Goudsche Courant, vrijdag 9 juli 1880

D STUEEFLAUD Boodschaplooper van Zwammerdatn Bodegraven op Oouda vice versa bericht dat hij van af heden zich belast met BOODSCHAPPEN of PAKJES naar Nieuwkoop hg verzoekt dat de Boodschappen des Woensdagt en Zaterdag vóór llvire bezorgd worden bg den Heer KAMPHUIJZEN op de GouWe te Gouda ZEER VOOHDEELIG TE KOOP eengroot party grove en f jne alsmede pi m 300 000 oude harde een Vechtsche vorm Adres H J NEDERH0R8T en G TOORN VLIET alhier Tegen 15 AUGÜSfUS wenech een HEER KOST INWOirilTG eii VrUc Kamer Aanbiedingen franco letter K aan de Boekhandelaars BRÓËSE C te Breda TË GOÜDA wordt tegen HALF AUGUSTUS GEVRAAGD voor eene gehuwde Datne met een Jong Kind eene gemeubelde Vóó o Achterkamer met Bediening en Kont Reflécteerenden adresseereu zich per franco brieven met opgaaf van hnarprgs onder letters E L H urn kei algemeen Advertentie Barean van ND6H i yA piyMAR BoUerdam 188Q Ter vermijding van oponthoud gelieve men alle voor de Redactie bestemde brieven bij den Uitgever te bezorg en BiriTEi rLAND Baitealaidsck Overzicht De aftreding van magistraatspersonen ten gevolge au de maatregelen tegeu de jezuïeten duurt iu Vraiikrgk voort eu tot Iwrorderiag daarrau worden door de elerioale party krachtige pogingen iu het ert getteld Hare dagbladen venaimeu nieta wat tot aaumoediglug kan strekken Zij die om de eeue tt andere reden aan den drang toegeven worden de eer der magistratuur genoemd en groote lievorderingen warden huu beloofd wanneer betere tfdeu lullen aaugebrukeu ju De afirediugau ten gevolge der Maart deweleo bepaleu noh voor het overige oiet tot het pertoueel der magiitratiur eenige oudergewhikle ambtenaren bg het miuiiierie vau buiteulaudtohe ukeu l bbea ioigelijk behoefte gevoeld bauue saak met dia der riiarielaars te vereenteliigen De indiening van beiwaanchriAeu der Jizuielen onmiddflltjk bcrsti l ia hun vorig beril heeft bSaa ovtral de elfd utkoaut gehad de prctidenteu droegen tijd van beraad eo tulleb in kort geding uitapraok doeo Enkelen looala de heer Aubépio willen sieh niet oomuromitteereu maar verwgieu de taak naar het bof Ovcnl waar de magiilraataperwuao OfldAaka den aufvar sdaiuiatralierea aard ét gelaerioineenl ffcftea 4 waepiie m oabevoegdheid ferwerpiii ulleu de prefecten innutrrgelcn ueineii om de aaak uaar den bevoegden rechter den Raad van State te doen ventijieu De quaeitie Bradlaugh ia een nieuw tgdperk ingclredeu Toen het nieuwe lid Vrgdag litliug genomen had stemde hg mede over de geldigheid van eeue der laatste parlementairerkiezingru Hg had dus eene daad verricht li t parlementslid Bij het aitgauu der zitting wenl hem eeue dagvaarding overhandigd waurbg de heer CLirke eene boete tegeu hem eiichte van £ 500 wyl hg eeue verkluriuii in plaat van een eed had afgelegd ter yl hg volgeu de wet geene verklaring mucht alleggen en wgl hg daarna had geieten en gestemd in het hui De rechter cal ou te be lisien hebbeu wat iu dete reolil i eu of de werking van 4c Standing order duur den heer llad tone voorguield nitt belet wordt door éeue hoogere wet Vau het terrein der politiek is de loak op juridisch terrein overgebracht Er wordt met Oosleurgk onderhandeld om tich bg Engeland en Fraukrgk aan te aluiten wanneer er ooriogHchepen worden gezonden om de Griekiohe kuiten te beuhermen tegeu de Turken De GriekKihe Uegeeriiig heeft de reaerve onder de wapeuen geroepen Uit Rome wordt gemeld uat de Pau aan den Koning der Belgen een brief verluuden zal waarin hg zich bitter beklaagt over de opheffii g van het geiantoohap bg het Vaticjau daar bij tot op het laalate oogeublik in den waan werd gelalen dat de goede betrekkingen uiet toudeu worden afgebroken Er zijn beriohleu ontvangen uit Zuid Afrika tot 8 Juni Over het voor tel van den heer Fuller waarbg de maatregelen omtrent de Baaoeto worden afgekeurd heeft het Kaapaoh bewind de OTerwinuiug behuald De premier Sprigg handhaafde waardiglyk net lUndpuiit der Regeeriug mit erkenning der vrgheid van beoordeeling van het piirlemeut Orer de frantraal leide hg dat hn de wijze van oanhcohtiiig zelre niet zoo kwaad achtte I der Kaapkolonie i aangeboden daaruU bigkl van eeu gunaligeu 6nauciecleu toestand Sa tj wr hebben de romiug met 200 000 p t overtroffen eu worden oor het volgend jaar op 27 millioen geraamd Het parlemeotdid Quin ii overleden De Zuid Afrikaanders wiUeu hem door eea der hunneh vervangen De FHOTOSBIFEIE uttgluiten in Kooldruk SPECIALE INBICHTINO voor tfiüï mne vergrootingen ONVERANDEftLUKE PORTRETTEN F Ilartlng Oosthavcii B 14 Eene fatsoanljjkeBÜRGERJUFVROUWzag zich gaarne half Algüstn geplaatst als WIKEEUUFVEOUW onverschillig in welk vak Brieven franco onder Letter Q aan het Advertentiè burean v i A KOK Comp Boeken Kantoorhandel te Gouda Openbare Verkoopinf TK GOUDA op DI GSDAG 13 JdLIJ 1880 des morgens teii 9 ure bg de Aanlegplaats van de Stoomboot ojs IJssel van Eene groote party AFBRAAK RiBBEN STEENEN PANNEN enz atonmiddtMijk daarna aan het Lokaal Wyk K No 255 aan de Peperstraat van MEUBELEN ea HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOEp KLBEUEBEN Gewerkt GOUD en ZILVER Benige KRÜlOENIERS en GRUTTEESWAREN en WINKÈLGEREEDSCHAPPEN Eene partg LAARZEN SCHOENEN en PANTOFFELS En eenige verbeurd verklaarde en afgekeurde Voorwerpen ab JACHTGEWEREN VISCHNETTEN MATEN en GEWICHTEN enz Dangg te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J PORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda met lU UOU BiikUuare 88 000 en Ciiiciuoati met 34 000 P OXiITIE GEVONDEN en aau het Burrau ran Politie gedepourenl Eeu zilveren vingerhued eeu Up atuf witte griiod met zw trte tiikjis Laatste Berichten Londen a J li in het Lagerhuii heeft Dilke aau Bourke ten antwoord gegeven dat de gedaohlenwisteliugen over de verlaging van het invoerrecht op w n plaat hebbeu met Spanje Portugal Italië en Oo lenrgk Ho garije vervolgen aan Gran tham dat Engeland geen geldelgke verbiuteuiasen meer heeft tegenover xriekruland of diens sohuldeiwhera ttrwgl Hartiugton aan Baxter ten antwoord heeft gegeven diu de koateu van den oorlog met Afghanistan de raming met 9 millioen £ overtreffen dooh dat daarvan het grootste deel gedekt ia door kassaldo s vóór 31 Maart II terwgl het voor den dienst 1880 81 nog te dekken dclicit t 3 370 000 bedraagt Parijs 5 Juli Waarschijulgk komt morgeit de loor den Senaat gewijzigde amnestiewet in de Kamer as de orde het rapport werd heden ter tafel gebracht Eene interpellatie van PanI de Catsugnac over het anhlgven van het Kibiiiet Frryciuet na zgne nederlaag in drn Senaat u door de Kamer eeue mund nitgeiteld Bg de diaoiuie over het ontwerp tot invoering van kosteloos lager ouderwg h eft Beausire de wijze bestreden waarop di kosteloosheid in de wet wordt in toepaMiog gebraeht Hieina werd de tilting gesloten Londen S Juli lu bet Huil der Lords heeft lord Ënlield aangekondigd dat hij Maandag de bill betrcffeade de algemeene volkstcUiug Ier tafel zal Ijfengen T Bg tweede lezing is de bill betreffende de toeyassing van den schoolplicht in he geheele land ipet betrekking tot het lager onderwgs tonder de ba aanKenomen l Rome 6 Juli Het afbreken iti diplomatieke lietrekkiugett tussehea België ea liel Vaticaan Aaakt liet aflredea mogelijk van kardinaal Nina die in t conflict met België niet overeeilslemt met de iiuiohteo van den Paus Ill I I II I I II ea Burgerlijke Stjandr CeSOJlBil e inli i aiiii lii Theodora oaden a ForUija ea IS i KroelL Fnulni Pi lroi uden 1 J aa Mr Hmt ta M a S Cootlli 4 Jtui ouden A Slolk a A Schootto i Adriiino J hMn judtn C via dea raoll Hl U ii iel I OV UlI DEN 3 JoU i U vu Bnvktin t 4 $ ta dvr Laar 8 w 6 A olooti Jiulivr vaa A G fan St hij 1 l J ADVERTCNTIÊN Bevallen van een Meisje N D J C POPPELBAUM DE Jo o Lotiem 2 JuU 1880 t Heden overleed on jongste kindje OSRffin in de oadeidom van 2 maanden D C W VAN DUB LAAR m van dub laar Stbaveiu Oeuda i JdU 1880 Heden overlied na een langdurig doch geduldig Igden mgn geliefde Ecbigenoot de Hmt COENELIS KLOP in den onderdom van tó jaren Wed C KLOP Gouda 5 Juli 1880 MoBBJCiN Voor de vele bcwgzen van deelneming ondervonden by het overlyden van mgnen geliefden Echtgenoot en vooral van de zgde der Heeren G PRINCE Zonkn bg wienhijruim42 jaren in betrekking ig geweest betnigen wfl bg deze onien weigemeenden dank Wed D TAW DIR KIST Goitda 5 Jnli 1880 en Kinderen j D MINK Hartelgken dank aan allen die deel namen in mgn smartelgk verlies Gottda 6 JnU 1880 TE GfOUDA Het openbaar seamen na afloop van den cursus 1879 80 wordt gehouden 12 13 en 14 JULI e k des morgens van 8 12 eo desnamiddags van 1 3 uren doch den ISdeutot 4 uren daar het examen in de GYMNAS TIEK off dien Dinsdag plaats heeft s namvan 8 4 in hel Stedelgk Lokaal Belangstellenden hebbén Vryen Toegang tot al deze examens De Directeur Dr W JULIU S Openbare Verkoopiofr TE GOUDA in het Hotel de Zalm op pONDERDAG 15 JÜLIJ 1880 des voormiddiijjs ten elf ure van eene softtim met ruim jey Hectaren WEI en ll001L 4i D onder Reeuwijk en Zwammtrdam laatst bewoond door J STIGTER benevens 4 Hectaren WAIEB en BIBTLANIt in Onkoop gemeente Betendorp Eerst in perceelen daarna in combtoatiSn Zynde dadelyk te aanvaarden Breeder omschreven by biljetten en informatiën te bekomen bü de Notarissen MONTLIN en FORTUUN DROOGLEEVER te Gomia Nederlandsck llhiinspoorweg ZOMERDIEN8T 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTERDAM AKNUK W en ÜTUf MIlT naar BOrTEEüAM s HAUEen 8CHEVENIN0EN Van AhstebDam 30 8 10 9 30 11 26 U 50 S 6 50 61 Aenheh 6 56 8 50 10 36 1 30 1 60 5 26 JMi UlBECHT 7 8 2ü 10 17 11 40 1 16 3 2a 8 86 6 30 V lU 10 1b Harmeien 7 22 8 46 12 3 l SSi 3 65 35 10 35 Woerden 7 23 1 44 3 38 4 1 43 Oadewater 7 36 1 65 4 8 62 Aaukoniit 7 60 1 10 48 12 28 2 16 3 3 5 4 26 7 10 6 10 58 NaaB Moordrecht 7 63 2 18 10 12 Nietaiverlcerk 7 53 2 18 4 2e 10 12 Capelie 7 53 2 18 10 12 JloTiKaDAM7 53 8 36 9 16 10 30 12 31 i 18 4 6 4 28 6 67 1Ü 12 11 4 ZeveuhniienHoeroapelle 7 56 2 21 4 SI 10 9 Zoeterm irZeg raard 7 56 2 Ï1 4 31 10 9 Voorbarg 7 66 9 13 12 34 2 21 4 31 10 9 a GlAVENHAOE 7 56 9 13 10 62 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 ll I Soheveningen 7 66 9 18 10 52 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 Van ROTTERDAM 8CHEVENINOEN en HAGE uaar AMSTERDAM UTRECHT m ARNHEM Van ROTTEBDAM 6 30 7 40 8 10 8 50 10 80 10 40 11 60 2 3 20 4 30 6 30 6 0 80 9 30 Capelie 6 41 l6 50 2 9 7 Nienwerkrrk 6 49 10 67 2 16 7 8 8 43 Moordrecht 6 57 114 2 23 7 16 Aankomat 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 15 IW 2 36 8 40 4 62 6 60 7 28 8 55 9 63 Soheveningen 7 7 30 8 6 9 40 10 1 1 15 1 20 2 35 3 45 6 6 7 46 a Geavenhage 6 25 7 80 8 835 10 10 10 30 11 46 1 50 3 6 4 16 6 35 8 16 9 30 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 42 8 23 ZoetermeerZegwaard 6 46 10 60 2 10 C 56 8 38 ZevenhuizenMoercapelle 6 55 1 2 20 7 7 Aankomat 7 18 7 59 8 27 9 6 10 43 11 18 12 12 2 38 3 37 4 49 7 25 8 58 9 57 Naak Oodewater 7 16 U 2i 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 Harmelen 7 16 8 6 8 31 10 62 11 21 2 41 3 43 4 56 7 31 9 1 10 Amstebdam 7 16 8 31 10 52 12 16 2 41 8 43 4 55 9 1 10 Utbecht 7 16 8 6 9 11 10 62 11 21 2 41 3 43 4 66 7 31 10 Abnuvm 7 16 9 11 IQ 62 11 31 3 43 466 7 31 VrUdag 9 Juli N 2476 GOUDSCHE COURANT Jlieuws en AdverleolieMad 4oor Goada en Omstreken tgdingeu uit Basoetoslaod InWen gunstiger wegens het behoedzaam gedrag vaa ke bewind zelf de ZuidAfrikaanden zouden verneur Bjrtle Frere ongaarne temggeroepeu ziea hg ia blijkbaar tot beter inzicht omtrent de ZoidrAfrikaander gekomen dezen geven dus alle hoop aiet op dat dit ook uopeua de Trauivaal het gevat lal zijn Een deputatie van daar inzonderheid de ii r Juubcrt weert zich dapper om de gemoeilereu U Drertuigen hoe links bij i e annexatie gehandeld is Uit Oranje Vrg toat berieh men dat onder twee naburige taiamen ouluateu wer de opvolging van een overleden opperhoofd uitgfbruken zijn Een partij heeft de hulp van den Vrqiiaat ingeroepen deze heeft als voorzorg eeu kaia op de grenzen door 600 niau doen betrekken President Brand poogt inmiddels een uhikking te li i eiken In veruheiden diatricten 4rr Kaapkolonie is veel aneeuw gevallen De inbond der wet op d ewgsigde toepaMing der Meiwetten in Prniaeu is W al volgt Art 1 bepaalt dat wanneer bedienjtt van den dMiienst zich m de nitoefening vsu knn ambt of fuuciie zoodanig tegen de wet of de be eleu der overheid verzettea dat de openbare ai4s hunne erwgderiug lereiwhl zij bg rechterlijk I mui tot de verdere uitorfeoing van hun ambt levoegd worden verklaard iu ploau vaa gelgk at aa toe ontslagen Dece onberorgdrerklartug gaat gepaard met verlies van tracteinent ca mei de verdei gevolgen overeeokomalig d bestaande wet Art 2 zegt dat iu een Katholiek biulom wsarvau de zetel vacant of de biuohop bg reckterl vouui onbevoegd verkUard is de uitoefening van bisschuppelgke reahten en fanetiën kau jrorden tocgclaau aau i s e HBBBi e g mtmapt eir ook souder dat hg den eed ju Iroiiw en gchoonsaraheid fdu den Koning eu voldociuiiK anu de wtt aflegt Ook kan hg worden vrgguteld run het than gevorderd bewij dat hg voldoet aan de eiwhen der wet op de opldd ng en benoeming van geeaielgken Deze aiapensatie kan eoliter niet worden verleend ten opzichte van het bewga dat hg DuilKh onderdaan ik Vulgen art 3 zal iu de gevuUei bedoeld in het voorgaand artikel alleen inet locateiuiniug van het luiuiaterie het beheer der gelden en goedereu ouder eeu coniini ari kunnen urdeu gesteld zullende het miui terie dat beheer ook kunnen opheffen Iu art 4 wordt het mmitterie gemachtigd gecatelgken weder iu het genot te lellen vun de toelagen uit luud kaa die op grond uer wet waren ingehouden Art 6 bepaalt dat de irufbepaliugen iu de wet op de opleiding en beuuemlug van gee teiijken niet toepasselijk sullen zgii op geeatelgke fnuclieu duor wettig aaugetuilde geeeieigkeu verricht bg eene paioehie die laoaut uf uf wier pottoor in de uitoefening ruu zijn uiubt verhinderd i De atrafbepaliiigeu worden echter toepaiMlgk wanneer de hier bedoelde geeiliijke het voornemen aan den dag legt by die parochie een ambt over te uemen Teven wordt iu dit artikel bepaald dat degene die in een geestelijk ambt wettig i aangealcld voor plaaUverraiigiiig uf hulp ook na het vacant warden van dat aiukt beschouwd wordt aU wettig aangesteld Art 6 machtigt de ministers van binnenlandwhe zuUn eu eereüieust nederzettiugen der thans beataaude vrouweIgke oorporaticu voor ziekenverpleging tot ederopzeggiog toe te staau zioh te belualcn met verzorging en ouderwy aan kinderen beneden den leefiyd van choolpliohtlgheid Aan deze bepaling i oug toegevoegd dat de nieuwe nederzettingen ouder toecicht staau van deu Staat en bij Koniiiklgk besluit kunneu worden opgeheven al ook dut ouder ziekenverpleging iu den zin der wet op de geeatelgke orden eu congregutieu begrepen is verzorgiug eu onderwg voor blinden dooveu stommen idioten eu gevitllen vrouwen Art 7 bepaalt dat deze wet uitgo ondird de ailt 1 5 en 6 den Islen Januari 1882 buiten werking wordt gesteld l it Geneve wordt van 6 dezer gemeld dat het welsoiitwerp tot scheiding tusscheu Kerk en Slaat kg vulksalemming met 9306 eppu 4064 temmen i verworpen liet auntal ingeschreven kiezer is 17 431 BufNENLANDT GOUD 6 Juli 1880 Een groote ramp dreigt onze Gemeente Mr A A van Betgen Llzendoorn is benoemd tot Lid der Gedeputeerde Staten van ZuidHolland en zou bij aanneming dezer eervolle benoeming zijn betrekking van Burgemeester dezer Gemeente moeten nederleggen Mochten de eenparige wenschen van Gonda s burger hem voor ons in zijne tegen roordige betrekking doen behouden blijven hèt zou voorzeker in het belang dezer Gemeente zgn Reeds gisteren per bulletin gemeld Heden avond zal in Ous Genoegen een openbare vergaderiug worden gehouden ten einde maatregelen te beramen die zonden kunnen strekken om deu Burgemeester te bewegen bet Lidmaatuhap vso Gedeputeerde Stalen uiet aau te nemen Ongetwijfeld zal dese vergaderiug door velen worden boooht die daartoe uitnodigingen ontvingen doch ook zg die door den poed waarmede alle moet gewhiedeu ouwiUekeorig zijn uvergealogen zullen de tergadering kunneu bg wonen en aan de beraadalogiugen d ai nemen VERGADERING van dsn GEMEENTERAAD Vrijdag deu 9 Jnli 1880 des namiddags tra 1 ure ten einde te behandelen De Rekeuing der Beide Gasthuizen dienst 1879 De Rekeiiine der Stedelgke Beleenbank boekjaar I Hel vooniei van fiargemnnu i en iietfibnuers I belrekkelgk de uitbreiding van het onderwgzend I pcrsoneil aan de Ie Bnrgerwhool voor meisje liet adres van S Lafeber en 24 andere ingezetenen betrekkelijk den rgw langs de Karnemelksloot Het adre van K Jonkheid hondende verzoek urn verlenging der huur van het land aau deu Hoogen Sohielaudwjhen Zeedijk Het voorelel van Burgemeester en Wethouders betrekkelijk de oprichting van een Progymnasiiia Te iienoemen Twee hulpouderwijzeressen aau de Ie BurgerMihool voor meisjes Bij bestuurder der Werkinrichting is door tusKhenkopn t der politie alhier in dank ontvangen vijf guldeu ten behoeve dier inrichting Prov Staten van Zuid Holland Zitting van 6 Juli De Siateu hebbeu toegelaten al de gekozen ledeo voor zoover zg aanwezig waren Onder de nieuwe tukken behoort een voorstel van deu heer Bugs tot wgziging van de instructie voor GedeputeerdeStaten om vooi hen eene aifdere wijze van behandeling voor te solirijven nopens de geschilleu vanbestuur of andere geschillen hun ter beslissingopgedragen Die behandeling zou plaats vindeniu het openbaar op de wgze bij den Raad vanState gevolgd Zitting van 7 Jnli In dtze zitting zijn tot lid van Gedeputeerden herkozen de heeren van Volleuhoven Blussé de la Bussecour Caau en Goedkoop eu tot buitengewoon lid Maas Geestcranus terwyl tot lid van Oedepnteerdea i benoemd mr A A van Bergen IJzendoorn burgemeester deser gemeente in de plants van den heer Stejngracht van Duivenvoorde die verzocht heeft verder ouiten aanmerking te blijven De heer IJzendoorn werd bij eerste sleraraiug verkozen met 44 van de 65 uitgebrachte stemmen Dj vergaderiug i verdaagd tot a Dinsdag Zooal wij mededeelden i het voorstel der Ged Staten dezer provincie betreffende den waterweg Rotterdam Amsterdam medegedeeld aan den Minister van Waterstaat Deze heeft rijue bezw iren ontwikkeld en zegt o a omtrent de richting der vaart in zyne missive het volgende