Goudsche Courant, zondag 4 juli 1880

Woensdag 7 Juli N 2475 J GOEDEWAAGEIT HeparateurlTaaimaclxines verkoopt i AA1 IIACH1l ES tol alle Prijzen 1880 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Ailirlenliebiüd voor Gouda èn Onislrekeo Ter vermijding van oponthot gelieve raen alle voor de ReiU tjje bestemde briefen b deii ver te bezorg eri COMMISSIE Monument de Houtman Al diegenen die nog iets te vorderen hebben van genoemde Commissie gelieven hnune Kekenmgen in te zenden vóór of op den 7n Juli aan dan Penningmeester D LULIÜS VAX GOOR Gouda 3 Juli 1880 TE GOUDA Inschrijving van nieuwe Leerlingen wordt gehouden op ZATERDAG 10 JULI e k des namiddags van 2 4 uren in het Schoolgebouw Gelegenheid tot een voorloopig onderzoek der adspiranten bestaat op DONDEKÜAG 15 JULI des morgens 9 uur De Directeur Dr AV JU LIUS Mantels en lappen JAPONSTOFFEN bv Bahlmann Co i i ƒ Openbare Verkooping op WOENSDAG 7 JULIJ 1880 voorm ten Elf ure ten overstaan van Notaris Mr KIST in het Logement db Paad te Gouda van de volgende allen te Gouda gelegen perceelen No 1 e n ruim aan de groote vaart IJsel gelegen WIJfKELHUIS dienende als Modiste en Manu factuur zaak met vrjj JBovenJiuts en grooten Kelder Veer sta wjjk U n 127 en 127a iNo 2 een gunstig ah boven gelegen Win keUhuis dienende als Tagarijnxaak Boge O n 136 Nos 3 9 Zeven WOONJIUIZElf ieder bestaande uit Beneden en vr Bovenf huis Boge O Nos 137 137a U3a achter met open Gi otid uitkomende aan den Tarfsingel groote vaart No 10 en net gemakkeli k ingerigt WOONHUIS met vrijen Gang Ih feaTuin aan het beste gedeelte van den Turfsiogel P n 157 No 11 een breed WOONHVIS met Erf en Schuur aan den Winterdgk Q n 101 en 102 No 12 een sterk PAKUUIS met Afdak en open Grond in de Kappenaarsteeg G n 33 uitkomende daor een Gang in de Vogelensang Nos 1322 Tien perceelen BOUWGROND aan de Boomgaardstraat achter de KarDomelk loot D van ouds gerenommeerde THEEËN uit den Koninklijken Kederlandschen Wnrtem bergschen THEEHANDEL van P W TROÜSSELOT ZOON Hofleveranciers van de Hoven van Nederland ea Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda Wj J J v n 8ANDEN Botermarkt De ondergeteekende bevelen zich aan tot het LEVEREN van PUIK Koeien en Faardenliooi aan Ingezetenen van Gouda en Omstreken Te bevragen bij FRANS van HOFWEGEN te Gouda en C VAN WIJNGAARDEN te Papendrecht TURF Door de MAATSCHAPPIJ VAN LANDBEZIT te Mijdretht wordt de NIEUWE SIEEKTURF afgeleverd ik l per duizend scheepsboord volgeus usance Mijdrecht De Administrateur 4 Juni 1880 R p REUTER ermania te Slettin Deze Maatschappij sluit op zeer voordeelige voorwaarden alle soorten van Levensvertiekeringen Lijfrenten enz Prospectussen en inlichtingen bg den Hoofdagent A K T D UBOEN Turfmarkt Gouda J de JONG Az Mr TIMMERMAN IMTRIMENIEËLË ZVIVERAAR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMENT Knipersteeg K 227 Depot van THEE vi HST MaOAZUN tan M Ravenswaay Zonen OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijj twee ef ten half en een Ned om met vermelding van Nommer en Pr s voorzien van nevenstatmd Merk volgeus de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende j BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda HOÜTVEILING TE ROTlEUDAill van Vuren en Grenen Petersbnrger Croonstadtsche Zweedsche Memolscfae en Wgburger DELEN m FUTEN Copw Vuren DELEN RIBBEN SCHROOIEN Amerikaansche Grenen DELEN SPARREN SPARBOUTEN Eiken ItIBBEN geschaaSde en geploegde DELEN JUEEERS KOLDERS rVlieuwe aanvoer eene XaAm Kxga Vuren DELEN ea PLA HEN eene lading geschaafde en geploegde Vuren DELEN eene lading Koningsberger DELEN en eeae lading Riga Vureti BALKEN WA GENSCHOTeaz op WOENSDAG 7 JULI 1880 des middags ten 12 ure in het VBRKOorLOKAAL Oost Singel ten overstaan van den Deurwaarder J C LACH bg wien op aanvrage Notitiëu te bekomen Zgp OP NIEUW ONTVANGEN eeue partö VREEMDE v in pakketten van af 1 50 tot 10 Centen als mede LOSSE van 17 7 5 en 2 Cent A BRINKMAN Lange Tiendeweg W il men 5 of io jarea Jouf er sdÉjnen dan moet men gruee noofqiar kleuren Bood grijs of wit hoofdhaar teVteha baard kunt u kleuren in blont bruin of zwart onzichtbaar kleurhoudënd en onschadelijk t Met een flacon a 2 van dit hiiddel Iteeftmen een 7i jaar voldoende naar gelaaglwat men kleurt f Franco aanvraag tegen postwissel lostzegelof rembours bü THEOPHILE Haaftnnidige aeen kapper Frederiksplein Noj 82 hoek t alckstraat Amtterdam i NB Er bestaan geen Depots onthon f dit s v p Nederlandsche fthUnspoOrwcg ZOMERDIENSj 1880 Vette Cijfers alleeit leen 2eKJ Van AMSTERDAM AKNHBJitea UTRECHT nm HOTTERDAM HAGE en SOHEVKNINOEN Van Amstmdam 6 80 8 10 S0 11 85 12 50 6 8 50 9 65 AmUEM 6 56 8 50 10 36 1 30 1 50 5 25 7 26 Utmcht 7 8 26 10 17 11 40 l IB 2 28 3 35 6 30 9 1U 10 1b Hannelen 7 ZI 8 46 12 3 1 36 3 66 9 36 10 35 Woerdeu 7 28 1 44 3 38 4 1 9 43 Oudewatw 7 36 1 55 4 8 52 Aankomst 7 50 9 10 10 48 12 28 2 16 8 3 59 4 25 7 10 6 10 68 Naai Moorclreoht 7 53 2 18 Vkïi Nieuwerkcrk 7 53 2 18 4 28 10 11 CapelU 7 53 2 18 10 12 BoTTZBDAM 7 63 8 35 9 16 10 30 12 31 2 18 4 5 4 28 5 57 10 12 11 4 ZeveuhuiteuMoefoapelle 7 56 2 21 4 31 10 9 ZoeterDieerZeK aarU 7 56 2 21 4 31 lU 9 VoorbufK 7 56 9 13 12 34 2 21 4 31 6 10 9 GaAVENHAOE 7 66 9 13 10 62 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 11 1 Sohcrtningeu 7 56 9 13 10 52 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 Van ROTTERDAM SCHEVBNlNOENen HAGE naar AMSTERDAM UTRECHT n ARNHEM Van ROTTEEDAM 6 80 7 40 8 10 8 60 10 80 10 4 11 50 2 3 20 4 30 5 30 8 60 8 30 9 8Ü Cnpell 6 41 10 50 2 9 7 Nieuwerkcrk 6 49 10 57 2 16 7 8 8 43 Moordrecht 6 67 114 2 28 7 16 Aankomit 7 10 8 2 8 29 9 8 1 49 ll lji 12 9 2 35 3 40 4 52 6 50 7 28 8 55 9 63 Soheveningen 7 7 30 8 6 9 40 10 11 15 1 20 2 35 3 45 6 5 7 46 9 s GkaVenhaoe 6 25 7 80 8 8 36 10 10 10 30 11 45 1 50 3 6 4 16 6 86 8 16 9 30 Voorburg 6 32 W 37 1 67 4 21 6 42 8 23 ZoetermeerZegwaard 6 46 10 60 2 10 6 56 8 88 ZevenbuizenMotrcapelle 6 56 11 2 20 7 7 Aankomst 7 13 7 69 8 27 9 6 10 43 11 13 12 12 2 38 8 37 4 49 7 25 8 58 9 67 Naar Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 llaruelen 7 16 8 5 8 31 10 52 11 21 2 41 8 43 4 55 7 31 9 1 10 Ahstekoah 7 6 8 31 10 52 12 15 2 41 3 43 4 56 9 1 10 Utbeckt 7 16 8 5 9 11 10 62 11 21 2 41 3 4a 4 65 7 31 10 Abnhfh 7 16 9 11 10 52 11 21 3 43 4 65 7 31 Qotoa Pbvk tan A ömnkka eletkA Tl t o k I kr de wi igdë de minin jen partygeno ie getsnikthafl ii nioch wor é daf liberl clèricaK mx erlMiid l Me t Ill4 Ttó de leid Taaien IV enigen tyi iideiitia behoud Paus tflgevoerd d plitg tot grapte Tt a dtf regeering ittui geeu ó cfaapspoet wetCB en de in het gelgk Men bc gevendheid en het politicly die men vroeger tis pa uselm nontiMTm xe gunstige zgde had ieeren kennel Sél woord van n m en het ijvei o der biisehoppen aon ophooden deze toch zyn immer gehoorxaambeid verschuldigd aan het onfeilbMrboofd der ICerk Kon dat woord nog niet Ketprokeu worden waren daai tegen oog onoTerkometgke boEwaran men kou wachten de paos keurde iminen het gedrag der biiwchoppea at deze souden daardoor vao zelf water in den wgn doen en zoo zoo man rastig de feeaten die aa gtaande wnren kannen vieren Onverwacht it evenwel verandering gekomen JQf Mpa natena b k m mmI b i ihet Vaticasn gelast zyn post te verlaten en terug te keeren zoodat de gemeenschap met de pauselyke regeering is afgebroken In ee i n ks van stokken goett de regeering rekenschap van deze veranderde ziensf yze en niemand die onbevooroordeeld is zal het haar ten kwade duiden dat zg niet Unger de dupe wil z n van een dubbelhartixh i li die men niet van het hootd der Kerk kon verwachten Het is toch gebleken dat de openbaar ge maakte brieven aan de bisschoppen waarin zy tot gematigdheid en zachtheid worden aangespoord steeds vergezeld giugen van geheime instrnctiën waarin hun gedragsign volkomen werd goedgekeurd Betreurde meq te Rome achynbaar den overgrooten dienstgver van het episcopaat deed men allerlei beloften die op verbetering deden hopen in waarheid steunde men de kerkvorsten en hun venet tegen de Staatswetten Zoo iets kon noch mocht de regeering langer dalden en zg is geëindigd met datgene waarmede zg naar veler oordeel had moeten beginnen de gezantscbapspost is ingetrokken Zal dit de eerste stap zijn om einde te maken aan den overmoed der Üelgische bisschoppen Men weigert de genademiddelen der Kerk aan de onderwijzers en aan de ouders van kinderen die de Staatsscholen bezoeken de kinderen zelveh warden niet tot de communie toegelaten en toch is de wet tot regeling van het lager onderwgs in üelgië niet nadeeliger noch scbadelgker voor de clericale belangen dan hier te lande Van waar dan dit verschil Van waar dat meten met twee maten Of hadden wg misschien ook nog een poging te wachten van ons episcopaat als men in België geslaagd was Wg mogen het dan gelukkig prgzen dat de toeleg in België is aan hst licht gebracht men weet nu wat de verklaringen te beteekenen hebben mën weet dat de toestand nog volstrekt niet veranderd is en Leo evengoed als Pius aan den leiband van anderen loopt Zdcer zal men de Belgische regeering lastig valleq over die veranderiltg hevige debatten zgn te midden der feesten e wachten de groote nieerderbei4 der vertegenwoordiging en der komst van den Pi k or Afr viAgers ijran deg 8f aodhalfedii veif t r het gei ord tt eillidi Ie dd belhi Ie sti eennuWMWoveitt g Drie maludeD w fii dl elikende orden gegivei tfid wa vemtreken len fevülkiog éal haar echteir Steunen in den strijd ie nu i niw kan uiiblgva HeeÉ M Uelgisd regriuring op de tosschen ï tot nu toe veel zal zg bet recht onderdanen moeten misbraikfen omlt towettea aan te sporen Mllttt is de toMtfnd gezcwd reeU veel gewonnen aan ld if een de gentaakt zgn jfrankrük geeftld moet women als U ii yeest lijken vaAjniet Mn te vertrekken dieje ste kf arm heefteen einde gemaakt aanjtiet Tcnetftegen de SUats tetteo de geeatel Itroeden gn v wöderd ei hun gestichten oeslotmi terwgl hei ivolkdet onvenehiUigheidheift toeftnien overtnigd dat de fmBOMen maatregvlen in het waarachtig bdMg ae lands zgn En zoo zal bet overat gaan waar inen aan den overmoed der clerieabn een einde wil maken Wel wil men in Pïmisen eei igszi is toefeven als zag men tefl n verderen strgd op och daar zgn anderelielangen in het spel daar heeft men de hulp Van het centmm noodig om plannen door ta4 lrü a die niet naar den xin des rolks zgn daar tl e chgnbare toegevendheid n ets anders dan een middel om het geheele volk lasten op te leggen die in strgd met zgn belang zgn Is de regeering eenmaal geslaagd om haar plannen door te drgven dan zal zg even getrouw baar woord houden als dit doOr de Kerkvorsten ten opzichte van België gedaan is Een gewichtig besluit noemde ik de terugroeping van den Belgischen gezant hoofdzakelgk om de oorzaken Moge de thans ontvangen les niet verloren gaan mett weet thans wat de verklaringen uit ftome beteekenen üe regeeringen weten nu dat zij van daar geen steun te wachten hebbeo tegen oprnerige onderdanen en op eigen kracht moeten steunen als zg Staatswetten die in strgd zgn met de clericale belangen willen doen uitvoeren L BUITENLAND BuUeiilanikcli Ovtniclil In de laalsle berichten van ons vorig nummer konden wj nog mrdedeelen Hat in den Fninichrn Senaat het rapport ras nilgebraolit over ilc ainiirstie Zooals uit de saveoitelliiig ilcr coinraiasie kon verwacht worden ooi dudecrde dit tot verwerping Zaterdag werd de beraaihlngin over het ontwerp gehouden I c eerste sprekers waren fic heeren Feray en Victor Hugo die het voorstil verdedigden om lint i aar hunne overtuiging daaruit geene storing Ier orde zou voc tspruilen Daarop kwam de heer Jules Simon aan bet woord Hy bestreed de amnestie en ontkrurle liat sij een voikswensch was Doch al ware dit het gevul dan nog moet men niet altijd anii rotkswenscheii gehoor geven Wanneer men slechts met de volksmeeiiiug regeeren kan houdt men op te regeercn Het zou een vergrijp zgn tegen Fraukrjjk en tegen Ie Republiek om a in mourilenaars en brandstichters volledige kwytschilüing van straf te verlcenen Kimmer tal ik mg dtiarbg aansluiten zegt spreker Zuodra gij den weg van oorciGS eu opgaat zal men u steeds nieuwe vorderingen slellen Volgens hem behoorde meo bij de verkiezingen eme kt us te doen tusschen eene staatkunde vau geweld eu eene vao vrijheid tusschen eene staatkunde zouder moed en orertaiging eg eene welke vrijheid van geweten etn orertaiging huldigt de onafkankelijkheid vaa godsdienst ea reeht eerbiedigt eu de ambteaaren niet behandelt als de paria i der maalacbappg Alles moet gedaan worden om de heriuneriug aan darten van geweld uil te witsohen en de republiek door gtmaligdheid en wijsheid te versterken XOm uu de gemoedereu op te bcureu behoort metf met moed bezield te iijii niet sleohti op straat aar ook in het Parlemeut ea in het Kabinet vooral tegen die soort van oproer welke zid niet Ivan gewerel maar van decreten bedient Ue JWe Mn dezen spreker werd door de rechterigde en h liukcroentrum luide toegejuicht D miuw r president de heer de Fnycinel b antwoordde jdeu keer Sinou en noemde dieus reds een ware aij te van beschuldiging De Regeering zeide its m iit r o a i niet van richting veranderd maAr heeft het steeds noodig geacht om lóór de verkiezingen amuesiie t verleen n Er bestaat een krachtige stem ond c de satis voor delen maatregel het zou iu het belang van het laud iliet in dal der amnestie lelve geraarlgk t a olt zifh tegen den aaudraiig te verzetten Windt de amnestie verworpen H it cal de Brgeering die ie voorstelde geen ledelijk gezag meer bezitten om woeling te beletten Het is noodig de ooii k vau verdeeldheid ouder de republikeinsohe partq weg te nemen Hier is geen quaeatie van begioselev maar van opportauitcir De toestand vu iit Kabinet zal bg eene verwerping moeilgk wonkm Ik doe eeu beroep op des Senaat om zgne meetUM ten offer te brcugen ten einde in overecuteianing met de Kamer der afgevaardigdeu eeu smartelgk verledeu te vereS iaen waaraau wg fhioder vKeind s n dan zg die gg loocvct oonl hebt To jniching linies X idat de heer Juha Simon nog was opgekomen tegen de zinspeling in de laatste wouraea vaa den minister oj eelolen giug de SeMai tot de stemming oVer De uitslag was dal het tejenoiiiwerp van LaWebe waarmede de Regrering zich had vercenigd toen zij zag dat haar om wrrp volstrekt geen kaus had verworpen werd met 145 tegen 133 steramen maar dat eeu amendement van Bozérian strekkende om anineslie te verleeuen aan al de veroordeelden der cominuoe m t nitionderiiig van de brandstichters en iiioordena irs roet 143 legrn 138 ilemuirn werd aangenomen Het besluit dat nu genomen is k in geene partjj bevredigen de rechterzijde niet omdat dan toch lot op zekere huo jte araucslie wordt verleend eu diet de linkerzijde omdat door de uilzondering met aene hand wordt terug genomen wat met de andere wonlt gegeven JuisI de moeilijldieid om uit te maken wat staalkundige inisdryveu ijn en wat misdadeu v diende onder het gomeeue recht heeft doen beBJuiieii eene algeineeiie amnestie te verleenen De vonnissen der krijiisiaden hebben eene gcmeenscfaapprlijke aansprakelijkheid ondersteld roor alle haudeliiigcn van 18 Maart tot 25 Mei 1871 zoodot pirsonen die reeds in de eerste dagen der Conimui e hun oiitslng namen veroordeeld jgn wegens de misJaden in Mei gepleegd Zoo zijp personea veroordeeld wegens moord ofschoon Ie niets van dien aard hebben b gaan l iarbij komt nu nog dut niet alle krijgsradin hetzelfde stelsel volgden zoudnt Ie vonnissen reer verschillend igo I e eene krijgsraad veroordei lile iemand tot drie maanden getaiigenii aegens het wederrechtelijk oefenen vaa openb ire betrekkingen erwijl personen die volkomen in hetzellde geval verkeerden door anderen werden veroordeeld tot dwangarbeid wegens pogingen tot moord of brandstichting liet l ruisisrhe Heerenhuls beraadslaagde op den zelfden dag over het kerkelijk ontwerp Het verwierp eenige voorgestelde wgzigipgen hechtte hare goedkeuring aan de artikelen van het ontwerp zooals die door het Huis der afgevaardigden sgii vaalgesleld en nam ten slotte het ontwerp me groote meerderheid van stemmeu aan Be zitting der Kaneen IS daarop gesloten De nnconfereutie te Bcrlgn is afg loepen De nieuwe grenzentnsscheu Griekenland en Turkyezijn rasigcsleld