Goudsche Courant, zondag 4 juli 1880

1880 Zondag 4 Juli N 2474 GOUDSCHE COURANT 1 Nieuws eo Adverlentiebiad Voor Gouda en Omstreken Ter vermijding van oponthoud gelieve men alle voor de Redactie bestemde brieven bij den Uitgever te bezorgen büitenl dT Bultenlandscli OverzicliL Volgena de uit de Franatbe departementen ontfangen berichte bebbeo cIc Jezuïeten allerwegen os inriohtiugau ontruimd ferklareude te wijlceii foot het geweld Nergens tiju gewelddadige maatregelen noodig geweest of onlusten roorgerallen De hoofden van rele inrichtingen hebben de commissarissen van politie bij de rechtbank aangeklaagd wegens schending ran domicilie en aanranding ran den persoonigken eigendom Keu iiota rail de Jgeiict Uaau zegt na geconataterrd Ie hebben dnt de uitvoering der Manrtbesluiteo nergens in Fraukrgk tot onlusten aauleidint gaf üe besluiten moesten heden slechts worden toegepnst op de Jezuïeten die een aanmaning hadden ontvangen om op zgn laatst den 30n Juni alteen ie gaan Wat de andere niet erkende congregatiën ran mannen aangaat bevatten op hen doelende bestuiteu uiels anders dau een sommatie oin zich te sobïkken uoar de bestaande wetten Bovendien moet men in het oog houden dat het de egceriug aan de materieele middelen apu hebben onlWolien indien zy tegen alle congregaties tegefgkertijd ha l willen optreden de ontruiming toch van de meeste kloosters vorderde uiel minder dau k1 nran Haar de Regemug kent haar plicht zg zal dien vervnlten met dezelfde staudvastigheid wanneer de tgd gekomen is Da safflenslelUiig der Senaatscommissie voor de amnestie hs tegen en drie voorstaaders bl ft de aandacht bezighaadeu Ue algemreue indruk is gelgk wij reeds opmerkten dat zg geenszins kan beschouwd worden als eeu vuorleel en van verwerping der voordracht Alles zal afhangen van de wending welke de beraadslaging in de openbare zitting neemt en van de erwrgingen welke de stem d r nog aarzelende senatoren ral bepalen In liet Ëngelsehe Lagerhuis Is gisteren het voorstel van Gladatone over het fuoultatieve vau den eed aangcMmec Pe Bradlaugh quaestie is dus aan en aA Xorlhootca motie om Gladstones voorstel te verwerpen werd Biet 803 tegen 249 stemmen verworpen Hierop diende Sullivan een amendement in strekkende om aau Gladslonea voorstel geen terugwerkenJe kracht te rerleeneu maar dalp alleen voor de toeknmat Ie doen geldeu Dit anacBdement rrd met 274 tegen 36 stemmen ntworpau en daarna Qladatooes voorstel zonder stemming aauge tofiien Het offleiëal orgaan van de Belgisolie Begeering maakt thans beket d dat de diplomatieke betrekcingcu met het Vatioaan werkelgk zgn afgebrokeu De oommis ie van het Pruisische Heerenhuia tot onderzoek van de nieuwe Mri wet heeft met 11 legen 2 stemmen terwgl § leden afwezig naren zich verklaard voor de onveranderde aanneming van de wet zooals die door den Landdag was vastfeateld Men jverwacht Zaterdag de goedkeuring der wet en daarna de sluiting der zitting De Köln Zeit mecu te kunnen verzekeren dat het Heerenhuis de nieuwe Mei wet onveranderd zul aannemen daar het gevaarlgk zou zgn de wet opnieuw in stemming te brengen in den Landdag Over de eindstemmiiig in den Lnnddng wbrden nog de volgende bgzonderbeden medegedeeld i voor stemden 103 conservatieven 48 vrij oouservatieven 49 nation iil liberalen 4 Minisiers ïejgén ster en 46 nolionanlliberalen 94 ultramontanen SV orlschritt 7 Wilden en 19 Polen Afwezig woren 22 leden waaronder 5 con rvatieven 7 nalionnalliberalcn 4 tegen en 8 voorstanders s cenlrmi 5 vrij conservatieven en 2 Denen 3 plootsen zijn vacant Men zegt dat er werkelgk geen plan bestaat b de Hegeering om later een nituw ont werp in te dienen voor de terugroeping van de bisschoppen daarentegen wordt de herstelling van art 1 in de herfstzitting voor i t onmogelijk gebonden en nationaalliberale bladen gelooreu dat de aanneming niet veel bezwaar zèf opleveren wanneer het bigkt dat de nieuwe wet goed werkt De commissie uil de Italiaansche Kamer belast met het onderzoek van de nieuwe kieswet heeft zich verklaard voor bet bahond van den census het bedrag behoeft echter eriug te zqn 20 franken aan directe belasting Uit Petersburg wordt btrieht dnt de politieke processen voortaan door de burgerlijke rechtbanken zullen worden behandeld n niet meer door de militaire alleen lie process welke reeds aanhangig zijn bij de militaire recUbattken zullen worden voortgezet Uit Stockholm wordt vant26 Juni gemeld dat het miuisteriePosse twee bomnjissien heeft benoemd tot het gereedmaken van vooratellen betreffende de qnaestie der verdediging te land eoi ter zee Haar is opgedragen om eene keus te doen tusscheu de verschillende reeds bestaande plannen ea daarin de noodige veranderingen te brengen M ze van het militaire atandpunt beter en vollediger te maken en daardoor de toestemming van de meflrderheid inleen Rijksdag te verwerven Met uitzondering van den heer tfórnfelt die niet meer tot den Ryk dag behoort zgn slechts militairen en Bgks afgevaardigden tot leden der coramissicn gekozen Het fOornemen der Begeering schijnt te zijn om met de voornaamste hoofden der boerenpartij en met hen die iu de Berste Kamer jegens die partij riendsq iappelijk gezind zgu te onderhandelen en daarnaar hare maatregelen te nemen om bet vraagstuk eindelijk tot oplossing te brengen BINNENLAND GOÜD 4 Juli 1880 Tot aanvulling vau het verslag over ie Csesten van Donderdag iu ons extra nummer ran gisteren verspreid geren wij thaus nog eene beschrgviiig van de feestzaal eu eene vermelding van de olBcieele toasten De groole zaal van Nut en Vermaak in welke de feeatmaaltüd gehouden aerd zag er prachtig eu richt feestelyk uit De hoeken en open vakken der zaal prijkten met een keurige plantenrersiering terwijl op een vierde der ziial de geheele breedte boogsgewijze een kolossale versiering had vau rtnaachtige planten waardoor de voor een diner bijna al te groote zaal veel gezelliger werd Iu t midden van deze versiering prgkte op eene verhevenheid de buste van Z M den Koning onder bet Bijkswapen waarboven weder eeu prachtige trofee van Nationale en Indische vlaggen aangebracht De denreu eu ihsters waren met rgke draperiëu behangen terwijl boven de kroon eu in de hoeken een tul v u wimpels met de Nationale kleuren afhingen Ter rechterzijde der tafel hing het groote portret vun Vred de Houtman daartoe elwillrud door de Commissie van t Museum afgestaan De tafel zrlve leverde een prachtig gezicht op het suhooue kristal dal de tafel als t ware bedekte fonkelde U tegen tooral trok da aandacht het prachtige tafelmiddeiistuk IU der tijd door de Burgerij vau Oouda aan haren beminden Burgemeester geschbuken Eeu rijke bloemensohat verhoogde den luister vap deu feestdisch Van nllen die wij gesproken hebben vernamen wg dut het diner ey gezellig os iets dat bg dergelgke gebeurteuisscu uiet allgd plaats heeft De voornaamste toastfu die werden uitgebracht waren de volgende De Burgemeester stelde een dronk in op den Koning de heer Scheltema op den Minister van Koloniën de Heer Viruly op den Commissaria des Koiiings de Miui ter van Koloniën op Oouda de Heer Remy op den Heer Scheltema de Commissaris des Koitings op de burgerij en den handel van Gouda de Heer Biohon van IJsselmonde op Gouda s toekomst de Heer Pulgii op den Burgemeester de Heer Buijter op den lieer Stracké W ti de spijzen aangaat hebben wij vemomendat ze bijzondar goed toebereid waren eu den aannemer vau t diner den Heer J Breebaurt Lz alhier alle eer aandoen iets dat wij vooral daarom met ingenomenheid hoorden omdat er dikwgis n niet zonder grond geklaag l wer l dat de Gondsche confiseurs niet op de hoogte waren ora groote diners te leveren iels dat i U ten minste door gezegden Heer Breebaart flink weerlegd is De versiering der zaal was aangebracht door den Heer Weinbeck uit Botlerdam terwgl de planteu door den Heer Peek alhier geleverd waren Ook die beiden badden eer van hun werk Nog vergaten we mede te deelen dat de prachtige planlenversiering in Bnrgermeesterskamer op t Stadhuis bjj de tentoonstelling aldaar alsmede het keurig aangelegde bloemperk om t Monument van de kundige hand van den Heer Olto afkomstig was Eu hiermede gelooven wij te kunnen eindigen na vooraf nog eens hulde gebracht te hebben aan 0e FeeslCommi ie voor hare leiding der feesten maar vooral aan de Commissarissen die de tafel en het decoratief ondei hun opzicht genomen faaddeu hunne taak ia niet vau de gemakkelijkste geweest det te geuoegelijker voor hen dat alles zoo uitstekend is afgeloopen en algemeen zooveel stof tot tevredenheid gegeveu heeft Op den 1 ei Juli had in de zaai waarin t kautongerecht zijne zittingen houdt de plechtige installatie plaats van den uieqwen Griffier den heer mr A Greebe In hartelijke bewoorSigen herdacht de Kantonrechter den vroegeren GriiBer en wenschte en nieuw benoemden welkom in t vertrouwen dat de verstaoda houdiug tusscheu hen even goed zon zgn als emet den vorigen Griffier Tot ous leedwezen vernemen wg dat raeda in den eersten nacht na de onthulling van het Houtmans Mouumeut eeué baldadige hand hier en daar uit de bloetn p rkeu die zich daar bevinden eeu greep gedaan heeft die die perken uict w ig onisieren Zou vooral iu de eerste dagen en uaeblec een goed lOLZicbt uiel zeer noodig zijn f Wg vestigen er de aasidacht op dat gednreitde de inaandeu Juli Augustus en September des morgens teu 8 35 eeu trein met alle klassen vau hier uaar Rotterdam en des uaniiddags ten S SO eeu eveneens met alle klassen van Rotterdam uaar deze Gemeente loopt Bij do Tweede Kamer der Slaten Gcperaal ia o a ingekomen een request vau de xliakeneu der Hervormde gemeente alhier houdende bezwaren tegen het wetsontwerp tot heffing eener renlebeKisiing Bij Kon Besluit is ongegrond verklaard het be roep van bit bestuur van het Waterschap Sluipwijk tegen een besluit van Ged Staten van Zuid Holland betretfende de Kitrnemelkaloot alhier en is bet besluit van üid Staten gehandhaafd Dinsdag jl had te Bodegraven een meeting plaats belegd door den heer Curus Kok te B GravcuhBge concessionuris van deu atoomiraniweg Leiden Woerden De opkomst was zeer talrijk De voorzitter deelde mede dat de weg zou loopen len zuiden van den Rgkestraatweg zoo mogelijk aaiisluil de aan den Rhgnapoorweg te Woerden en in verbinding met den tram te Leiden mi t een spoorbreedte van 1 Meter De heer Kaplijn van Woerden achtte het beter met lederen eigeijiaar afzonderlgk te onderhandelen hij en meer der aauwezigen geloofden dat men dun verdir zou komen Na feuige besprekingen stelde de heer Bok voor dut ieder die genegen wos het boveuataandê bod te acoepteeren daarvan zou doen bigken door op een Igst te teefceueu Sleehls één eigenaar verkl iarde zich daartoe dadelijk