Goudsche Courant, vrijdag 9 juli 1880

Tegen bel aangaan van een bepaalde verbintenis om de duor hel emeentebesuiur van Gouda op het plan C ïoorgeslelile richtiiig te volgen bestaat bij mij oviTrtfgeiiü betwaar Zooals ook door uw colle fe wo dt opgonitrkt betrtlt het hier eene z iak waurby het alj emeeu belang op den voorgrond inoet sta iUj hetgeen evenwel niet wegneemt dat ook op bijzondere en plaatselijke belangen voor zbovcr ü niet met het algimeen bil ing in strijd zijn behoort te worden gelet Het u medegedeelde plau voor de verbetering van den waterweg ia etn algemeen ontwerp dat bij nader onderzoek en verdere uitwerking wijziging kan ondtirgaan Ik zal dun ook de van wtge de j mepute ïuuda voorgestelde richtingen nader doen ondertoekeu maar moet mij de ie nemm beslissin uintreiit de difiiiitieve richting voorbehouden Daarbij zal zouvvlI op tcchuisclie als op tiuanciëele overwegingen zijn te lellen Ik merk nl dadelijk op dat het plan lot doorsnijilij g van den spoorweg bij Gouda onvermijdelijk zal moe e medebrengen eene iuricliting waar l0ür hel bezwaar der brug voor de scheepvaart zooi eel mogelijk kan worden vcrtuinderd of geheel weggenomen Ook om die reden is het niet mogelijk A priori een besluit to nemen omtrent de bij Oouda te volgen richting Uit het door de Gtdepulecrde aan de Provinciale Staten van Zuid Holland uitgebrauiil verslag wegens den slaat dezi r provincie bigkt o a dat de bevolking vau deze uit ÜLCmlier 18 U beliep 810 785 inwoners inanii i91 52l vrouw gcsl 419 21 4 De geziitnenlijke bevolking der groote gemeenten bedroeg 399 821 der k eine gemeenten 410 964 zielen lu de groote gemeeuten was de bevolking van het mann gesl 186 461 tegen 213 360 van het vronw gesl in de kleine gemeenten staat de bevolking der beide geslachten nagei öeg gelijk te weten 205 060 legen 205 904 Het getal gebuorten in die provincie in 1879 bedroeg 17 275 jongens en 16 250 meisjfs samen 33 525 waarvan 1256 onechte Onder het totaal bedrag de levenloos aacgegevene niet begrepen Het get daarvan was 1696 Sterfte 10 987 van het mannelijk en 1 526 van het vrouwelijke geslacht gezamenlijk 21 513 Huwelykeu 6642 waarvan 5321 tusschen jonkmans eu jonge dochters Sehtscheidingen 55 De begrooting van het enkel prov ca huishoudelijk bestnur bedraagt over 1879 na de daarin gekomen WMZigiogen zoo in ontvaBgii 1 itis e OQB ng w i j ni hcirf beirrf blijkt dat de aanwending Tan stoom in de laatste jaren in deze provincie aanmerkelijk is toegenomen er waren in 1861 3344 paardenkraoliten in 1870 meer dan het dsbbil in 1879 79661 2 Het jtetal bemaliiigs erktuigen dat in 1361 nog slerhis 336 bedroeg was in 1879 tot 453773 gestegeu de landbouwwerktulgcu stegen in die jaren van 4 tot ruim 94 Staten Generaal Tweede Kamer Zitting n 6 Juli ISSO lu deze zitting is de beraadslaging voortgezet over de in ons vorig nummer vermelde motie van llouten welke ten slotie wordt vet worpen met 49 tegen 13 stemnten Art 1 dal de sitbsidiüii voor de Noorderkanaleu rastslelt wordt zonder discussie aangenomen De heer van Houten sielt uu een nieuw art 2 voor luidende Met de betaling dier bijdragen wordt niet aangpangen voord it de oniniddellijke belanghebbenden zich hebben verbonden om de noodive werken tot verzekering van een voldoenden waterstand voor de behoeften der gewone scheepvaart op de kanalen in de provinciën Dreule en Overijsel van rijkswege aan te leggen na hun voltooiing in beheer eu onderhoud over te nemen Het amendeniettt van den heer van Houten ondersteund door den heer Tak wordt verworpen met 37 tegen 26 stemmen De heer van Dedera stelt voor de tweede alinea Tan art 2 aldus te lezen De uitkeering der bgdr igen ten behoeve vanSie onder de letters i c en d van artikel 1 bedoeld kanalen heeft slechts plaats wanneer de verbetering Tan de rivieren de vecht en de Kegge voldoende verzekerd is Dit amendement wordt verworpen met 53 legen 12 stemmen Het wetsontwerp wordt in stemming gebracht en aangenomen met 47 tegen 18 stemmen Aan de orde is nu de beraadslaging over het wetsontwerp tot verbetering van den binueulandachen waterstaat in de provincie Friesland Aangenomen met 49 tegen 15 stemmen Aan de orde is verder het wetsontwerp tot aanleg Tan een kanaal van Koevorden naar Nieuw Amsterdam Ook dit ontwerp wordt aangenomen met 47 tegen 14 stemmeD Wetsontwerp strekkende tot het verleenen van uitstel aan de ifanlsehappij Zeeland voor hetvoldueu aan haar verplicating tot het bauwen vaueen hotel te Vlissiiigeu i Aangenomen met 54 tegen 3 temmen Wetsontwerp tot beschikbaarstelling vail gelden wegens door het departement van oorlog gedane verstrekkingen voor den dienst van 138i0 Aangenomen met algeineene stemmem f 11 den loop der zitting heeft de iooizltter een voorstel gedaan tot verdere regeling dw werkzaamheden in dien zin dat na atloop der reedlinikn de orde gestelde wetsontwerpen zullen worJen liihantleld de herziening der wet vau 1377 tol regeliug der militaire pensioenen bij de laudmachjl de regeling van den geueeskundigni dienst by landmacht eu 11 de verhoogiiig Tan Hoofdstuk V ner Stantsbegrooting voor 1880 Jjager onderwijst Zitting van 7 Juli 1880 i Aan de orde is de beraadslaging onrer bet wenoiitwerp tot herziening dpr wet van 9 Mei 18M Staahblad uo 114 houdende wijziMiig dër wjlttot regeling van de militaire pensnienen bH ie landmacht j i S Dit ontwerp wordt doorjieeren rata pa en Lenting krachtig bestreden eï door deli mljiister e l 8e militaire leden der katnejil even krnohfig + ordedigd De inhoud der wet betri rhet volgenift lln 1877 werd bepaald dut aau de officieren eu mindere militairen van ons leger ê e bij hel Indisdhe leger gedHachecrd zijn geweJM Oor ieder jaai dat z j in Indiê gediend hel w f een peiisioensve hoogip zal worden gegeveft Win ƒ76 ioür de olfioieri in 5 voor de onder ofti ieren en ƒ 7 60 voor Be minderen vroeger was ilie verhoogin aanzienlijU minder De Tweede kamer had in 77 de llegperings4 1 voordracht in dien zin gewijzigd dal die verhoogiiigeii slechts zouden worden toegekend vodr diensten be wezen liü de afkondiging der wel Hierop nu wenscar de tej enwoordige llegeeriug terug te komen zij wil nij voor die pensioensverhoogiug ook in rekening brengeh de diensten tlic voor de afkondiging der wet van 1S77 zijn bewezen Vier Kamerleden willen nog verder gaan en eeu terugwerkende kracht aa n die verhoogingen toekennen in dien zin dat deile ook nog zullen worden gegeven aan hen die reeds op pensioen gesteld waren voor de wet van 1877 in werking trad Ten slotte werd het amendement der 4 militaire leden verworpen met 49 tegen 6 stemmee en daarna ook art 1 der wet met 33 tegen 30 stemmen Op verzoek des mtnisteif n i Denaiideliu j i a nistaakt Heden is aan de orde de militaire geneeskjindige wet lilykens het eindverslag over het wetsontwerp regelende de betrekkingen en rangen enz van het personeel van deu geneeskundigen dienst by de landmacht is de ooramissie van rapporteurs niet overtuigd van de noodzakelijkheid eeiier militaire geneeskundige school Zij stelt als amendement voor die school te doen vervallen en een nieuw artikel op te nemen bepalende dat aan een of meer militaire ziekeuiutichtiugeu cursussen zullen warden gehouden Ook houdt de commissie de financiëele bedenkingen vol tegen de wijze van inrichting der reserve De Prov Staten van Noord Holland verkozen gisteren in plaats van den heer A Prins lot lid der Eerste Kamer mr G van Tienhoveu Burgemeester van Amsterdam met 45 van de 61 stemmen Op jhr Hartsen werden 6 en op mr Visser van Hazerswoude 3 stemmen nitgebraoht Volgen een oorrespondent van de jimit Ci zon de heer J W Hein niet wenschen herkozen te worden als lid der Eerste Kamer en de oud miuister Fransen van de Putte kans hebben zijne plaats als zoodanig in te nemen Blykens bericht van den consul der Nederlanden te Kopenhagen heeft de Deensche Kegeering hel verbod van vte nitvoer van Füuen naar het buitenland zoowel als naar de overige provinciën van Denemarken by besluit 28 Juni jl opgeheven S 6Y De minister van Snanoiën maakt bekend dat het saldo van s Ryks Sohatkist bij de Nederlandeche Bank op 3 dezer en de som der betaalmiddelen op dat tijdstip bij den betaalmeester aanwezig te zamen eeu bedrag uitmaakten van ƒ 33 248 134 26 Hoe hopeloos de zaak der liberale party in NoordBrabant staat blykt uit het volgende bericht De kicsvereeniging Eendracht maakt macht te Breda brengt ter kennis van de kiezers aldaar dat vau antiolerioale zyde geen candidaat voor de Tweede Kamer gesteld is geworden Zy noodigt verder alle geestverwanten uit om de slembiljetten oningevuld in te leveren Aan die uitnoodigiog is gevolg gegeven doot 116 kiezers zegge honderd vijflieli liberale stemmen op de 2018 Verkozen werd de beer dr Schaepman met 1853 stemmen Thans wordt gemeld dat HH MM de Koning en de Koningin eerst van het buitedverblijf Het Loo naar de residentie zullen erugkeereu na de bevalliog van H M welke in de eerste dagen van Augustus verwacht wordt Maandag 12 Juli zal te Vllssingen de gedenksteen ter nagetfichtenis van Jaöjbu Bellamy onthult De geneeskundige raad voor Oeiderhind eu ITtKohtheeft besibten zicli lot txcdeguteerde Slateu te wenden metliet verzqck om aa 4 gemeeut bcitnretihet lu ketfj Vai f rcnj leningea aan te beveleii Waarinde houddr van vee dat aaq gewonkt ciekie i it ae storven 0 daaraan lydende islafgiliuatlit m r t verplicht biiineu zeer korten tijd qaar lkn aangifti tt doenaan deu burgemeester of den ttommitsaris viji Mitie vooits a n het onder loezichjil der polhie U doenbegraven op vaiï gei4eenlewr dAartoeiMiau wyEeh plaats of ai ders ol eigen ttrond op i ie bepaaldoi diepte enJ mlt de noo lige oorzefflmoat rcgelin zooals VÜ I bedpkk i k me ongèblusobtókalk alsmetie op ee bepnaldlS afstand tan elkjwoning of Jjut 1 Te Gorinohem is de Jjatt iscni sohool opg iËen 40lal ingezetene heeftl dai rover ee A adrit den gemeenteraad ingnlieuif i rin zij heteeiier gelegenheid oin onil rwiji te bekpinenoude talen als een leemte besohoit wen weslialden gemeenteraad verzoekjn te oïerwegeti ofli6ietdie leemte kan worden aangevuld I Het plan om in de Diergaarde te K itlerdain ern aquarium op te riohleln is opiiegeven Hrt coiliité dat daarvoor werkzaam was heeft nainelyk het verzoek om rond in bruikleen van de Diergaarde ingetrokken en loekt thans eeu ander terrein om het aquarium te stichten De heer mr J Domela Nicuwenhui verhaalt in de Anuterdammer eeu eu ander over wijlen den hoogleernar Vreede waardoor diens algemeen erkend onkreukbaar karakter opnieuw gestaafd wordt Hij weigerde o a steeds uit liefde voor zijne onafhniiketyklicid de hert Onder vanofaillende regeeringen aangeboden ridderorde Uit zyne jengd deelt diT heer Nieuwenhuis het volgende meile Kort na zijn promotie tot doctor in de reohlen in 1831 vestigde hij Zich als advocaat ie Guriuohem Aan een tafel waar vele officieren aanzaten werd een toost gedronken op koüing Will m I Vreede die s kouiugs houding in de Belgische aangeleijeiiheden afkeurde weigerde dien mede te drinken Wat dal zeggen wilde in dat gezelschap in een tijd toen schier geheel Nederland Willem I vergoedde Zdl geen nader betoog behoeven Vreede had in deze een stellige overtuiging hij wilde niet dan naar die overtuiging handelen Hij vroeg niet naar de gevolgen die deZe weigering voor hem zou kunnen hebbeu Zij waren aauvankelyk ernstig genoeg In de sociëteit ontweek ieder zyn gezelschap Trouwe dischgenooten verklaarden hem met tranen in de oogen dat zij niet langer met hem konden aanzitten Zelfs Oe huur z ner kameis werd hem uit Vrees voer de ofücierenf door zyu hospes op ïooh is Vreede in 1841 door koning Willem den Tweeden eu het trekt het karakter van dien vorst tot ceif met ToOrbygang van deti gireng monarohalen mr Star Numan tot hoogleeraar aan de Ulrechtsche hoogeschool benoemd en Zulks terwijl hij niet de eerste maar de tweede op de voordracht van curatoren stond Te Amsttïrdata zijn dezer dagen algemeen Verspreid reelamea lu den vorm van een bankbiljet van zestig gulden Men zij op zyne hoede Hét eerste nummer van het f olMlaJ het orgaan van Volkêonderïoij in zijne gewyztgde gedaante is verschenen en begint uMt eene schets van Wat nu de strijd om de school eerlang door de invoering der nieuwe schoolwet een ander lijdvak zal intreden het streven van Folktondermja moet wezen Daar dit betoog ons van racer dan speciaal belang voorkomt talen wy het in zijne faoofiltrekken bier volgen In de eerste plaats wordt Volkaoüderaiji verdedigd tegen hel verwijt van eene staatkundige vereeniging geworden Ie ziju en het oaderivijs van een maat schappelijk en opvoedkundig vraagstuk tot een staat kundige quaestie gemaakt te hebben De openbare school vooruit Ie brengen wn altijd het doel der vereeniging en alleen omdat daartoe herziening der wet van 1867 noodzakelijk was zag zg zich ge Dosdzitakt h t staattondlg strijdperk binnen te treden Manr ztlfs in den tijd loea hare agiteerenden werkasmheid het krachtigst was heeft zij door iianwkeorige onderzoekingen naar deu toestand vau liet taer onderwijs in velertgemeénten door hel bevorjiffea der algemecbe felangstelling in de school door fbet verspreiden vin lieter inzicht in de oploedki dlge beteekenis en het maatschappelijk belang Jer volksschool aan hare oorspronkelijke bestemming Üéichtig gearbeid Thaus nu de wel van 1878 tol stand isi gekoniHi 1 folAionJtrieiJi zijn ngiteerend karaktervoor een goed deel v aarwel zeggen ofschbon het zijnideaal uiinroer uit het oog tnag vérliezen van aande beginselen der verceuigiug volleiliga toepassing vollediger il us dan iu die wpi het geval is in dewetgeving te verpohiHfen Maar iu de Jongste algemeeue vergadering is het reed onder algemeeneinttemming i ilgesproken dat voortaait het strevenJer vereeniginjd moet ziju de verbetér ig u door de et van 78 iu de regeling van t It gel ondérwg sgebracht zoojspoejiig aogclyk in weri ihg te doentreden terwg zij daarnevens zich l t taak stelt deelneming a het werk der volksopvoeding aaukwecking van het opvoedehd karnktec der school enbev ordertng der Mraenw rkiug tusslhco school eu huisgezin j 1 j Wotdt hiermede gezegd d t Folkionderwm zijne f olitiek ffgiteereade werkzaamheid vovrgoed aarwel gt Iu t r iii t niet M de eerste plaats wotdt ayn de fdeelilgeu de wJijniet gesteld en blijven deze vryüiom 4 doen watj faar itnar de plaalselifke oitistaudighedeil en belangA weiiscllelijk voorkomt Haar bo indien zou zulk leeii vcjrzekering kwalijk slrOokei Ise ie valharAingy waar Ün de kerkelijke partijen bnjk feveu Tegenover kaar onverdroten prupdgandi bluTl wa ikzaa eid picbl En mocht baar yveren lutl u lot dreigend gevaar voor de openbare schoolUidan zal dit door vernieuwde krachtsjiispnnuing moeten warden gekcerJuj Iu dit opzicht is de vereeniging niet ongelijk aan n volk dat tot outwapeniifi tyner legermacht bcslait maar bereid en in staal weder ttrijdviuirdig Ie warden zooiWi het door oorlogïgevaar andermaal onder de wapenen wotdt geroepen mi bergt en oaderhondt ze tu het tuighuis en m afwachting van den lijd dat het wellicht ijoodig za i blyken ze andermaal te Toorscb n te halen wil lij aan de meer productieve werken des vredes haar krachten wydeli Het Folktblad bevat al dadelyk een bewys dat de vereeniging waarvan t het orgaan ij haar oog itict van bet staatkundig terrein afwenilt door in hetzelfde nommer eene erilirk te leveren op de houding der tegenwoordige regeering tegenover de veel vertraagde iuvoeriug der schoolwet De invoering zoo was 111 Ie wet zelve bepaalil zou bij koniaklyk bestuit worden vastgesteld waarom heeft de minister ha ir dan na afhaukelyk gemaakt van voorafgaande aanueming fer credietwct door de slateu generaal Hierdoor wordt de etryd met de kerkelyke partijen zouder uut of noodzaak heropend en al sohynl de kant op afstemming niet groot toch weder de invoering a iu vertraging bloot gesteld Nu de minister eenmaal tt t dien oraslachligen weg beslpten was had men echter van hem mogen verwoohten dat hij met den meest mogclgkcn spoed daarop zou zyn voortgeschreden mafir in stede daarvan gebruikt hy drie weken tot het stellen eener memorie van antwoord waar in hoofdzaak niets anders in wordt gezegd dan dat de minister het eens is met hetgeen door de verdedigen van het wetsontwerp reeds is aauKevoerd Toch is die invoering met 1 November reed Tan geen gering gewicht te achten Vooreerst in t belang der karigat bezoldigde onderwyzers wier inkomen dan reeds met dien datum op t wettelijk tniuimum gebracht zal worden Maar dat it zeker piet het eenige en zelfs niet het gewichtigste Toordeel Van grooter beteekenis is het dat de aaustelling van het schooltoezicht niet lol het volgende jaar behoeft Ie werden verdaagd Doch nog meer dan op tydige komt het aan op goede benoemingen De regelin yan hel schooltoezicht behoort ongetwyfeld tot de zwakke deelen der wet maar ook bg een gebrekkige organisatie kan het sohooltoeziohl krachtig zyn zoo men slechts goede keuzen wett te doen Mannen die het openbaar onderwijt van harte zyn toegedaan bezield met luit en gver om de wet iu milden geest toe te passen mannen van de practykj die niet opgaan in schrifturen en paperassen mn r een open oog hébben Toor de behoeften van het werkelijke leven mannen met kennis van schoolzaken maar van univcrseele kennis tevens wier blik niet tot de Bchoolwereld is beperkt maar die door stadie en levenservaring niet slechts in naam doch ook in werkelgkheid boven het onderwgzend personeel staan uit zulke mannen moet hel schooltoezicht worden samengesteld opdat de wet van 1878 die toch reeds groote leemten en gebreken heeft in de toekomst voor pns vaderland geen ramp maar een zegen worde Gemengde Bericliteii Men leest in Vilentpieiiel Een predikant in Noord Brabant avert van den kansel hevig tegen de inenting Bg tien geneesheer van een nabuHg dorp houdt s avonds laat eeu volgepakt rijtuig stil de bedoelde predikant vrouw en kinderen moeten gevaccineerd worden Waarom 4et bij uw eigen dokter ilk weet dat u tegciiwoordig goede stof hebt enik ben toch vrij te gaak waar ik wil Kr wordt dus gevaccineerd Na afloop Wat beu ik u schuE ig Honderd gWden i Hoe Oijze dokter j oel het voor ƒ 6 Dau haij ik daai maar moeten gaan Ik doe hel ook wel voor niet maar il is my ƒ 100 schuldig Maar dokter datjs een satandaal Als ik datvertel j ii 0 wondt Tl ej fflT r spreken Neen dat niet j jUmaar zooveel heb ik niet eens bg mij O u hebt wel TOOI ƒ 1000 krediet maar hetkost ƒ 100 niets f uder j I De predikant vertrekt en de dokter ontvangt den volgeittleu dag ƒ lOt r laat inspannen rijdt naar de gemeente van den predikant begeeft zich tot den oodslen onderling en biedt hem f 90 voor de armen aan maojr eisoht eene kwitantie door facm èn den domme onelerteeke dt De domino is Woedeicf maar kan niets doen n HuioriKh Een goed gekleed Square du Temple te en uoodigde haar uit m jongmcnsch sprak bij den Parijs een jong meisje loc htm te gaan Hel jonge meisje verzocht hem zgn we te gaan hg nam haar bij den arm zij dreigde om hlilp te roepen Plotseling viel bij voor bet meisje op de knieëu en zeide Ga niet been ontvlucht mij niet ik heb 5000 mijl afgelegd om u te komen halen urn n mijn kroou aad te bieden Kom wij gaan de kroon koopen die uw hoofd als keizerin zal sieren want ik ben de mikado van Japan Terwijl hij sprak kwam een bloedverwant van het jonge meusch hem halen de arme jongen had ten gevolge van een schrik het verstand verloren De kostbare gnauo het product van de riffen van de ChincUat en Lobos eilanden vindt steeds meer en meer zyne toepassing in den landbouw Hoe rijk dan ook de Pernaanscbe silaudeu er nog aan ziju men 1 t Het oogenbRk batteren waarop de beroemde mest hort de prix z il zijn De kunstmntij e guano s vau viscl visehafval en op chemische wijze bereid komen niet veel minj er duor men hetft zich alzoo ingespannen om op andere punten van deu aardbodem iels te vinden dat eenigermate er voor in de plaats koa kohien In de Antillen ziju eenige eilanden bekend door de tallooie menigte vleermnizéii en ook van deze dieren biedt de gnauo eenige van de vruchtbaarmakende eigenschappen der Peruaansche Ook rotsspleten op de Lncijreii ci landen bevatten eenige honderdduizenden tonnen van deze uitwerpselen en nn onlangs heeft men er ook aan gedacht de holen van Virginie en Texas te exploiteeren Men heeft de guano die de zuidelijke Staten van NoordAinerika bevatten op 100 inillioen francs geschat thans beeft de amerikaansche minisier van landbouw de guano van Texas getaxeerd op ccue waarde van 16 tot 80 dollars de ton 37 tol 200 gulden hij houdt ze voor krachtiger dan de guano van visch gemaakt In Texas vindt men vele holen die van 15 000 tot 20 000 ton bevallen de vleermuizen zyn er ontelbaar waaneer zij uitvlicgen is de berg als door eeu zwarte wolk omgeven Oeilerio ielpen De schalen der oesters die bij zooveel honderdtallen weggeworpen worden zijn daarom nog niet verloren t Journal of applied Kiencf deelt mede dat te in Londen althans bij wagenvruchten naar deu stampmolen gebracht worden en in een fijn poeder omgezet Dit poeder wordt gedroogd gezuiverd en daarna verkocht aan de fabrieken van minerale wateren waar het ten deele dient tot vervaardiging van het noodige koolzuur Dit is echter niet het eenige nat dat de ny verheid van dezen afval trek Ouder de bewerking van het malen en stampen scheidt zich van de schelp eene zelfstandigheid af de gal genoemd ook deze wordt opgevangen Zij gaat naar de zeepfabrieken en vormt eeu bestanddeel van een aantal goedkoope zeepsoorten In New York is hel zoo warm dat deze week in 3 dagen 72 menschen door zonnesteken werden getroffen Een Eiigélseh geneeskundig blad waarschuwt op een niet ongelegen oogenblik tegen de kwade gewoonte oin Ier wille van de mode de kinderen te berooven van de besohaduwing die de raud van den kinderhoed I aan de oogen moet geven De bestemming van deu hoed is om de kinderen te beschermen tegen de gloed van den zonneschijn Dit doel wordt echter opgeotferd aan mode en smaak De kinderea knijpen bnü oogen dicht rimpelen hun voorhoofd en verwringen hun gezicht tegen de brandende stralen terwijl de neerhangende randen htin vrij vat leed konden besparen Te Walsal werd dezer dagen een man veroordeeld tot 21 dagen dwangarbeid omdat hij zijne vrouw mishandeld bad De reden van ziju wandaad was dat de vrouw zijn hond had geslagen Toen de rechter de opmerking maakte dat de man blijkbaar zijn hond liever had dan zijne vrouw stemde by dit volmondig toe en verwonderde er zich niet weinig over dat een rechter in die mishandeling aanleiding kon viutleu om hem te veroordeclen Een geschiedenis die volkomen overeenkomt met het geestige gedicht de zelfmoordenaar van Piet Paalljeus viel onlangs dicht bij Parijs aan den oever van bet meer St Nandé voor Een vrijend paartje had zich Maand avoud ondereen wilgenboom neergevleid toen het meisje eenklaps eeu gil gaf en ia zwijm viel De minnaar wist zich die plotselinge Aauwte niet te verklaren lot hg toevallig naar boven keek en zelf zoo bleek werd als een laken dat drie dagen i gebleekt heeft Aan een tak ran den boom schoinmelde n l hel lijk van een man met ontzaglijke baggerlaarzen aan Een boschwachter aan wien het verschrikte paar later zijne ondervinding verhaalde sfiejed den zelfmootdenaar af en vond in zijne zakkeui uiels anders dan een duplicaat van over dracht vaii een lommerd briefje op zekeren CoUin rioolruimer in de rue de Memilmontant Deze was spoedig opgezocht en bij het lyk gebracht dat door herkend werd als van een collega en vriend die hem reeds te vorea met zijn somber plaa had bekend gemaakt Een zonderlinge weddenschap werd eenige dagen geleden aangegaan lusschen twee cavaliers beboorende lol de vreemdelingenkolonie te Parijs de markies Ti uera en graaf Makoff Zy bestond daarin om achter elkander vijftig kogels in een op 22 meter afstand geplaatsten zwarten hoed te schieten Als één kogel de zijwanden van den hoed raakte zoa weddenschap voor den schatter verloren zijn Graaf MakolT was zoo gelukkig om vijftigmaal het centrnm te treffen en een gat van 7 cen limeter in doorsnede de doorsnede van den hoed bedroeg 16 centimeter beweea nogmaals dal de graaf een der txtte schatters vaa Parijs is De weddenschap b droeg 3000 Louis d ors GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een gouden BROCHE en een gondeu MëDAILIX N ÏNQEZONDEN Het bericht in verscheidene couranten opgenomea dat er diefstal met braak bij nacht is gepleegd in de Kleine Kerk te Gouda is zeer onjuist Men is sedert eenige dagen aldaar aan het werk zoodat die Kerk bijna voor ieder toegankelijk is Met het sluiten schyut bet ook al heel slof Ie gaan daar de Inspecteur van Politie dezelve des nachts zoo wel voor als achter heeft opengevonden en er geen braak was gepleegd Het bericht zou alleen moeten zijn Er is inde Kleine Kerk te Gouda vermist een folio bijbel met kwarto gezangboek B MARKTBERICHTBN Gouda 8 Juli 1880 Bij kleinen omzet was de stemming flauw PoUlcrlarwe puike ƒ 10 50 a ƒ 11 25 Mindere ƒ 9 6Ü A ƒ 10 25 Kogge puike ƒ 8 a ƒ 8 40 Mindere ƒ 7 60 a ƒ 7 76 Voer ƒ 6 80 a ƒ 7 40 Gerst puike ƒ 7 a ƒ 7 80 Mindere ƒ 6 26 a ƒ 6 75 Haver zware ƒ 4 25 a ƒ 6 Lichte ƒ 3 50 a ƒ 4 De veemarkt met gewone aanvoer de haftidel traag varkens geschikt voor Londen vsn 22 a 2 € ot per half kilo magere varkens en biggen vlug scha pen en lammeren mede vlug verkocht Aangevoerd 160 partgen Kaas eerste qualiteit van ƒ 31 a ƒ 34 tweede qualiteit van ƒ 27 è ƒ 30 Joeboter ƒ 1 45 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Burgerlijke Stand Gouda CEBOREN 5 Juli Willem onder T J Lnulhart en 1 Dekker 7 Dirk oudera C van der Wal en N Doelanl 0V£EII ED£N 7 Juli B Blokland O m