirzijde verleend hebbeu de clericdeu dan ook trouw voor de echt gematigde candidaleu gestemd De linkerzijde was volkomeu verdeeld en zoo leed zij de nederlaag 1 ijver der clericale aanvoerders as zóó groot dat sommigen zich voor de deuren der stcmbureaui ploiltlten eu aanteekcniug hielden van du leden hunuer kadde die volgens het huil gegeven voorschrift ati mdcn In hel geheel kan nieu zeggen dat de ultramontaansciie partij hare eerste deelneming aan de verkiezingen op eenigszins grootere schaal met goed gevolg heeft ten uitvoer gebracht Ditzelfde wotdl uit Genu en u dere steden gemeld De rechterzijde is geen zius ingenomen met de middelen waardoor zij de verkiezing vau bare acht candidaleu heeft doorgedreven vele gematigden willen van het verhoud met de clericaleu uiels wettu en verwijten der comjissie dat het onderhandeld beeft met de vijanden van Ilalic Het verkregen voordeel is overigens vau zeer voorbijgaanden anriir Daar de burgemeester Uu poli tegenoter Salviati gevallen is heeft hij ziju ontslag genomen Welk voorbeeld door de meeste ledru im den Riuid gevolgd is Men zal dus lot nieuwe verkiezingen mneieii overgaan en het is de vra ig of de uitslag voor de cleiicden dan even gunstig zal zijn Stellig niet wanneer de UU ralen niet weder door verdeeldheid hunne kraclilcn verbrokkilou Dat de bevolking van Rome weinig mot het verbond tusschen de reehterzijde en de clericahn is iugenomen blijki uit teue antielerictile demonstratie waartoe ui de werkliedenvereeuigingeu met bauiereu en toortsen zich op het Volkspleiu verzamelden en langs bet Corso naar hst Kapitool optrokken De volksredennar P irboiii hield v m de tr ippen van het Sanaatsp iltis eene Ijespiaak waai in hij legen die sameukoppeliiig opkwam en algemeen stemrecht vroeg Men heef reeds lang gesproken van een wijziging van hel Oostenrijksche Mmisttrie den eenen d ig werd zij bevestigd deu anderen tegengesproken eindelijk is bet er toegekomen ontslagen ziju Streniayr Horst en De democratische conventie te Cincinnati die zooaU per lilegrara gemtld is generaal Hancock t it haren candidaat voor hd presidentschap der Unie heeft gekozen heeft haar programma vastgesteld De hoofdpunten zijn bestrijding van centra lisatie in het bestuur bevordering der scheiding van Kerk en Staat aanbeveling van een op die volle waarde berustend muntstelsel van goud zilver eu papier dat op vertaou inwisselbaar is De oon veutie verklaart verder dat tarieven slechts als bron Tan inkomsten mogen dienen en het verdrag met China iu dien zin moet gewijzigd worden dat verdere immigratie vau Chiueezeu beperkt wordt Generaal Hancock de candidaat der democraten werd 14 Februari 1821 in het gra afsehap Montgomery l ensylvanie geboren Als tweede luitenant bij de infanterie iu 1846 onderscheidde bij zich bij deu oorlog in Mciica en was kapitein bij den staf toen de burgeroorlog uitbrak In 1861 stond hij aan het hoofd van een korps vrijwilligers eu maakte a den veldtocht van deu Potomac mede Bij den slag van Frederiksburg in December 1872 voerde by bet bevel over eeue divisie en werd om zyn moedig gedrag tot generaal majoor der vrijwilligers benoemd Op 3 Juli 1863 werd hij bij Gettysburg ernstig gewond In April 1864 werd hij benoemd tot bevelhebber van het tweede legerkorps en in 1866 tot generaal majoor bij hel leger der Vereenigde Staten Na deu oorlog bekleedde hij verscheidene militaire oommandementea en ofschoon generaal Jrraiit met hem op gespannen voet s ond benoemde hij hem toch uit aanmerking zijner diensten tot militair bevelhebber der oostelijke proviucien In 1863 was generaal Hancock een der voornaamste mededingers naar de democratische candidatuur voor het presidentschap Destijds werd de heer Horatio Seymour eerst bij de 22ste stemming tot De benoeming van dezen laatste is in de officiéele kringen te Washington eu vooral in de omgeviug van president ïlayes met bijzondere ingenomenbeiil unt al ell Meu verheugt zich in die kriu icn over de nederlaag van ben die aan bet land wilden ilieis maken dat generaal Grant alleen in staat zou zijn om het van denkbeeldige gevaren te redden Bovendien hi eft de conventie te Chicago feitelijk de geinati de en verzoenende staatkunde goedgekeurd vuil den legenwoorduen president door als zijn opvol er een zijner boezemvrienden voor te dragen die insgelijks gnnslig voor het Zuiden gestemil is Het is thans iluuielijk gebleken dal de heer Hayes bepaald Icgcnslander is Van de third term ofschoon hij zich zorgvuhiig au elke rechtstreekschc iu sclieiikomst onbestaanbaar met zijne officiéele p jMiie onthouden hcift Ook de dagbladen laten zich zeer gunstig over den her Garfield uit BIN NENUmpT GOUDA 29 Juni 188Ü Men schrijfl uit Gouderak van gisteren Hediu in den vroegen morgen brak iu een der turlloodsen van de sieeufi briek an deu heer J Smits een hevige brand uit De oniniddellijke nabijheid vail eeiiige wouingen inavkle het gevaar te grooter Door de krachtige inspanning van de brandweer van Gouderak en ook die van Moordrecht dic onmiddellijk ter hulp gesneld was bepaalden zich de ïlammeu lot het aangetaste pand De oorzaak van den brand is onbekend Bij de hervatting barer werkzaambeden zal de Tweede Kamer naar wij veruemeu gereed vindende Memorie van beantwoording op het Voorloopigverslag nopens de reutewet De Rngeering heeft zulke ingrijpende wijzigingen iu baar voorstel aangebracht dal eeu nieuw sectieonderzoek noodig zul wezen i Naar men aan het Vaderland meedeelt kan het rapport van het Strafwelbotk iu t begin van Juli onmogelijk geheel gereed komen Het is uit dieu hoofde zoo goe uls zeker dat de bebandeliog tot w het volgende ziltingjaur moet worden uitgesteld Van gemeentewege zal in de resident ter g u legeuheid van den verjaardag T8d H M de koningin