Goudsche Courant, zondag 11 juli 1880

ITIEÜW BILJAED KOFFIEHUIS van ouds BOSKOOP UAÜKT A 95 W O VjftuIT IDER O EEST Heeft de eer te berichten dat z n geheel nieuw ingericht KOFFIEHUIS geopend zal worden op DINSDAG 13 JULI beveelt zich beleefd zoo binnen als buiten de stad in ieders gunst aan belovende goede Consumptie en nette Bediening Het lokaal is byzonder geschikt voor VERKOOPINGEN VERGADERINGEN enz waarvoor de ondergeteekende zich minzaam aanl eveelt W G VAN DER GEEST lüMËlOMUZ BN AliSË wrJHËir Alle soorten van BORDEAUX en andere WIJNEN bij M PEETERS Jz te Gouda dizonder wordt aanbevolen de gereiiuteerde BOBOEA UXWIJN van f 26 per Anker met aooijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflessohea kwart en half ankers Prijscouranten worden gratis en firanko venonden Alles wordt franko t huis geleverd Zondag 11 Juli 1880 uien leFwyl de twee geneeskundigen Tan Wuddinx e ii op de tittiiig ran het kantonf ereoht met elkander in trijd waren over de vraag of de meisjes werkelijk al of niet de mazelen gehad hadden A W ond 11 jaar te Waddinxveen an de luinklaohl lich schuldig gemankt te hebben aan diefstal Tan een weinig gras in de Nieuwe Laan onder Waddinxveen Niet OTertuiiiend bewezen dat de beklaagde met oordeel des onderscheids de diefstal heef gepleegd ADVERTENTIÊN Ondertrouwd JSICOLAAS NIEÜVVERKERK eu JOHANNA JOOSTEN van Deventer Gouda 9 Juli 1880 Voorspoedig bevallen van een Dochter A L BIJNAARTS CANSV4SCINI Gouda 9 Juli 1880 ♦ Voorspoedig bevallen van een Dochter M A C OARRIÈUE Oouda 10 Juli 1S80 Gabbu Aan allen waarvan ik tijdens de ziekte en het overlijden van mgn geliefden Echtgenoot C KLOP zoo talrgke blgken vnn deelneming heb ondervonden betuig ik mgnen hartelyken Wed C KLOP MoEBMAN jBouda 10 Juli 1880 TE GOUDA Het openbaar examen na afloop van déa earsu 1870 80 wordt gehouden 12 13 en 14 JÜLI e k des morgens van 8 12 en des namiddags van 1 3V uren doch den 13den tot 4 ureti daar het exatnen in de GYMNASTIEK op dien Dinsdag plaats heeft s nam van 3 4 ia bet Stedelyk Lokaal Belangstellenden hebben vrgen toegang tot tl deze examens De Directeur Dr W JULIUS Openbare Verkooping TB GOUDA pDINGSDAG13JlJLIJ1880 êsa morgens ten 9 ure hg de Aanlegplaats Tan de étoomboot de IJssEt van Bene groote partjj AFBRAAK RIBBEN STEEN N PANNEN enz Sn ontniddellifk daarna aan het Lokaal Wflk K No 255 aan de Peperstraat van MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en DDEGOBD KLEEDEREN Gewerkt GOUD n 2ILVER EenigQ KRUIDENIERS en ÓRÜTTER8WAREN en WINKELGEREEDSCHAPPEN £ ne partö LAARZEN SCHOENEN en PANTOFFELS £ n eenige verbeurd verklaarde en afgekeurde Voorwerpen als JACBTGEWEREN VISOHNETTEN MATEN en GEWICHTEN enz Daagi te voren van 9 tot 12 en van 2 tot nren te zien Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOQLBËVER te Gouda HEDEN WEDER ONTVANGEN VERSCHE Haagsclie Leverworst BLOED WOHST Tongcworst gerookte Zult enz Wed Vah HEEMSBERGEN Beklijn Openlare Verkooping TE GOUDA op MAANDAG den 12n JÜLIJ 1880 des voormiddags ten elf nre in het lokaal der Sociëteit yredebest aan de Markt aldaar van Een hecht gteii goed doortimmerd HUIS en ERF TUIN en GEBOUW daarachter aan de Goawe te Gouda Wjjk C No 227 kadaster Sectie D No 20 Een hecht en sterk PAKHUIS met WOONHUIS aan de Gouwe te Gouda C No 224 kadaster Sectie ü No 1077 Een HUIS SCHUURTJE en ERF in den Langen Groenendaal te Gouda I No 109 kadaster Sectie B No 1789 Een HUIS en ERF in de Stoofsteeg te Gouda Wyk A No 76 kadaster Sectie C No 55 waarin een goed Voorhuis drie Kamers Keuken met Pomp en vele gemakken Een HUIS en ERF meteen GEBOUW daarachter aan t Jaagpad te Gouda Wgk Q No 38 kadaster Sectie A No 1747 Een in 1879 nieuw gebouwd HUIS en ERF iu de Vogelenzang te öoutia Wjjk M No 158 kadaster Sectie C No 922 Een HUIS met BOVENHUIS en ERF aan de Spieringstraat te Gouda Wgk F Nos 15 en 16 kadaster Sectie C No 1694gedeelteljjk 18 HUIZEN en ERVEN te Gouda en wel 2 aan t water van den Groeneweg Wyk L Nos 112 en 113 5 op een Erf achter den Groeneweg Wyk L Nos 121 tot 125 4 in de Genzenstraat L Nos 46 tot 49 1 ia de Wflde Poort aan den Groeneweg L No 187 1 aan den Raam Q No 396 5 in het Jonkershof aldaar Q Nos 397 398 899 401 en 402 en 2 in het Paradjjs in de Vogelenzang Wyk M Nos 21 en 22 En een stuk GROND en perceel WATER in de Crabethstraat te Gouda om daarop tweehuizen te bouwen Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda In een klein gezin alhier bestaat gelegenheid tot KOST EN mWONING voor een JONGEHEER die een der Scfaolen wenscht te bezoeken Adres onder No 464 aan het Burean dezer Courant TE GOUUA TE HUUR te zamen of afzondqrlök tegen November of December e k eene 3iTE a TEi woisTXisra met zes Kamers Kelder Keuken en Kolder alsmede zeer grooten TUIN BOOMGAARD en PAKHUIS prachtig gelegen Adres fnmee ouder No 459 bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda j Openbare Vrijwillige Verkoofilng TB WADDINXVEEN ten overstaan van den aldaar gevestigden Notaris Mr L MOLENAAR Bü veiling j Og gO QJ 14 JULI 1880 Bö afslag I J2i julI 1880 beide dagen des voormiddags ten 10 nre ten koffiehnize van H SPITHOVEN aan de Brag te Waddinxveen van Twee Kapitale BOÜWUAMOKMN en de daarbg behoorende CIRCA 2S HECTASEX Uitmuntende WEI OF HOOILANDEN alles gelegen in den zoo gunstig bekenden polder Bloemendaal binnen Waddinxveen Eerst in perce len daarna in cpmbinatiën eindelgk in massa Betaling der kooppenningen en aanvaarding op 1 September 1880 Alles in het breede omschreven bg verspreid billetten Nadere informatiën geeft voornoemde No taris MOLENAAR ten zgnen kantore D No 3 aan den Kerkweg te Waddinxveen alwaar op franco aanvrage nog billetten kunnen worden verkregen QOODA DSUK VAN A B NK1 41I s BUITENLAND HtiltealMdsch Overzicht Pe PBrijwnurs zyu geheel remld roet de toebereidwIeD vM t groote volkafeett der volgende week Zooals meir weet zal de hoofdznak de litrnking der uieawe vaandels aan het leger plaat kebben op dea 14d den gedenkdag der innenaiug van de Bastflle ia 1789 Tkaiw reeda zyn sommige wijken in fentgewaad gedost De oflicieele receptien voor de volgende week lijn all volgt vastgesteld 12 Jnli diner en receptie aan het minitterie van ooiiog 13 Juli op het Eiysiti II Juli uitreiking der raandels en openfaan feeatelijkheden 15 Juli gala roonteiliog in de Opera 16 Juli diner en receptie bij den voor itter van de Kamer der AfKevaardigdea Geiyk te voorzien wut heeft de Franaehe Kamer tiiani i oh nedergelegd bij hel smendcDieiit van den senator Labiehe dat wel door den Senaat verworpen werd maar met eene te geringe meerderheid om niet te kunnen hopen op beter bjj eene volgende behandeling Niemand naluwlyk wil aan wezenljika miadadigers aaneatie verleenen Maar er sq n oodrncbrideiie peraoiiea veroordeeld wegena deelneming nau de imVladen der Commnoe zonder dat zij daar4IUU schuld hadden Van de 805 Communisten die nu nog iu verbanning zyn zoaden 509 niet zijn uilgestotea vsa de amnestie ook 1 bleef het amendement vao den senator Bozérian van kracht Maar oiHler de overigen zonden dan nogiommigen 2 M onbillijk worden behandeld Wordt nu het reor tcl Tan leu heer Labiehe aangenomen dan kan 4e Regceriug itzondereii die neds voor de Comaanna eriw i iM i il taaien eroordeetd Ues varwoawt im dat rie 8 M t daartoe sai sgn te vilden Opmerkelijk is dat Pmnsohe dagbladen die goed utgelidit kaïiiien ziju zoo stellig bet deiikbeeU verwerpen dat Kiigebtnd eii Fraiikryk tegenover Turkge gezameiilyk gouden kanoen of treilen De 7eii M o a prei kt op dien toon over het endeo eenar vloot Kiig lnii I mernl het kan wel zelf handelen en liehoeft uirt eerst in Knro ia iemand te zoeken die te kaalaqes nit het vuur haalt De mogelgkheid beslaat dat de Tempt dit geheel op eigen boutje egt Maar het zou ook kunnen wezen dat er uag iels achter zit Hiaaohien verlangt Frankrijk iets waarin Engeland nog niet heeft toegestemd n duren de ooderhaiideKugea daarover nog voort Vit de Engelsehe dagbladen bljjkt voldoende dat de regeering niet voomemeua is halverwege te blyven staan De Tme b v meent wel dat men met den Sultan groot geduld zal moeten hebben mdat hij stellig door tjjne raadsUeden em den tuio wordt gelegd maar men moet leveoa flink optreden en duidelyk doen zi dat ernstige oiaatregelea lullen volgen wanneer niet toegegeven wordt Ernstige maatregelen staan dus ook bq dit blad op den Bchtergvond en de andeien betoogea dat bet bericht over het zeoden der vloot slechts voorbarig 4tan worden genoemd zoodat bet denkbeeld op ziehself niet gsbéel wordt buitengesloten In welken vorm nu die ernstige maatregelen konea uilen is lataariijk eene tweede vraag maar het is bijna niet aan te nemen dat ook deze niet gemeenschappelijk zullen zijn leia anders is of men zich de mogelijkheid eener weigering der Forte wel duidelijk heeft voorgesteld en of dus niet wat Ie veel gedacht is dat het beramen van ernstiger maatregelen eene zaak is van latere zorg Men zal de ontwikkeling der gebeurtenissen moeten afwachten daar tot heden nog niet genoeg bekend is voer gtningen Mn eenige beteekenis Chamberlain bestreed Dinsdag in het Engelsch Lngerhuis met kracht een voorstel van Knowles om het ontwerp dat de aansprakelijkheid der patroons regelt in geval van ongelukken die de werklieden lu km dienst overkomen naar een bijzondere Conimitsie te verwijzen alvorens tot de behandeling der artikelen over te gaan De minister zag daarin een streven om het zoo noodige ontwerp op de lange faoao te schuiven en ook Oladatone meende dat de quaestie nu rijp genoeg was om een beslissing te nemen Met groole meerderheid werd de regeering in bet gelgk gesteld en Knowles voorstel verworpen Uit Kopenhagen wordt gemeld dat het Landslhing zich niet vereenigd heeft metjde wijzii ingen door het Folkething in het ontwerp op de legerorganisatie gebracht Het besloot aan ziju eigen lezing vast te houden en bet ontwerp aan een gekeensdiappelijke eoinmiasle uit beide Kamers elk van 15 ledea te venenden Nadat het Folkething met 63 tegen i stemmen in de benoeming dezer commissie had bewilligd IS men tot de samenslelling overgegaan Vau de dertig leden behooren zeventien lot de rechlertijde Vergadering van 4en Oemeenteraad VRUDA 9 JIX I TefKUwwiniig de hh VIS krgn llttaioans voarz Remjr Pnnee kut NaothoveO ri Goor Oodgk Snel klulUr FürtoUD Droofcteever tbd Iknaitu Post Droit SiiDion Striver fn de Rotto De notatra ia larigs vii aleriag orlea geleiea en ge rrnteerd ifi het lezeo dtrr notulen Traigt de Heer Bemy Is oudste etbonder feKof lae den Voorzitter on even te spreken en regt uicenoeg bet tolgende Mijnheer de BnrgenMcitcr 1 Eene fie ichtige gelieartenli liecft deler digen de gemoederen rin schier ilte borgen bewogen Hel IS Lwe benoeming lat lid vin üedepoteerde Stiten Ik meen bet woord Ie mogen ngeo om U niet sHeen ait nuin van flen Ivciiieentenid miir ook oor de gantsche Burgerij wier rertegenwooriigers wy iijo met dtr errereiidc benoeming geluk Ie weoieheB die ook voor ilo Stad Ouitda eene ecre ts dur zij twe verdiensten op prijs stelt Wel kwam reeds Je uitdrakking eener tslrijke sebsre burgers tot V oat V rsn hare kitemmlng blijk te geven maor ik meende itogtbina e dezer plaatse V TM onze gezameolyke gevoelens te mogen spreken Ba waar tn dezen over onze deelneming in de V ten deel gevallen eer een floers ma droefheid geworpen wordt omdat Oonda een nberstelibmr verlies ui treffen als Gy 4 Mo hs u aimiag aaaascart b mago t ow n oi s Ja niot onbeielieldsM syo mot t zeor aan t dringen om by oaa to lilijvea Hy aMies Jw besluit anders moeJit oitvatlea dan WIJ zonden woaseben aa gg t aMdJon sn de mooiejyka spmnoiog en ttryd waarin gg li gebnebt zief ons zolt motwevi Ie moeten verlaten dan zullen venirel onze ge voelena san dankblarjieid vo r hetgeen Gg allooa voor deze gemeente geweest zgl U aebtervdgen naar de nieuwe besienming en ouza venaeheo voor Vw duurzaam welzgn steeds opwellen Moeht daarentegen Usr besluit gunstig vnor ons nitvaJlen dan geven wg V de verzekering dat in dein gemeente de dankbare bigdschap allerwigi zich zon openbaren t e Voorzitter betuigde den heer Bemj zgn dank voor deze liartelgke woorden Ug was daardoor eventeer getrolTen als daor de bewgzen van sjmpathie ook buiten den Raad ontvaagn Zgn besluit waa nog niet genomen doch Jancht hg bcengmn dan zoo hg de aangenaamste berinnenngeo medrnemen van bet vele goede door hem la a e tegenwoordige betrekking oiiderweoden Aan de orde is de kening der beide Gaatfaoizea dienst 1879 die algemeao ivordt gowlg nrd De Rekening der Stedelgke Ucleenbaok boekjaar 1870 O mede algemecB goedgekeurd Hel voorstel van B en W betrekkelgk dn uitbreiding van het ondtrwgzend persooeel aan de Ie Burgerschool voor Meisjes wordt algemeen goedgekeurd Het adres TID S Lafeber en 24 andere ingezetenen betrekkelgk den rgweg langs de JCarnemelkaloot wordt volgens het rapport van B en W in banne banden gesteld om zoodanige beschikking te iiemen als door facQ noodig lal worden IkTonden Het adris Tan K Jnokbeid houdende verzoik om verlenging der buur Tan het land aan den Hoogen hielsndscben Zecdgk Het rapport Tan B ia W Inidt om bet verzoek toe te staan onder zekere voorwaarden de heeren Straver en Ondgk bevelen solka mede aan waarna ket algemeen wordt goedgekeurd Het voorstel van Bnrgemeelter en Wethonderi betrekkelgk de oprichting vin een progymnisiom De heer Samsom verklaart zich voor het voorstel maar wgst levens op het noodige eener watirleidiog en hoopt dat die spoedig zal komen De voorz intwoordt dal bet rapport der Commissie spoedig te wachteil IS De heer van htranten is tegen de financleele opoffering de heer Oudgk meent dat de kosten meer zullen bedragen dan de gemukte raming Dit wordt door de voorz wederlegd Daarna wordt het voorsiel in sleraming gebracht ea aiogenomen met 13 tegen 1 stem die vin den heer vin Stnateo Benoemd worden tot hnlpooderwgiereiscn lan de eerste Burgerschool voor Meisjes mej Jacoba Schoalen en M I van Araerom beulen alhier Na machtiging om aan de genomen bealoiten oitvoering te geven loader resainplie eindigt de ver pdiring ea gaat zg over in eeue met gesloten deuren GEVONDEIir en aan het Burrnn van Politie gedeponeerd Een Leder n PORTEMONNAIE twee Rooraich Katholieke VIIAUENBOEKJES een Bruin Houten TABAKSKISÏ fE Laatste Berichten Londen 9 Juli in het Lngerhuis zeide Gladstone heden in antwoord aan Sir H D WoUf dat de Begeering zoo spoedig mogelijk over den stand der onderhandelingen te Koustantinopel mededeelingen zou verilrekken Zij wenscht in t byzonder te vermijden het land door de openbaring van de een of andere daad buiten de samenwerking der mogendheden om te Terrassen of te verschrikken Parijs 9 Juli Iu den Senaat heeft VoiaiuLavernter het commiaaoriaal rapport betreifende de amnestie voorgelezen De Commissie adviseerde tot aanneming van het amendemeut Pelissier Ongeveer hetzelfde als bet vorige van Bozérian met de bijvoeging van na contradictoir debat Het stuk werd urgent verklaard en het debat onmiddelgk geopend Jules Simon zeide dat hg eene amnestie op edrongen door veroordeelden altoos beschouivde ils een gevaar voor de openbare moraliteit Degctieu van wie het ontwerp ia uitgegaan hebben daanui ieeii ernstige fout begaan en het land in beroenu r gebracht Wij zijn voegde hij er bij niet verantwoordelijk voor ruBtverstoringen die toenemen na ir mate van betoonde verzoeoeude gezindheid Wij hebben het ontwerp aangenomen zooals het door Ie Kamer was goedgekeurd alleen met de bijvoegiiio dat brandstichters en moordenaars na contradictoir debat veroordeeld niet ouder de amnestie zullfii worden begrepen Laat ons handelen als mjiiueii van politiek als republikeinen in de overtuiging dat wij goedkeuring zullen vinden bij het geheele land Ttejuiciif De minister van Justitie bracht hulde aan liet amendement der Commissie maar verklanrde het in de pract jk oidioudbaar eu tegenover velen onrechtvaardig De heer Fournier stelde voor de woorden na contradictoir debat voorloopig aan te houden Dietiovereenkomstig werd het tweede gedeelte van het ontwerp aaogenomen roet 157 tegen 128 stemmen Na verdere disenasie werd het tweede gedeelte van het ontwerp overeenkomstig de redactie der Commissie aangenomen met 151 tegen 123 stemmen Te midden der hierdoor veroorzaakte senatie werd de zitting geschorst Parijs 9 Juli Na aanneming van een amen deraeiitNinard inhoudeadfe dat de uitzondering niet toepasselijk zal zijn op de veroordeelden wier straf reeds door het Oonver lemeut was verzacht hieft e Senaat het ontwerp der amnestie in zijn geheel aangenomen met 176 t en 9S stemmen Gemengde Bericliten De hooge prijs van 150 000 francs van de tombola PariiMnrcie is thans aan de armen vervallen dewijl niemand zich met het nummer waarop de pnjs gevalleu is heeft aangemeld vóór i Juli bepaald aU de laatste dag van uitbetaling Nederlandsch Meltray te Oorsel vierde deze week een eigenaardig feest Veertig jaar geleden kul de directeur dier stichting zijn loopbaan als hond van de verschillende strafinrichtingen aangevangen en gedurende dien tyd heeft hy meer dan 1000 jongelingen onder zijn leiding gehad en tot nuttige leden ia de maatschappij opgevoed Daarom vierden de tegenwoordige jongelingen van Ned Mettray 126 in getal drie dagen feeat Zy hielden zich des daags met allerlei spelen berig deden uitstapjes naar nabijgelegen plaatsea en hielden s avonds gemaskerde optochten terwq er ook prijsaitdeclingen plaats hadden Maandag maakten zij een pleiziertochtje naar den Laattten Situeer by Zutfen staken daar s aronds vuurwerk af en keerden naar het gebouiv der kolonie terug dat prachtig geïllumineerd was Dinsdag trokken zij met hun vaandels en banieren eu met hun muziekkorps voorop door sommige ttiaten van Deventer en begi ven zich Ter olgens naar de uitspanning SmeeHk Over den IJselbrug Op de Wqrp brachten zy verschillende muziekstukken voor een talryk publiik ten gehoore Tegen den avond keer den ijj in rijtuigen naar de stichting terug