Goudsche Courant, vrijdag 2 juli 1880

i te doen blqveii op de liuü tc vuü den tijd heeft de pyn paii ie der iiigezeteneu tlie Inker inrl 0118 hulde brengen nun het flinke oplredeu ran B en W om de bezwaren uit den weg te ruimen die er m och te II bettaan tegea het zich vestigen of blijven van gegoede families te dezer stede l e gewone vergadering van de classis Gouda der Ned Itcrv kirk wilke giatireu alhier plaats had werd door een buitengewoon groot aantal leden bygewooiid Nieuwe k uzen moesten er plaatshebben voor die lediU van het otussicaal bestuur die aan de biurt van aftreding tvarin Met classicaal beïitunr an Gouda beslaat niet uit moderne predi kanten en ouderlingen maar uil de zoodanigeu die van gematigd liberale of conservatieve riohliug zijn De uitslag der stemming Wds dat met één ook van dezen in de oogen dtr orthodoxen genade voud M t meerderheid van stemmen werden zij allen uitgi worpen en werden personen die bekende voorsiandt rs van en ijveraars voor de strengste orthodoxe richluig zijn iu hunue plaatsen gekozen In plaats van den aftredenden predikant Meglink II9 Maepherson met 43 tegen 33 stemmen In plaats tan den afirtdenden ouderling van Noolen na hiihaalde herslenuningen de Heer MidtleUuop met 39 tegen 34 steminen In plaats Tan den afiredenden ouderling Dupper de Heer van der Zwalin met 41 tegen 30 stemmen Tot Secundi In pkials van den predikant Meijlijik l s Kuiperi met 40 tegen 30 steminen In pl iats van den secundus ouderling Laugerak le Heer Kuilenburg met 41 tegen 27 temmen In plaats vati den secundus ouderling Ruiter de Heer Kamphnyzcn met 41 tegen 28 stemmen In rfaals van den predikant Hoog vertrokken tot secuudnspraeses Ds Scholier tot Peursem met 45 fltemnten tegeu 24 die op den predikant Meijlink erdni uitgeJiraclit Hot laat zich aanzien dat de confessioneele partij Toorgued de ovediawl lieeft gekregen en dat in het volgend jaar eveamiii als nu zid worden gelet op verdienste en jarenlange toewyding aan de zaak der kerk Met haar bekende envcrdraagzaamheid zal cy dan ook den aohlenswaardigeu president wel niet SJiareii Dezer dagen werd ee vrouw alhier die met het venten van zwavelstokken en met bedelen den kost verdiende ziek Toen men Imar naar gasthnis overbracht werd zij in het Staten Generaal Tweedr Kameu Zitting van 29 Juni 18S0 In deze zitting U li t nieuwbenoemde lid uit Kindhoven dl Vermeulen na goedkeuring zijner gilojfgbricven beeedigd en to gelalen Ingekomen zijn een twintigtal sedert 5 Mei ingekomen wetsontwerpen die allen reeds gedrukt zguen u iar de afdeilinuen worden verzonden Vogrtsde ontwerpen lot onteigening ten behoeve van denspoorweg Zwnluwe sBosch en tot verhooging vanhoofdstuk 5 voor 880 Door de nieuw gekozen afdetlingen zijn benoemd lot voorzitters de hiercn van Delilen Kttlgers van de Putte Tak en Blussó en tot ondervoorzitters de heeren de Bruin Kops van Eek Mirandolle Wybeiiga en Roell De Tweede Kamer zal zich deze week met den sectie arbeid bezighouden De bijeenkomst in hare afdeelingen was gisteren gewijd aan het onderzoek der volgende wetsontwer pen te weten Naturalisatie van H Tames c s onteigening ten behoeve van het kanaal de N Tricht bekrachtiging van den verkoop an TCstinggrond aan Jroningen goedkeuring ven bepalingen der overeenkomst omtrent de giensscheiding tussehen Nederland en Pruisen btkraclitiging van den verkoop van grond enz aan de polder de Breede Watering onteigening voor de verktering der NorgerTaart wgzigiughoofdst III lierSlantsbegrooting 187fj Terstrekkingen door het departement van marine 1880 verhooging en aanvulling van hoofdstuk II der begrooting voor 18S0 id van hoofdstuk VI wyziging der spoorwegwet Heden Donderdag vergaderen de sectiën ter overweging van de onderstaande voorstellen verhooging Tan hoofdatuk V aankoop ¥ n een huia op den VyTerberg kredieten ten laste der Indische begrooting 1880 i kwytsohelding van vorderingen regeling van de bijdrage van Ned Iudié aan Kgkemidilelen nadere bepalingen omtrent den accjjns op het zout aanvulling der wet op het veearlsenqkundig slaatstoetioht Eind elijk ui morgen het onderzoek loopen over de Toordrachten betreffende de zeevisscheryen de maten gewichten en wecgwerktuigen de beteugeling van het drankmisbruik ta de onteij ening voor deu spoorweg Zwaluwe Bosch Het zendiugsfeesl op 7 Juli zal voor de derdemaal te BuekLurode jjaats htbben Ook in 1873 en 1875 werd het daar gehouden Op vier spreekplaalseu zullen toespraken worden gehouden Blykenshet prugraiuina houden de feesttreineu op aan deZuudvuorisclie laan Daar de Rijnspoorweg geenfeesitiein l iat loopen zullen de feestgangers uit Goudageuooilzaakt zijn zich te Leiden in tijds van kaartente loorzien en niet den ge onen trein die 7 16 vertrekt oier Woerden uaar Leiden moeten gaan Defeesttiein die ten 9 ure van Leiden vertrekt iieenjtde reizigers op door deu Rijnspoorweg van de lyuWoerden Leiden aangebracht Het programma bevat verder uitvoerige aanwijzigingen voor de bezoekersvan het feest benevens de feestliederen die gezongen worden i In de memorie van antwoord betreffende het wetsontwerp der rentebelasting vinden wij het volgende aangaande de financiëelc plannen der regecring Zooals wij reeds hebben medegedeeld heeft de Minister zich niet laten verleiden om zijn tegenwoordige voorstellen betreffende de rentebelasting te vereenigen met een omwerp voor een bedrijfsbelasting De Minister verklaart zich bereid alle vragen die door de Vertegenwoordiging tot hem gericht worden te beantwoorden wanneer zijn beantwoording strekken kan om over het onderwerp dat oan de orde is meer licht te verspreiden doch hij bevroedt niet welk nut het hebben kan dat de Minister nu reeds mededeelc welke wijze van regeling der grondbelasting de regecring te eeniger tijd denkt voor te stellen of zich thans verdiepe in de vraag of de grondbelasting en het patentrecht al dan niet het karakter eener inkomstenbelasting hebben Het denkijeeld om in een wet een algemeene inkomstenbelasting op te nemen had na de ervaring in 1870 72 met een driemalen ingediend daartoe strekkend ontwerp opgedaan weinig a inlokkeUjk Het was te vreezen zegt de Minister dat de veelheid van quaestien door zulke samensmelting tot in het oneindige vermenigvuldigd een poging tot regeling op nieuw zou verijdelen Ook de vercenigiug van rente en bedrijfsbelasting waarvan de wensfihclykheid in het voorloopig verslag betoogd wonlt zou naar het oordeel der regeering nieuwe moeielijkhedeu baren al worde ook toegegeven dat zij enkele bezwaren aan het thans aanhangig voorstel eigen zon kunnen wegnemen De bcdrijfsbehisting het tegenwoordig recht van patent vervangende aal voor een deel op de grondslagen der thans geldende wetgeving moeten worden aangel d Aan den uitgesproken jgnsch dat het wetsvoorstel betrekkelijk de bedrijfsbelasting spoedig ingediend worde hoopt de Minister te kunnen voldoen Vermits evenwel de invoering eener nieuwe wet ter vervanging van die op het patent niet dan met 1 Mei geschieden kan omdat het dienstjnor van de patentbelasting met dat tijdstip aanvangt heeft de Minister het beter geacht bovenal spoed te maken met de bewerkingeiT van voorstellen betreffende het recht van zfgel en registratie welke tot wet verheven reeds in Januari zouden kunnen worden in werking gebracht Met deze is de Min dan ook zooverre gevorderd dat hij hoopt dat zy eerlang de Kamer zullen kunnen bereiken Aan ecnige gewichtige bedeukingen t en het ontwerp rentebelasting is de Regeering bij haar gewijzigd voorstel tegemoet gekomen In de eerste plaots wat betreft het bedrijfskapitaal van kooplieden Van verscheiden zijden is op het bezwaar van die vrijstelling gewezen Bij het gewijzigd ontwerp is thans de vrijstelling van kooplieden wegens het inkomen uit effecten en schuldvorderingen te verminderen met de renten die zij aan hun crediteuren in depótrekening of rekeningcourant uitkeeren terwyl bovendien hun aanslag in het patentrecht in mindering komt van hun aanslag iu de rentebelasting Een tweede bezwaar betrof de berekening van werkelijk genoten inkomsten by inkoop of verwisseling van effecten waarby loopende rente was betaa d of wel in den hoogeren prijs van het effect lut verwachte dividend gedeeltelijk schuilde Aan het verlangen dat hieromtrent nadere bepalingen zouden worden gemaakt komt de regeering in eeU nieuw artikel van het gewijzigd ontwerp tegemoet Onder inkomen uit effecten zal worden verslaonsk éldswaarde vao betaalbaar gestelde cousOns endividendbewijzen en bij overdracht van eft eJEn deontvangen loopende rente behoudtns de wgendebepalingen De belastingplichtige mag de ontvangen geldswaarde van een coupon ter bepaling van zijn inkomen verminderen met de loopende rente door hem opi die coupon betaald Üet inkomen uit een effect zonder bypassing van loopende rente verkregen wordt voor zoover daarvan het dividend of de volle rente niet genoten is be rekend naar den maatstaf van 5 ten honderd in het jaar yjsu d nominale waarde Indien in het jaar waarover het belastbaar inkomen moet worden berekend geen coupon of dividendbewijs is betaalbaar gesteld en het effect voor het begin van dot jaar is uitgegeven komt voor dat jaar geen loopende rente of inkomen bedoeld in het vorige lid ala belastbaar inkomen in aanmerking Een derde wijziging betreft de vrijstelling en vermindering der belasting voor liefdadige instellingen De llegeering heeft die vrijstelling ernstig overwogen doch kwam tot de conclusie dat exceptioneelc vrijstellingen in het koder van het belasting ontwerp niet passen Zij ziet echter geen bezwoar om instellingen van wchlanigheid die armenverzorging vooit lurend ten doel hebben te doen deelen in de vrijstelling ook voor physieke personen bepaald Een vierde wijziging betreft den tijd die tot grondslag van de berekening van het genoten inkomen dient Volgens het wetsontwerp zou men op den In Januari van elk jaar belastingplichtig zijn voor het zuiver inkomen in het atgeloopen jaar genoten Volgens het gewyzigde ontwerp is men bij het einde van elk jaar belastingplichtig voor het inkomen in dat jaar genoten Voorts is de bevoegdheid van den controleur gewijzigd in dien zin dat aan hem voor de beoordeeling der aangiften aan wier juistheid hij twijfelt een commissie van bijstand is toegevoegd die waarborgen geeft van den eenen kant tegen willekeur by het opleggen van den eed van den anderen kant tegeu onjuiste opgaven Ten slotte vervolt de bepaling dat de wet reeds den In Juli 1880 zal worden ingevoerd Overigens heeft de regeeriug veel verbeteringen iu de redactie aangebracht die de wet duidelijker maken menig verschil van meening en moeielijkheden in do toepassing wegnemen Uit de nota s van Gedeputeerde Staten van ZuidHolland aau de Staten van dit gewest overgelegd blykt dat er naar huu oordeel termen zyn omtrent de aanvragen van de bestnrenj der gemeenten Gade Tunge Herkingen Ojllgenspliiat VVeslma is en lltUevoetsluis om subsidie iu de buitengewone kosteu van het lager onderwijs gunstige voordraclilcn aau den Koning te doen wat laatstgenoemde gemeente betreft zoo het haar althans niet lunger dan tot 31 December 1881 vergund zy eene plaatselijke belasting op het gedistilleerd te heffen Ged Staten hebben aan de gewestelijke vergadering in overweging gegeven aau het gemeentebestuur van Uithoorn te doen kennen dat geen termen zijn gevonden tot inwilliging van zijn verzoek om subsidie voor deu aanleg van een weg onder die gemeente Zg achten het belang der provincie by deze wegverbeteriug uiet betrokken Bij ItoniDklyk besluit van 25 dezer is de kapitein 3 J Koelants van het 4de regiment iuf riterie op zijn aanvrage op pensioen gesteld en het bedrag tan dat pensioen bepaald op ƒ 1860 s jaar en hem de raug vcrleeuu van majoor Men schrijft aan bei Leiihci Dagbl Wit eene oinkecriug iu enkele dagen in de Inudbouwuidege ineeuten I Wel hebben nog niet alle klagende boereu een juiehtooo aangeheven maar toch er zijn duizenden die dankbaar erkennen dat de vooruit icliteu veel gunstiger zyn geworden De wintergewass n vooral de tarwe zijn heeriyk bijgekomen het vbn dat eerst wat spillu opschoot tooide zich reeds met een donzig kleed le zomergewassen die tijdig in den grond zyn gekomen staan uitmuntend vooral de paarden denen duivenbooneu Minder goed ziet het er uit met het iu t laatst van April of Mi i gezaaide wat grootendeel droog in den grond is blijven liggen Met vele suikerbieten is dit ook het geval De zomertarwe waarop niet meer te hopen valt wordt hier en daar bruineboonen vervangen De aardappelen die het tot driemaal toe zoo kwaad te verantwoorden hadden komen zeer goed vooruit dank de lalryke kiemen van de poters De enkele stukken koolzaad en karwy beloven eene matige opbrengst De weilandtn die over t algemeen ve l te kaal afgeknaagd waren groenen nu weer op De rechte groeikraoht die men in Juli en Augustus uiet loo meer kan verwachten is nu noj wel aanwezig Overigefls gaven de melkkoeien naar het weinige gras eene goede hoeveelheid zuivelrijke melk Hooilaud is er haast niet wat er is belooft eene redelyke opbrengst Nu worden vtle landen voor den ho oibouw eerst door het vee ontruimd Was het voor den landman minder gunstig ook de tuinman had tegen de droogte te worstelen Op zyn kleiner terrein kon hij ohter veel doen wat den landbonwer onmogelijk is Zoo b v het gieteuv Alleen w oei lük e n Alleen weten echter heel goed dat het hemelwater moeil c en lang niet geheel kunstmatig door slootof k Htrster kan warden verrnngen Nu gaal bij den warnisezenier alKs flii k v nr I uit vocht en warmte zyn de kostelijke facturen die hem aan zijne lekkere producten hiipen Spoedig irordt de keuksn goed voorzien Men bericht dat de Belgische regeering voornemens is bij gelegenheid van de buitengew zitting der Kamers in Augustus a s voor te stellen aan de deserteurs uit het leger amnestie te verleencu Het aantal van die deserteurs is zeer groot het bedraagt omstreeks 18 000 ïlot raeerendeel verlaat den dienst om zich in het noorden van Frnnkryk te vestigen om er dan eeu tak van nijverheid uit te oefenen Het programma van prijsvragen uitgeschreven door de verecuiging Nijverheid te Leeuwarden voor den nationalen wedslryd iu het jaar 1881 te houden ter gelegenheid van haar vijfentwintig jarig bestaan omvat de volgende vakken meubelmakers beoefenaars van decoratieve nyverheid bouwkundigen jnweliiis gond en zilversmeden graveurs tapijtfabrikanten metaalbewerkers tcrenuurwerkfabrikun ten orgelen muziek instrumentmukers smeden koperslugers bliksUgert steenhouwers fabrikanten van gebakken steen en leg ls tabrikanten van aardewerken glasindustriëelen molenmakers wagenmakers schilde rs lakwerkers steendrukkers boekdrukkers hoekbiuders behaugselpapier fabrikanteu hennep en touwslagers zadelmakers kleedermakers heeren en daraeshoedenmaker pnssementwerkers schoen en laarzenmakers dekenfabrikanten pbotografen tapisserie serieen bordnuruerkstera kuuatbloemenmakers kappers borstelwerkers mandenwerkers sigarenfabrikunten De prijien zijn gouden zilveren en bronzen medailles met of zonder geld van ƒ 300 tot ƒ 5 Het N J D maakt melding van de volgende mislukte pogingen tot n Ifvernietiging Een vreemdeling sproiHg Vrijdagnacht uit het raam van een der voorvertrekken van het nieuwe hotel op de Leidschebrug Ie insterdam en kwam neder op een kap van zeildoek aan de voorzyila van het café bij wyze van een zonnescherm aangebracht Eerst werd de zelfmoordenaar door de veerkracht vau het doek als een b il weder omhoog gedreven en vervolgens viel hy ongedeerd door het zeil heou toen hij er de tweede male op n rkwam Daarna sprong hij van een schnjt in t water enwerd onmiddellijk door een paar polderjongens diein eeu andere schuit lagen gered Verro gens werdhy naar het hotel teruggebracht Aan bet verslag van de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden wordt nog bet volgende ontleend dat tot kenschetsing en waardeering der Kteeekichool kan dienen en daarom van algemeen belang geacht kun worden Hoewel het onbegrijpelijk is toont de statistiek duidelijk aan dat het getal knapen die zioh aanmelden gedurende de zomermaanden aanmerkelijk grooter is dan tijdens den winter al wordt er in den winter ook zooveel meer geleden en is er in den zomer zooveel meer werk te vinden Men heeft nel eens gefluisterd dat de ruime bedeeliugen in tele Wden Ie vourname oorzaak van dit verschijnsel is dorh wij durven hier geen oordeel over vellen Dat de jongens het hier goed hebben zal ieder opvallen die een blik rlaat in de albums op de tafel in de directie kamer Paar toch vindt men eene photographie van liken jongen zooals hfj er uitzag toen hy aankuain en treffend is gewoonlijk de verandering die men opmerkt als dit portret na ecnige maanden ver ieli ken wordt met deu jeugdige matroos in zijn ncile vlhgge uniform die in eene flinke militaire houding voor u laat Voorzeker hebben niet alleen de kleeren deze gelukkige verandering taweeggebraoht vooral de leefwtjze de gymnastische oefeningen exercities en niet te vergeten de goede voeding hebben veel bijgedragen om dat wonder te bewerken Enkele jongens zijn gedurende hun bedrijf alhier meer dan 1 5 Kg s maands in gewicht toegenomen en tevens flink in de lengte opgeschoten en hoewel dit cyfer te groot is om als gemiddeld anngenoineil te warden vertoont toch de staat die bij het vertrek der jongens wordt ingediend verrassende uitkomsten aangaande de lichamelyke ontwikkeling Niemand trouwens die on twaalf uur s Oiiddags een kykje komt nemen in de ee zalen en de knapen ziet aanvallen op oapucijners snert of soep zal dit verwonderen en menigeen zou jaloersch worden op zulk een eetlust Doch niet njlcen worden de leerlingen alhier lichamelijk onjwikkeld de staten van bekwaamheid die bij huu vertfek aan de commandanten dcropleidingssohapen worden overgelegd en waarop hunne tegenwoordige kennis geplaatst is naast hunne bekwaamheid bg aankomst toonel diiidelyk aan dat bijna allen zeer goede vorderingen hebben gemaakt rTerwyl bij aankomst 6 pot nimmer hadden school gegaan 6 pot niet veel meer dan de letter kenden 17 pet een weinig kouden lezen en schrijven 4IY3 pet vrij goed lezen en schrijven doch weinig rekenen 22 pet lezen schrijven en rekenen en slechts 7Yii g ed ontwikkeld mochten heeten waren op eene enkele uitzondering na allen by hun vertrek niet alleen in staat vrij goed te lezen te schrijven en te rekenen optellen en aftrekken doch hadden zij ook begrip van de aardrijkskunde en geschiedenis van Nederland en kennis van vele andere vakken die meer bepaald op het zeemansbedrijf betrekking hebben Natuurlijk zijn er uilzoiidi ringen want bij den besten wil der onderwijzers is het uiet mogelijk een knaap die sedert zijne eerste levensjaren verwaarloosd is en niets heeft geleerd in eenige maanden zoover te ontwikkelen en zooveel kennis bij te brengen Gelukkig zijn die voorbeelden van vefwaarlooztng weinig doch dan ook zoo sterk dat het overdreven zoude genoemd worden wanneer men het hoorde vertellen zonder het feit te kunnen constateeren Als een staaltje diene het volgende een knaap van 15 jaren had tot zijne komst bier niets geleerden was steeds gebruikt om de ketels der groote stoomschepcn van binnen af te bikken Hy had niet alleen geen denkbeeld van het bestaan van letters doch was bovendien geheel onkundig van de waarde der muntstukken Zijn verdienste was geweest 3 en 11 s weeks doch wat die 3 en 11 waren waarschijnlijk guldens en stuivers wist hij niet Men telde hem eenige muntstukken toe en de liefhebbende moeder zal wel op den uitkijk gestaan hebben om het geld van haar zoontje onmiddellijk in beslag te nemen Is het geen zegen voor de maatschappij dat door de opleiding aan de KieeehcUool zulk een knaap en nog veel zijner makkers voor een totalen ondergang behoed en misschien nog bruikbare menschen kunnen worden Ia het niet de ware philanthropie armoede en ellende te voorkomen door jongelingen op te voeden en den weg te wijzen om tot eene fatsoenlijke en eervolle betrekking te komen In afwachting dat ook de Franeker beker ons land gaat verlaten volgt hier eene beschrijving van dit kunststuk De kelk en het deksel vormen een globe waarop de wereldkaart uitvoerig is gegraveerd De voet is versierd met gedreven carloucheg koppen en fruitornement de baluster van den voet is door vier vrouwenkapjes omgeven de toj van het deksel wordt gevormd door een beeldje voorstellende een naakt krygsman die een lans in é eene en een schild in de andere hand houdt op dit laatste zijn de wapens van Saksen Friesland en Franeker gegraveerd De onderrand van het deksel draagt het volgende omschrift Vt campaua sonat tva sic Frauekers virtvs Saxoniue vt perhibent te exhibvisse duel Pro qva terra tibi haec dona est concessa coloni Nos svmvs et omnes haec tibi dona fervnt Het jaar van vervaardiging van dezen bekfcr wordt op 1607 gesteld Tot deze tijdsbepaling is men waarschynlijk gekomen door de laatste vijf woorden als eeu tydvera te beschouwen Als vervaardiger van den beker wordt Fitro Gualteri 1 Leovardenia vermeld AU een kluk zoo klinkt Franeker uwe deugd zooals men lieweert dat gij u tegeuover deu hertog van baxeu hebt gedragen waarvoor u deze grond aU gescheuk is toegestaan de bouwlieden zijn wij Kie allen brengen u dit geschenk Gedurende de laatste berichtsweek eindigende 21 Juni jl was bet met de pokziekte in Europa volgenderwijze gesteld te Londen stierven 10 aan de ziekte kwamen 31 nieuwe patiënten bij en bevonden er zich in de ziekenhuizen 234 lijders Te Weeneu stierven 8 te Praag Ï2 te Triest 3 te Petersburg 2 te Bucharest 6 te Parys 60 te Madrid 14 te Budapest 8 te Krak au 4 te Warschau 3 te Cadix 2 te Geneve Rome en Venetië resp 1 Ook in Denemarken en Zweden kwamen pukkengevallen voor Op de buitenplaats van den heer Cnopius onder Ittersum bij Zwolle zyn ontvreemd een geheel zilveren Servies en tal van zilveren lepels en vorken De dieven die men vermoedt dal door een raampje der bettekamer zijn binnengekomen sohynen zeer op hnn gemak te zyn geweest daar zy een peperkoek eeu caruonade en een flesch wyn hebbeu verorberd en zy zioh behoorlyk van wynglazen hebben bediend De justitie uit Zwolle is reeds tot het doen van een onderzoek ter plaatse geweest Aan den fakkeloptocht bij gelegenheid der Brussej sche kermis op Zaterdagavond 11 namen al de artisten der faire deel Men zag er herculessen waarzegster tundcntrckkers koprddansers wilden enz In den stoet bemerkte men insgelijks eeu olifant en een giraffe der menagerie Bidel Die zonderlinge cavalcade heeft vAl succes gehad ING EZON DE N FEESTTOOf den dag der luwjjding van t Monument vooir GOKlLiSEOREDËRIKHOUTMm 1 JULI 1880 Aan Com en Fr Houtman Ja Hootman TJ zij thans ons lied hoezee En Gouda neen vergeet het niet hoezee I Wij roemen wat gij hebt verricht U zij ons vroolijk lofgedicht Vivat Oranje Hoezee Hijsch Neerland hijsoh de vlaggen op Zij voerden Uw Macht ten boogsten top Men wees wat niemand had bestaan Het roemryk paj naar de Oost ons aan Die Oost heeft Holland groot gemaakt Dat was t waar Houtman slechts naar haakt Het kleine Neerland groot te zien En vrij en rijk nog bovendien Toen kreeg de Spaansohe Vorst lijn straf Zich zelven delfde hy eeu graf t Verbod te landen in zyn land Wees Houtman t verre Oosterstraud Want Fredrik volgt zijns broeders spoor En Neerland loonde hem er voor Het maakte hem tot Indisch Vorst Of hij daar ooit van droomen dorst Nog loont ons Neerland iedereen Die met dat doel in de Oost verscheen Want menig rijke keert er weer Het Vaderland toj raem en eer I H Aan Nederlani Wijze Wy leven vrij Hoor Nederland hoor hoe Gouda zingt En danst op maatgeluid Het juicht den blydsten jubelkreet Om wat eens Houtman voor ons deed Den toem aan Neêrlands roem besteed Dien galmt het vroolijk nit En wat het trouwste broederpaar Voor Neerland heeft gedaan Dat dreunen we op met blijden toon o Hollands vlag wat zijl gij schoon Die troont in t bosten als Houtmana hx En wijst hun roem ons aan Waai vluggen van die Oosterpoort Tot waar de zon weer daalt Dat broederpaar wyst elk zijn plicht Van wat voor Neerland dient verrichtVorst Willem maakt dat pogen licht Waar ons Zijn hulp omstraalt Dat broederpaar was t fondament Van wat nu Neerland is En Gouda s eer werd Neerlauds MacM Daarvoor deez steen hier aangebracht Wij toonen dien aan t nageslacht Tot een gedachtehi s L inds Machteu en den Koning dank t Ze erkennen Gouda s eer De Koning leef I Hij leve blij Zijn dier geslacht dat minnen wij De gade die steeds hem dierbaar zy En e Vorsten heil vermeert III Aan Gouda Wijze God save the Hng Geluk mjjn Vadersliad Die zoo veel goeds bevat Met dezen stond Wy deelen in een feest Als nooit hier is geweest Ku juichen bly van geest Met hart en mond Geheel de burgery Is thans verheugd eu bly Oy loont de deugd Dat toont Uw grootsohe daad Trots afgunst nijd en haat Die thans besoh iamd daar staat fiy onze vreugd Die vreugd zij steeds gepast Eu loon deu zweien laèt Van t Stads Beheer Steeds bloeie t schoon Tergouw Den Koning steeds getrouw Poor deugd by man en vrouw Steeds meer en meer