Goudsche Courant, woensdag 7 juli 1880

Aan Griikonlamt en Turkye zullen nu gelijUuitleiine notn worden gezonden waarbij Turkije wordt uitgtiiooctïgd du VuursteUeu der coufercatie aau te nemen Van dwang is voureeist nog geen sprake Wel wordt bericht dat de Fransche en Flngelsohe vloten in de Tarkache wateren zulten gaan kruisen M dr Toofi jopig 2al het duiirtoe nog ultrt komen Mcti Terwacht nog stefds dat Tuikije toegeveu zal Althans men wacht dat vuuretist af De tijd t moeien letreu of uien lich niet iu deze verwachting bedrii t gelijk tot heden zeer waarsch yuiyk is BINNENLAND GOUDA 6 Juli 188U Op versoek van ile ititleputeerde Stalen van Zaid Hultitud heeft de minister viiii waterstaat zijn oordeel gese d over den door die Staten voorgestelde waterweg tussehen Arnsterdam en Rotterdam Hoeuel de minister vele bezwaren tegen het plan heeft waarop wy weldra hopen terog te koinin hanilh iven de Staten hun voorstel dat waarschijnlijk in de volgende week bij de Provinciale St iten iii bi h iudeliug sal koraeu Wy vernemen dat de Heer Schim van der Loeff beroepen predikant bij de Bemontraiilsche iineeute alhier den 22ii Augustus zijne iutrecrede zal honden aa door fis Maronier bevestigd te zijn Kerkdieven komen meermalen voor in kerken waar goed gevulde offerbussen of kerkelijke sieraden hen lokken inbraak in een zoogenaamde armenkerk want al ii de naam tegenwoordig Kleine Kerk de oude naam is oog de meest bekende behoort tot de xcldzaamheden Hier had het Zondagnacht plaats De bijbel Tan den preekstoel men zegt een geschenk van Ds Vorstman ii eenige psala en gezangboeken moet 4e eenige btit zijn geweest In Oudcwater zitled weldra twee groote fabrieken Y rrijzen een stoomolieslagerij van de hh Verloopte Ctreoht en een stoomtoawsiagerij van den heerO van der Lee De laatstgenoemde wordt opHekendorpseh grondgebied gebouwd De overdekteloods zal eene leagte van 40 1 el hebben zoodatde werklieden teeds legen tegen en sneeuw beschutzullen £ yn j Bsnderdag herJjeht de heer W J Thier den dag j waarop hg zich vóór 40 jaren te Oudewater als geneeskundige vesliifde Talrgk waren de bewijzen ran belangstelling welke de geachte jubilaris die hoewel hij sedert de laatste jaren blind is nog tf a dtttkke praktijk waarneemt mocht onderviudei De Gemeente rekening van Nieuwerkerk a d Usel over 1879 bednagt in ontvangst ƒ 13 290 86 in nitgaaf ƒ 12 38b 58 batig saldo ƒ 907 28 Onder de uitgaven komen ongeveer 6000 rooi wegens j kosten van het lager onderwijs De tbaus in den Krimpenerwaard gerooid wordende vroege aardappelen geven een zeer goed beschot j terwjjl ook de qualileit zeer bevredigend is De late staan althans zeer schoon te bloeien en beloven mede eene goede opbrengst Van aardappelziekle verneemt men lot dusverre niets Men verzoekt ons de aandacht te vestigen op de Vertaling van eene Historische novelle van Louise Mühlbach Clara Mundi Prederik de Groote en ziju Koetsier door A J Servaas van Rooijen uit te geven ten voordeele van de benadeelde door den Brand van de Vallher en Weerdingervenen Voor den prys van ƒ 1 ontvangt men niet alleen een aardige novelle maar bevordert men tevens een goed doel Staten Generaal Tweede Kamee fitting van 4 Juli 1880 De discussie over de Xosrderkaiialenwet is aangevangen De heer Oorver Hooft was er tegen op grond van de finnncieele bezwaren lot nieuwe openbare werken in den tegenwoordiaen toestand wilde bij niet medewerken De heeren van der Schrieck en de Bieberstein dringei aan op eene spoedige voorziening in den toestaud van het Noordoosten van Noord Brabant De heer Bastert dringt aan op weglating der namen der maatschappijen aan wie subsidie zal worden verleend ten einde de regeering niet te binden aan wellicht minder solieüe concessionarissen hij en de heer van Dedem vragen inlichtingen omtrent de verbetering van den waterstand op de Overijselsche kanalen De heer Hntger is voor het ontwerp Hij vraagt inliehtingen omtrent de plannen betreflende dea nieuwen waterweg van Amsterdam Ms de minister de oude Kculsclie vaart wil uplappl zul bij dat weggeworpen geld noemen De heer lleydenrijck zal voor den aanleg der kaïiaalverbiudingen sleiuincn als zijnile eene internationale verplichting maar tegen de verbetering vau leii walerstaat van l riisland De beer Meijier beveelt de verbetering van de Voorzaan aan Do heer vai Haulen waarschuwt de regeering niet aan den wensch van den heer Rutgers omtrent het kanalisutiepLn voor Amsterdam te voldoen Hij merkt op uan den heer Heijdenrgck dal de Staat niet verbonden is tot fiosnciselen steun uan inlernatiouale kanaalverbindingen Hij klaagt echter dat over de voedingkannlen luchtig hcengegleden is en ontraadt op dien grond de aanneming der wet De minister van waterstaat beroept zich op de 2eci6 ijke verplichtingen tot finanoiëelen steun der kanaal verbindingen Voor de voeding rsl voldoende knnnen gezorgd worden Omtrent de plannen tot waterverbetering in Noord Brubant hoopt de spreker dat de Staten van NoordBrabant wejdra een besluit zullen nemen Ksn nader oudiciV ek van het Rgnkanaal voor AmsleMSIIÏ was bepaald noodig na de technische bezwaren die deskundigen tegen het Valleikanaal hadden Ingebracht De resultaten van het oiulerzoek hoopt bij spoedig te knnnen inededeelen De heer van Houten is niet voldaan over s ministers antwoord omtrent de qnaestie der voeding van het kanaal Hij stelt een motie vour die aldus luidt ffde regeeriug uit te noodigcn om aan de kamer medcdeeluig te doen van de uitgaven welke vermoedelijk Qoodig zullen zijn om de in het aanhangige wetsontwerp behandelde kanalen een voldoeuden waterstand voor de behoeften der gewone scheepvaart te verzekereu en van de wijr e waarop in die nitgavpu zal worden voorzien en inmiddels de bebai dcliug van het wetsontwerp te schurseii Door het btfefdbestnur der Koderlandsche Vereeniging tot bevordering der Koepokinenting zyn wy verzocht het onderstaande op te nemen Het inenten uit kalfpoklien AKIMAiE VACCINATIE In versohilleude gemeenten van ons land wordenin deu laatsteii tgd loor bestureu en geneeskundigen maatregelen genomen om zich van ingeentekalveren te voordien ten eiude van de stof uit dekalfpokken gebruik te maken voor vacoinatie enrevacoinatie j Ofschoon voorstanders van het gebruik van dierlijke pokslof ineenen wij echter iu het belang eener deugdelijke inenting er ernstig op Ie moeten wijzen dat voor een do ltrelfend gebruik van de ditrlgke pokstof eenige oefening vereischt wordt Elke inrichting tot vourtplanting van oorspronkelijke koepokstof Faro Vacoinogène heeft bare lydensgeschiedenis Eerst na eenigen tijd te hebben gewerkt mocht het aan deze inricbtin eu gelukken nit de kalfpokken een stof te verzamelen die in werkzaamheid de lot hiertoe gebruikilgke stof uit kinderkoepokken evenaart Er beslaat dus wel eenige grond voor de vrees dat de op vele plaatsen zonder voorbercidiug genomen procveu met dierlijke pukslot lot teleurstelling zullen leiden en hrt verlrouweu op de deugdelijkheid der animale vaccinatie aan t wankelen brengen Wil men met vn cbt van de dierlijke pukstof gebruik maken dan is bet dringend i oodzakelijk tlat men de bestaande inrichtingen van dezen aard bezoeke ten eiude nauwkeurig bekend Ie worden met Alles wat vereischt wordt om zich eene krachtige vaccinatie uit de kalfpokken te verschaffen Wg meeneu daarom te mogen vertrouwen dat allen die de oorspronkelijke koepokstof wenschen voort te planten en wie volksgezondheid en volkswelvaart ter harte gaan gaarne gebruik zullen maken van de gelegenheid om een bezoek te brengen aan een der Pares Vaocinogènes in ons land waar men steeds bereid is ieder belangstellende met raad en daad ter zgde te staan Namens het hoofdbesmur der Nederlandsche Vereeoiging voornoemd Ve Commisêie van geneeskundigen Dr B CAttSTEN Voorzitter Dr VKOESOM DE HAAN Secrelarii s Gravenhave 30 Jani 1880 Kotterdam Het is bekend dat vooral van orthodoxe zijde tegen de inenting wordt gestredeu Daarom moge vermeld en gewaardeerd worden dat het ff a j eninpich ÏFeekhlad een orgaan dier richting ronduit verklaart Voorbehoedmiddelen goed gebruikt zijn geoorloofd noodzakelijk Dwang ten deze keuren we echter met beslistheid af en verder We zgn derhalve niet tegen de vaccine Het N V d D verieemt dat de heers Isiug van der Star Muller Vogel en Middelborg e sHage P Jtahusen van Gorkom an de Veer tu Amsterdam en A O Krusemnn te Haarlem zicli vereenigd hebben tol een commissie ten einde te overleggen óp welke wijze de iingedacbtenis vag Creiucr waardig en gepast voor ons volk in eerbiedig nandenkcn kan gehouden worden Blijkens bericht bij het Hoofl Comilé Ie s Hage omvangen ia de ffillent Bareudii gisteren te Vardii aangckoinen Aan boord was alles wel Meu vondga op 76 Noorderbreedte I De ïfedcriandsche Con ul fe Dresden bericbl onder dagteekcniug van 15 Juni hoofdzakelijk het volgende aangaande de verwachtingen van den oogit in Saksen Tarwe en koolzawl beloven een goeden gemKldelden oogst Kogge die in sommige streken veel van de late vorst geleden heeft zal waarschijolijk beneden een gemiddelden oogst blijven Haver en gervt staan gedeeltelgk zeer goed gedeeltelgk heeft de koude van Mei in h t gebergte veel kwaad gedaan zoodal men niet meer ésu een gemiddelde opbrengst kan verwaehten De aardappelen ontwikkelen zich hst maar krachtig Gras en klaver geven en beloven iu de vrnchbaie lage streken een rigke opbrengst de hoog gelegen hooihinden zgn gedurende het koude voorjaar zeer sohriial gebleven Van boomvruchten die door de late vorst voor een groot gedeelte bedorven ziju kan men in de meeste streken ileehjs een geriugen oogst verwatkten De veeslapsl Is gezond door den winter gekomen Volgens mededeeliug van den Nederlandsehen Consul te Memel dd 21 Juni jl waren de uitzichten op den oogst iu ziju district tot nog toe algemeen gunstig De granen hadden den winter goed doorgestaan de zomcrgewassen slonilen gued en de nachtvorsten van Mei hadden in die streken dewijl de planten nog niet ver in oniuikkeling I gevorderd waren niet zoo groote schade berokkend als in zuidelijker gelegen districten Daar de onde gmanvoorraden bijna geheel opgeraimd zijn en nienwe aanvoeren ook ten gevolge van hel iiivoerreoht veel minder dan anders aaukumea had er een vrij aauzieidijke rgzing ia deu prgs der meeste graansoorten riaats gehad Door de stoomvaart maalschappij Zeeland zijn naar en van Engeland vervijerd in het eerste half jaar dezes jsars 22 879 passagiers tegen 0 0t l tu V en 17 176 ton goederen tegen 13 802 ton in Fiit eerste halfjaar van 1879 Het gerechtshof te s Hertogcnbosob heeft A vaa Beest den moordenaar der jeugdige diensibodS van den landbouwer Smookcrs te Sleeuwyk tot levenslange tuchlbuissfraf veroordeeld Ken snoeppartij in bet groot maakte Donderdag een onderwerp vau behandeling uit bg de Kcohtbank te Ansterdain Niet minder dan tien jongens beneden de zestien jaremstondeu namelgk tereobt omdat zij in vercenigans n t elkander üjiie beschuiten suikererwlen en derS Iijke lekkernijen van een zolder iadden weggenoiien en opgegeten I meestta hunner waren r ds vroeger bij dergelijke dievergen betrokken geweest Een belhamel had hun daartoe den weg gewzen en zeKs meerderen tot deeinemiug overgehaald Het O M eiscbte aller whnldigterklaring aan diefstal in een bewoond huis doormiddel van binoenbraak iu vereeniging gepleegd door personen beneden 16 jaren met oordeel des oudersobeids tegen een hunner opsluiting in een verbeterbuis voor zeven legen twee voor zes legen zes voor vgf jaren tegen een overigens oppassendcn jongen die zich slechts eenmaal tot snoeperij had laten overhalen luidde de eisch 45 dagen celstraf Deze gestrenge eisob deed onder de jongens en hun familiebetrekkingen Q f de tribune zulk een algemeen gejammer ontslaan dut de zitting moest worden geschorst Het boofdbestunr der Holl maalachnpfig van hindbouw heeft bekend gemaakt dat het bij kou besluit van 25 Maart jl voor dit jaar weder de vergunning heeft gekregen tot het houden eener ver i loting bij gelegenheid van de algemeene tentoonstelling die in de maand September te Leiden zal plaats hebben Het aantal uit te geven loten is bepaald op een maximun van 25000 Het hoofdbestuur heeft gemeend de regels te moeten bekend maken welke bij het ten uitvoer leggen dezer vergunning zullen worden in acht genomen Het doel van het houden der verloting is ora de inzendingen op de tenloonstelliog aan Ie moedigen Alle prgzen zullen dus op het tentoon stelling8terrein worden aangekocht De kas der maalschappij lal onder geen voorwendsel voordeel mogen genieten van deze verloting De opbrengst van de verkochte loten zal na aftrek der onvermijdelijke kosten geheel san prjjMa wotden be tce4 Dit nn was reeds de regel bg vorige gelegenheden ntar de onvermijdelijke kosten werden zeer groot door de wijze waarop herhaaldelijk in de dagblailen it verloting bij het publiek moest bekend gemaakt worden En hetgeen het bezwaarlijksl was ilcz kosten Meven dezelfde ook wanneer weinig loten werden geplaatst Hierin nu wenscht het hoofdbestuur dit jaar evenals in 1879 verandering te brengen De verloting zal alléén in het Maandblad der Maatschappij worden aangekondigd Wanneer dos minder loten mochten worden verkocht hetgeen oist waarschijidijk is zullen de houders dier loten oeh bgua dezelfde kans hebben op het trekken van een goeden prijs Het boofdbestuui heeft in cgne vergadering van ien 29t Juni jl besloten de loten te verkoopen n de volgende voorwaarden 1 lot 1 11 loten jf 10 110 loten O De loten zijn te verkrijueu lij den esfetarie penningraeester der raaatscbappij te Loosduinen an werden op franco aauvraag en DS overmaking van het bedrag per postwissel of aangeteekenden brief vrachivrg toegezonden Blgkens waarnemingen te Frederiksootd viel in Juni jk 127 slwpeiktlDM rageo U t4 emiddelde van de teveo vorige unimuaaden van Al mM dus nu 66 meer of ruim dubbel zooveel Juni 1879 was ook hoog nl 101 ofaobaon het nu i nog 26 mM maer ia waa da weersgesteldheid titasc ien en ok i Atm de r ndagiu u ook veel ganatiger milder dan toen Dat lulk ecD groots nuisa regen in een ma nd tot de uitiouderinien behoort evepala Mei jl wat bet geringe der hoeveelheid betraQ bljkt daaruit dat ouder de 90 maande van Januari 1873 tot Juni 1H80 slechts 6 voorkomen die meer of evenveel gegeven hebben als de nu geëindigde nl Aug 1873 131 Nov 1875 142 Sept 187 129 Aug 1877 149 Aug 1878 127 en Nov 1878 128 In le Bulletin du dual inUroceanique komt eeu verJiaai voor fan de joiigstc n s fan de I eaacpe door EugelaDd Nederland en BelgK De sehrgver blgkbaar een van de Lesseps reismakkers is vol geestdrift ever de ontvangst hier te lande en geeft een hoogst vleiende bescbrgviog vasi al hetgeen hg op igu vloohtigen doorril te Aiosterdam en te i GraT enhage gezien en gehoord heeft Ware alles werkelijkheid hetgeen hg omtrent Nederland aan zgn lezers verhaalt dan leefden wg in het beloofde land en bestond er geen gezegender plekje op aarde dan bM hoekje grond tussehen Kems en Schelde Over onze waterslaatswerkao is de sehrgver uitbundig in lof hg deelt ons zelfs het verrassende niiuwtje mede dat de heer Courad druk bezig is aan liet droogleggen van de Zuiderzee Over de rgke landouwen van den Haarlemnermeer polder waar vroeger ellende en koorta beerschten tic is de schrijver verrukt eveaals over de beleefdheid van de Nederlauders om le génie francais primcsauiier et peuéféraiit tooals in dichterlgkca atijl de heer de Letseps wordt aangeduid gedurende gu verblijf in Nederland steeds in t Fransch toe te spreken In kalmer stijl wgdt de schrgver iu tof uit over den Haag welke stad bg de hoofdstad van Nederland noemt Zoveel is zeker dal de schrijver een aaugeuaoien indruk van Nederland htxft mtogeiK men en dat de buifcaUnder keuuis iienieude van zgn verhaal en niet le onguutige opvatling van ona land zal erlangen 1 i Gemengde Berichten In Geneve beeft mea een bgzon waargenomen welk luchtverschgnsel wel menigvuldig in de poolslreken inaar zeer gelden elders voorkomt Om half zes kwam de ton vergezeld van twee andere zonnen boven de bergen te voorschijn omgeven door eeu witten nevel die zich langzamerhand kleurde als een regenboog Het prachlige schouwspel duurde luim drfe kwartier In het Engelscbe Lagerhuis is het gewoonte dat de leden worden voorgesteld aan den speaker die den nieuwgekozene begroet met den voorgeschreven beleefdheidsvorra Ik geloof reeds vroeger het genoegeii gehad le heb n u te zien Dezer dagen had die pleohligheid op nieuw plaats en de tegenwoordige speaker de beer Brand begroette mei die woorden ook zgn cig n zoon di eveneens lid van bet Parlement is Tsvee personen talen voor eenige dagen in eeu koffiehuis te Berlgn rustig kaart le spelen toen een paar andere han onbekende gasten zieh bg hen voegden en hun over den sohouiler in de kaarten keken Eindelijk begon dit een der spelers te vervelen Hij stond op gaf voor dal hg zich een oogonblik rarwijderen moest en verzocht den gast die hem in de kaart had zitten kgken een ocgenblik voor hem te willen spelen Een paar minuten later komt eeu knecht binnen en meldde den anderen speler dat er iemand was om hem te spreken Deze staat op eu geeft eveneens zgne kaarten aan den persoon die achter hem zat en de twee vreemden spcleu uu samen voert Ten laatsten begon het hun toch op te vallen dat de twee spelers volstrekt niet terugkwamen zij leggen de kaarten neer gaan in de andere vertrekken zoeken en ziel daar zaten de beide vreeraden rustig voort te spelen zij hadden zich op de eenvoudigste wijze van een paar lastige personen ontslagen I en merkwaardige officieele opgaaf onlangs te Fargs openbaar gemaakt is wel die van de vrouwen eu meisjes die den kost verdienen met voor model te poséfr Htar getal beoraagt 671 te weten 230 iLiliaausebe 124 Frantahe 80 Buitsche 60 Zwitsersqhe 50 Spaansche 49 Belgische 45 Engelscbe 30 Araerikaansohe 2 Poriugeesche en ééiie lersebe 130 van h r zijn de 21 jaar gepasseerd alle andereu zijn tussehen de 16 en 20 jaren Wat het eigenlijk beroep dezer dames bclreft zio behooren er 60 tot de FaiiSBche tooueelen 40 zijn inudisten 30 naaisters de overigen ziju zonder bepaald berosp Hdar salaris is zeer verschillend Het minate iiednagt 2 francs per titling bet hoogste 40 it 50 francs Nu van regeeringswege wederom voorgesteld wordt onze goede Mollandsche namen van maten en gewichten door uiiheemsche te vervangen brengen we het volgend fragment in herinnering dat naar we maenea bij gelegenheid fan een vorig regeeringsvooraiel ia den eetattr vetacbeen In diepe gepeioien verloren zat hij daar in de oneindige ruimte te staren met den meterboog op de vensterbank gesteund en het hoofd rustende in den decimeter van de linkerhand Achteloos hield hg met den rechter een poldecagram tussehen vinger en centimeter als wilde hij de indrukken opteekenen die de bcschonwiug van het landschap dat zioh roor hem uitbreidde op zijn gemoed maakte Weemoedig staarde hij naar de donkere wolkenmilUmeters die in het westen de laatste stralen der ondergaande ton bedekten IVat is waarheid riep hij plotseling uit Moet ik alles geloovto wat de eerste de beste lamliter uit zijn centimeter gelieft te tuigen en mij als onloochenbare waarheid opdiseht Zal onder al de f ijsgeerige sielaals die ases overai by diet heMoIiter oor droge waren opsohepl een aauddroigrain ware wgsheid vinden Zal ik mij hals over liter werpen in den maalstroom waarin zooveel dnizende denkende liters vóór mij verdronken zijn in den strgd aaroit zoo weinigen met den dcoimeler der overwii ni g te voorschijn zgn gelredeji eu waarom Waarom zou ik eeu pe rrideciliter ondernemen in die onbekende wereld wunueer toch ten slotte de mcnsch dat brooze hectoliter voor natte waren aan den domi onderworpen blijft De dood en hier werd de jongeling nog somberder die onverwacht eelt millimeter baalt door de sloutate verwachtingen die den grijsaart evenmin spaart als het onschuldige gram iu de wieg dal schrikbeeld waarmede men den buosgrum ouder den oentimetcr houdt zoodat zelfs de meest verstokte ile hlctigste aterling onder een centiliter te vangen is Als deoagram drukt mij dat denkbeeld op de ziel Uier wordt de jongeling allersomberst eu verstomt Te Kopenhagen overieed eenige dagen geleden de beroe ide Deeusobe Noordpoot reiziger ep tolk Carl Peleraen geboren in 1813 In 1850 61 nam hij deel aan de Engelscbe eipeditie onder het bevel van kapt Fariy uitgezonden om de overlevenden van de expeditie van Franklin op te zoeken Van 1853 55 nam hij deel aan de Amerikaausche expeditie van dr Kabn en was een der weinigen die het leven behielden Van 1867 69 was hg een der leden van de expeilitie met de Tox ouder het bevel van sir Leopold Mc Cliutock welke zulke belangrijke overblijfselen van de expadilie van Franklin medebrachten en zijne laatste expeditie was die met de Forell naar Spitsbergen waarjan de thans zoo beroemde professor Nordenskjold deel nam De heer Petersen ontving de ridderorde van de Dannebrog vnn Koning Prederik den zevende de Engelscbe Noordpoolmedailie en do Zweedsche gooden medaille van verdienste De llluUrotion frv me venhaalt de volgende anecdote omtrent den rijken Amerikaan van der fidt die de oogeu vau geheel Parijs tot zich trok toenhij eene schilderg van den Spaanschen schilder Villegns voor 150 000 fr aankocht Mfissouier die bezig was van der Bildt s portret te maken vertelde hem al schilderende hoe onaananugeuaain hg het vond dat en zijoer meest gelief koosde doeken naar Berlijn In de jaarlgksche vergadering van de EngelscbeVereeniging tot het voorkomen van wreedheid jegens dieren Maandag te Londen gehouden werden doorde priuses van Wales prijzeu uitgereikt aan de t geslaagden onder 10 000 schoolkinderen die opstellen hadden ingezonden over s roeoschen plicht jegensde dieren Met levendige ingenomenheid wees deprins vau Wales op de behartiging der goede zaakvau die zijde dat is van de zijde van onderwijzers en schoolwet Uit het verslag van deu secretaris bleek dat er in bet afgeloopeu jaar door toedoen der Vereeniging 3 453 personen met boete en 373 met gevangenis gestraft werden wegens mishandeling van dieren In het jaar 1879 zijn ia Pruisen door den staat 100 mijlen nienwe spoorweg aangelegd en in exploitatie genomen Ten gevolge der verschillende naastingen omvatte het net der staatsspoorwegen 16 000 k m op de 20 800 k m spoorwegen die iu Pruisen gevonden worden Bovendien is voor staatsrekening met den aanleg van 950 mijl nienwe banen begonnen De verhouding van Staats tot particuliere exploitatie over geheel Duilscbland komt overeen met de verhouding in Pruisen op de 32 500 km werden 25 500 km van staatswege geëxploiteerd Voor particuliere rekening is men metdenaaaleg van ongeveer 750 km nieuwe lijnen bezig Bet aaulegkapitaal voor de 1700 km die dus en van staatswege en door particulieren worden aangelegd is 809 millioen M Bovendien beraamt het Ministerie voor openbare werken nog voordarend plannen voor nieuwe wegen tot vergemakkelgking van bet verkeer Zoo wordt een weg Xr Hrt GriamenUat aangelegd De uitvoer van brood en broodstolfcn der Vereeèigde Stalen was in 1870 ter waarde van Dollars 72 251 000 eu jn 1879 dat wil zeggen van 1 Juli 1879 lot 3U Juni 1879 Dollars 210 355 000 een arerueerdering van 191 pet Is oog sterker verhouding is de Bi4voer van vleesch boter kaas en die ve lere artikelen die onder den naam procuÜsis worden samengevat toegenomen iu dat tiental jaren nl van Dollars 28 176 000 tol Dollars 116 859 000 welk babteagfer iulusscheu bij bel voorafgaande jaar vergeleken nog een vermindering vau 7 millioen aaageisjüat Levend vee werd voor Dollars 1 015 039 in 1870 uitg evoenl en voor Dollars 11 487 764 in 18 79 Do groote vermeerdering van den Amerikaao ea titvHer is aan de7 e artikeleu te dankeu docb ook bij sommige andere produoleu en fabricaten ia lUnke warmeerdering op te raetkeu Zoo stegen iu ltellde tijdsverloop katoenen sloffen van Dollars S 787 282 tot Dollars 10 863 950 ijzer en staal van Dollars 8 341 000 lot Dollars 12 766 000 biadbouwmachines van Dollars 1 038 476 tot Dollars 2 933 388 welk laatste cgfer intussclien sedert 6 jaren ongeveer slatiaa ir is De invoer blijft grootendeels komen uit het Vereenigd Koninkrijk dat oog het best in st iat is tegen de enorme tarieven te worstelen In 1879 kw m nit Groot Brittanje tweemaal zooveel aan waarde als uit Cuba tweemaal looveel als uit Frankrijk dinvaal zooveel als Duilschlaud en bgna driemaal aooveel als uit Brazilië De waarde van den Engelschen invoer was nl Dollan 108 540 000 die van den Bratiliaanselien Dollars 39 375 000 Met bet loopende fiscale jaar znllen die cijfers teu gevolge der heerschende koopmanie veel belangrijker zijn Beeds was over de eerste 8 mupden der aarde van den invoer 110 millioen dollars meer dan het vorig aar die van den uitvoer 56 millioen dollars meer Volgens de thans afgeloopeu volksteHing in de Vereenigde Staten van N Amerika bedraagt de bedraagt de bevolking in de voornaamste steden de volgeode cijfers New York 1 360 000 Philaijelphia 850 000 ferooklyn 600 000 Chicago 475 000 St Louis 450 000 Boston 365 000 Baltimore 350 000 en Cincinnati 2 0 000 Gedurende het laatste tiental jaren is New York met 408 000 zielen toegenolhen Philadelphia met 175 000 Brooklyn met 104 000 Chicago met 176 000 Si Louis et 14P 000 Boston