Goudsche Courant, vrijdag 2 juli 1880

Vrijdag 2 ull N 2473 1880 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenüeblad voor Gouda eo OinslrekeD ƒ 300 lie zij bg cbrcV aan jongens op tint oogenblik iiirt brpaaid uootlii had ter bssobikking vni de hoofdkiifl gf steld Van oen onbtkctute te Amsterdam outTing mea een pritclitige globe ten dienste u hel ouderwys De heer M M CouVée te s lage zond als blijk van bLlangsit lhng tot opluistering fnn de vergadtrzitnl hel borstbeeld Z M dfu kuning Beschtrinheer van de Kweeksohoul en de heer KrÏMt bloemist te Amsierdam eeu schoot e verzaineliug bloemplunteu oor den tuiu Door de vr gevigfaeid run de heeren Sijlhott Erneis en anderen verheugen de jongens zich thnus lu het bezit van vt rscheiden geiohikte boeken oin zioh in vrije uren bezig te houden A iu deu matroos Ie kl K F Meier die reeds stdert Juni 1859 bij dc inrichting dienst doet wer np 19 Feb jl de gondnn medaille uitgereikt ffoor 5 jari ü Iruuwe itn nst d n lande iiewezen De Üchitmelgke en geesttlijke ontwikkding vim de jongens ever le behoudens eeu enkele uitzondering verblijdende rt sultateu op In het lu ttat au Miiart wuren 120 jungtns op de kweekschool aanwezig een OOlal werden op 1 April ua voldoend examen overgeplautst naar de opleidingsschepen xumlat de zomer cur6ua met ruim Gt jongens aanving l e gizoudsheidstoestiiud hecfi niets e wensehen o ergeluteD l geen voor eengroot deel aan de uitstekende leidiii waarui der hel g bouw verrees dat proefondiTvindtttjk gcMckLU is ei n gezond logies te zQn is toe te schrijvin Du welverdiende hulde daarvoor in het vorig verslag aan den architect den hetr Blan jiinr gcbradit wordt in dit verslag herhaald T ee in een buitengewone Algemeene Vergadering voorgesl lde wijzigingen in de statuten werden met ntgemeeue stemmen goedgekeurd waaiop bij Kon bnluit rau 6 Dec 187 1 le rechtspersoonlijkheid der Vereenigtng weder vooreen termijn van 29 jaren ingaande 1 Nov 1879 wird erkend ïwee belangrgke overeeukoinsten p crdcn nu gesloten lo met bei Bestuur der gem cnte Leiden uaarbij aan de KiVeeksohoot het recht van erfpacht verleend werd op de gronden die zij nu sKohts in gebruik mot recht van opatal bezat 2o ntet de Commissie vau de Leidsohe Spaarbank betretiende de definitive acte van de vroeger bij oudarhandsche schuldbekentenis gesloten geJileeuiDg Burserijjke Stand GEBOBËN 2IJaai Airiaous ouders J Neef en P B ikker 27 Cornelift Marit onderi C GI Reubl ea O E Grave tteyn üonwe mAvn J C Alhlaa es M LuïtjeB 28 CitharÏDa rn OornMit Mnrift oudtrs J H Brink eti J deJong Ueleiia Wdhdmitt ouders H vao Fulleu eo J Stren OVEIir EDENi 26 Jiini f7 au deo Oever hniBvr on F SWiiaiienhurfr fil j 27 l miu der KUl 53 j A r S U iimnns Ij S m BS H C de Jong 8 m G J SoLlleiran 7 m i ADVERTENTIËN Heden overleed tot diepe droef heid van mg en mijne Kinderen aan eene kortstondige ziekte onze geliefde Echtgenoot en Vader DIRK VAN DEB KIST in den ouderdom van ruim 66 jaren Wed N VAN DER KIST VAN Es Gouda 27 Juni 1880 Heden overleed de Heer DIRK van deb KIST een man die meer dan 42 jaren in een onzer fabrieken als Directeur met den grootsten gver en trouw is werkzaam gejveest en wiens nagedachtenis bg ons steeds in eere zal blgveu G PRI H Zonen Gouda 27 Juni 1880 1 Heden overleed ons jongste KindjeHKNRICÜS JOHANNES JOSEPHÜS A P RUIJGERS M E RÜIJGERS9ouda 28 Juni 1880 Joosten Heden overleed na een smartelijk Ijjden tot diepe droefheid van mjj en mgne Kinderen Behuwd en Kleinkinderen myne geliefde Echtgenoote Mejufvrouw GEERTRPI vak GENT in den onderdom van bijna 67 jaar Die haar van nabij gekend hebben kunnen alleen beseffen wat wg in haar verliezen H BROEKHÜIJSEN Gouda 29 Juni 1880 Vüor de vule bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van ons jongste Zoontje betuigen wij onzen dank JACÜÜ A ROEST VAN LIMBURG C M ROEST VAN LIMBURG Gouda 29 Juni 1880 EcK ZOMEESPEOETEU ZEEP Tot volkomene verwijdering der ZOMERSPROESEN alleen veikrijgbaar per stuk a45 Cents b L SCHENK Hoogstraat EEN FM FESSOON veel ledige tijd overhebbende verlangt eenig LOOPWERK op een KANTOOR of als PA Kil VISKNECUT Adres onder No 457 Bureau dezer Courant Terstond Grevraagd eene FATSOENLIJKE BUEGEE DENSTBODE goed met Kinderen kunnende omgaan niet beneden de 18 jaar Adres J WILLEMS Bleekerg de Roozkboou Kattensingel Gouda Voor weinig geld op te ruimen WAGENS en een SJEESJE voor Bokken DOUWWAGENS in Soorten een Keulsche FILTREER 6 Mahonie houten STOELEN met Springveren een CANAPÉ en Bottingen MANDEN P BOULOGNE Spieringstraat TJITVfeK lKZOO p VAN PIAUINO S Door toevallige omstandigheden UITVERKOOPING van eenige nieuwe Pianino s verre beneden fabrieksprijzen Tevens 10 yebrullcte Pianino s allfe tegen spotprjjzen met vrij transport Te huis van s morgens 10 tot s av 6 uur Adres Ven Haag N Molstraat n 9 DE WIT Eene sedert jaren gevestigde zaak VRAAGT SOLIEDE PERSONEN tot AGENT welke hun inkomen met ƒ 3 a ƒ 4 per week wenschen te vermeerderen Goede getajgenvereischten Adres franco brieven S GAILLARD Co te Schoonhoven TV RY Door de MAATSCHAPPIJ VAN LANDBEZIT te Mijdrecht wordt de NIEUWE STEEKTURF afgeleverd a ƒ l per duizend scheepsboord volgens usance Mijdrecht De Administrateur 4 Juni 1880 R F REUTER GOEDEOOPE MUZIEE No 1 832 is voorhanden in den BINNENen BUITENLANDSCHEN BOEKHANDEL van A Brinkman Lange Tiendeweg NIEUiVE SUPPLEMENT CATALOGUSSEN zgW Katis verkrijgbaar Sociëteit Ons CJenoegen De MATIJ ÉE MUSIC ALE vermeld op het Programma der Feestelijkheden bij de onthulling van het Houtmans Monument op DONDERDAG 1 JULI 1880 wordt ƒ erfe met hunne Dames aangeboden door de Eeesteommtssie Het Bestuur inviteert dientengevolge HH Leden tot genoemde Matinee De Programma s zullen aan het hek worden afgegeven Aanvang 3 Uur Namens het Bestuur H JAGER Secretarii Gouda 29 Juni 1880 filMPl ii Ml Oostbaven B n 14 Pour portraits paysages et reproductionj Artistiques en neir et en couleur Les portraits sont garautis absolnment inaltérables F fIAKTI G Gouda IVederlandsche Uliijnspoorwcg Z0MERDIEJV8T 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 2e Kl Van AMSTERDAM AKNHEM lu UTKKCHT noar KOrrERDAM s H VGE fii SCUEVENLV JKN Van Amstebdam 6 30 8 IU 9 30 11 25 12 50 3 6 8 50 9 65 Arnhem Ö 56 8 60 10 36 1 30 1 50 5 25 7 26 9 ÜTEKCBT 7 8 26 10 17 11 40 1 16 2 28 3 35 6 30 9 10 10 15 Harmtleu 7 22 8 46 12 3 1 36 3 65 9 36 lO SB Woerden 7 28 1 44 3 38 4 1 9 43 OudewBler 7 36 1 55 4 è 9 62 Aankomst 7 50 9 10 10 48 12 28 2 16 8 3 59 4 25 7 10 6 10 58 NaaU Moorilrecht 7 53 2 18 10 12 Nieuwtrkirk 7 53 2 18 4 2 10 12 Capelle 7 63 2 18 10 12 lloTTïRDAM 7 63 9 18 10 30 12 31 2 18 4 5 4 38 6 57 10 12 11 4 ZeveijhuizenMoeroanellc 7 66 2 21 4 31 10 9 ZoetermeerZej waard 7 66 2 2 4 31 10 9 Voorburg 7 56 9 13 12 34 2 21 4 31 6 10 9 s Gbavenhage 7 56 9 13 10 62 12 31 2 2 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 11 1 Schevemogeu 56 9 13 10 52 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 Van KOTTEttDAM SClIÈVENINüENen s IIAGE naar AMSTERDAM UTEECHÏ eil 4Ki HKM Van Rottebdam 6 30 7 40 8 10 8 50 10 30 10 4 11 60 2 3 20 4 30 8 50 8 30 9 3Ü Capelle 6 41 10 50 2 9 7 Nicuwerkfrk 6 49 10 67 2 l 7 8 8 4lf Moordrecht 6 57 11 4 2 28 7 16 Auiikomat 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 16 12 9 2 35 3 40 4 52 7 28 8 66 9 63 Soheveningen 7 7 30 8 5 9 40 10 1115 1 20 2 35 3 45 6 6 7 46 9 s Gbavenhage 6 26 7 30 8 8 35 10 10 10 30 11 45 1 60 3 5 4 16 6 36 8 16 9 30 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 42 8 23 ZoetermeerZegwaard 6 45 10 60 2 10 6 66 8 38 ZevenhuizeiiMoercapelle 6 66 11 2 20 7 7 Aankomst 7 13 7 59 8 27 9 5 10 43 11 13 12 122 38 3 37 4 49 7 25 8 68 9 67 NaaE Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 2t 2 41 7 31 Harmelen 7 16 8 5 8 31 10 62 11 21 2 41 3 43 4 55 7 31 9 1 10 Amsterdam 7 6 8 31 10 52 12 15 2 41 3 4S 4 66 9 1 10 ÜTBECHT 7 16 8 5 9 11 10 52 11 21 2 41 3 4a 4 55 7 31 10 AbVm V lö 9 11 10 52 11 21 3 43 4 55 7 81 Gouda s Dbük van A Bwnkmai BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat door den R tad dier Gemeente in zg ne Vergadering van deu 11 Juni 1880 is vastgesteld de volgende VERORDENING lot wijziging van die op het Bouwen en op de Verplichtingen van Eigenaars van Gebuuweu en vau naburige Erven De Raad der Gemeente Guuda heeft beslaten Art 33 der Verordening op bet Bouwen en op de Verplichtingen van Eigenaars van Gebouwen en naborigï Erven vastgesteld den 4 Juli 3 October 1879 te wgzigen door daaruit te doen wcgvalieu de volgende zinsuede nlu geen geval mogen die zaken verder uitsteken of openslaan dan de stoipeu voor de gevels of zij mnrou gulegen strekken V fstgestel i door den Raad der Gemeente Gouda in iJjiie openbare Vergadering van den 11 Juni 1830 De Secretaris De T oorzitfer BROUWER VAN BKRHEN iJZENDOORN Zijnde deze Verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland volgen hun bericht van den 24 J ni 1880 in nfsolirifl medegedeild Eu is hiervan afkouili ing geschied waar het behoort deu 29 Juni 1880 De Secretaris De Burgemeester BROUWER VAN BERGB V IJZE VDOORN BUITEfJLAND Itiiltcnlanilscli Ovcrik M Errsiisteren zijn in geheel Frankrijk de decreten Van Maart in werking getnden Dadelijk is de k ipd dtr Jauieten in de Rue de Scire te Parijs verzegelil Verscheidene senatoren en afgevaardigden der rechterzgde waren daarbij tegenwoordig Dinsdiigochteiid te 4 uur begaven twee üjininissarissen van politie zich nttitr het klooster der jezuïeten om tiet te doen ontruimen Ongeveer 500 personen waren in de die straat bijeengekomen Kcniae kreten van leve de jezuïeten leve de vrijheid I werden niet die an leve de RepubliLk leve de decreten I beanljïoüid De jezuïeten verlieten hunne inrichting te 6 uur vergezeld doer eenige senatoren eu afgevaardigden der reohlirzijde die deu nacht in het klooster liadihn doorgebracht In de iraat vroeg de inenigle om hun zegen Tot dusver zgn de decreten shchis toegepast op de jezuïeten in de Rne de Sèvre In dépêches uit verschillende andere steden ivonlt gemeld dat de kapelleu der jezuïeten aldaar insgelijks verzegeld ziju Voor het overige zullen alleen de Jezuietenin riolitiiigen onmiddellijk werden gesloten Ten aaneieu van de andere genootschappen zal de regeeriug geduld efeiieu Ouderscheidene vrouwenordeu hebben de statuten bij de regeering ingezonden en de uoodige machtiging gevraagd die gereedelijk zal worden verleend De natie is voor de zaak veel onverschilliger dan de geestelijkheid blijkbaar heeft gedacht Trouwens ook zeKs de geloovige boeren lijn niet er op de hand der genootschappen Zij zien dal de pastoors ongemoeid worden gelaten en men zelfs hunne karige bezoldiging wil verbeteren En zij Legrijpen dus als bij ingeving dat het toch iels anders wezeu moet dan vgandschap jegens den godsdienst wat de regeering beweegt Trouwens orer het geheel genomen is oien ten platten lande nergens bijzonder ingenomen met geestelijke orden De boer is op deu penning eil ziet bij sommige gelegenheden te veel van die penning u uit zijiie gemeente vendwijiien om dit giiiisch in den regel te vinden De Fransche Senaat die in de laatste dagen verschillende bewijzeB gaf zich in zijn lot te schikken iohijnt bij de amnestie quaeslie deu voet dwars te willen zetten de meerderheid van de commissie toch bestaat uit tegenstanders van de aUenieeue amnestie en eeu amendement waarbij moordenaars eu brandstichters worden uitgezonderd heeft veel kans van te worden aangenoiuen Wellicht dat de senatoren zich echter nog eens bedenken voor zij als verstoorders vaa het grottie nationale feest op treden Men zegt dat Gi betta den tegenstand van den Senaat wenscht om éeu urgumcut te hebbeu voor het éeukamerstelsel De Senaat heeft het voordel betreffende de viering van het volksfeest van 14 Juli met 173 tegen 64 stemmen aangenomen De heer Jules Simon heefi voor zijne benoeming tot voorzitter der amnestie contmissie bedankt omdat hij eene uitvoerige rede over de algemeeue staatkunde der Republiek houden wil De Independance Beige verklaart te kunnen verzekeren dat tot de opheffing van het Belgische gezantschap bg het Vaticaan door de Regeering besloten is De eenige vraag w lke nog in de offioiéele kringen besproken wordt ia of de pauselijke uantius zijne passen zal ontvangen Wat de terugroeping van den Belgischen gez int bij den II Stoel betreft daartoe is niet slechts btslutén maar reeds overgegaan Hel Belgische Kabinet tegt het blad eindigt waarmede het bad behooreu te beginuen De Belgische liberalen hebbeu zich te Doornik dapper geweerd hun candidtat is tot senator gekozen met 1578 stemmen tegen 1256 op den clericial De liberale meerderheid in den Senaat blijft dus 4 In weerwil van het bekende besluit van het Ëngelsche Lagerhuis over den eed of Bradlaughquaestie zal de premier viyirstellen om de leden voortaan vrij te laten oni dea eed of een verklaring af te leggen Het telken jare wederkcefeudc voorstel om een weduwnaar te veroorloven lyu vrouwe zuster te trouwen is weder met löl legen 90 door hel huis der Lords verworpen liet merkwaardige van dit debat was dat twee zonen van de koningin de hertogen van Eiliiibur h en Connaught de zitting waren komen bijwonen teueiiifle als leden van hot hoogerhuis voor het voorstel to kunnen stemmen en dat de prins van Wales een adres aan het buis had ingedieud om het te ondersleuiien Dit deelnemen in de politiek van dm dag dat in andere constiiutioneele landen den leden van het vorstelijk huis als eene dobilzonde wordt toezerekeud wekt in Engeland bij niemand opzien Men leidt er alleen uit af dat een voorstel dat bij de kroon zoowel ondersteuning viudt thans het einde van zij ie langdurige reis naar zijne aanneming door het hoogerhuis genaderd moet zg n Het Lügerhur heeft een tweeden s ap gedaan op den weg der bcs rij ling van den sterken drank door met 156 tegen 117 atenimea een voorstel aan te nemen om in gehetl Engeland en Wales alle herbcrgeu des Zondags gesloten t houden Kon men er nu nog toe komen om op dien dag eenige museums en andere gelegenheden van gepast vermaak en tijdterdrijf voor het volk open te zetten dan zou meu werkelijk iets meer dan half werk verrichten Uit de Kaap kulonie is het onwelkome bericht ontvangen dat het huis der Afgevaardigden ondaiiU al de moeite welke sir Bartle Frère zich gegemi lie ft na e n driedaagsch debat hel voorstel om afïcvaardigden te benoemen lot het samenstellen eener confederatie van verschillende landen in ZuidAfrika onder het Britsoh gezag verworpen heeft Heftig wordt uu aan sir Prère aan lord Carnarvon en aan de andere leden van het afgetreden ministerie gevraagd wat de vruchten zgn van al het bloed dat men sedert jaren gestort al het geld dat men verspild al het onrecht dat men begaan heeft in Zuid Afrika nu het blijkt dat van het droombeeld dat men najaagde eeu bond jwn ouafliankelijke staten onder Bniseh opperbestusYl nfets komen zal Belaiigigk zgu de btricliien uil Berlgii zoowel wat de harndeliiigeti v ui 3iel Huis van afgevaardigden als wal de coiiTer ntie betreft Ten opziehie van het eerste punt is hul nituws ofschoon btlunïrgk tuch niet overvloedig Het Huis van afgevaardigden httlt 11 1 bij deide lezing een eindbesluit genomen oiiiircnt hel ontwerp betreffende de Mei welten en wel het ontwerp rael 206 tegen 202 stemmen aangenomen Mou ziti net ging op het kantje af Eeuigszins uitvoeriger zijn de berichten omtrent de conferentie welke Dinsdag het hoofddoel harer werkzaamheden heeft geëindigd Zij heeft nl de finale acte inhoudende de genomen besluiten volgens het ontwerp van den Franschen ambassadeur met algemeene stemmen aangenomen Dit sluk zal door de gezauteu bij huuiie regeeringen worden ingezonden die het te Athene en Conitantinopel luUea doen mededeileu Voors ziju ter conferentie de punten van détail geregeld o a gelijke rechten en vrijheid van eeredieasl regeling der eigendomsrechten van uitgeweken Muzelmannen het aandeel der schuld hetwelk Griekenland wegens het door Turkije afgestane grondgebied zal moeten overnemen Al deze puntfn werden vastgesteld naar de bepalingen van het Berlijnsche tractaat Ook zijn nog afgedaan de qaacstien over de grenspolitie en de scheepvaart Wellicht zal de verdere regeling der détails nog hoogstensl twee zittingen eischen doch zooals wij reideu is zij dank zij de tusschen de mogeudhedea bestaande overeenstemming omtrent de hoofdzaak spoedig lot een besluit gekomen Ofschoon men noch steeds blijft volhouden dat Turkije ten slotte wel zal toegeven aau den wil der meerderheid zoo blijkt daar lot op dit oogecblik nog weinig van Integendeel heeft de Porie reeds geprolesicerd tegen de Turksch Grieksche grensliju door de conferentie vastgesteld Gelijk wij in ons vorig nummer mededeelden heeft het Oosleorijksche kabinet Taaife de langverwachte wijziging ouilergaan Als nieuwe ministers van rinaueien justitie koophandel en oorlog zijn mannen opgetreden die slechts op administratief gebied bekend zgn en met de eigenlijke liberale partij niets gemeens hebben tiet ministene Taaffe zigt o a de N freit Fresue is de derde phase van zg i bestaan ingetreden Als coalitie kabinet trad liet in Augustus van liet vorige jaar op spoedig daarop stelde het zich aan deu Rijksraad als miulstiMe boveü pre partijen voor thans hebben wij ee i vermomd ministerie lier rechterzijde dat spoedig openlijk kleur zal bckinuen Het blijkt thans hoe ijiitl het pogen was om tul eeu verzoening der partijen te gcr iken Het nieuwe ministerie zal eene p iriijregeeniig der rechterzijde zijn ofschoon wij er uiet aan twijfelen dat men zich legen deze benaming le i stciksicz d verzetten Hoe zonderling het ook klinken moge wij zien hierin een wezenlijken voor uitgang Alles wat lot een zuiverder toestand kan bgdragen achten wij nuttig Nu ook de laatste personen die als voorwendsel als uithangbord voor de coalitie gebruikt kouden wor len hau ontslag hebben genomen zal men niet meer te berde kunnen komen met die onware voorstellingen welke zelfs denkende mannen vaak om den tuin hebben geleid De staatslieden die thans zijn afgetreden hebbeu geloond geen onverzoenlijke partijmannen te zijn zij zijn ter wille van graaf Taaife veel verder gegaan dan waar ook slechts een deel hunner partg hen kon volgen j zij hebben het aan geduld toegevendheid e toewijding aan het brgiusel der partijvcrzoei iiig niet laten ontbreken doch alles was vruchteloos De partijen zgn niet tot elkander gekomen maar hebben zich integendeel verder van elkander verwijderd Kan men nog grooler bewijs verlangen dat het programma van graaf Taaife mislukt is Maar is dit waar dan bestaat ook geen twijfel meet aangaande het fegeeriugsstelsel dat thans aan de beurt komt eu slechts steunt op de zeer zwakke meerdei heid welke reeds eenmaal tot minderheid oversloeg BINNENLAND GOUDA 1 Juli 1880 Zooals onze lezers in het raad4verslag zullen zien hebben B en W jOezer gemeente den raad voorgesteld tö de regeering het verzoek te richten otn een subsidie voor eeu progy luiiasiuni Eveuals wij verneemt de burgerg dat zeker met genoegen £ ike poging lan het Bestunr om Gouda op het gebied van onderwijs K