Goudsche Courant, zondag 4 juli 1880

meu meldt bestaat er dan ook daar ejlert ecuigen lijd dringend bthoefie aan werklieden vooral aan metselaars en timmerlieden ouderdom of gebreken uit den dienst der Maatschappij i Onder de badgasten te Ems ia er thans een met steeds grootere kracht en in allerlei richting p j g te slapen door middel van eene voor meer en minder bemiddelden voortbouwt Naar i e lans van bulten het huis dooddgk gelreffen bereid De heer Oskamp raetiide d it een paatdenttam minder tegenstand zou ontmoeten De heer Bruin vroeg of voor ongelukken vergoed werti als voor het O i frr den van kindereu paarden eus De voorxitter na uog te hebben medegedeeld dat hg dan elkeu eigenaar aboaderltjV ou bezoeken om aiet hem te onderhandelett sloot de Vergadering De Minister vau Binnenlandsche Z tken brengt ter algemeene tennis dat het Rijksmuseum van schilderijen te Amsterdam van 2 tot 10 Juli a s voor het publiek gesloten cal tgn Staten Qeneraal Tweede k heb Zittlug vau 2 Juli 1880 Tegen Maandag is de kanalenwet voor t Moordendes binds aan de orde gesteld iporls het ontwerptot uitstel van den bouw vau e u hutcl te VlissiiigefV en dat betreffende verstrekkingen doen het Dep van Oorlog 0 een vraag van den heer de Meijierantwoordde de Voorzitter dat hij stellig voornemessis de kamer biet te doen uiteengaan voor de be handeling van de suppletoire begrooting voor deiuvoering der schoolwet Donderdag avond waren wederom vele mensohen bgeen op de Steenschuur tegenover ile Ruïne te Tjeiden waarop het feestgebbuw staat liij de onlangs gehouden innskeradefcisteu dienst deed Wederom trok een échiltereud licht aller aandacbl Hoe verschillend wna echter de uitwerking er van Hend het vroeger tot opluisterinjif van de feesten thans echter diende het tot vernieling vau hetgeen roet zooveel gver en geduld was tol stand gebracht kortom het gebouw op de Ruiue stond in brand Omstreeks half tien bemer t de opzichier van Het gebouw een lichten gloed in de nabijheid van den tent hetgeen hij in den beginne voor Bengaalsch vuur hield spoedig echter kwam hij tot de overtaiging dat hij hierin dwaalde want plolseliug was van binnen het geheele gebouw als iu vuurgloed herschapen Bliksemsnel zette het vuur de overal unwezige licht i brandbare stoffen in vlam terw l de vonken uit het dak stegen De draperien die too keurig aan de zoldering gehecht waren werden Too zooveel dit mogelyk was uit het gebouw gesleurd ook met de gordyneu wa dit het geval hierdoor werd voornamelyk het voedsel aan het vuur ontnomen en wae men met bel ulp der brand puiten die inmiddels waren aangerukt spnedig den brand meester De meeste vaandels van versehillendo gezelschappeu waren reeds den vorigen dag uit het gebouw gehuld hierop maakte hel schoone en rijke vaandeP van Pro Patria eene treurige uitjondering dat dan ook buha geheel en al eene prooi der vimmen is geword n Wat betreft dé vaandels die gemend hebben tot opluistering van ile inaskeraile zelve hiermede is het treurig gesteld alles is verbrand behalve de banier van den aartshertog lie gedragen wevd t or Cruillaain d Vergy Het gebouw zelf is gelukkig gespaard gebleven eu nog gelukkiger is het dat het tegen brandschade Is jveriekerd Tot 1 Juni was het gebouw zelf geassureerd en vau 1 Juui tot l November raet zijne dntperien voor de som van ƒ 14000 bij de firma dï Jong b Co Den geheelen ochtend as de Huiiie voor het publiek toegankclyk geweest ter gelegenheid van de bloemen die daar werden ten tooit gesteld zonder dat echter iemand het gebouw is binnengetreden Het is dus onbegrgpelyk boa hier brand is knncea ontitaan Meu kan slechts gissingen maken Woensdag heeft to Utrecht de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders van de Ned RhgnspoorwegMaatschappg plaats gehad Het afgeloopen jaar eindigende 30 April jl had zeer voordeelige uitkomsten De ontvangsten bedroegen ƒ 6 313 958 50 tegen ƒ 5 617 397 50 in het vorig jaar dus thans meer ƒ 696 561 Onder deze ontvangsten zijn niet begrepen de inkomsten van den spoorweg Leiden Woerden waarvan afzonderlijke rekening wordt gehouden maar tael die van den slaonilramweg s Hage Scheveningen welke 1 Juli i879 voor het verkeer werd geopend die tramweg bracht in het geheel ƒ 46 997 74Vj op Na aftrek van dil bedrag dat niet in vergelgking komt blijft de meerdere ontvangst in totaal bedragen ƒ 649 563 28Vs pe reizigers vermeerderden in aantal met 420 160 en in opbrengst incl bïgagevracht met ƒ 165 099 78 Daarvan moeten voor den stoomtram s Uage SoheveningeuV worden afgetrokken 354 112 reiziger met een opbrengst van ƒ 46 064 93 Het meerdere aantal wordt alzoo teruggebracht op 66 048 en de meerdere opbrengst op ƒ 119 034 33 Het goederenvervoer was evenzeer bgzonder gunstig Br werd meer vervoerd dan in het vorig jaar 306 018 tonnen met een meerdere opbrengst van ƒ 542 322 57 waaronder van den stoomtram 299 ton met ƒ 8I7 S6V3 aan vracht Niet alleeij dat de stremming van de vaart door den feilen winter hiecvau oorzaak was maar ook de groote beliorfteaan a urdnpptleii waarvan het transport ruim 100 000 ton bedroeg met circa ƒ 200 000 aan vracht De diverse oS tvangslen bedroegcm ƒ 424 798 60 j De lijreii Haag iouda en Harmeien Breukeltn deelden niet in den algeineenen vooruitgang maar bleven ongeietr op dezelfde hoogte als vroeger Van eer tg noeiiide lyu bedroegen de ontvangsten ƒ 361 ir8 667s tegen ƒ 362 904 781 8 in het jaar te voren en v iii da andere f 82 I7§ 22 tegen ƒ 82 394 66 De netto winst bedroeg over het afgeloopen jaar ƒ 2 874 398 79Vs Het dividend werd gesteld op De ontvangsten van den spoorweg Leiden Woerden bedroegen 113 072 28 en de uitgaven 73 415 71 De nieuwe werken te Auuterdam in verband met de Staatsspoorwegwerken aldaar tot medegebruik van het Centraal Slation in het Westerdok en vestiging van een nieuw goederen station aan het siioorwegbassin in de Sladsriellanden hebbeu tot uit April in het geheel gekost ƒ 1 216 000 Het oiidersleuningsfoods ten behoeve van beambten en bedienden der Maatschappg bezat op 30 April jl behalve een onbelegd saldo van ƒ 59 588 56Vj waarmede het voorkomt op de balans der niaatsohappg ƒ 441 600 nominaal 4 pCt ƒ 91 440 nominttal 5 pCl en ƒ 7228 60 nominaal 6 pCt obligatién van leeniugen ten taste d r Maatschappij en ƒ 25 000 nominaal 4 pCt obligatie ten la te der gemeente Utrecht De bijdrjige aan het fonds over het afgeloopen jaar verstrekt bedroeg 4l 5U 71V3 Gedurende dat jaar werd aan beambteb en bedienden wegeDs eervol ontslagen en aan nagelaten betrekkingen van overleden beambten en bedienden tot een gezameulgk bedrag van ƒ 18 696 uitgekeerd Dinadagavoud is de qud hoogleeraar Vrcede wiens geïondhèid in den laatsten Ijjd reeds geschokt wa te Utrecht overleden Mr G Vf Vreede werd 14 April 1809 te Tilburg geboren Hij studeerde e Geut Leuven en Leiden in wellce lajts e plaats h j in de rechten promoveerde Als advocaat was bij aohtsreenvolgens tê s Gravenhage en Gorinchem werkzaam totdat Ji j iu 1841 al hoogleeraar inde rechten aan de Utrechtsche Hoogeschool optrad Eene breede Ig st van geschriften getuigt van zijne veelzgdige kcunl e i jjig lgk karakter De zalmvangst is il de afgeloopen maand Juni zeer schraal geweest pi m 4000 zalmen werden aan het Kralingach Veer aangevoerd en verkocht de zoraerzalm tegen ƒ 1 05 a ƒ 1 35 de winterzalm teg n ƒ 1 25 a ƒ 1 60 het a Kdo In Juni 1879 werden ruim 6600 zalmen aange voerd Sedert enkele jaren i teelt van zwarte benen in Gelderlaml zeer toegenomen Op sommige plaatsen zgijc g heele akkers met boomen beplant Bg het aanleggen van fruitboomgaardeu komt het m er en meer in gebruik zi rte bess nboomen tusscheu de rijen in te planten De eigenaars varen daar goed bij Dezer dagen is men begonnen voor h buitenland af te leveren tegen 20 ü 26 et het kilo Men schrijft aan de Leid Cl Kr is in den laatsten tijd veel kool verkocht De tuinders hadden met do droogte een zwaar hoofd over het welslagen van het gewas maar de regen heeft alles goed gemaakt Verscheidene scbeepsvrachten met beste bloemkool werden uit Veur en Loosduinen naar de markten verzouden De tngboonen komen nu ook beter vooruit want het weer is lang onbestendig geweist en de sngboou wil wel warnkte hebben Aan allerlei radere malsohe groenten is nu geen gebrek en de aardappel begint smakelijk te warden Met He teelt van augurken zal het ook welgaan terwijl de komkommers uit de bakken al driik gesneden worden Aardbezien zgn er dit jaar niet zoo ruim als anders meloenen beginnen mooi aan te komen de verzending van aapersiea raakt nu gedaan In de tuinen zien de bloemen er overal even frisch en goed ontloken uit waarbij de roos in het geheel niet achterstaat Voor omstreeks drie weken was er op de verarmde weilanden geen gras meer te vinden eu thans doen zij zich voor als in den weelderigsten tijd van het jaar want het weer is zeer groeizaam Er wordt al druk gras gemaaid voor den hooibouw die overal nog best zsl terecht komen hoe donker bet er in Mei ook mocht uitzien De zomer is pas begonnen en Koolmaand is aangebroken geen beter tijd om voor den winter te zorgen Tot de vele steden des lands die zich in de jongste jaren uitbreidden behoort vooral Haarlem waar men Gen engde £ ericlitenr j Van Terschelling word geschreven Bij gtlcgLuheid van eeuige volksvermakclykheden werden verleden Maandag door den heer Wichers alhier correapondeerend lid van de MaatSohippij tot redding van drenkelingen gevestigd te Amsterdam 8 zilveren medaille jttgereikt aan de visschcrs die op 3 Jpn jl bij het oRislaan van de reddingsboot een paar drenkelingen uit het water gered en hun best gedjian heblieu om hen uit den toestand van Bchgndood lot het leven terug te brengen Meer dan 100 circulaires van die Maatschappij werden bg die gelegenheid onder de zeer talrgk vergaderde zeelieden verspreid Het uitreiken der medailles werdt besloten met een feestelyken optocht door het dorp Het kan niet anders of het lo feiyk streven van genoemde Maatschappij zal vooral hier waar dikwijls zulke betreurenswaardige ongelukken plaats grijpen de heerlijkste uitkomsten opleveren Zwermen spriukhai n en andere insecten zijn bezig den oogst in Zuid Rusland te vernielen In de steppen van de Doit wordt de oogst a s verloren beschouwd Uit Odessa zijn 14 detachementen soldaten uitgezondi om een verdelgingsoorlog te voeren tegen de Anitoplia Autlriaea Ie Astrakhan is de Mini ter van binnenlandsche zaken zelf aangekomen om ipiaatregelen tegen de sprinkhanen ten nemen 106 jaar de Israêlietische godsdienst onderwijzir Dickstein uit Keringen Hg Is in 1776 te Siailduska in Russisch Polen geboren heeft iu 1812 bij ecu Russische vrgkorps deelgenomen aan den strijd legen de Franachen aAn de Berezina en i na 1815 iu Nassau godsdienst onderwijzer geweest De rijtoertjcs die de jonge paartje op Texel in de kermisdagen maken dour het ilaad kcnmerktm zich nog altijd door eene eigenaardige oude gewoonte Deze bestaat daarin dat de jongelingen zoodra zij een zwnrt haap gewaar woruen een kus aan hunne schoonen mogen ontrooven Dat ivan dit recht een gretig gebruik wordt gemaakt laat zich begrgpen Niemand ui t overigen den levenslustigen knapen euvel kuiineh duiden ihi zij bg die gelegenheid ook wel eens een hoop wier of ander donkergekleurd voofwerp voor een zwirt schaap aanzien Te Geneve ïn omstreken h erney Nyon Autbi Goudray hesft in den vroegen ochtend vau Diiisdagi ten mim 3 ure eene vrij sterke aardschudding plaats gehad op eenige plaatsen gedurende 2 of 3 op andere tot 10 seconden Een Ingezetene vau Grnève schrift daaromtrent hel volgende Ik hoorde een gekraak in eene kamer links van de mijne en oniniddellgk daarop een veel heviger gekraak in de mg nc flet scheen van boven naar beneden te loopnn Deuren kasten rameni alles kraakte terwgl mijn ledekant eene sterke horizoniale schudding onderging Ik gevoelde achtereenvolgens vier i vgf schokken Daarop hoorde ik kraken in de kamer die rechis van de mijne licht Ik kan den loop van hel versohgneel niet beter vergelgken dan bg die eener Irooming van het zuid uid we ten naar hrt noord noonl ooslen Andere personen beschrijven het als loopriide van het noord weaten naar het zuid oosten terwgl anderen weer prek n van noord naar zuid of stw zuidwest naar noord oost Op sommige omliggende pl H sen begonnen de honden woedend te btóifen en zijn de voorwerpen in de kasten met veel geraas versohoven Volgens verscheidene waarnemingen werd het versohgn el vooraf V nan door een krachtig gerommel KOLOi lEt WtAVIA 25 Mei Van den gouverneur van Atjeh en onderhoorigheden zgu de volgende mededeelingen ontvangen loopende tot 8 Mei Blgkens hët den 37 n April door de i controleur der XXVI moekim te Ktoeng Kali ingediend wekelijksoh rapport varen in de laatste daaraan voorafgaande dagen l40 personen uit Fedir en andere plaatsen in de XXVI MoeVim teruggekeerd De geest der bevolking was over het algemeen gunstig behalve in de kampong Bromo welke verdacht werd van verstandhouding met de bende van Toekoe Hassan Omtrent den pp den gids 81poetih gepleegden moord is dsor genoemden eoniroleur p erapporteerd dat die persoon den nacht ten huize vAn een bloedvCi wi f in de kampong Made doorbrengende Iu de voorgnlerg waar hij f d Zekere Si Brahim em Ie sliehler n wm 1 tekeód la nd inwoner der karapou B pino die lederl geruimen tijd eene schuldvordering op Sipottih Imd en ii denzelfden nacht uit zijne kaïppong verdwenen was werd van den moord verdacht Terwgl reeds vroeger de Ijawoe wedir in werking was wordt than faelzclfde medegedeeld van de Merapl De krater is verplaatst Aauhoudeod wordt gloeiende modiler uitgeworpen waardoor euiige dichtbij grazende runderen gidood zijn V Het Sotrak N t Adv blad meldt Woensdag jl bestormden de gcvatigeneii het efen ea was men nht l j machte hen daarvan te verwijderen vcordat er bloed gestroomd had Het ging xelfs rover dat de nitgcbongerden gevangenen evenals de tippen de gevallen korrelijes rijst opraapten Nu 1 de s rnfwet in al hare gestrengheid gevoeld wordt il bet ook plicht den aannemer goed na te rgden opdat de gevangenen krijgen hetgeen hnn toekomt en waarvoor hg aannemer betaling geniet en mot dat zij gevoed worden zooals wij reeds aangaven De berichten omtrent de veepest zijn zeer ongajusiig In de Prennger beeft de nekte zich oosteijk van de tivler Tjitaroen vertoond in Benkoelen aar de ziekte geweken heette i zij weder uitgebroken en in het Palembangsche i gebleken dat ook veepeyt voorgekomen is fostë R Ij e 7 LIJST YAN Brieven geadre eerd aan onbekenden gedirende de tweede helft der maand Mei 1880 uit OouSa verzanden en door tusscheukomst ran bet Poslkautoor aldaar terug te bekomen W Doekis Mrj Raadcmaaker Amsterdam II Haas F Srlje Delft A de Jong Jansen Haastseoht Jonken Niegwuliep D R Lnys IJ Bouaberup Utrecht T Sohokman Viukeveen Sammrlhulzen Uit MooBDKEciiT BocTse jRotlerdoiB Bkeuwijk C van der Zwaan Nieuwer Amstel Waddinxvein I de Bruin Btrgarabaoht tl Ruil Rotterdam BRIEFKAART Nobbe sGravenhage Oouda den 30 Juni 1880 De DIreeteor vau het Postkantoor te Gouda SIMOX S GEVONDEN en ami het Bureau von Politie gedeponeerd f n hip l aar KATOEN een dames KRAAGJE eeil ZAKDOEK een paar HANDSCHOENEN alks in deze Gemeeole gevonden Twee PARAPLUIS die zijn bluven staan op bet fceslterrein op 1 Juli en een SLbUTEL die gevonden is In de Wachtkamer aan het Postkantoor alhier Laatste Berichten Londoa 2 Juli De heer Brndlaugh heeft in plaats vau den ecil een vriklaring afgelegd en heeft xittihg genomen zonder dal eenige demonstratie geuhiedde £ jjS6l 2 Juli pc prefect hieft een besluit genomen waarbij hQ een coiifllot van attributie opwerpt De recblbauk chortle dientengevolge haar beslissing op FarijS 2 Juli In den Senaat werd bet ntpport der commivsie gelezen Het zegt d t het land de amnestie geenszins wrbtclil Als men godadienalige congregatie uitsluit Is het toogeublik niet om moordenaars weer toe ie laten Het laat alleen toe dal de regeering mild zg met hrt schenken van gratie De dUgusaie i op morgen gesteld Juk Simon zal spreken tegen de amnestie Hugo en Ereycinet zullen haar verdedigen Bess lers 2 Juli Gedelegeerden der republikeinsehe kringen zgn gisteren den onderprefect de de verdrgving der Franoiscauen gaan vragen Iu den avond maakte een duizendtal personen z ch meester van h iin klooster Troepen werden ontboden die de oproerlge menigte nlteanjaagde Brussel 2 Juni De üloilt Bdge verzekert dal de heer Venulelli de ex nuncius Brussi iianslaandeu Donderdag zal verlaten Parijs 2 Juni In de Kamer is het ontwerp tot veiminderin g der belasting op de suiker eenparig aangenomen Mgr Freppel bisschop van Angrr stelde den Minister van tiuneninndsche zaken de vraag of het op zijn bevel was dat de dienaren vnn het adininistralief gezag met zoo groote heftigheid en onblllijkheid te werk zyn gegaan De minister Constans antwoordtle bevestigend en laakte de houding van ragr Fieppel die het voorbeeld van verzel tegen de wet had gegeven De bisschop antwoordde dat voortaan de lank der jezuïeten én de zaak der vry heid en Is en dat het land bij de veiklezingen daaraan zal gedenken Toijuichingeu ier rechterzijde liaDtoiigercclit te Gouda Ttrcchtzilting van Woensdag 30 Juui 1880 KantourtohUr Mr J Hi vaS MIEROP Ambtenaar m het Openbaar Ministerie Mr W C A SClIOLTlfN te Rollerdam i VEROOKDlilEtl J van T tapper te Gouda tol twte boeten van ƒ 10 of gevangenisstraf van 3 dagen voor iedere boete eu tot eene boete van f of ev van 1 dag wegens in zgiie lapperg iu de Keizerstlfaat te Gouda in twee verseïhillende nachten na twaalf uur hebben van bezoekers en eens iinjouwen van den agent van politie die hem deswege bekeurde L V koapitiaii te Gouda lot eene boete van ƒ 10 of g T tdn 2 dogen gen In zijn schuurtje In de Vogelenzang te Gouda ill een kuip bewaren van een hoeveelheid beilorven ingewanden wajirdoor eene hevige stank werd verspreid P L koopman in viseh te Berg mba ht totdrie boelen van ƒ 1 of gev van 1 dag voor ledereboete wegens rijden over de Klinkerstraat op deTurfmarkt te Gouda met een kruiwagen belailenroet manden met vijch en werpen van ingewandenvan viach op ilc straat op den Kleiw en iu hetwater aan de Hoogstraat te Gouda K van H touwspiuiier te iewdn tot drie boeten van ƒ 1 of gev van 1 dag voor iedere boete wegens watereu ti e ern pakhuis in de Komijnsleeg te Gouda en zich begeve in een boomperk van bet Plantsoen aan den Katiensingel te Gouiia en aldaar datgene verrichten waartoe een secreet i bestemd J Z winkelbediende te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 dag wegens wateren tegen een huis ia de Kerksleeg te Gouda buiten een waterbak A IJ touwslager te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 dag wiègcns Wateren tegen de Groote Kerk te Gouda buiten een waterbak P O bakker t Haastrecht lot eene b cle van ƒ l of gev van 1 dag wegens wateren buiten een waterbak op den Fluwetlen Singel te Gouda H B touwskger Ie Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 dag wegens wateren buiten een waterbak op den openharea weg in de Roozendaal te Gouda 8tati ti M der iit rne uur febr uarl lëSO iu ZuilMIvIlaiHl Oierl Oterl Inwoaen tl Uvenl aaiigegetcn op lüOO inwr per M 1 Gouda 17478 39 34 52 51 Delft 2556Ó 43 38 39 94 Dordrecht 27261 38 42 37 0 Kralingen 11469 19 14 30 25 Schiedam 22908 31 2b 35 73 lAA n 41Sf6 59 49 32 93 Rotterdam 150357 190191 32 N3 Ddfshaven 11383 12 17 32 07 Gorinchem 9037 13 n 31 26 s Gravenhage 114938 141 116 23 17 de overige Gemfentei 378429 64 6 83 70 B u r g e r 1 U k e Stand Obu da GEBOREN 30 Jnni Gljslxrta ouders G Gnresteijn en M J tan dir Pool Adrlann ouders M Cabout en N Mes 2 Juli J ohsnuea en Cornelia oudéVs IT Straver en J vunder Winden OMl RI El EN SO Juni M van der Horst IS m P Nievild 3 m ONnEHTROLWDi 2 Juli A do Uede 6j eB N Virkeik 60 j Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 2t tot 30 Juai 1880 Hoordreobt 0V1SRI BDE V M Uoere U d Gouderak GKBOWN Wijlem ouders C tan Micl en A den Tlotd JaculH ouders J van der Vlist en A den Hoed OVI UUCDEN T JJIW i 1 ÜNDKRIROljWI T van den Heuvel van Stol ijlv 22 j en A van gs rijk 26 j Stolwijk QFIinUfcN irril ouders O Oravelond en A Dekker HiiifT ouders T de l orst en 1 Sichouten Aaltje ouder f dl ii Oudi n en I Koolwnk ONUEIiTROUMD 1 oorUn llr en G Both Haastrecht OVEIllfDBN Jl E knocrs 2 w Gl limH A tckep CU A M OAam Eeeuwijk GBIIOBENi komelis ouelers K Verwaai en O van der Sterren Waddinxveen GtaOEEhf Arie ooder I d r las en J teini Nicol as Hendrik ouders H Spoortnakir eu K C Verweij Maartje ouders H de Ruller eu H K Troost OVERLEDEN B Bremmer 18j GEUUS r J aQ Zoome reu en A OaseulHur Zeyenbuizea GEBOREN Johauues ouders J eao Leea ea en G Groeneweg Elizabeth ouders J Ctl U de Vrij en K J fan Vliet Ceiroilla en Pietcrtje ouders P den Hollander en J den Hoed Pieternetla Cattianna ouders A esa den Bogerd en K Bakker Johanna ouders C Haak en C fioerop Maria ouders D Sol en N JoBgeLeel ONUEIITOLWD A Zevenbmzen en U van Nahuiii G Boulebal 36 j ADVERTCNTIËN Heden werden wjj diep bedroefd dóór het oyerljjden van onze jongs lieveling ANNA ruim 13 maanden ofd H Dg VRIJER A S DE VRIJER VAN DEK SlAAL Rotterdam 1 Juli 1880 De Onderget ekende betuigt haren dank voor de betoonde deelneming bij het overlgden van haten Echtgenoot Wed A J VAN HEEMSBERGEN Gouda 3 Juli 1880 Beklijh DTWeduweWALPOÖT VRAAGT NATTE en DROOGE WAS8CHES en beveelt zieh tevens aan voor STRIJKeuMANOBLWEBK Adres Bleekersingel No 139 Een in zeer goeden staat zifnde TE KOOP voor den geringen prija van 75 Franco blieven onder letter B aan den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Ju alhier ÏE GOUDA TE HUUR te z raen of afzonderlijk tegen November of December e k eene met zes Kamers Kelder Keuken en Zolder alsmedezeer grooten TUIN BOOMGAARD en PAKÜÜIS prachtig gelegen Adres franco onder No 459 bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda OllEBERT HARKT MA maakt bekend dat ijn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 3 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet A lbuni en EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERUROOnNGEN naar de laatste vinding Openbare Verkooping op BINGSDAG O JÜLIJ 1880 voormiddags ten Elf ure ten overstaan van Notaris Mr KIST in het huis a in de Wijdstraat wyk A no 41 te Gouda van don Ls nL van een KofBjhuis bestaande uit goedloopend BILJARD met Toebehoorerti 12 Mah TAFELS 20 gebogen STOELEN BUFFET PIERPOMP KAGCHEL GLASWERK SPELLEN enz A lieg te zien vóór de verkooping van 9 lot 11 uur