Goudsche Courant, woensdag 30 juni 1880

op 2 Augustus aanstaaude ecne ilUimiaalie worden uutamkeu De levering Tan 30000 daartoe benoodigde glazen wordt up lö Juli aanbesteed Alleen door den stoomtram zgn Zondag 16000 personen vao eu naar Scheveningeu vervoerd Df Commissie van inpporleurs voor het wetsontwerp tot verhoogiiig van hoofdsluk V der Staatsbegrouling voor 1880 lager onder ijs is na kennis geiiomeu te hebben van de Memorie van antwoord op bet Voorloopig verslag wegens dit wetsontwerp van oordeel dat door deze gewisselde schrifturen de openbare beraadslaging over hel voorstel gcnoeglaain is voorbereid Naar wg verneiueu is bij het Departement vanjustitie een ontwerp tot wijtigiiig vjtu de wet opdeu kinderarbeid in bewerking rw Üit het verslag der onderlinge levensverzekering vm Kigcn ilulp uitgebraolit in d ie s Hage gehouden ntgemeene vergadering blijkt dat de toestand zeer gunslig is Het ledental blijft gestadig en geregeld klirauicnde Het bedrag van hel verzekerde kapitaal bedraagt reeds ƒ 4 30 000 en van de verzekerde jijarrcuten 10 800 Daar de heer de Hosoh Keinper weder iu staalsdicj st getreden minder tyd aan de vereenigiug kan wijden is de heer vau Goeus secretaris van Eigen Hulp tol meile dincleur benoemd Ia de Ie Arnhem gehouden reunie der Waalsclie kerken ia bestoteji met 21 tegen 11 stcmmeii om de sympathie der vergaderiug uit te spreken met de poging aangewend door de synode der Ned Hervormde kerk tot bevordering van hare belangen tqeu zg het reglement op de kerspelen ontwierp eu aan de classical besturen ter overweging gaf 16 ledeu verklaarden zich voor en 15 leden tegen eene toepassing vau dat reglement ook op geineeulen van één predikant over het advies vóór of tegen de definitive aanneming van dat reglement zou heden worden gestemd Do overgroftte meerderheid verklaarde zich voorts tegen de voorgestelde wijzigingen van rtikel 38 van het reglement op het godsdieultonderwg Gisteren had te Arasterdam de aangekondigde vergadering plaats betreffende de aanstaande vee en Kaivetlentoonsteiling te Loaden De voonilter de heer C J M Jongkindt ConJBck opent de vergadering en roept de talrijk opgekomen belangstellendeu een woord van welkom aan bet beslour van Artis eu de pers een woord vaa dank toe Hij brengt in herinnering de bemoeÜBjen van EJward Ruozc deelt mede dat de i riesehe afdecliag der Maatschappfl beloofde ƒ 2000 bij te dragen eu verhaalt wat het voorloopig comité met de Regeering behandeld heefl Op dit oogtnbhk zijn do ƒ 10 000 bijeen Nu de Regeering nog geen ooinllc benoemd heeft acht het Toorioopig comité noodig zelf te blijven waken in afwachting van Regecriugshulp De gevraagde ƒ 5000 is nog niet toegezegd doch de Hegetring sympathiseert met de zaak en zal zich zeker uiet onbetuigd lalen Met comité wil niet provincialistisch zijn maar Nederlandscb iets wat echier de concurrentie der provinoicn niet uitsluit daar men zich voorstelt hiertoe gelegenheid te geven door verschillende afdeelingen bij de tentoonstelliug toe te passen De laak werd daarop uitvoerig besproken waarop de aanwezigen voor bun voorgenomen iuzeudiugeu iuishrevei De St Cl bevat eu kou bcsldit waarbij bepaald wordt dat gedurende de moauden Juli en Augustus Ie Arasterdam een cursus geopeud zul zijn ten bc hoeve van de verbetering vau de methode van het teekenouderw js waartoe uitsluitend worden toegelaten onderwijzers en leeraren in het teekenen verbonUeo aan inrichtingen tot opleiding van onderwijzers of aan instellingen van middelbaar onderwijs en zij die in het bezit zgn van de akten van bekwaamheid in het teekenen bet rechtlijnig teekenen en de perspectief Deze cursus zal omvatten a het rechtIguig teekenen 4 het leekenen n iar de natuur e de gronden der projtclieletr en der doorzichikunde d de algemeene bcgrippeu vau kunstgeschiedenis eu schoonheidsleer de methode van het teekenonderwijs Bg minisleriéele schikking is verder bepaald dat de oursiu te Amsterdam iu de lokalen van s rijka Academie van Beeldende Kunsten zal worden geopend op Maandag 19 Juli eu gesloten worden op Zaterdag 28 Augustus e k Het rechtlijnig leekenen en de methode van het ouderwgs zullen onderwezen worden door den heer W B O Molkenboer leeraar aan de ijks hoogere burgenehool te Leeuwarden het teekenen nnar de natuur zal onderwezen worden door deu heer J Sirieniug lieraar aan de hoogere bnrgcrschool te Deventer Zij die den curaus wensahen te volgen behooreu zich uiterlijk op 12 Juli e k te wenden tot hel dl parlement vau binnealand che zaken Aau ben die buiten Amsterdam den cursus volgen zal na afloop daarvan eene toelage worden veilij nd waarvan hel bedrag voor iider afzonderlijk wordt berekend volgeus den in iatstaf cener vergoeding van de wi rkelijke kos eu der nis heen eu terug en Tin verblijfkosten od ƒ 3 ta igs zoolang zij ter zake van den cursus te Amsterdam verblijf gehouden hebbeu en moesten houden Het Meerpl tu is bg de beschikking gevoegd en komt dus mede voor in de St Ct uo 150 De volgende mededecling is in deze dagen niet van belang ontbloot Iu Eugeland Yorkshire werd het eerst de waarneming gediuin dut personen die door koepokken werden aaugetast van de ware pokken vafiolae verschoond bleven Jeuner nam deze waarneming Ier harte eu bracht iu 17 Jö Ie koepükstof door inenting op deu meusch over Sijida dien tijd is het beschuttend vermogen der vaccine bevestigd geworden want men ziet dat gewoonlijk rij door ware pokkeu warden aangetast die niet zijn gevaccineeerd of bij welke de inenting reeds voor geruimen tijd heeft plaats gehad Worden gevaccineerde personen door de kinderziekte aangetast dan doet zich deze iu zeer gewijzigden vorm voor over het algemeen gekenmerkt dooreen zachter verloop van alle verschijnselen der ware pokken bij niet gevaccineerden er blgven zeldzaam litteekeas na eu de doodelijke uitgang behoort tot de uitzonderiMgen Het beschuttend vermogen der koepokinenting heeft zich op zeer treffende wijze doen kennen in Japan waar de aanzienlijke aterfte door de kinderziekte heeft aangehouden totdat in het jaar 1849 deze inenting werd ingevoerd waaraan de heer Levyssohu destijds opperhoofd van de factorij voor den Nederlandschen baudel op Japan een bijzonder werkzaam deel heeft genomen Over die invoering leest men in de Javaiche Courant van B Januari 1850 bel volgende ff Na gedurende dertig jaren meermalen doch steeds vruchieloos herhaalde proeven is bel gelukt de koepokstof naur Japan over te brengen Bij het vertrek derwaarts van den officier van gezondheid Mohuike was aan dezen van de nieuwe Weeuer vaccine stof medegegeven zander dat zulks het gewenscht resultaat had gehad Met het laatst derwaarts vertrokken schip Stad Dordrecht werd op nieuw eene zorgvuldig verzamelde hoeveelhei l vnooiue op verschillenden wgze verzouden onder de Wveelheid bevonden zich enige pok rooren door den chef over den geneeskundigeu dienst deu heer Bosch verzameld bg een zijnei kinderen bij hetwelk de koepokstof zich up eene bijzonder sohoone wijze bod ontwikkeld Aau dien gelukkigen inval is het te danken dat eindelijk het zoolang beoogd doel is bereikt daar het gelukt is bij een der Japansciie kinderen rael do rooven ingeént eene schoone vaceinepok te verkrijgen terwijl de overige naar Japan gezondene pok lympJia zioU evenzeer als vroeger onwerkzaam heeft betoond Spoedig wer en te Nagasaki rai 900 kinderen met goed gevolg met deze stof ingeënt De geneesheer Mohnike heeft daaromtrent aan den chef van geneeskundigeu dienst het volgende bericht Ik ga nu alle maanden uoar Nagasaki om te vacciueeren alwaar ik twintig kinderen vind die von heiutie en verkomen ora de stof in het verder gelegen land Ie verspreiden De Japansohe geneesheeren komen hier om de knnstbewerkiug te leeren en de gouverueir doet mij door de politie op een wijze bijstaan die menig Europcesch gouvernement zou beschrfmen de controle wordt met de uiterste nauwgezetheid gehouden en binnen korten tijd zol de vaccine over geheelJnpun lerspreid zijn zon ljer vrees dal zg zal uitsterven op de aanstaande hofreis zal ik trachten haar naar Jedo en Macao over te brengen Het is bekend dat de kinderziekte binnen het rijkvan Japan meermalen verschrikkelijke verwoestingenheeft olfngerieht nog onlangs had ïij op het eilandNipon eene zoo grooie sterfte doen ontstaaii dat mende Jedo tot het opmerkenswaardig besluit kwam omde hulp van den Nederlandschen geneesheer in teroepen Dit kwaad zal thans aldaar weldra gestuitworden voor zooveel menschelijke kunst dit vermag en zal het rijk van Japan aan hel onKlerhoudeii der vriendschappelijke betrekkingen liiet Nederland iets tedanken hebben dat met recht mag beschouwd wor den als eene grootc weldaad aan deszelfa bevolkingbewezcu Uit Beverwijk wordt gemeld Het vervoer van asrdbezicn begint goed op gang te komen De vroege soorlen zijn niet zoo overvloedig als men gewenscht had ze hebben door de nachtvorsten in Mei veel geleden Voor velen is zulks eene grootc misrekening sleeds racer bedden worden r hier en te Wijk aan Duin en Heemskerk gelegd cii steeds meer meusolien zijn er die er hun beslaan uit zoeken De latere soorten kunnen bij gunstig ivcdcr als in de laatste dagen nog wat goed maken Er zullen ook veel aardbeziën van hier in vaten naar Engeland gezonden worden om daar gebruikt te worden voor hel bereiden van confiturei Te s Bosoh is gisteren onder leiding van mr G van Tieuhoven T als voorzitter der Amslfrdarasohè walersnoodconimissie een algemeene vergadering jiehouden Volgens de opmerking van den voorzitter schijnen de uitecnioopeude en groolendcels zeer hoog opgevoerde opgaven van geleden schade blijk te geven van eene geheele verwarring tusschen de gewone armenbedceling en het eigenlijke doel waarvoor de gelden zijn opgebracht d i ondersteuning van door den watersnood benadeelden Ecu nauwkeurig toezicht op de uilkeering wordt dus booge plicht geacht eu het zal dan ook aan het krachtig optreden der boofdcommissie te danken zij dat zulks nu zul geschieden Een der subcoramissicii stelde hare ainvrage lot uitkeering in huren kring vau ƒ 14 000 dan ook nog tijdens de vergadering op ƒ 3000 Vrijdag en Zaterdag is door het gerechtshof te s Hertogenbosch de zaak behuudeld vau het Openbaar Ministerie tegen Adriaun vaa Beest oud 41 jaren karreraan geboren eu wonende te Sleeuwijk wien te laste wordt gelegd dat hij oa bevorens het plan te hebben gevormd om bij den landbouwer P Smookers te Sleeuwijk diefstal te plegen en den 18 November 1879 te hebben uilgekozen ora dat plan te volvoeren zich omstreeks den middag van dien dag langs deu zoogenaumdeu Lagenweg naar de woning van Smookers heeft begeven en na zich met eeu elzenhouten knuppel dien hg volgens zijne op gaaf op dien weg vond liggen te hebben gewapend met het doel om daarmede de dienstbode van K Smookers E Smits wanneer hij haar mocht ojilmoeten dood te slaan ten eijjdc op die wijxe do ontdekking te voorkomen zich in de woning beeft begeven dat hij daarop met een rijiliak de in do keuken staande behoorlijk op het slot gceloleu eikrti houten kist met geweld heefl geopend en uit ilie kist t n undeelc van genoemden Smookers arglistig heeft weggenomen en zich toegi cigend een oude a almanak woarin twee bankbilj tien Jk van 1000 vier van ƒ 300 drie vnn ƒ ZOO en 8 van ƒ 100 een grouw papieren zakje waarin 36 tieuguldtnstukken en een grauw linnen z ikje waarii p us minus f 70 aan zilifprgebl Dat hg vervolgens de woning wedef willende verUiteu en in de zoogenaamde ge l de dienstbode E Smits ontmoetende met den med egebrachte knuppel uaar buur heeft geslagen met het doel hnar te dooden eu na haar eeis tegen den schouder te hebben geraakt haar één slag legen het voorhoofd en één tegen het achterhoofd heeft gegeven ten gevolge waarvau zij achterover op den grond gevallen is en vervolgens haar met een broodmes dal op eeu tonnetje in de geut lag een diepe snrdo in den hols heeft loegebrocbt ten gevolge waarvan de geheele hals lot op de vierden halswervel zijnde de spieren van den halsj het strottenhoofd Insscheu het schilden ringvormig kraakbeen verder het bovenste gedeelte van den sloicdarm de uit en ii weudige strotslagaderen de strolsaderen de zehuiven en watervaten zijn doorkliefd en waardoor zij ulzoo oogenblikkelijk is gedood In deze zaak werden 22 getuigen gehoord allen door het O AI opgeroepen Hel Openbaar Miuislerie vertegenwoordigd door jhr mr Serraris zette in zijn requisitoir verschillende zaken uiteen die de schuld des beschuldigden in het helderste licht stelden en eiscbt tegen bem levenslange tuchthuisstraf Als verdediger trad op mr H Godefroi odvocaat en procureur ie s Bosch die iu eene lange redevoering trachtte aan te toonen dat de schuld van beschuldigde enkel en alleen steunende op Siijne bekentenis volstrekt niet bewezen was en zeer zeker niet de praeiuiditatie er van Mocht echter ieidede verdediger het Hof een veroordeelend arrest tegen dezen beschuldigde uitspreken don bevel hg hem in de clementie van het Hof aan Na re en dupliek verkUurde de president tenslotte het onderzoek gesloten en bepaalde het Hofde uitspraak op aanstaandeu Zaterdag des voormiddags ten tieu ure In de Zeitung der Vereim deuticher Jiismiainmrmaltungeii wordt melding gemaakt van eene ziekte waaraan vele spoorwegbeambten lijden en die voor de veiligheid van het verkeer nog gevuarlgker schijnt dan de kleurenblindheid omdat aan het bedoelde gebrek vi el meer personen onderhevig zijn Die ziekte wordt signaa doof beid genoemd De schrijver beweert dat door het voortdurend slalin der kioksignalen langs den weg de wachters daaraan zoo gewend worden dut zij bet bijiin evenmin hooren als bijv de molenaar hel klapperen van zijn raolw Men mug niet aaunemen dal de wachters dngelgk en jaren l mg alle kloksi iiaUn lellen liil doen al leen de nieuwelingen Als middel legen dil gevaarlijk euvel raadt de schrijver aan de kloksign den toor de regclmalig volgens diensiregcling loopciide treinen niet ineer te geven en ie alleen te behouden vóór treinen die een belangrijke vertraging oudtryomlen hadden of voor buitengewone treinen Want anneer het kloksignaal bij de tegenwoordige inrichting voor eeu door den wachter verwachten trein niet gegeven werd wat door een of undere stoornis mogelijk is dan nog zou de wachter de in t belang van de veiligheid voorgeschreven roaotregelen moeien nemen Door de signalen dus tot de buileugewone treinen Ie beperken hoopt de schrijver d grpndoorzaak van hel euvel siguaaloj thie weg te uemen De onverbeterlijke Huugsche recidivist ter zake vau openbare dronkenschap Gijs Batleljee die zich zelden in nuchteren toestand op straat liet zoeken is zooals uit het Politieblad blijkt thans zoek nu hy eeulge dagen gevangenis moet ondergaan wegens wanbetaling van eenige t il het legio aantal hem opgelegde boeten Zou de man zijn dionkenmansbedrijf thans voortlettea is een andere gemeente waar die gewoonteongestraft bÜjft Het behoort niet tot de zeldzaamheden dut paarden koeien of ander vee door spoortreinen overreden worden De eigenaar van het dier vraagt sch tde vergoeding de spoorwegmaatschappij eveneens of doel als er geen schade is mitisieus procesverbaal opmaken omdat voor den geregelden loop van den trein gevaar is geweest Wie heefl nu schuld In vele gevallen de eigenaar die jong en schichtig veo uiel bij den spoorweg moet laten maar dikwijls heeft de man geen ander land en is hij dus wel genoodzaakt zulks Ie doen in welk geval echter door het binden van een gewicht aan de pooteu van het vee de zucht lot hekken en slootjespringen kan worden getemperd Daarentei eu zgn de spoorwegen eveiimin altijd vaii schuld vrij te pleiten Vraag eeiSs aa n eiken wachter op zijn geweten af of de afrasteringen bij weiland door hem wel goed in orde gehouden worden ICn al dort men nog zoo zijn best toch is hel niet altijd mogetijk verbreking of beschadiging dikwijls door balddadigheid veroorzaakt te voorkomen Ook de ploegbazen en opzichters moeien steeds behoorlijk toezicht houden op den voldoenden staat van anderhoud der afrasteringen Zij mog n voor wachters die steeds zorgtn da de ahtuitiug in orde ia belooningen voorstellen maar hen die dairiii nalatig zgn onverbiddelijk stralTen Want er h mgl te veef van af Laten wij u ten vcorbeeld geven Een jong paard wist zijn geli ider te ontsnappen II liep langs den str miweg uuur de spoorbaan een i it Saurgeinund komende sneltrein tegemoet Het werd verplettird Een der beenderen van bet paard kwam tusschen de wissdlong uaardoor 4 wagens ontspoorden ende spoorba ii beschadigd werd Het liep gelukkig af de schade was niet groot en er waren geen mensehenlevcns te betreuren maar wat kui nen niet de gevolgen van znlk een voorval 7 ijuP De spoorwigmaalschuppg vorderde schadevergoeding kracht ns arl 1885 Code Civil dat overeenkomst met ons arl 14Ü4 van hel Burg Welhoek bepalende dat de eigenaar van een dier of degene die zich van hetzelve bedii ut zootang hft tot zijn gebruik strekt aansprakelijk is voor de schade welke hel dier heeft veroorzaakt hetzg het onder zijn toezicht of bewaring dan wel verdwaald of ontsnapt zg De eigen iar vi n het paard voerde daartegen aan dut hel ongeval het gevolg was van niet behoorlijke afsluiting Na een onderzoek in loco nerd de eisch afgewezen dewijl de Spoorwegmaatschappij nagelaten had den toegang van deu st rantHreg tot het station behoorlijk af te sluiten Appèl en cassatie legen deze beslissing werden vetworperi Wij heren daatuit alweder dat men niet nauwlettend genoeg kan toezien om voor eene iu alle opzichlen voldoende afslurtiug zorg te dragen en daardoor den geregelden loop van deu trein te verzekerenf De drankwet geeft het UU een drietal artikelen in de pen ter aanbeveling van het ontwerp dat door de regeering is ingediend om het misbruik van sterken drank zoo mogelgk te beteugelen Hel acht dit ontwerp een gdukkige aanvulling op de wet tol het oprichten van postspaarbankcn Op elkb 80 of 90 ingezetenen is hier te lande een gelegenheid om het verstand in bedwelmend vocht Ie verdrinken naast elk nn deze moest eeu spaarbureau kunnen gevestigd worden Mea zal zeker ook in de Tweede Kamer roepen van beperking van een beroep van oveisohrijding der grenzen ynn de sJaatsirniohl en stoalsroeping van st rijil met de oude beginselen der stqathuishoadkunde van ziektlijko fllnnlropie ranar ook bij de rijksspaarbai k is de meerderheid over die bezwaren heeuj estapt Een ander bezwaar zal zijn dat men een deel van de 20 milliocn die de schatkist nu uit de belasting op hei gedistilleerd bekomt zal verliezen d il men een belangrijke tak van nijverheid bekanit Zal men daarvan der regeeriiig een bezwaar maken nadat in 1875 een wel is nangeiiomeu die regelen stelt vOor inrichtingen welke schade hinder of govaar kunnen veroorzaken Kan men het publiek tegenover fabrieken die uun duizenden brood geven beschermen dan is men stellig gerechtigd inrichtingen aan banden te leggen die voor duizenden gezinnsn een bron van ellende zijn De vrijh id van bedrijf moet worden geëerbiedigd het alelsel van vergunningen bij de gewone middelen vau vervoer is prijsgegeven maar waar het algemeen belang het vordert kun oan dat denkbeeld niet worden vastgehouden De tnsschenkomst des wetgevers is voldoende gerechtvaardigd wanneer uit zeker brdrijf gevaar hinder of schade kan ontstaan Z il men door beperking nu geen monopolie van enkele grooie iurichtingen tn lieven roepen Dat is niet denkelijk In Zweden heeft de beperking dadelijk goed gewerkt de plaatsen van t drankverbriiik zijn aanmerkelijk verminderd en daarmede ook het druukverbruik De regeering stelt dus terecht voor dal voor den verkoop vau sterken drank vergunningen zullen noodig zijn van het dagelijks bestuur de vergunning kan wor en geweigerd wegens iberoep wat men uiloefend wegens de nabijheid van kazernen werkpla ilaen enz ze moet worden ingetrokken als een laperij aaideidinh geeft tot rustverstooring Aan beambten moest echier drankverkoop algemeen geweigerd vvorden meent t UU eveuuU iu instelliugen van liefdadigheid fabrieken of werkplaatsen Ook het getal taperijen zal worden beperkt üoor gemeentebcstureK De regeering mient dus dat deze besturen thans de bevoegdheid missen gelijk de vernietiging van de verordening van Breukeleu Nijenrode iu deze eenigzius iu strijd met de goedkeuring van de Baarnsche verordening begrijpelijk maakt De pateiitwet heeft reeds bepaald dat men in de uitoefening van zijn handel zich te gedragen heeft naar de verordening van algemeene of plaatselijke pulilie Het HU zon echter het aantal niet aan de gemeentebesloren willen overlaten de regeering durft een maximum bepalen toch ware eene bepaling van hoogslens 1 op de 500 inwoners niet beter dan de bepaling die t ontwerp nu bevat Meu voege er bij dat t normale getal alleen mag overschreden worden met machtiging van Ged Staten opdat de oprichting van een sociteit bijv niet woWe geweigerd als t normale cijfer is bereikt De uitgave tan het Kerl u t gt Ifetkblai onderredactie van l r G J Vos Ax wordt met het lautstverschenen nommer gestaakt Naar het Vaderland verneemt is het aiitwoo d der Uegeering op bet Kamervers ag over hel wetsontwerp der rentebelusting bij de Tweede Kamer ingekomen De geruchten omtrent een uitbreiding van dat ontw rp in dien zin dot ook andere belastingen er bij zouden worden opgenomen blijken onjuist Ie zijn Het antwoord van den Minister van fiuanoiün bepaalt zich lot de fenlebilaaling De maatslafcn grondslag der belasting worden door den Minister behouden Enkele wijzigiriigen van beteekenis worden voorgesuld o a eene belreffende het eigenlijk bedrijfskapitaal van de effCclenmakelaars bankiers enz dat aan de belastii ig zal worden onderworpen waarbij echte rekeuiiig wordt gehouden met de pntenlbelasting Ook wordt de arbitraire macht der controleurs beperkt en de instelling van oommiasicn voor decontiole voorgisteld De Arnh Ct zegt De auti revülutij airn kicsvereeniging te Breukelen besloot ditmaal geen candidaat te stellen voor de verkiezing vau een lid der Provinciale Staten omdat zegt zij vele kiezirs die de beginselen der Vereeniging rfiju toegedaan meer lellen op hetgeen grondeigenaars werkgevers enz verlangen dan op hetgeen zij volgens liun beginselen behoorden te doen l Is zeker niet aangenaam voor Nederland en Oranje te Breukelen dat de purtijgenooten zoo beginselloos zijn Toch dringt de anti revolutionaire parlij op uitbreiding vau het kiesrecht aan Meent zij d t het volk achter de kiezerb miuder zal letten op hetgeen grondeigenaars werkgeiera enz verlangen en meer op hetgeen de hoofden der parij weiischen Of waren de hccren tol heileu blind en kwamen ze uu eerst tol de ervaring dat vele kiezers onzelfstandig zijn Van de 270 000 paarden die in ons land aanwezig zijn worden er 40 000 min of meer uit weelde gehouden do overige moeten letteflijk werken als een paard om in het zweel huns aanschijns aan de kost te komen Edele russen bizitten wij niet maar de leldersche zijn gizochl voor de lichte cavalerie de Priescjio beken ƒ als fraaie koelspaarden en rappe dravers de Zeeüwsche bij uitstek zwaar gebouwd Zuid Holland bezit de meeste paarden dan Gel derlund diiii Noord Brabanl Drente de mlns e Die verhouding verandert echter wanneer ft ij nagaanhoeveel paarden op elk honderdtal hectaren in deverschillende gewesten voorkomeu alsdan komen Zeeland eu Groningen nog boven Zuid Holland testaan daar de zware kleibodem er veel kruchtsuanwending bij den landbouw vordert het meerdereweiloud in Friesland en Noord Holland de lichterebodem en de verbrokkeling van het grondbezit inde Ëiieeste andere gewesteu eischen en niet zooveelhulp van hel paard A v d D Uil Soerabaja wordl aan de Zocowotó geschreven Eindelijk is de instructie gesloten in zake de indertijd zoo dikwerf besproken geworden valsohe cheque op het agentschap der Javasche Bank alhier Men zal zich nog wel herinneren dat de boekhouder dier inrichting verdacht werd van bedoeld dooament vervaardigd en middels dat de bank voor ƒ 30 000 opgelicht te hebben Volgens het on dit moet echter uit hel gerechtelijk verhoor het dien bearable ten laste gelegd niet bewezen zij kunnen worden zoodal raen denkt dut hij spoedig op vrije voeten zal gesteld worden Iiitusschen zit de mau nu reeds ongeveer een jaar preventief gevangen en hoe lang hij nog achter de tralies zal moeten blijven voor en aleer zijn zaak beëindigd is kunnen alleen zij zeggen die zich een denkbeeld weten te vormen van de vlugge rechtsbedeeling waarop Indië bogen mag Gisteren is een buste van J J Cremer door deu heer W Vermeulen te Arasterdam in den hantkl gebracht Behalve deze hulde aan den outslapen novellisl wordt door dr Jan ten Brink iu Eii e Haard een beschonwiug aan zijn nagedachtenis gewijd bij t keurig porlret hetwelk dit tijdschrift thans opnieuw vau hem geeft Ook iu 1876 verscheen Cremer s beeldtenis iu Sige Haard Een bericht uit Berlijn meldt dat de gemachtigden der Bijnoeverstaten hel eens zijn geworden over een conventie beircffeiide de zalmvisscherij Nederland zul worden uitgenoodigd tot deze overeenkomst toe te ireden Het ontwerp dezer cooventie sluit zieh iu hoofdzaak aan bij het Munoheimer tructaat van 1869 en bevat slechls eenige wijzigingen die ten gevolge der ondervinding ten opzichte her visscherij noodig werden geuchl Omtient deze conventie bericht het R Nlii nader dat het ontwerp door den Zwitserschen Bondsraad namens de conferentie aan de Nederlaudsche Kegeej ring zal worden aangeboden met den eïsch de overeenkomst aan te nemen en haar in Nederland kracht van wet te geven Mocht de Neilerlandsche regeering weigeren zich hiermede Ie vereenigeii zooals zij reeds in 1870 en 1873 heeft gedaan dan zijn de Rijnstalen besloten lot maatregelen van represaille tegen Nederland over te gaan en voor dat geval voornemens gedurende vier jaren geen zalmen meer in den Bovenrijn te brengen waardoor naar zij meeneu de zalmvisscherij in Nederland geheel zou worden vernietigd Wat het ontwerp zelf betreft lit bevat veertien artikelen waarvan de volgende bepalingen voor Xederlund de belangrijkste zijn ledere vaste inriohting voor zalmvangst ag slechU de halve breedte van hel water bealoun Z din kleiner dan een nader te bepalen lengte mag met worden gevangen De zalmzeiienvisscherijen mogen slechts met twee netten tegelijk visschen terwijl bij vloed het visschen zoowel met drijfnelten als met zegen verboden is Wekelijks mag van des ZaJertlagaavonds 6 uren tot des Maandagsmorgens de zalmvaugsl niet wordeq uitjreoefend Jaarlijks zal de zalmvangst met zegens verboden zijn vau 15 Aug tol 15 Oct Het ander vischtnig zal de vangst eveneens jaarlijks gedurende zes wekeu verbomien zijn iu den tijd vau 16 Oct tot 31 Dec naar gelang van de plaatselijke behoeften De Slaten uan den Bovenrijn vereenigden zich om jaarlijks jonge zalmen eu kunstmatig broedsel in de riviej Ie brengen ledere coniracleerende Staal zal voor zijn gebied een gevolmachtigde voor de visacherij benoemen die een gestadige coiilrole zullen uitoefenen en naar gelang van omstandigheden gemeenschappelijke bijeenkomsten zullen houden De tegenwoordige overeenkomst zal van den dag def ratificatie voorloopig gedurende aoht jaren vaji kracht zijn Uit het verslag der Kweekschool voor Zeevaart te Ijeiden gedurende het jaar 1879 uitgebracht in de algemeene vergadering gehouden te Leiden den lln Mei 1880 bigkt dnt steeds nieuwe leden toetreden zoodat hel getal thans 230 bedraagt terwgl enkele leden huu conltibutie hebben verdubbeld De zaak zou echter uit fict oogpunt van nationalileit eeu veel ruimere deelneming verdienen Door de Rotterdamsche subcommissie werd een som vau