Goudsche Courant, vrijdag 2 juli 1880

T14 DER GOUDSCHE COURANT Ellf die efn tlffnije last Voor t f ctt au dtïeu dag Den blgdsteu groei Waar Houtranus feest op do l O dut hel elk gevoel Gecu liefde hier ooit verkoel I aa gaat het goed D G Vergadering vaa den Oemaenteraad DINSDAG 3 9 JUNI Tegeuwoordim d hh tan Btrgen IJiendoorn ïoorzitttr Remg Piiaee Kiat Nootho eu vau ïuur F trtuiju Üioug Uever vuu Siruiien Puat Dmst S iiiiduni en btraver Ue voorzitter deelt mede dat de bh bntl ea Oudtjk hebben kennis gegeveo verbiaderd te zijn Je icrgHdtnng btj e woneo Do notulen der vorige vergadering worden gelezen eugearreatuerd De voorz deelt mede dat ia ingekomen eLMie missive van Z E den Minister an Binaenlaiidsche Zaken naariu wordt roedegrdptild dat ZE zich bereid vei klnard tut mcd werkinguin de Rijks Hofere Burgerschool u t te breiden tot eene met 6 jarigeu cursus op de voorwaarden door den Uaad aangeboden Notificatie Nog wordt nedegedetld dat door bh Gedeputeerde Stalenxijn goedgekeurd de ruudsbibliiilin tot afstand van grond aanJ J van V ijiigaarden het dempen en berasteren eener sloot u de derde kade zgnde het vtr oik van C J de Oidls dl u afelaiid van grond en nter aan D Muurniaa en totiii ebruikgetiug tan genoIeerJfu grond aan G C van derVVjut tn A Grendel alsuiede tot nijzi uig dei buunverur ïe i g Nütif Ingekomen zijn 4e rekouing der bank vin leening over 1879 80 Ter visie eene mis ive van B en VV houdende voorstel tot oprichting van en progymnasiura waaraan de kosten worden geraamd op ƒ 11000 è f laOOO per jaar hetwelk na aftrekdtr kosten van de Latynsche school op ƒ 5000 i 6000 wordt geschat met uitnoodigiiig om B en W tu macbtigende bellt daarvan als subsidie bij de Hoo e lïegiering aunIe rageu Ter visie cent missive van den Ouderwij ir der eerste burgerschool voor meisjes verzoekende eene vierde On erwijzeres in de handwerken en danrvoor n te stellen mej E C 1 van Echten op een tractoment van f 100 alsmede om eene v fde KweektJling tA mogen aanstellen beide verzoeken worden door de pi School com luiSBia ondeistennd tir isie B en W dueti in oveileg met den Schoolopziener en den hoordondern er der eerste Burgerschoiil voor meisjes eene voordiacht voor 3 hnlponderwij eresse waarop geplaatst ijn de dames 1 J Schouten te Gouda 2 U S O Hesse te Nijmegen 3 C A Sorber te s Hertogenbosth 1 J W faduna te Oldvbonrn 2 M D van Ainerom te Gouda 3 W 8 G Hesee te Nijmegen ter vuie tn benoeming in eene vol geilde vergadering CiO aJiet van S Lafeber en 24 ahitre bLVvoners der Ktruemelkaloot om van gemceiitcw gfl dien wig aan de biLcde zijde te verbett ren B eu W deeten mede dat het waterschap van SlnipHijk hiertoe vviplicht is ter visie een adsea van U A M ijcr te l unileu alsnii eei e crtalïng indienende vnn zijn vrocgir ingezonden verzoik om loiiceasie eener watcr iiding ter tisie eeo adres van O tl Fildeidn c s zich beklagende over de rijtuigen die op inarktditgin oor huune woiimgLii uorden gaut tturdt ua k te discussie gest ld in banden van B en W era ailret nn k lonkheid vir oekmdti du huur vnn eeu afak laod voor 3 jaren te coutinaetren Hordt gesteld in banden tan B en W Akq de orde it de rekming der dienstd Schutterij dienst 1S79 liet tdws stP kt tul goedkeuring doch um de Commissie ait ie DoodigeB i het vtrvolg ecnc juistere aanwnzing te doen afzoo goedecktord De rekeningcH dtr gi subsidieerde instellingen vnn weldadigheid die vau het tiurg Armbestuur Hordt algemeea goed gekeurd De heer Post Drost verhei bg do behandeling duurtan de vrrgodfring Aeht fteuvul eiib worden met algemeeue stemmen goedgekeurd die van lA t viieenigd Wees en M moeseniershois het Bestedelingshais en van het laraelietisch Armbestuur terwgl die van de beide Cistbuizen wordt aangehoaden door het te gering aantal leden die aao de stemming konden deelnemen Het adris van A W van den Bi iel betrekkehjk het honden eener tapperg in het com missarishnisje vu den stoombootdienst Estafette lo het rapport van B en W zga opgenomen de voorwaarden waarop de grond is afgestaan B en W vinden geene redenen daarvan af te wgken en stellen voor het verzoek Diet toe te staan hiertoe wordt besloten Het adres vau P W J van Lueneu en C J Koot be trekkelgk de rooting voor ecnige te bouwen noningen en de demping eener stoot in de Korte Akkeren het rapport van B en W luidt om geene gziging in de rooiing tfe hrengen ootradeB de demping dit uordt algemeen goedgekeord Het adres van J de Jong Ar ao Veen én A W Janknegt betrckkelglt het dempni eener stoot in de Korte Akjcercn B en W adtisecrt n dit verziRk lue te staan en de aloot te dempen net koKiinsch dt kosten geraamd op ƒ 200 wordt algemeen goedgekeurd Een voorstel betrekktlgk de verlaging der brug ov r de Wetering in de Crabethstraat fi en W deelen mede dat het Polderbestuur vad Bioemeudaal sgne goedkeuring daaraan heeft gegeven stellen voor aan de woegere aanvragers van woningen lulks toe u staan tot verlaging van 60 centimeters ouder toezicht vao B en W dit wor t algemeen goedgekeurd B en W vragen machtiging otn aan Z M den Koning diapeoutie t verioekeo voor eene bnrgerdagschool hiermede vcreenigt iich de vergadenng orden benoemd tot regentes der heide Gssthuizen mevr van Bergen I zendooru Evcktnk Busgeis tot hd der plaitselgke Schoolcommissie de heer mr W Hemsing tot hulpaudrrwgzer aan de tweede bnrgerschool oor jongens de heer 3 D Krciken te Breda en tot hulpooderwgieresaan de tweede aniieuscboul lOfj J C Kamspek ic liulida Nj ui et t giug om sriu de Li uoiitLD bibltiiten oitvoering te gfteii zonder resbinptir g at d vergidenitg over in Lvue met gr otcn deuren tot het doen ccncr mrdedcihng MARKTBERICHTEN Gouda 1 Juli 18SU B klciaen oiniet w is de slemmiug flauw l ulJcrlarwe puike ƒ 10 50 a f 11 25 Mindere 9 60 i ƒ 10 Rugge puike ƒ 7 S0 l f 8 40 Miudere 7 60 a ƒ 7 76 Voer ƒ 7 a ƒ 7 40 Qerst puike ƒ 7 0 a ƒ 7 SO Mindere ƒ 6 25 a ƒ 6 75 Haver zware ƒ 4 25 ii ƒ 5 Ligte ƒ 3 50 a ƒ 4 De veemarkt intl weinig aanvoer de handtl traag vurkeiis grsobikl voor Londen van 23 o 26 et per half kilo inngere varkens en biggen vlug verkoclil veile schapen vlug lamineren traag te verkoopen Aangevoerd 162 parl jen Kaas eersle jualileit van ƒ 32 a ƒ 35 tweede quaiiteit flauwer van ƒ 28 a ƒ 30 Gocboler ƒ 1 45 a ƒ 1 60 Weiboler ƒ 1 20 ü ƒ 1 30 Burgerlijke Stand GKBOREN 30 Juni Prtrus JohaooM uuüers P J KoeBiaiid en U iMikkers OtERLEDEN 28 Juni H 1 J Roijgm 10 d 29 fl van Gent huistr vatt H BruekhQiisen roe i 11 m 30 J H Je Brugn 20 j GEHUWD 30 Juni K F J Brijbagi en en i M Hecrkena G HaaKsmau en J F van den King U Snelleiiian en M Boot AD VERTE WfTIËN Getroffen door het roerend afscheid van onzen waarden Directeur den WelEd Heer A A G VAN ITEBSON bij Z Eds aftreden roepen wij hem een welgemeend tarteljjk VAARWML toe en wenschen hem nog lang van zyne welverdiende rust te mogen genieten Hjst Gezamenlijk PEKSONEEL DER STEARINE KAAEöEN FABRIEK GOUDA Gouda 30 Juni 1880 D J VEENENDAAL Broodbakker te Gouda VRAAGT ten spoedigste EEN HAL FWAS f LEEMB De ondergeteekende bevelen zich aan tot het LEVEREN van PUIK Koeien en Paardenliooi aan Ingezetenen van Gouda en Omatreken Te bevragen bij FRANS van HOF WEGEN te Gouda en C van WIJNGAARDEN te PapendreclU Sociëteit Ons Genoegen Aan belanghebbenden wordt bjj deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 17 JULIJ a 8 ende Balloti e Lijst aanataatiden ZATERDAG 10 JULI gesloten wordt Namens het Bestuur H JAGER Secretarit Gouda 1 Juli 1880 TE KOOP Een NET Cilinder Plafo nd Lang 7 Meter Breed 4 Meter Adres T SNELLEMAN Timmerman Kleiweg Gouda bij wien TWEE BEKV AME TIMMERLIEDEN dadelgk kannen geplaatst worden Gqvüa DuuK VAN A Brinkman FALEIS700EV0LEmiJ7 groot 2 50 worden tegen 2 75 het stuk TB KOOP GEVRAAGD Adres onder No 458 aan het Bureau dezer Courant Openlare Verkooping TE GOUDA op MAANDAG den 12n JULIJ 1880 des voormiddags ten elf ure in het lokaal der Sociëteit Vredebest aan de Markt aldaar van Een hecht sterk goed doortimmerd HÜIS en ERF TUIN en GEBOUW daarachter aan de Gouwe te Gouda Wijk C No 227 kadaster Sectie D No 220 Een hecht en sterk PAKHUIS met WOONHUIS aan de Gouwe te Gouda C No 224 kadaster Sectie D No 1077 Een HUIS SCBUURÏJE en ERF in den Langen Oroenendaal te Gouda I No 109 kadaster Sectie B No 1789 Een HUIS en ERF in de Stoofsteeg te Gouda Wijk A No 76 kadaster Sectie C No 55 waarin een goed Voorhuis drie Kamers Keuken met Pomp en vele gemakken Een HUIS en ERF met een GEBOUW daarachter aan t Jaagpad te Gouda Wijk Q No 38 kadaster Sectie A No 1747 Een in 1879 nieuw gebouwd HUIS en ERF iu de Vogelenzang te Gouda W jk M No 158 kadaster Sectie C No 922 Een HUIS met BOVENHUIS en ERF aan de Spieringstraat te Gouda Wjjk F Nos 15 en 16 kadaster Sectie C No 1694 gedeeltelijk 18 HUIZEN en ERVEN te Gouda en wel 2 aan t water van den Groeneweg Wijk L Nos 112 en 113 5 op een Erf achter den Groeneweg Wgk L Nos 121 tot 135 4 in de Geuzenstraat L Nos 46 tot 49 1 in de Wjjde Poort aan den Groeneweg L No 187 1 aan den Raam Q No 396 5 in het Jonkershof alnaar Q Nos 397 398 399 401 en 402 en 2 iu het Paradgs in de Vogelenzang Wijk M Nos 21 en 22 En een ituk GROND en jjerceel WATER in de Crabethstraat te Gouda om daarop twee huizen te bon wen Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten Kantore van den Notaria W J FO TUIJN DKOOQLEEVER te Gouda Heilzaam middel voor i ii DEREI I Dit haarversterkende eu haaroatwikkelende Prof Pqrjrror d Alion HAAH EXniACT is een zeer heilzaam middel om te gebruiken voor kinderen het bevordert den groei van het haar bfl uitnemendheid en houdt het tevens in stand Wat ziet men ook niet vele menschen die tengevolge van id hunne jeugd hoofdklieren te hebben gehad kale plekken op het hoofd hebben door gebruik van dit Haar Extract doet men je nieuwe wortels ontkiemen en men krijgt efflPfermen haarbol wie is er die zich hoewel buiten zijne schuld soms op een jeugdigen leeft d niet schaamt voor een kaal hoofd Men voorkomt het door bij kinderen fooral gebruik te maken van dit HaariExtract dat a 40 cent per flacajL verkrijgbaar ia gesteld bij Mej de Wed bUSIAN Gouda F A G van DETH In de verwachting dat onse lezers er prijs op xuUen stellen oo spoedig mogelijk een volledig verslag te hébben van de feestviering en de gehouden toespraken hebben wij ons beijverd hun dit biiitengetvone nummer reeds heden aan te bieden als eene herinnering aan de welgeslaagde hulde aan de Gebr Houtman gebracht De Redactie Ons Feest Wie heden onze goede stad binnenkwam van welke zij le ook bekoelde niet te vragen of er fectt wai gevierd Oferal wapperde de driekleur overal was een vroolijke menigte op de been om deel te nnnen aan de hulde die heden in de personen au twee oude ïoiulsche poorter zou worden gebracht aiin h t voorgeslacht dat den weg ontsloten liecit naar lusuliude l e algemeene versiering der stad was bet duidelijke bewijs dat elk er belang in stelde te toonen dat hg niet onverschillig was voor het Ijezit van een gölenkteeken hetwelk tjeroemde tioudsche burgers eert in de eerste plaats tn tevens het zinnebeeld is van de waardeering van le voordeden welke het bezit van Indie in den loop der tijden voor Nederland heeft opgeleverd Bij onze wandeling door de versierde straten trok vooral onie oaiulacht de keunge versiering aangebracht in de étalage van den heer D Samsom op de Markt De met de jimmllen 1596 e 18 0 het Goudsche wapen en de namen der Hontmans versierde doeken mak n den aehtergrond uit van een golfsgewijs geslingerde draperie waarop een zeilend schip statig heendrijft Het geheel maakte vooral in den avond een goed effect en duet den smaak des ontwerpers alle eer aan Oudertusschen ia het ruim 1 uur geworden er heerscht een vroolijke drukte in de straten het weder dat des morgens dreigde het feest in het water dat echte Goudsche clement te doen vallen is opgeklaard en nut opgewekten zin spoeden wij © ns naar het stadhuis om gi tuigen te zijn van de pil chtijiB ontvangst di r geuoodigden op het stadhuis De ffestc immissie w is ilaar voltallig bijeen met de leden van het dagilijksch bestuur de leden van len gemeenteraad en l e voorzitter van tiet hoofdcomit onze burgemeester mr A A v in Bergen IJzeudaorn nam daarop hrt woord om het feest in te leiden Hg zeide ongeveer het volgende M U Uit naam van het feestcomité heb ik de eer U all n als feestgenooten te begroeten en 11 onzen dank te betuigen dat gy onze feestviering met Uwe tegenwoordigheid hebt willen opluisteren M H Zoo is dan eindelijk de dag aangebroken dat in de geboortestad van de gebr de Houtman he gedenkteeken zal worden onthuld ter eere van hen die den eersten band hebben geknoopt die Nederland aan ludié verbindt Plechtigheden als deze waren in den laatstcn tijd in ons vaderland niet zeldzaam Zij werden bijgewoond door tal van belangstellenden die van heinde en ver waren samenge vloeid om ze mede te vieren Hier zal dat niet het geval z jn velen werden verhinderd op to komen Hoe meer er afwezig zijn hoe meer wy op prijs stellen op de tegenwoordigheid van hen die met ons deelnemen aan ae hUde aan onze beroemde stadgenooten gebracht Het ïjjn groote mannen en het is een groote tgd dien wy heden herdenkw Geruimen tyd had de worstelstrijd tegen Spanje geduurd Het land was uitgeput maar niet uitgedlofd was de geestkracht de energie onzer vaderen Terwijl onze poorters en huislieden den ongelijken stryd tegen het machtige Spanje met afwisselend geluk voerden togen onze kooplieden en zeevaarders naar het verre Oosten om daar hier de bronnen van welvaai waren opgedroogd andere op te sporen en daardoor de worsteling voort te zetten en zegevierend ten einde te brengen Op die QBDA DbHK yak A BWHKMAIf tochten werden zij voorgegaan door de beroemde mannen wien wij thans onze hulde gaan brengen Zij waren het die het eerste verbond sloten met de inlaudsche bevolking en daardoor den grondslag legden tot onze toekomstige onafhankelijkheid en handelsgrootheid ïoen in 1597 Houtman ed de zijnen terugkeerden vau hun langdurigen en gevaajrUjken tocht was het feest in Amsterdam en weiden de terugkeerenden met volksgejuich en in pleehtigen optocht in de feestvierende stad binnengeleid R htstreeksche vruchten welke die euderneming afwierp hebben weinig reden tot dien jubel gegeven een van 4 schepen waarmede de tocht werd ondernomen de Amsterdam was verloren gegaan en slechts een derde van de tochtgenooteu mochten den vaderlandschen grond wederzien Maar hoe gering die rechtstreeksche voordeden waren men meende toch dat eene groote uitkomst was verkregen die r ke vruchten zou dragen voor stad en land Ue Amsterdammers van dieu tijd werden in hunne verwachting niet bedrogen Als de horen des overvloeds drie eeuwen lang zich over ons land heeft uitgestort als wij op het wereldtooneel eeu rol hebben gespeeld zoo schitterend als zander wedergiv is iu de geschiedenis als nog onze woonstede bestaat in een vrij en gezegend laud hebben wy dat naast Gods zegen naast de groote daden onzer Oranjevorsten naast den onbedwingliaren moed van het voorgeslacht te danken aan de mannen en de gebeurtenissen aan wier herdenking deze dag is gewijd Kaar ik mag op dezen weg niet voortgaan en ingrijpen in de taak van den feestredenaar van dezen dag Mij is door het comité niet ouders opgedragen dan U hier welkom te heeten en U dank te zeggen voor Uwe tegenwoordigh aan welke opdracht ik de eer heb by deze te voldoen Na het uitspreken van dezen welkomstgroet werd van wege het comité de eerewijn aangeboden eu gaven allen gehoor aan de uituoodigiug om de tentoonstelling te bezichtigen van voorwerpen die op de gebroeders Houtman betrekking hebben Met veel smaak waren deze in een aangrenzend lokaal gerangschikt Hel midden vormde het portret van Frederik Houtman waarboven het wapen der Goudsche familie prijkte waartoe de helden van dezen feestdag behoorden Op de tafel daaronder merkten wij iu handschrift op het Gort verhael dat dezer dagen in druk is uitgegeven met den nieuwen afdruk er naast voorts een origiueele door Frederik de Houtman geteekende quitantie in de rondte gestoffeerd door oude verhalen van zeereizen ofte wel voyagiëu als eerste schipvaert der Hollanders in 1648 uitgegeven eu historisch Jouruael van de voyage onder admiraal Steven v d Hage benevens een diohlstuk van onzen stadgenoot ü Ruiter Jr ter eere der Houtinaus Verscheidene kaarten globes en afbeeldingen vormden een waarlyk smaakvol geheel dat wij naar wg hooren voornamelijk aan de goede zorgen van Br Iterson te danken hadden Aan verdere beschrijving wagen wy ons als leeken in het vak der oudheidkunde niet doch het zoumisschien velen welkom zijn indien het Goudschepubliek iu de gelegenheid werd gesteld zoo al w byeente zien vrat er van de Hontmans over is of op huntochten betrekking heeft Van daar richtten wij onze schreden naar het feestterrein Een drom Van genoodigdeu omringt het nog omhulde monument in afwachting van de diogen die er komen zullen Een nog talrijker publiek slaat buiten om in de verte getuige Ie zyn der plechtigjieid en verlangende een blik te werpen op het woelig feestterrein en de zuil Tegen drie uur komen de Minister van Koloniën Mr W Baron van Gollstein de Commissaris des Konings Mr Pook de afgevaardigden 019 district Mr Patyn en Mr M Bichon van IJsselmonde met het Geme ttbestuur en de Hoofdcommissie op het terrein en neemt de plechtigheid een aanvang Op de tribune merken wg behalve deze heeren op vele leden von den raad eu verschillende autoriteitpn met hun dames terwyl een talrijke schaar stadgenooten en reemdeUngen het monument en het spreekgestonlte omgeeft Dn vice voorzitter van de commissie de heer J N Sohtltera neemt daarop b t woord en preekt de volgende feestrede uil lloogcdelgcboreii Hccf Voorzitter van onze Com missie wien Z M de hoogste belangen van onze overzeesche gewesten heeft toevertrouwd Hooggeschatte Eereleden onder welke ik ook Uwe Exc den Commissaris des Koni gs van dit gewest met een blijmoedig harte begroet Afjjevaardigden van onze Sub Commissien Edelachtbaar Gemeentebertuur van Gouda en gij overige genoodigdeu in welke lands of stedelijke betrekking ook werkzaam Hooggewaardeerde Vrouwenschaar Geëerde Hoorderesseu en Hoorders Er is een tcoord in onze moedertaal een schoon woord omdat het een nog schooner zilak aanduidt dat evenwel naar het schijnt voor velen zoek is geraakt zoo zij het ooit gekend hebben een oord dat dreigt voor ons volk verloren te zullen gaan zoo de geest die dezulken bezielt maar dien ik hier niet nader omschrijven wil al verder en verder zich uitbreidt en een volgend geslacht misschien reeds geheel bestuurt een Koord dat reeds lang tot het verledene zal behooren indien althans de betergeiinden onder onze natie door eigen houding en daad niet spoedig samenspannen om het te handhaven wanneer de bewerkers van het woordenboek onzer Nederlandsche taal tot de letter zullen gekomen zijn waaronder het behoort Het ie het woord KBardetring Ja waardeering schatting van den werkelgken frijt wanneer het zaken of van ware verdiemten wanneer het pernonin geldt en inzonderheid eigene stad en landgenooten die wordt tegenwoordig bij al te velen onder ons gemist En gaat het nu nlieden zooals mij G H dan moge het u hinderen wanneer gij jongelieden nauwelijks dïn kinderschoenen ontwassen over menschen in wier schaduw zij misschien nooit zullen kunnen staan een driest en vermetel oordeel hoort uitspreken gij brengt hen geiii afck e l fflt tnt zwggen of gij denkt bij u zdveii zij zijn niet wijzer en haalt medelijdend de schouders op maar het blijft hierbij Erger wordt het nochtans en gij begint u te ergeren wanneef ouderen met hun pessimistische begrippen van den tegenwoordigen tijd bij monde of In geschrifte door zulk een geest van depreiiatie van alles wat u rein en schoon en goed en heilig was tot dus verre zich laten besturen Maar er ga at u als een zwaanl door de ziel wanneer gij tot de treurige ontdekking komt en daarin hoe langer zoo meer bevestigd wordt dat ook werkelijk verdienstelijke mannen op hun gebied mannen van invloed en beteekenis en wier eigen naam zelfs de geschiedroUen aan het nageslacht vermelden zullen ook wel eens door dien stroom werden medegesleept in dien draaikolk geraakten of op dien klip verzrihlen En toch dat is reeds eenige jaren geleden met een onzer vaderlandsche geleerden geschied Dat is met hem geschied ten aanzien van twee voormalige inboorlingen en poortera dezer stad de verdienstelijkste wellicht die Gouda ooit heeft voortgebracht en aan wie geheel Nederland tot op den dag van heden nog de grootste verplichting heeft Dat is met een nu reeds afgestorvene waarom ik zijn naam hier niet uitspreken zal ten opzichte van de Gebroeders DE Houtman geschied Doch mag ik u nogmaals met mijzelven v ergelijken dan wordt ulieden heden een pleister op die geslagen wonde gelegd Dan zgt gij dankbaar omdat gij uzelven van dien verderfelijken geest onzes tijds vrij kennende to h uog vele verwanten in het bezit van dienwn waardeering onder ons volk gevonden hebt Dan doortintelen gevoelens van vreugde zij het ook vau eenigszins getemperde en weemoedige vreugde bij de gedachte aan alles wat daaraan is voorafgegaan in deze oogenblikken uw gemoed omdat er als een eehl nationaal gedenkteeken op dezen dag een monument voor de Gebr DE Houtman in de geboerteplaats van diezelfde gebroeders verrijzen zal Een echt nationaal gedenkteeken Met dien naaiU bestempel ik het hier reeds gestichte en dra voor ons aller oog zichtbare momiinent Maar mag het zoo in waarheid heeten Zeker niet in die omvangrijke beteekeniff waarin uwe Hoofdcommissie dit zoozeer bnd gewenscht niet in die vnn eei eereziiil door de eensgezinde en krachtige samenwerking van Nederland en lie lands Oost Ind ë opgelicht Helaas daaraan heeft veel ontbroken De tweede koopstad van ons vaderland begreep in hare wijsheid daarvoor niets te uioeten doen En waar wakVere en edele mannen in onze rijke en verjongde