Goudsche Courant, zondag 11 juli 1880

nekt spreker verkeerd ala noodlottig voor de financiëö Hoewel het gevoelen van dea vOrigen Spreker niet deelende dat een gegeven woord geschonden 13 omdat de regeeriug is veranderd verklaart du Heer Lenting zich tegen die voortdurende verhoogingen üe Heereu K90I de Casembroot van Gennep en de minister van oorlog trachten daarop de geopperde bezwaren te ontzenuwen Zy achten dit ontwerp billijk volgens de minister is er volstrekt geen qnaestie van wedijver tusaohen marine en oorlog hij erkent dat in vredestijd de landmacht nieeMere aanspraken heeft dan de zéemaclit doch wanneer men voor buitengewone diensten buitengewone pensioenen aan de zeemacht toekent dan heelt de landmacht daarop eveneeus recht herstel n begaan onrecht is het hootddoel van dit ontwerp de minister wil daardoor alleen de wet van 1877 volkomen Haar dezelfde beginselen inrichten als teu aandien van andere pensioenen zijn aangenomen Op Jirtikel I werd lïoor de militaire specialiteiten een amendement voorgestuld om ook de officieren en mindere militairen die vóór 1877 gepensioneerd zijn in de voordeden die dit ontiverp geeft te doen deeleii De Heer C remer bestrijdt het stelsel om de pensioenen in evenwicht te houden met de aarde van het geld wegens de aanzienlyke gommen die dan ook de noodzakelijke verhooging der burgerlijke pensioenen zou vorderen Slechts 6 steramen verklaarden zich voor het amendement Bij de voorstellers hadden zich de Heeren Rutgers van Kozenburg en van Kerkwijk gevoegd Met 33 tegen 30 stemmen werd daarop ook art 1 van het ontwerp vei worpen en de verdere beraadslaging geschorst Na het ontwerp tot regeling vandengensesknndigen dienst bij de landmacht zal de verhooging van hoofdstuk V om de invoeripg der wet to regeling van het lager onderwijs mogeIgk te maken aan de orde komen L INNEJitLANDl GOÜl 10 Juli 1880 De bijeenkomst in Ons Genoegen naar aanleiding vnn de benoeming van onzen Burgemeester tot lid der Gedeputeerde Staten van Zuid Holland Donderdagavond gehouden was zeer druk bezocht De heer W J Fortuijii Drooglecjer deelde do aanleiding tot deze l ijci iiki irist mede en stelde voor het navolgend adris i iu ileu Burgemeester te zenden ODderteekend door alle aiuiwezigeu en verder door een ieder die daartoe voor den volgenden morgen ten tien ure bereid was Am der W dedeUn Gestrengen Heer Mr A A v N Bebgen IJzendooun Burgemeester i an Gouda De ondergeteekenden ingezetenen van Gouda wenschen U geluk met Uwe eervolle benoeming tot Lid der Gedeputeerde Staten van Zuid Hollapd Zy houden zich echter overtuigd dat wanneer die benoeming door U werd nangenomtjn waardoor U Uwe betrekking van Burgemeester zoudt moeten nederleggan deze Gemeente eeu groot bgna onher telbaar verlies ou lijden Eu tij willen alioo den ivensch uitspreken dat het U ia t belang vau Gouda moge behagen de betrekking van Burgemeester dier Gemeente te blij 1 en bekleedeii Gouda 8 Juli 1 8S0 Dit werd bij acclamatie goedgekeurd Op voorstel van den heer G J Steens Zijnen crd op dezelfde wijze goedgekeurd om de Heeren die het initi itief voor de e bijeenkomst hadden genomen te vereoeken het adres aan den heer IJzendoorn aan te bieden Ter voldoening aan die opdracht begaven tie heeren VV J Forluijn Uroogleever W Begeer en J Breebaart Lz zich gisterenmorgen naar bet gemeeiiiehuis en overlinudigden aldaar het van 883 h uidteekeningeii voorziene adres aan den Burgemeester Hij was zetr getroffen door dit bewijs aan sympathie der burgirij doch dnlveinde niet dat hij in een moeilijken tweestrijd was gebracht Werd de hem aangeboden beireiking door hem aanvaard dnn zou hij echter steeds voor Gouda s belangen blijven zorgen Ook in de dien dag gehouden vergadering van den gemeenleriiad was de heer Kemy als oudste Wethouder de tolk van aller gevoelens Vooral toen Was de Burgemeester zeer oulroerd eeu besluit was door hem nog niet genomen doch hoe dit mocht wezen nimmer zou hij het vele goede vergeten in zijne tegenwoordige betrekking ondervonden evenmin ah de bewijzen van sympathie bem dezer dagen ten deel gevallen Zie ons verslag vnn de Raadsvergadering De volgende veranderingen zullen in ons garnizoen plaats hebbeu De Kapitein S Baron van Lynden van hel depot is overgeplaatst naar het 3e bat van het zelfde regiment in Leiden De tot kapitein bevorderde Ie Luit an het Instr bat L Tissot van Fatot is ingedeeld bij het Depot alhier De Officier van Gezondheid 2e klasse H G C Heringa is mede alhier inge deeld Door het bestuur van het albier gevestigde Departement der maatschappij van nijverheid zgn overeenkomstig het rapport der Jury bestiiande uil de heeren Joost Thoofl Ie Delft L Burgerdijk en IJssel de Schepper bekroond voor de prgsvraag voor pe teubakkers P van de Kasteclen met den prijs Mi G Schicveenmet de premie voor de pr gsvraag voor leerlingen aan de Burgcravondschool A P Blok met den prijs euJ D Stam met de premie In ons Tolgaud uaBuzur znllen wg het rapportder Jury opnemen Te Moordrecht worden pogingen aangewend om aldaar eeu post en telegraaf kantoor te bekomen Het dykscollege van de Krimpeuerwaard heeft in de verschillende gemienten der wa iril teri plaatse waar griutwegen elkander snijden of hockeiJ maken steeuen palen doon plaatsen ten einde zooveel mogelijk onheilen voor te komen welke door het te dicht om die hoekeu r den zou kunnen ontstaan Staten Qeaeraal Tweede Kaueb Zitting van 8 Juli 1880 De beraadslagingen werden gevoerd ovet het wetsontwerp tot reorganisatie van den geneeskundigen dienst by de landmacht De heeren Idierda v d Sohrieck en Kool bespraken het ontwerp over t algemeen in zeer gunstigcn zin Zij braohteiv den Min van Oorlog hulde voor de volledige en gelukkige wijze waarop hij de sinds jaren voor den geneeskuüdigeu dienst bestaande moeielijkheden heeft weten op Ie lossen Terwijl de heer Idzerda hoofdzakelijk zijn denkbeeMeu ontwikkelde over de toekomstige regeling van de organisatie van den dienst zelve en de heer v d Sohrieck alleen vroeg naar de voorwaarden onderj welke de uitoefening van de burgerpractijk aan de militaire officieren vat gezondheid zal worden toegestaan hadden de beide andere sprekers slecht eeuige bezwaren tegen de wyze waarop de Min de in beginsel goedgekeurde praeiische studiën voor reeds dirigeerende officieren van gezoi dheid wil regelen en tegen de voorgenomen organisatie van de oorlogsreserve die zij voor het i oel niet voldoende achten De heer Kool wilde voorts ook voor de paardenartsen bet vobrdeeliger stelsel van bevordering dat de Min als een der middelen om de organisatie van het corps te verbeteren voor de overige oatagorién voordraagt Voor de verbetering in de dienstverbouding meerdere zelfstandigheid van de officieren van gezondheid betuigde hij dank Promotiï tot den rang van Ie kl vpor een bepaalden diensttijd achtte de heer Kool niet wcnschelijk 1 lew aanzien der tractements verbetering wilde hij slechts eenige verandering ten behoede der oudste officieren De heer Lieflinok wilde een inspe teur van den pharraaeeutischen dienat en billgker regeling van de positie der militaire apothekers De Minister v Oorlog verklaarde in zijn antwoord dgt hij bij deze regeling het grootste gewloht heohf aan het reserve personeel voor den geneeskundigen dienst Daarom bevat dit ontwerp niet alleen bepalingen om het behoud van het laste personeel te verzekeren maar om door een ocfensohool ook het reaervepersoueel te vormen dat van ooveel gewicht is in lijden van oorlog De op nerkingen van den heer Idzerda bcantwoordende gaf de Min e kennen dat hel plan bestaat om bij de aanstaande begrooting gelden aan te vragen tot uitbreiding van het materieel dat voor zooveel de qualiteit betreft voldoende i De Min gaf verder te kennen dat luj een be zwaar heeft aan de oudste kapiteins den titulairen mng van majoor toe te kennen zonder dat dit vaa geldelijkeu invloed op het pensioen is hetgeen echter weinig beteekenl De punten betrekkelyk de upphoatiaschool en de reserve bebiehl de Min meer speciaal over tot bij de behandeling van de ingediende amendeneataii Aan de vergunning tol waaruemii4g van de buigerpractijk z d alleen de voorwaarde worden verbonden dal de mililnire dienst er niet onder lijdt De officieren van den vcterinairen dienst komen niet in uadeeligrr positie dan de endere aat de mindere voordeden voor de bevordering worden opgewogen door de aanstellingen op jeugdigen leeft d Voor de militaire opothekers acht de Minialer geen toelage voor academische opleidiiis hoodig terwijl een militair inspecteur wel noodig is naast een militair dirigeerend apotheker Enkele artikelen gaven aanleiding tot diacnssie Hierby verklaarde de Minister aan den barr de Biebersteiu dat de bepaling in de op oepipc van klerk bij het Depart van Ojrlog dal alleen toegelalen werden zij die S jaren a in een gymnasium of hoogere burgerschool waren geweest aan zijn aandacht was ontsnapt en voortaan daartegen lal worden gewaakt Bij art 20 kwam het anuiidement der commissie van rapporteurs om de speciale milit iire geneeskundige school op te heffen aan de orde Zilting van 9 Juli 1880 De geloofsbrieven van den heer Schaepman zijn ingekomen De militaire artsen wet is aangenomen iqet 65 legen 3 stemmen tevens mei nanneming von het amendement om in plaats der applioatirsohoal t Amsterdam militaire cursussen aan de hospitalen in te richten en na verwerping van nn 27 bezoldiging in vredestijd van burger artsen ilie rcserveofficier wSirden Het debat over de orediet onHerwyawet is aangevangen De hh Vermeulen Heydeiwyok de Casembroot Wiulgens van Nispen hebben het ontwerp sterk afgekeurd als nutttloos nad eelig voor de financiën onstaatkuudig enz De heer Vermeulen verzekerde steeds met wettige middelen tegen de orediëten en budgetten voor de uitvoering der onderwyswel te zullen strijden Over de woorden van den heer Wintgens dat de aandrang tot aitvoering kwam van de zyde der onderwijzers en schoolanloriteiteu had een heftig incident plaats daar ile heer Moeiis zich die woorden aantrok en op intrekking dezer laaghartige en onware beschuldiging aandrong Toen de heer Winlgeii anlwoorde Ik heb den heer Moens niet genoemd wien de schoen past trekke hein aan weerklonk luide lafaard laaghartige Omtrent het incident in de Tweede Kamer gisteren voorgevallen zie on overzicht der St Gen deelt de verslaggever der JV M Cl hat volgende mede De heer Wiulgens wilde het denkbeeld m uitmuntend kort en bondig zqnvlenitegeud wet motiveeret Hg wilde aantoonen dat dit wcts voorstel in sMrgd was met de wet op hot lager onderwijs een begin van een finanoiwlen stand dié nieuwen druk op de belastiagsoiinldigeB zou leggen dat het ontwerp in atrijd was met eene wijze staatkunde Op zijn standpunt was de rede gqed doordaoht ook werd zij flink en met vuur uitgesproken Reeds waardeerde de Kamer in hooge mate de zelfbeperking waarvan zg blijk droieg Helaas dat bet laatste woord den indruk totaal bedierf alsmede de verdere parlementaire handeliogi Voor bet allerlaatst had de spreker uit de nofstoil dezen volzin bewaard Ik hoop dat de Vergadering zich niet zal laten medesiepen door een valscbe publieke opinie voortkomende van enkele dagbladen en uit het gemoed van enkele onderwijzers en sohoolauioriteilen die hg de zaak geldelgk belang hebben Bg het uitspreken dier laatste woorden wendde de heer Wintgens zich om en keerde zich geheel lot den heer Moens die achter hem was gezeten In die vingerwgzing lag de grond voor het persoonlijk feit dat den beer Moens het woord utéi vragen Krachtig protesteerde hg tegen ie besehuldiging voor zoover hem betrof en deed een beroep op zijne vrienden of hg bij de behandeling der schoolwet de verhooging van e inkomsten aan de betrekking van inspecteur verbonden niet steeds oulladen had Onverschillig of ik bij t slaalstoezichl jjlijjj ztlde hij of dat ik daarvan verwijderd worde mgii financieeie belangen zullen in ieder geval bensdeeld worden Na die verklaring eisch ik dat de heer Wintgens zijne laaghartige beschuldiging met zooveel ophef om geen ander woord te bezigen gilgehnzuind herhnle of intrekke Holftlijk ridderlijk zou de htcr Wintgens zich hebbeo betoond indien hij navdit woord van den heer Hoeiit zijne excuses had gemaakt In plaats daarvan leide hij den imam van den heer Moens zelfs niet mbezigd te hebben Alsof alleen het noemen van den naam de beleediging uitmaakte Alsof er niet ecue wijze van iiisinueeren beslaat des te pijul er en grieviB ler voor wien zij bestemd is wanneer zij in ecee algerotene onbestemde ver lachtraaking wordt oolwikkclü n ilan zoo geheel onverdiend als deze Lafaard klonk het uu tot tweemalen toe uil den inoud van den heer Muens en andere leden der liberale part herhaalden het woord Wien de schoen Hi8l lriikkc hem naji was hel driftig bescheid van den heer Wintgens dal op die uiltarling volgde Kn de gemoederen geraakleu zoozeer lu gisting eu werden door eene litdagcnde rede van den heer van Jiispea nog zóó hevig ontstoken dat de heer Pulltrt zich haastte onder aanhoudend gemompel der Kamer de beraadsbigiage i tot Maandag aanslaande Ie verdagen De Commissie van rapporteors voor bet ontwerp der rentebelasting oordeelt een nader onderzoek In de afdeetingeii noo lig De wijzigingen in het ontwerp gebracht zgu van dien aard dut de openbare beraadslaging deswege niet genoegzaam voorbereid kan geacht worden Du nader uwlerzock zal aanataaudea Dinsdag plaats hebben Bg de te Breda gehou len verkiezing van een lid der Tweede Kamer waren uifgebracht 2Ü18 stemmen aantal kiezen S4S1 aantal geblige Itemmen 1S36 Vcrkocen de heer Dr U J A H Sribnepaan met 1853 stemmen Er Waren 11 blanco biljetten ingekomen Bg de provinciale stat n van Gelderland is ingekomen een sohrjjvrn tan dt hier H W baron van Aylva van Pullaiidt van Waardenburg en Neerijuen verzoekende om wegens gevorderden leeftijd bg de verkiezing voor de eerste kamer verder builen aaainefting i blijven Jhr C M Storm Van s Oraveneande oud lid der Tweede Kamer die tot het vorige jaar zilting had voor het district Steeqwgk is Woensdag te Deventer overleden n De commissie door Z M den koning belast mei hel houden eener inapeotie over de koninklgke militaire akademie te Breda heeft daaromtrent verrlag uitgebracht aan het slot constateert xg met genoigcu dal de algeroeeue indruk door de grhuuden inspectie op haar te weeg gebracht bepaald guuslig genoemd kan worden De goede Icameraadschappclijke geest die onder de kadetten kcerscht beuijal voor de oordeelkundige wgze waarop de gouverueur bggcstaan door den eersten officier lioh van igne mueirlijke taak kwijt Met het oog op de op handen zgnde heriiening van do wet vau 30 Mei 1877 vermeent de commissie dan ook als baar gevoelen ie moeten doen ken M n dat het haar niet raadzaam voorkomt in de bestaande orde van zaken iugrgpeiide leninderiugrn te brengen daar de gebonden ioiprctie kaar de overtuiging heeft geschonken dat de toestand waarin de akademie thans verkeert nlle reden tot tevredenheid geift en dat den inrichting belooft op den dnur theoretisch en praolisch goed ontwikkelde officieren voor het leger te aulleu opleveren De Bui emKster van Rotterdam heeft bepaald yat getlurende de kermis geen kunstverrichtingen f dergelijke in tenten of andere localiteiUIn boren de ruimten voor bel publiek bestemd zullen worden toegelaten dan boven een behoorlgk net zoodanig angcbrasbl dat bij eeaig ongeval toeschouwera noch Terlooners letsel kunnen bekomen Te Annterdohi ie Dinsdag de 45 te nlgemeene vergadering gehouden vnn de Ned vereeoiging tot afschaffing van den sterken drank Bij ontstentenis van den voorziller der vereeniging jhr J L de Jonge werd de bgeenkorast met een inleidend woord geopend Hoor d Broawer uit Zwolle Na hem traden als redenaar op de hh Schuller lot Peursum li Heoietem de vloe adhiirsal Fabius en de eoreUri der Vereeniging rar d Engatbronner beide laatsten uit s Gravenhage Hoewel de vereeniging volgens de sprekers vreemd behoort te blgven aan jedere staalkundige of godsdienstige richting gaven zij toch allen hunne instemming te kennen met het uienwe wets onlwerp fot beteugeling van het misbruik van den sterken drank Men was daarover verheugd hoewel niet voldaan daar het meer gericht was tegen de dronkaards dun tegen den drank zoodat men hoopte dal het door amendementen versterkt en verscherpt tot wet mocht wordm verbeven Na deze woordvoerders werd nog een opwekkend woord tot de werklieden gericht door den correspondent van de afdceling der vereeniging te Leidscheudam waarna de oud rainister mr J Heemskerk Az de eenige nog in leven zijnde van het 6tal edele mannen die voor 88 jaren de vereeniging hadden helpen tot stand brengen met eenige retrospectieve beschouwingen zijne overtuiging uitsprak dat niet de wet alleen ook niet de beste in staat is het resultaat te geven dut de vereeniging wenschl maar dat daartoe vooral vereischt wordt het ontwaakt geweten de lerende overtuiging van het volk Het 17de ohristelgk nationaal zeudiugsfeest dat Woensdag op het buitengoed Boekeurode van den heer mr J Messcherl van Vollenhoven plaats had werd druk bezocht Tegen 10 ure opende de gastheer het f esl met eene korte toerpraak Hartelijk wcnschtc hij dal de ter feestviering opgekomenen zich zouden vermaken in deu goeden zin van hel woord Door staalkundige en godsdienstige geschillen of huiselijke lorgeu zoo menigmalen uil de rechte stemming gebracht moesten zij hier zich ontspannende in de schoone natuur lot kalmte worden gestemd en tevens opnienw bezield worden door den ernst in dien geest die ons sterkt onder de moeiten des levens Die geest sprak naar hij meende ook nit eenige coupletten die hy voorlas waarvan de tweede zoon van Hngo de Groot die 200 jaar geleden een tijdlang op Boekeurode verblijf hield de dichter wat Volgens hel programma werd op vier plaatsen door velschillende sprekers het woord gevoerd Bg het invallen der pauze begon bet te regenen en de regen bleef aanhouden waardoor veel van bet genot verloren ging daar de grond niet ie r geschikt was om te gaan zitten In weerwil van den regen waren na de pauze de spreekplaalsen nog door eene talrijke menigte omringd Zaterdag is te Utncht eene Vergadering gehouden van gemeente ambtenaren tot nadere besprekiug Van het denkbeeld om een penaioenfondt voor gemeenteambtenaren op te richten waaraan tevens eeu weduwen duwenen wcezenfonds verbonden is Aan alle Ïemeentebeaturen was e n c x SS ült gesondeo Sïecbts It of 340 hadden daarop geantwoord ISO betuigden sympathie onder weikeu onderscheiden grootc steden als Amsterdam Rotterdam Ctrecht Leeuwarden Haarlem en Wciiclachtig anlwoordeu Groningen Arnhem Gouda Sneek tu 35 andere terwijl lUO ongnnstig antwoorden Van algemeeiie rrchtstreeksche hulp van gemeentebesturen was dus niet veel te wachten waariHn werd voorgesteld eene vereeniging van gemeente ambtenaren tol ouderlingen materieeien steun in het leven te roejien De heer de Bosch Kemper direoteur der onderlinge levensvertekeriog van Eigen Hulp bestreed dit deukbedd Het voorstel werd echter aangenomen Omtrent de weersgesteldheid in Juni deelt men aan bet Vlr Dagblad o a het volgende mede De zomermaand gaf slechts 8 warme dagen den2den van den I7deu tot den 3lelen den 27steuen SOsten al de overige dagen waren te koud loodat men g middeld 0 93 0 te kort kwam De middagen waren betrekkelgk het koudste negative afwijkingen van ruim 7 gr kwamen voor de avondennaren betrekkelgk het warmst de grootste negatieve afwijkingen bedroegen nog geen 5 gr des avonds De 18de was de warmste dag Op den SOsten werdde hoogste stand 25 9 waurgenomen slechts ééntiende hooger dan in het voorgaande jaar en 8 gr lager dan de allerhoogste stanil 33 9 die in 1858 voorkwam Den koudsten dag had men den 4den De laagste stand 5 6 werd in den vroegen morgen van den 5den afgelezen eu was een halven graad lager dan in de voorgaande Jnnimaand doch 3 1 hooger dan de laagste slawl 2 5 gr Waargenomenin 1849 De gemiddelde ibermometerstaud in dezemaand was 15 96 en was 1 72 hooger dan dekoudste in 1869 en 4 43 lager dan de warme maandin 1868 De Arasterdamsohe polille heeft de hand gelegd qp iemand die zich Rackwilz noemt maar een auderen naam schgut te dragen onder welken hij in het bifitenland Vonnissen heeft ondergaan laatstelijk te Dresden Hij vestigde zich voor eenigen tgd te Amsterdam op do Stadhouderskade 51 richtte zich netjes in deed groole inkobpen leefde goed nam kantoorbedienden aan en hield er eene brandkast op na Maar betaling kreeg geen menach Maandag ochtend Blonden eeu stuk of twaalf schuldeischers tegelgk voor de deur en een winkelier die bg de politie adngiflo ging doen kreeg 0 n tot bescheid dat hij al nommer rachttien was Vele van de gekochte goedereu zjjn den weg opgegaau dir scrzilvering maar gelukkig was er nog eene brandkastDie kast bevatte een groot aantal bonkbriefjes van 60 sigaren Ie Utrecht is Woensdag bet bekende paik Xivoli in hel opèubaar verkocht Het heeft ƒ 160 150 opgebracht Naar men verneemt zal het als uilspanniugsoord blijven beslaan In de Indische Gids wordt een mededeeling gedaan waaruit blgkt dat iu Rcmbang een opium smokkelaar als zoodanig in de bedrgfsbëlasling is aangeslagen De berichtgever schrijft naar aanleiding van dien aanslag het volgende Misschien In een vergadering der hoofdcommissie ter OBda f steuning vau de noodlijdenden door den brand in de Valleren Weerdiugervenen is gebleken daf i6t dusver bg de verschillende leden aan giften in geldis ingekomen ƒ 6155 28 makende roet den door den Raad der gemeente Groningen toegezegde gift een totaal bedrag van ƒ 7155 28 en bovendien eenige partijen kleederen en andere benoodigdheden in natura waaronder een collectie glacé handachoenent De schade opgegeven door hen die daarvoor vergoeding wenschen Ie ontvangen is als volgt a in den Weerdingermoud en venen gem Emmen aan huizen en meubilair ƒ 6493 45 aan turf ƒ 16 ÏS4 b in den Valtermond en venen gem Odoom aate huiz in en meubilair ƒ 1364 10 aan turf ƒ 11029 20 totaal ƒ 86130 75 Bovendien is nog opgegeven een schade aan verbrande vcldvruchten eeu en ander ongerekend ét schade geleden door diegenen die geen vergoeding begeeren De commissie zal alleen schadevergoeding geven aan noodlijdenden eb zooveel mogeli k ülét in geld doch in natura Kantengerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 6 Joli 1880 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W Ö A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD J V veehouder te Waddinxveen tot twee boetell van ƒ 5 of gevangenisstraf van 1 dag voor Rderf boete wegens doen van doorgravingen op twee ver schillende pbuitsen io den Puttendijk in den poldeï de Drooggemaakte Pullen onder VVaddiniveen P den B arbeider te Waddinxveen tot eensboete van ƒ 6 of gev van 8 dagen wegens zich in kennelijk beschonken toestand bevinden op de openbaren weg aan de Zuidkade te Waddinxveen S B landbouwer te Nieuwerkerk lot tene boete v van ƒ 3 of gev Ifan 1 dag wegens des nachts laten losloopen van zijn hond op den openbaren S weg te Nieuwerkerk zonder dat deie voorzien ira van een mnilband £ M koopman ie Amsterdam tot eene boete van ƒ 8 of gev van 1 dog wegens in een conpé 8e klasse in den spoortrein tusschen de stations Gouda en Moercapelle onder de gemeente Gonda houden van hazanlspel om geld met drie speelkaarten zoogenaamd céii twee drie hartenboer Óe Rijksveldwochter en Jacbtopziener van Moer capelle die te Gouda in strafzaken voor het kan tongerecht getuige was geweest eu naar zijn standplaats terugkeerde bad toevallig in burgerkleeding in dezelfde coupé gezeten en den koopman bekeurd J J H S kapitein van de stoomboot Volharding No 2 varende tnsscben Gouda en Leiden tot eene boete van 3 of gev van 1 dog wegene j de Waddinxveensche Brug te WoddiprVeea als tnpjtein der stoomboot Vulbardiug No 2 zich niet gedragen naar de bevelen van den brugwachfer die hem driemalen had loegeroepen met de Stodmboót vdór de brug te sloppen C B landbouwer te Lopik tot eene boete v n ƒ 1 of gev van 1 dag wegens walenen l gen eén boom in de Crabelhstraat te Gouda VRIJGESPROKEN P R landbouwer te Waddinxveen van de oflklacht aan den burgemcesler van Waddinxveen nitt binnen 24 uren nadat bij er van kennis droef mededeeling te hebben gedaan dat twee zijner docht ljes die bg hem inwonen lijdende waren aan mazelen Niet oïsrtuigend bewezen dat de beklaagde er keniiio van droeg dat de meisjes Igdcudc waren aan bA P